Wijzigingsbesluit Metingsbesluit Binnenvaartuigen 1978

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2011.]
Geldend van 01-05-1998 t/m heden

Besluit van 23 maart 1998, houdende wijziging van het Metingsbesluit Binnenvaartuigen 1978

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 10 juni 1997, nr. DGG/J 97004903, Directoraat-Generaal Goederenvervoer, Stafafdeling Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de op 15 februari 1966 te Genève tot stand gekomen Overeenkomst nopens de meting van binnenvaartuigen, met Bijlage en Protocol van Ondertekening (Trb. 1967, 43), en op artikel 89 van de Grondwet;

De Raad van State gehoord (advies van 4 augustus 1997, nr. W09.97.0349)

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 17 maart 1998, nr. DGG/J 98002907, Directoraat-Generaal Goederenvervoer, Stafafdeling Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Ten aanzien van een binnenvaartuig waarvan het vlak van de grootste toegelaten diepgang bij de laatste meting is vastgesteld volgens artikel 5 van het Metingsbesluit Binnenvaartuigen 1978 zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit, kan bij hermeting het vlak van de grootste toegelaten diepgang op verzoek van de belanghebbende worden vastgesteld met toepassing van dat vervallen artikel 5, mits het vaartuig sinds de laatste meting geen verbouwing heeft ondergaan die van invloed kan zijn op de vaststelling van dat vlak.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 maart 1998

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de negende april 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina