Financieringsregeling Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 07-04-2002 t/m 31-12-2003

Regeling houdende regels inzake afdracht van gelden aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen ten gunste van Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de minister van Financiën;

Gelet op artikel 71 van de Organisatie-wet sociale verzekeringen 1997;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Viermaandsraming

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Op de eerste werkdag van elke maand verstrekt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan de Minister een viermaandsraming van de benodigde financiële middelen in die maand en de drie daaropvolgende maanden ten behoeve van de lasten van het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten.

  Deze raming wordt zodanig gespecificeerd, dat daaruit afzonderlijk blijkt, welk bedrag op de totale lasten in mindering wordt gebracht in verband met de afdracht aan ’s Rijks kas op grond van artikel 50, vierde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

 • 2 Gedurende de maand kan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen het geraamde bedrag aan financiële middelen bijstellen en overeenkomstig de Wet geïntegreerd middelenbeheer het geraamde bedrag aan financiële middelen en de bijstelling opnemen bij de Minister van Financiën ten laste van de begroting van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • 3 In geval na afloop van een kalenderkwartaal blijkt dat de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen opgenomen financiële middelen meer dan 10 % afwijken van het totaal van de ramingen van de eerste maand van de in dat kwartaal ingediende viermaandsramingen, verstrekt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een onderbouwde verklaring van deze afwijking aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 2 De bedragen, voortvloeiend uit het eerste lid, met betrekking tot het lopende jaar, worden maandelijks zodanig berekend, dat niet meer dan één twaalfde gedeelte van het totale bedrag per jaar maal het aantal in het kalenderjaar aangevangen maanden ten laste komt van de begroting van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Opgave lasten Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor de vijftiende dag van elke maand verstrekt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan de Minister:

  • a. een opgave van de werkelijke lasten van het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten over de maand gelegen twee maanden voor de huidige maand;

  • b. een opgave van de werkelijke lasten van het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten, over perioden die vooraf gaan aan de onder a genoemde periode, voor zover daarop correcties plaats hebben gevonden, in elk geval uitgesplitst naar het jaar waarop de correcties betrekking hebben.

 • 2 In afwijking van het eerste lid verstrekt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voor de vijftiende dag van de maand mei 1998 aan de Minister een afzonderlijke opgave van de werkelijke lasten van het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten over de maand januari en februari 1998.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

De in artikel 4 genoemde opgaven worden zodanig gespecificeerd dat daarin afzonderlijk worden vermeld:

 • a. de uitbetaalde uitkeringen;

 • b. de uitbetaalde vakantie-uitkeringen;

 • c. de op grond van enige wet over zowel de uitkeringen als de vakantie-uitkeringen door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verschuldigde premies die niet op deze uitkeringen in mindering worden gebracht;

 • d. het op grond van artikel 50, vierde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, aan 's Rijks kas af te dragen bedrag;

 • e. de subsidies, bedoeld in artikel 67 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor de vijftiende dag van elke maand verstrekt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan de Minister:

 • a. een opgave van de volumegegevens met betrekking tot de bedragen, bedoeld in artikel 5, onder a en d over de maand gelegen drie maanden voor de huidige maand;

 • b. een opgave van de aantallen subsidies, bedoeld in artikel 5, onder e, over de maand gelegen drie maanden voor de huidige maand;

 • c. een opgave van de volumegegevens met betrekking tot de gespecificeerde uitkeringen als bedoeld in artikel 5, onder a en d over perioden die vooraf gaan aan de onder a genoemde periode, voor zover daarop correcties plaats hebben gevonden;

 • d. een opgave van de aantallen subsidies, bedoeld in artikel 5, onder e, over perioden die voorafgaan aan de onder b genoemde periode, voor zover daarop correcties plaats hebben gevonden.

Eindafrekening

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De Minister stelt jaarlijks vóór 31 oktober de omvang van de middelen tot dekking van de uitgaven ten laste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten over het afgelopen kalenderjaar definitief vast.

 • 3 Indien de op grond van het eerste lid vastgestelde omvang van de middelen tot dekking van de uitgaven ten laste van het Arbeidsongeschiktheids-fonds jonggehandicapten afwijkt van de op basis van deze regeling betaalde bedragen vindt een definitieve afrekening met het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ten gunste of ten laste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten plaats.

Overgangsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 In afwijking van artikel 2 draagt de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het eerste kwartaal 1998 op aanvraag van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voorschotten af ten behoeve van de uitgaven met betrekking tot de maanden januari tot en met maart 1998 met betrekking tot de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

 • 2 Verschillen tussen de in het eerste lid bedoelde voorschotten en de werkelijk benodigde financiële middelen worden uiterlijk in de maand mei 1998 verrekend.

Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Saatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1998.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Financieringsregeling Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 maart 1998

de

Staatssecretaris

voornoemd,

F.H.G. de Grave

Terug naar begin van de pagina