Regeling specialisten tandheelkunde

Geldend van 27-03-1998 t/m heden

Regeling specialisten tandheelkunde

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 14, eerste en zesde lid, onder a, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De Regeling inzake de opleiding en registratie van specialisten, vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde van 28 november 1997, wordt goedgekeurd.

  • 2 De titels, verbonden aan de specialismen die krachtens de in het eerste lid bedoelde regeling in het leven zijn geroepen, zijn wettelijk erkende specialistentitels.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

vanVolksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina