Regeling aanvraag in- of overschrijving van luchtvaartuigen in het luchtvaartuigregister

Geldend van 05-11-1999 t/m heden

Regeling aanvraag in- of overschrijving van luchtvaartuigen in het luchtvaartuigregister

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Algemeen

 • 1 Bij de aanvraag voor de inschrijving of overschrijving van een luchtvaartuig in het Nederlandse luchtvaartuigregister moeten de in de volgende artikelen genoemde gegevens worden ingediend.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde gegevens moeten in het algemeen op een zodanig tijdstip worden ingediend, dat de beoordeling of de inschrijving of overschrijving van het betrokken luchtvaartuig in het luchtvaartuigregister kan geschieden, tijdig kan plaatsvinden.

Hoofdstuk II. Inschrijving

Artikel 2. Gegevens inzake het luchtvaartuig

 • 1 Bij de aanvraag voor een inschrijving in het luchtvaartuigregister moet een bewijs van eigendom van het luchtvaartuig worden ingediend.

 • 2 Indien het luchtvaartuig vanuit het buitenland wordt ingevoerd, moeten worden ingediend:

  • a. een bewijs van eigendom van het luchtvaartuig;

  • b. een bewijs, dat alle bij de invoer vereiste douaneformaliteiten zijn vervuld, dan wel een door het Ministerie van Financiën afgegeven vrijstelling tot voorafgaande vervulling van de douaneformaliteiten;

  • c. een bewijs, dat het luchtvaartuig niet in het buitenland is ingeschreven;

  • d. een algemene beschrijving van het luchtvaartuig met vermelding van het aantal en type van de motor(en) en de luchtschroef(ven).

Artikel 3. Gegevens inzake de aanvrager

 • 1 Indien de aanvrager een natuurlijk persoon is, moet een niet langer dan zes maanden voor de aanvraag afgegeven, de aanvrager betreffend gewaarmerkt afschrift van de gegevens uit de basisadministratie persoonsgegevens inzake naam, woonadres en nationaliteit, worden ingediend, dan wel een daaraan gelijkwaardig document, afgegeven door de bevoegde autoriteit van de betreffende lidstaat van de Europese Unie of van de betreffende staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

 • 2 Indien het luchtvaartuig eigendom is van twee of meer natuurlijke personen, moeten worden ingediend:

  • a. voor iedere eigenaar de in het eerste lid genoemde gegevens;

  • b. een door alle eigenaren ondertekende verklaring, waarin een van hen als contactpersoon wordt aangewezen.

 • 3 Indien de aanvrager een rechtspersoon is, moeten worden ingediend:

  • a. een recent uittreksel uit het handelsregister, dan wel een daaraan gelijkwaardig document, afgegeven door de bevoegde autoriteit van de betreffende lidstaat van de Europese Unie of van de betreffende staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;

  • b. . een afschrift van de statuten.

 • 4 [Red: vervallen.]

 • 5 Indien de aanvrager geen woonadres heeft in Nederland, dan wel in het geval dat het een rechtspersoon betreft, indien de statutaire zetel, het hoofdbestuur of de hoofdvestiging niet in Nederland is gevestigd, legt de aanvrager een schriftelijke verklaring over dat het beheer van het luchtvaartuig, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van de Regeling Toezicht Luchtvaart, wordt gevoerd vanuit Nederland.

 • 6 Indien het in het vijfde lid bedoelde beheer wordt gevoerd door een natuurlijke persoon, gaat deze verklaring vergezeld van een niet langer dan zes maanden daarvoor afgegeven gewaarmerkt afschrift uit de basisadministratie persoonsgegevens, waaruit blijkt dat het woonadres van deze persoon in Nederland is gelegen.

 • 7 In het geval het in het vijfde lid bedoelde beheer wordt gevoerd door een rechtspersoon, gaat deze verklaring vergezeld van een recent uittreksel uit het handelsregister van de nevenvestiging in Nederland.

Artikel 4. Door een houder van een luchtvaartuig ingediende aanvraag

 • 1 Indien de aanvrager de houder is van een luchtvaartuig, waarvan de eigenaar een natuurlijk persoon is als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a of b, of een rechtspersoon als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van de Regeling Toezicht Luchtvaart, moeten de volgende gegevens worden ingediend:

  • a. een afschrift van de overeenkomst, waarbij het gebruik van het luchtvaartuig door de eigenaar aan de houder is overgedragen;

  • b. een door de houder en de eigenaar ondertekende verklaring, waarin is gesteld, dat de houder ingevolge de Nederlandse Luchtvaartwet de op de eigenaar rustende verplichtingen zal nakomen;

  • c. zowel met betrekking tot de eigenaar als de houder de gegevens als bedoeld in artikel 3;

Hoofdstuk III. Overschrijving

Artikel 5. Gegevens inzake het luchtvaartuig

Bij de aanvraag tot overschrijving van een luchtvaartuig in het luchtvaartuigregister moeten worden ingediend een door de vorige eigenaar ondertekende verklaring dat het luchtvaartuig is overgegaan in eigendom van de aanvrager onder opgave van diens naam, woonplaats en nationaliteit.

Artikel 6. Gegevens inzake de aanvrager of houder

Met betrekking tot de bij een aanvraag tot overschrijving in te dienen gegevens inzake de aanvrager dan wel de houder van een luchtvaartuig, is het bepaalde in de artikelen 3 en 4 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvraag in- of overschrijving van luchtvaartuigen in het luchtvaartuigregister.

Terug naar begin van de pagina