Financieringsregeling Toeslagenwet

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 07-04-2002 t/m 31-12-2003

Regeling houdende regels inzake afdracht van gelden aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen ten gunste van het Toeslagenfonds

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 71 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Viermaandsraming

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

  • 1 Op de eerste werkdag van elke maand verstrekt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan de Minister een viermaandsraming van de benodigde financiële middelen in die maand en de drie daaropvolgende maanden ten behoeve van het Toeslagenfonds.

  • 2 Gedurende de maand kan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen het geraamde bedrag aan financiële middelen bijstellen en overeenkomstig de Wet geïntegreerd middelenbeheer het geraamde bedrag aan financiële middelen en de bijstelling, opnemen bij de Minister van Financiën ten laste van de begroting van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  • 3 In geval na afloop van een kalenderkwartaal blijkt dat de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen opgenomen financiële middelen meer dan 10% afwijken van het totaal van de ramingen van de eerste maand van de in dat kwartaal ingediende viermaandsramingen, verstrekt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een onderbouwde verklaring van deze afwijking aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

  • 2 De bedragen, voortvloeiend uit het eerste lid, met betrekking tot het lopende jaar, worden maandelijks zodanig berekend, dat niet meer dan één twaalfde gedeelte van het totale bedrag per jaar maal het aantal in het kalenderjaar aangevangen maanden ten laste komt van de begroting van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Opgave lasten Toeslagenfonds

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor de vijftiende dag van elke maand verstrekt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan de Minister:

  • a. een opgave van de werkelijke lasten van het Toeslagenfonds over de maand gelegen twee maanden voor de huidige maand;

  • b. een opgave van de werkelijke lasten van het Toeslagenfonds, over perioden die vooraf gaan aan de onder a genoemde periode, voor zover daarop correcties plaats hebben gevonden, in elk geval uitgesplitst naar het jaar waarop de correcties betrekking hebben.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

De in artikel 4 genoemde opgaven worden zodanig gespecificeerd dat daarin afzonderlijk worden vermeld:

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor de vijftiende dag van elke maand verstrekt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan de Minister:

  • a. een opgave van de volumegegevens met betrekking tot de gespecificeerde toeslagen en uitkeringen als bedoeld in artikel 5, onder a en b over de maand gelegen drie maanden voor de huidige maand;

  • b. een opgave van de volumegegevens met betrekking tot de gespecificeerde toeslagen en uitkeringen als bedoeld in artikel 5, onder a en b over perioden die vooraf gaan aan de onder a genoemde periode, voor zover daarop correcties plaats hebben gevonden.

Eindafrekening

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2004]

  • 1 De Minister stelt jaarlijks vóór 31 oktober de omvang van de middelen tot dekking van de uitgaven ten laste van het Toeslagenfonds over het afgelopen kalenderjaar vast.

  • 3 Indien de op grond van het eerste lid vastgestelde omvang van de middelen tot dekking van de uitgaven ten laste van het Toeslagenfonds afwijkt van de op basis van deze regeling betaalde bedragen vindt een definitieve afrekening met het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ten gunste of ten laste van het Toeslagenfonds plaats.

Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 8, onderdelen a en b van de Financieringsregeling Kinderbijslagwet en Toeslagenwet zijn in het jaar 1998 niet van toepassing voorzover het de raming betreft met betrekking tot de maand april van dat jaar.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1998.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Financieringsregeling Toeslagenwet.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 maart 1998

De

Staatssecretaris

voornoemd,

F.H.G. de Grave

Terug naar begin van de pagina