Regeling aanwijzingen ten aanzien van verplichtingen van de eigenaar of houder van [...] met betrekking tot onderhoud, revisie en herstelling

Geldend van 01-04-1998 t/m heden

Regeling aanwijzingen ten aanzien van verplichtingen van de eigenaar of houder van een luchtvaartuig met betrekking tot onderhoud, revisie en herstelling

Artikel 1. Algemeen

 • 1 Met betrekking tot het onderhoud, de revisie en de herstelling van een Nederlands luchtvaartuig is de eigenaar of houder verplicht:

  • a. [Red: vervallen.]

  • b. ervoor te zorgen, dat de Directeur Luchtvaartinspectie van het Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst op zijn verzoek wordt ingelicht omtrent het tijdstip, waarop met het onderhoud, de revisie of de herstelling dan wel met bepaalde daartoe behorende werkzaamheden zal worden aangevangen;

  • c. ervoor te zorgen, dat aan de bepalingen van de volgende artikelen wordt voldaan.

 • 2 Aan het bepaalde in het vorige lid, onder c, wordt geacht te worden voldaan, indien het onderhoud, de revisie of de herstelling wordt verricht door een erkend bedrijf.

Artikel 2. Werkplaatsen en personeel

De organisatie en de inrichting van de bij het onderhoud, de revisie of de herstelling betrokken werkplaatsen, de werkwijzen en controlemethoden, de gereedschappen, alsmede de kundigheid van het bij de werkzaamheden betrokken personeel moeten dusdanig zijn, dat naar het oordeel van Minister van Verkeer en Waterstaat een goede uitvoering van het onderhoud, de revisie of de herstelling is gewaarborgd.

Artikel 3

Alvorens materialen, onderdelen en halfproducten alsmede uitrustingsstukken bij het onderhoud, de revisie of de herstelling worden verwerkt,

 • a. zijn deze voorzien van een bewijs van deugdelijkheid als bedoeld in artikel 92 van de Regeling Toezicht Luchtvaart, dan wel

 • b. heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat voor deze toestemming verleend, dan wel

 • c. heeft een erkend bedrijf voor deze toestemming verleend.

Artikel 4. Inspecties en proeven

Ten einde te verzekeren, dat het luchtvaartuig na het onderhoud, de revisie of de herstelling luchtwaardig zal zijn, moeten de inspecties en proeven worden uitgevoerd, welke Minister van Verkeer en Waterstaat noodzakelijk acht, en moet zijn gebleken, dat:

 • a. de verwerkte materialen, onderdelen, halfprodukten en uitrustingsstukken voldoen aan de voor het luchtvaartuig voorgeschreven specificaties;

 • b. de vervaardigde delen ten minste gelijkwaardig zijn aan de te vervangen oorspronkelijke delen in deugdelijke toestand;

 • c. de Minister van Verkeer en Waterstaat met de vervaardigingswijzen, de samenvoeging en de beproevingswijzen heeft ingestemd;

 • d. de werking juist is.

Artikel 5. Het merken van onderdelen

De ter vervanging bestemde onderdelen moeten goed te identificeren zijn.

Bedoelde onderdelen dienen zoveel mogelijk vergezeld te zijn van instructies voor het aanbrengen en gebruik daarvan.

Terug naar begin van de pagina