Regeling ontheffing nationaliteitseis kapitein

[Regeling vervallen per 01-09-2003.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-08-2003

Regeling, houdende regels voor de beoordeling van aanvragen voor de ontheffing van de verplichting om Nederlanders als kapitein aan te stellen, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Zeevaartbemanningswet

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 30, vijfde lid, en 62, aanhef en onderdeel f, van de Zeevaartbemanningswet;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2003]

 • 1 De aanvraag voor een ontheffing wordt ingediend bij het hoofd van de Scheepvaartinspectie.

 • 2 Op de aanvraag voor een ontheffing wordt niet beslist, dan nadat voor het betrokken schip of de betrokken schepen een Nederlandse zeebrief is afgegeven.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2003]

 • 1 De aanvraag wordt, voor zover het de voorwaarde van artikel 30, tweede lid, onderdeel a, van de wet betreft, getoetst aan de volgende gegevens en bewijsstukken, die door de scheepsbeheerder worden overgelegd:

  • a. de niet langer dan twee weken voor de aanvraagdatum door het Centraal Arbeidsbureau voor de Scheepvaart of door het Arbeids-bureau voor Bagger-, Kust- en Oeverwerken afgegeven verklaring, waaruit blijkt welke personen voor de betrokken vacature bemiddelbaar zijn;

  • b. kopieën van de geplaatste recente advertenties in een of meer geschikte landelijke dagbladen en in een of meer vakbladen die aan boord beschikbaar zijn, waarvan de verschijningsdatum ten minste twee weken voor de aanvraagdatum ligt;

  • c. de gronden waarop de kandidatuur van de personen die in de verklaring, bedoeld in onderdeel a, worden genoemd en van de personen die gereageerd hebben op de advertenties, bedoeld in onderdeel b, door de scheepsbeheerder wordt verworpen.

 • 2 De advertenties, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, bevatten voor Nederlandse kapiteins marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2003]

 • 1 De aanvraag wordt, voor zover het de voorwaarde van artikel 30, tweede lid, onderdeel b, van de wet betreft, getoetst aan de gegevens en bewijsstukken ten aanzien van de geplande bedrijfsontwikkeling en het daarmee samenhangende bemanningsbeleid van de scheepsbeheerder.

 • 2 Op verzoek van het hoofd van de Scheepvaartinspectie verstrekt de scheepsbeheerder ten behoeve van de in het eerste lid bedoelde toets een overzicht van de in Nederland en elders geregistreerde schepen in zijn beheer, dan wel andere voor die toets benodigde informatie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2003]

 • 1 De kapitein voor wie de ontheffing is aangevraagd, is in het bezit van een geldig vaarbevoegdheidsbewijs waaruit blijkt dat hij aan de eisen voldoet om als kapitein op het zeeschip of de zeeschepen waarvoor de ontheffing is aangevraagd dienst te doen.

 • 2 De kapitein is in het bezit van een verklaring van het hoofd van de Scheepvaartinspectie waaruit blijkt dat hij met goed gevolg het onderzoek heeft ondergaan naar zijn kennis van de relevante Nederlandse regelgeving.

Artikel 6

[Vervallen per 01-09-2003]

De scheepsbeheerder legt bij een aanvraag voor een ontheffing met betrekking tot een schip, waarvoor een ontheffing geldt of heeft gegolden, tevens bewijsstukken over van zijn inspanningen gedurende de duur van die ontheffing, die er op waren gericht om met een Nederlandse kapitein in deze vacature te voorzien.

Artikel 7

[Vervallen per 01-09-2003]

Voor de behandeling van een aanvraag voor een ontheffing is een bedrag van € 81 per uur verschuldigd.

Artikel 8

[Vervallen per 01-09-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 01-09-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling ontheffing nationaliteitseis kapitein.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina