Regeling vaststelling regels voor de keuring van bussen

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geldend van 10-04-1998 t/m 30-04-2009

Regeling vaststelling regels voor de keuring van bussen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 159, tweede lid en 160, derde lid, van het Besluit personenvervoer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2009]

De keuring van bussen geschiedt overeenkomstig de regels welke als bijlagen I en II bij deze regeling zijn gevoegd.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2009]

Met de in dit besluit vastgestelde technische normen of technische eisen dan wel geëiste onderzoeken of type-goedkeuringen worden gelijkgesteld daaraan gelijkwaardige technische normen of technische eisen, respectievelijk daaraan gelijkwaardige onderzoeken of type-goedkeuringen, vastgesteld respectievelijk geëist door of vanwege een andere lid-staat van de Europese Unie dan wel door of vanwege een staat die partij is bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2009]

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 18 december 1987, houdende vaststelling regels voor de keuring van bussen (Stcrt. 248), wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling regels voor de keuring van bussen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij de Dienst Wegverkeer te Zoetermeer.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina