Vaststelling subsidieplafond en aanvraagperiode Groene Hart 1998

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 21-03-1998 t/m 22-12-2004

Vaststelling subsidieplafond en aanvraagperiode Groene Hart 1998

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 4, eerste en tweede lid, alsmede artikel 16 van de Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Aanvragen tot subsidieverlening op grond van de Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart kunnen voor het jaar 1998 ingediend worden tot en met 27 maart 1998 en vanaf 30 maart tot en met 22 mei 1998.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Voor het jaar 1998 bedraagt het subsidieplafond:

  • a. fl. 300.000,- voor de categorie visievorming, bedoeld in artikel 2, onderdeel f, van de Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart;

  • b. fl. 20.000.000,- voor de overige categorieën, bedoeld in artikel 2, onderdeel a tot en met e, van de onder a bedoelde regeling, tezamen.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina