Regeling gebruikelijke vakantieduur Abw

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-04-1998 t/m 31-12-2003

Regeling gebruikelijke vakantieduur Abw

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 9, derde lid, van de Algemene bijstandswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Onder gebruikelijke vakantieduur, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder d, van de Algemene bijstandswet, wordt verstaan:

  • a. voor de belanghebbende die 57,5 jaar of ouder is: 13 weken per kalenderjaar, met dien verstande dat een aaneengesloten vakantieperiode niet langer mag zijn dan 13 weken;

  • b. voor overige belanghebbenden: 4 weken per kalenderjaar.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 1998.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gebruikelijke vakantieduur Abw.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 maart 1998

De

Minister

voornoemd,

A.P.W. Melkert

Terug naar begin van de pagina