Wet inkomensmaatregelen 1998

[Regeling vervallen per 10-05-2006.]
Geldend van 01-04-1998 t/m 09-05-2006

Wet van 26 maart 1998 tot vaststelling van regels met betrekking tot het inkomen van enkele groepen uitkeringsgerechtigden en belastingplichtigen (Wet inkomensmaatregelen 1998)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een aantal maatregelen te nemen met betrekking tot het inkomen van een aantal groepen uitkeringsgerechtigden en belastingplichtigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

[Vervallen per 10-05-2006]

In afwijking van de artikelen 11 en 12 van de Wet financiering volksverzekeringen en de daarop gebaseerde regelingen wordt:

  • a. de premie voor de algemene ouderdomsverzekering voor de maand april 1998 vastgesteld op 23,5 procent;

  • b. de premie voor de algemene ouderdomsverzekering van 1 mei 1998 tot en met 31 december 1998 vastgesteld op 18,25 procent; en

  • c. het gemiddeld premiepercentage voor de algemene ouderdomsverzekering voor het jaar 1998 vastgesteld op 18,25.

Artikel 2

[Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de wet tot wijziging van de Wet financiering volksverzekeringen houdende regels omtrent de maximering van het premiepercentage en de mogelijkheid van verstrekking van rijksbijdragen voor de algemene ouderdomsverzekering, alsmede omtrent de vorming van een Spaarfonds AOW (kamerstukken I 1997/98, nr. 25 699).]

Artikel 3

[Vervallen per 10-05-2006]

  • 2 Indien de overhevelingstoeslag door de werkgever uitsluitend wordt verstrekt over de in het eerste lid bedoelde aanvulling, bedraagt deze maximaal f 4030,–. Indien de overhevelingstoeslag door de werkgever wordt verstrekt over de wettelijke socialezekerheidsuitkering en de aanvulling tezamen, is de overhevelingstoeslag niet verschuldigd over dat deel van de in het eerste lid bedoelde aanvulling waarmee de som van de wettelijke uitkering en de aanvulling een bedrag van f 80 600,– te boven gaat.

  • 3 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien in het jaar 1997 op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering premie is geheven, dan wel zou zijn geheven, over de door de werkgever verstrekte aanvulling, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 6

[Vervallen per 10-05-2006]

Artikel 7

[Vervallen per 10-05-2006]

  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van 1 april 1998 en werkt, wat de artikelen 3 en 4 betreft, terug tot en met 1 januari 1998.

  • 2 Artikel 4 vindt eerst toepassing nadat artikel 66b van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 bij het begin van het kalenderjaar 1998 is toegepast.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 26 maart 1998

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. P. W. Melkert

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

F. H. G. de Grave

Uitgegeven de dertigste maart 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina