Instelling werkgroep Evaluatie en herziening fiscale tegemoetkomingen en faciliteiten voor ondernemers

Geldend van 01-05-1998 t/m heden

Instelling werkgroep Evaluatie en herziening fiscale tegemoetkomingen en faciliteiten voor ondernemers

De Staatssecretaris van Financiën,

Overwegende dat het wenselijk is de werkgroep Evaluatie en herziening fiscale tegemoetkomingen en faciliteiten voor ondernemers in te stellen;

Besluit:

§ 1. Instelling en taak

Artikel 1

Er is een werkgroep Evaluatie en herziening fiscale tegemoetkomingen en faciliteiten voor ondernemers.

Artikel 2

 • 1 De werkgroep heeft tot taak om tegemoetkomingen en faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting op hun doelmatigheid en doeltreffendheid te beoordelen.

  Indien de uitkomsten daartoe aanleiding geven doet de werkgroep in aanvulling hierop concrete aanbevelingen voor aanpassing van de regelgeving.

 • 2 Bij deze taak neemt de werkgroep de volgende aspecten in haar beoordeling mee:

  • -

   de mate waarin recente tegemoetkomingen en faciliteiten al voldoende lang werken om deze in de toetsing te betrekken;

  • -

   de leeftijdsgrenzen die bij de verschillende tegemoetkomingen en faciliteiten worden gehanteerd;

  • -

   het aspect van de administratieve lasten en de uitvoeringskosten.

§ 2. Samenstelling en werkwijze

Artikel 3

 • 1 Tot lid, tevens voorzitter van de werkgroep wordt benoemd: prof. dr. C.J. Oort

 • 2 Tot lid, tevens secretaris van de werkgroep wordt benoemd: mr. C.C.J.P. Karman

 • 3 Tot leden van de werkgroep worden benoemd:

  • drs. M.H.J. Alink

  • drs. B.W.A. Bongers

  • mr. P.H.A. Dijckmeester

  • drs. M.A.H.G.M. Ooms

  • ir. L.S. Rietema

  • mr. Chr. Steketee

  • mr.drs. S.A.W.J. Strik

  • drs. R.H. de Swart

  • mr. A.J.M. Timmermans

  • drs. J.J. Urselmann

  • mw. drs. J.S. de Visser

  • mr. J.G.S. Warmerdam

  • drs. C.A. Woudt

Artikel 4

Ter uitvoering van haar taak kan de werkgroep zich rechtstreeks tot derden wenden voor het verkrijgen van inlichtingen en hen zo nodig ter vergadering uitnodigen om hun mening nader uiteen te laten zetten.

Artikel 5

De werkgroep legt haar uitkomsten en eventuele aanbevelingen voor aanpassing van de regelgeving zo mogelijk vóór 1 juli 1998 aan de Staatssecretaris van Financiën over.

§ 3. Overige bepalingen

Artikel 6

De leden van de werkgroep, voor zover geen ambtenaar, ontvangen vacatiegelden alsmede een vergoeding voor de reis- en verblijfkosten volgens de bestaande rijksregelingen, voor zover niet uit anderen hoofde een vergoeding van deze kosten wordt verleend uit ’s-Rijks kas.

Artikel 7

Een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van de werkgroep en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan behoudens voor zover wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 8

 • 1 Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

 • 2 Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

’s-Gravenhage, 23 maart 1998

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A. Vermeend

Terug naar begin van de pagina