Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen

Geraadpleegd op 27-05-2024.
Geldend van 01-07-2021 t/m 20-01-2023

Besluit van 24 maart 1998, houdende het Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 september 1997, nr. GZB/VVB/975144, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 8, onder b, en artikel 12 van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 18 november 1997, no. W13.97.0626);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 maart 1998 met nummer GZB/VVB/98814, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. druiven: vruchten van Vitis Vinifera L;

 • b. verordening (EG) 110/2008: verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1576/89 van de Raad (PbEU 2008, L 39);

 • c. ethylalcohol uit landbouwproducten: ethylalcohol met de in bijlage I, onder 1, van verordening (EG) 110/2008 genoemde eigenschappen;

 • d. verordening (EEG) 2658/87: verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PbEG 1987, L 256);

 • e. gedistilleerde drank: een alcoholhoudende drank:

  • bestemd voor menselijke consumptie;

  • met bijzondere organoleptische kenmerken en, uitgezonderd de producten eierlikeur en advocaat, zoals vermeld in categorie 41 van Bijlage II van verordening (EG) 110/2008 met een minimum-alcoholgehalte van 14 procent vol, een minimum-alcoholgehalte van 15 procent vol bevattend;

  • is geproduceerd:

   • hetzij rechtstreeks conform artikel 2, eerste lid, onderdeel d, onder i van verordening (EG) 110/2008;

   • hetzij door vermenging van een gedistilleerde drank conform artikel 2, eerste lid, onderdeel d, onder ii van verordening (EG) 110/2008;

   • hetzij door vermenging van ethylalcohol uit landbouwproducten met water; en

  • waarvoor in geval van gebruik of verbruik hier te lande alcoholaccijns verschuldigd is;

  met dien verstande dat dranken die vallen onder de GN-codes 2203, 2204, 2205, 2206 en 2207 van verordening (EEG) 2658/87 niet als gedistilleerde dranken worden beschouwd.

 • f. moutwijn: granen eau-de-vie of granendistillaat zoals omschreven in verordening (EG) 110/2008, bereid door distillatie met een alcoholpercentage van ten minste 46% vol en ten hoogste 48% vol;

 • g. verordening (EG) 1334/2008: verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in levensmiddelen en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2232/96, Verordening (EG) nr. 110/2008 en Richtlijn 2000/13/EG (PbEU 2008, L 354);

 • h. zwak gedistilleerde drank: alcoholhoudend product met minder dan 15% vol, met uitzondering van eierlikeur en advocaat, behorend tot GN-code 2208 van verordening (EEG) 2658/87, waarvoor in geval van gebruik of verbruik hier te lande alcoholaccijns verschuldigd is.

Artikel 2

Het is verboden met gebruikmaking van de bij dit besluit aangegeven aanduidingen andere waren te verhandelen dan die waaraan die aanduidingen bij dit besluit zijn voorbehouden.

Artikel 3

 • 1 De aanduiding azijn mag uitsluitend worden gebezigd voor een vloeibare waar die azijnzuur als kenmerkend bestanddeel bevat, met dien verstande dat het gehalte aan azijnzuur van de waar ten minste 4 gram per 100 ml bedraagt.

 • 2 De aanduiding natuurazijn mag uitsluitend worden gebezigd voor een vloeibare waar als bedoeld in het eerste lid die wordt verkregen door een alcoholische en een azijnzure fermentatie van eet- of drinkwaren van agrarische oorsprong.

Artikel 4

De aanduiding mayonaise mag uitsluitend worden gebezigd voor een eetwaar bestaande uit een emulsie van het type olie in water, die ten minste 70% vet en ten minste 5% eigeel bevat.

Artikel 5

De aanduiding vruchtenwijn mag uitsluitend worden gebezigd voor een gegiste drank die is bereid uit het sap van ander fruit dan druiven, met een alcoholgehalte van ten minste 8,5 volumeprocenten bij 20°C.

Artikel 6

De aanduiding roomijs mag uitsluitend worden gebezigd voor consumptie-ijs dat bestemd is om in bevroren toestand te worden genuttigd, en dat:

 • geen ander vet bevat dan melkvet;

 • een melkvetgehalte heeft van ten minste 5%; en

 • geen ander eiwit bevat dan melkeiwitten.

Artikel 7

De aanduiding mosterd mag uitsluitend worden gebezigd voor een eetwaar die ten minste is samengesteld uit mosterdzaad of mosterdmeel, en azijn of een azijnzuurhoudende vloeistof, voor zover het gehalte aan droge stof ten minste 20%, en het gehalte aan mosterdolie ten minste 20% van de keukenzoutvrije droge stof bedraagt.

Artikel 7a

De aanduiding limonade of frisdrank mag uitsluitend worden gebezigd voor een drinkwaar die geen alcohol bevat, tenzij dit door een natuurlijk gistingsproces onbedoeld en onvermijdelijk aanwezig is tot een gehalte van ten hoogste 5 gram ethylalcohol per liter, en die bestaat uit:

 • water, natuurlijk mineraalwater of bronwater; en

 • suikers of zoetstoffen;

 • waaraan mogen zijn toegevoegd:

 • koolzuur;

 • aroma's;

 • eetbare bestanddelen van vruchten of planten;

 • vruchten- of plantensappen;

 • technische hulpstoffen; of

 • additieven die voldoen aan de voorschriften gesteld bij of krachtens Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (PbEU 2008, L 354).

Artikel 7b

De aanduiding bier mag uitsluitend worden gebezigd voor een drinkwaar verkregen na alcoholische gisting van wort, hoofdzakelijk bereid uit zetmeel- en suikerhoudende grondstoffen, hop en brouwwater, met dien verstande dat ten minste 60% van het extractgehalte van de wort, voor vergisting, afkomstig is van geste- of tarwemout, en die bestaat uit:

 • gerstemout of tarwemout;

 • andere zetmeelhoudende grondstoffen;

 • suikerhoudende grondstoffen;

 • hop en zijn onderscheidene verwerkte vormen;

 • brouwwater, zijnde voor menselijke consumptie bestemd water, dat voldoet aan de eisen gesteld bij of krachtens de Drinkwaterwet en dat in zijn minerale samenstelling en zuurgraad mag zijn aangepast aan de specifieke eisen, die de brouwprocessen van de onderscheidene biersoorten stellen;

 • gist;

waaraan mogen zijn toegevoegd:

 • vruchten of vruchtensappen en aroma’s, met dien verstande dat het gebruik van deze ingrediënten uitsluitend is toegestaan voor de bereiding van andere bieren dan bieren van het type pils als bedoeld in artikel 7f;

 • technische hulpstoffen;

 • additieven die voldoen aan de voorschriften gesteld bij of krachtens Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (PbEU 2008, L 354).

Artikel 7c

De aanduiding alcoholvrij bier mag uitsluitend worden gebezigd voor bier dat ten hoogste 0,1 volumeprocent alcohol bevat en een extractgehalte van de stamwort heeft van ten minste 4%.

Artikel 7d

De aanduiding alcoholarm bier mag uitsluitend worden gebezigd voor bier dat meer dan 0,1 en ten hoogste 1,2 volumeprocent alcohol bevat en een extractgehalte van de stamwort heeft van ten minste 4%.

Artikel 7e

De aanduiding oud bruin of iedere aanduiding waarvan de woorden oud bruin een grondbestanddeel vormen, mag uitsluitend worden gebezigd voor gezoete donkergekleurde bieren met een extractgehalte van de stamwort van 7 tot 11%.

Artikel 7f

De aanduiding pils of iedere andere aanduiding waarvan het woord pils een grondbestanddeel vormt, mag uitsluitend worden gebezigd voor lichtgekleurde bieren met een extractgehalte van de stamwort van 11 tot 13,5%.

Artikel 7g

De aanduiding bok, bock of iedere andere aanduiding waarvan bok of bock een grondbestanddeel vormt, mag uitsluitend worden gebezigd voor bieren met een extractgehalte van de stamwort boven de 15%.

Artikel 7h

De aanduiding korenwijn mag uitsluitend worden gebezigd voor een gedistilleerde drank, die:

 • a. bereid is met ethylalcohol uitsluitend van granen en waarvan de alcoholcomponent voor minstens 51% bestaat uit moutwijn of tot 70% vol geherdistilleerde moutwijn;

 • b. voor wat betreft aromatisering uitsluitend natuurlijke aromastoffen, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel c, van verordening (EG) 1334/2008, of aromatiserende preparaten, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel d, van verordening (EG) 1334/2008, mag bevatten;

 • c. bijgekleurd kan zijn met uitsluitend karamel;

 • d. een suikergehalte kan hebben van ten hoogste 20 gram per liter;

 • e. kleurloos, lichtgeel of lichtbruin van kleur is;

 • f. een alcoholgehalte heeft van ten minste 38% vol.

Artikel 7i

De aanduiding advocaat mag uitsluitend worden gebezigd voor een gedistilleerde drank die voldoet aan punt 41 van bijlage II van Verordening (EG) 110/2008 en die:

 • a. geel van kleur is;

 • b. een alcohol-, suiker- en zuiver eigeelgehalte heeft in overeenstemming met bijlage II van verordening (EG) 110/2008;

 • c. uitsluitend is bereid met eigeel en eiwit afkomstig van kippeneieren welke onbeschadigd zijn en voldoen aan de voorschriften gesteld bij of krachtens verordening (EG) nr. 1820/2006 van de Raad van 19 juni 2006 betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren (PbEU 2006, L 186) en richtlijn 98/437/EEG van de Raad van 20 juni 1989 inzake hygiëne- en gezondheidsvraagstukken bij de bereiding en het in de handel brengen van eiprodukten (PbEG 1989, L 212);

 • d. als kenmerkende bestanddelen ethylalcohol of brandewijn, en suiker bevat, en waaraan aroma's, kleurstoffen en verdikkingsmiddelen kunnen zijn toegevoegd.

Artikel 7j

De aanduiding vieux mag uitsluitend worden gebezigd voor een gedistilleerde drank, die:

 • a. licht- tot donkerbruin van kleur is;

 • b. vervaardigd is uit ethylalcohol uit landbouwproducten;

 • c. aromatische geur of smaakstoffen bevat, welke de drank het aroma van uit wijn gestookt gedistilleerd verlenen;

 • d. een suikergehalte kan hebben van ten hoogste 20 gram per liter;

 • e. kleurstoffen mag bevatten;

 • f. een alcoholgehalte heeft van ten minste 35% vol.

Artikel 7k

De aanduiding brandewijn mag uitsluitend worden gebezigd voor een gedistilleerde drank, die:

 • a. nagenoeg kleurloos is;

 • b. vervaardigd is uit ethylalcohol uit landbouwproducten, al dan niet gezuiverd over actieve koolfilters;

 • c. gedistilleerd is over zuurmakende stoffen of vruchten of zaden, dan wel met toevoeging van aroma’s of geur- en smaakstoffen, welke de drank het kenmerkende organoleptische karakter geven;

 • d. een suikergehalte kan hebben van ten hoogste 20 gram per liter;

 • e. een alcoholgehalte heeft van ten minste 35% vol.

Artikel 7l

De aanduiding vruchtenbrandewijn mag uitsluitend worden gebezigd voor een gedistilleerde drank, die:

 • a. vervaardigd is uit brandewijn of ethylalcohol uit landbouwproducten met de ingrediënten van brandewijn, door middel van distillatie of infuus van vrucht(en) of vruchten- en plantendelen of toevoeging van vruchtensap(pen) of een distillaat dan wel extract van vruchten- of plantendelen;

 • b. aroma’s, kleurstoffen of andere geur- en smaakstoffen mag bevatten;

 • c. een suikergehalte heeft van ten minste 100 gram per liter;

 • d. een alcoholgehalte heeft van ten minste 20% vol.

Artikel 7m

De aanduiding likorette mag uitsluitend worden gebezigd voor een zwak gedistilleerde drank, die:

 • a. behalve ethylalcohol uit landbouwproducten als kenmerkende bestanddelen suiker bevat en een distillaat of infuus of extract van vruchten of vruchtendelen of plantendelen of zaden of kruiden of vruchtensappen of melk, room of andere zuivelproducten;

 • b. kleurstoffen of andere aroma’s of geur- en smaakstoffen mag bevatten;

 • c. een suikergehalte heeft van ten minste 100 gram per liter;

 • d. een alcoholgehalte heeft van ten minste 12% vol.

Artikel 8

Als methoden van onderzoek welke bij uitsluiting beslissend zijn voor de vaststelling of al dan niet is voldaan aan de bij dit besluit gestelde regels, worden aangewezen chromatografische en andere scheidingsmethoden, organoleptische bepalingsmethoden en detectiemethoden, alsmede de daartoe door een andere lid-staat van de Europese Unie aangewezen methoden.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 1998, met uitzondering van artikel 6 en artikel 7, die in werking treden met ingang van 1 mei 1998.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 maart 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. G. Terpstra

Uitgegeven de eenendertigste maart 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven