Vaststelling subsidieplafond Subsidiebesluit maatschappelijke organisaties en milieu 1998

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 04-02-1999 t/m 22-12-2004

Vaststelling subsidieplafond Subsidiebesluit maatschappelijke organisaties en milieu 1998

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.13, derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

  • 1 Het subsidieplafond voor 1998 voor het verlenen van:

    • a. exploitatiesubsidies op grond van het Subsidiebesluit maatschappelijke organisaties en milieu wordt vastgesteld op f 0,- en

    • b. projectsubsidies op grond van het Subsidiebesluit maatschappelijke organisaties en milieu wordt vastgesteld op f 7.468.000,-.

  • 2 De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voorziet in een gelijktijdige beslissing met betrekking tot soortgelijke projecten op basis van een vergelijking van hun geschiktheid om bij te dragen aan de doelstelling van de subsidie, met uitzondering van de projecten waarvan de geschiktheid om bij te dragen aan de doelstelling van de subsidie op voorhand vaststaat en ten aanzien waarvan om redenen van spoedeisendheid wordt besloten subsidie te verlenen voordat op aanvragen voor subsidie voor soortgelijke projecten wordt beslist.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 maart 1998

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

M. de Boer

Terug naar begin van de pagina