Indieningstermijn aanvragen Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 08-04-1998 t/m 22-12-2004

Regeling houdende uitvoering van artikel 7, derde lid, eerste volzin, van de Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 7, derde lid, eerste volzin, van de Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 maart 1998

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

D.K.J. Tommel

Terug naar begin van de pagina