Wet overige OCW-subsidies

Geraadpleegd op 21-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2019.
Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Afkorting WOOS
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0009458
Rechtsgebieden Cultureel recht
Onderwijsrecht
Overheidsthema Cultuur, sport, vrije tijd Onderwijs en wetenschap

Opmerking

Door Stb. 2008/51 is de citeertitel gewijzigd per 27 februari 2008 (Stb. 2008/52).

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzing toezichthouder naleving Tijdelijke regeling subsidie experimenten open bestel
 2. Intrekkingsregeling Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders
 3. Kaderregeling exploitatiesubsidies onderzoek en wetenschap
 4. Kaderregeling subsidiering projecten ten behoeve van onderzoek en wetenschap
 5. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
 6. Kaderregeling subsidiëring bilaterale wetenschappelijke en technologische onderzoeksamenwerking
 7. Normbedragenbesluit 2018
 8. OCW-intrekkingsregeling 2004
 9. OCW-intrekkingsregeling 2008
 10. Protocol voorzieningen UWV
 11. Regeling ckv-bonnen voortgezet onderwijs
 12. Regeling G.O.- en vakbondsfaciliteiten
 13. Regeling grondslag wijziging subsidieverstrekking emancipatieprojecten
 14. Regeling intrekking en wijziging OCW-subsidieregelingen cultuur en emancipatie 2013
 15. Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014
 16. Regeling open en online hoger onderwijs
 17. Regeling open en online hoger onderwijs 2018–2022
 18. Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017
 19. Regeling schadevergoeding, vergoeding advocaat- en proceskosten aanbestedingsprocedures schoolboeken
 20. Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019–2023
 21. Regeling stimulering Bèta/techniek
 22. Regeling stimulering doorstroom niet verwant mbo-pabo
 23. Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo
 24. Regeling subsidie zij-instroom
 25. Regeling subsidieverstrekking SBB
 26. Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen
 27. Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013–2016
 28. Subsidieregeling andere eindtoetsen PO
 29. Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs
 30. Subsidieregeling curriculumontwikkeling leraren en schoolleiders po en vo
 31. Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo
 32. Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen
 33. Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen extra tranche 2017
 34. Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs
 35. Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017–2022
 36. Subsidieregeling goed gastouderschap kinderopvang 2010
 37. Subsidieregeling LAKS, JOB en Combo
 38. Subsidieregeling lerarenbeurs
 39. Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds
 40. Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden
 41. Subsidieregeling post-initiële leergang bewegingsonderwijs
 42. Subsidieregeling praktijkleren
 43. Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort
 44. Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen VO
 45. Subsidieregeling Stichting AAP
 46. Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs
 47. Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs
 48. Subsidieregeling toekomstvast internet po en vo
 49. Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs
 50. Subsidieregeling werkdrukvermindering
 51. SZW-intrekkingsregeling 2008
 52. Toetsbesluit PO
 53. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
 54. Wijzigingsregeling Regeling Cultuurkaart voortgezet onderwijs (wijzigingen in de uitvoering)
 55. Wijzigingsregeling Regeling frictie- en transitiekosten culturele basisinfrastructuur 2009-2012 in verband met enkele technische vereenvoudigingen
 56. Wijzigingsregeling Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009–2017 (enkele technische aanpassingen)
 57. Wijzigingsregeling Regeling subsidie zij-instroom 2017 (aanwijzen trainingsprogramma, vaststellen nieuwe aanvraagtermijn trainingsprogramma’s en vaststellen regels in geval een zij-instromer het dienstverband beëindigt)
 58. Wijzigingsregeling Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs (indexatie subsidiebedragen voor vervangingskosten leraren)
 59. Wijzigingsregeling Subsidieregeling kinderopvang
 60. Wijzigingsregeling Subsidieregeling kinderopvang (subsidiëring 2007)
 61. Wijzigingsregeling Subsidieregeling kinderopvang (subsidiëring 2008)
 62. Wijzigingsregeling Subsidieregeling kinderopvang (subsidiëring 2009)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlagen: I, II, III
 2. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XLVIII
 3. Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017
  Bijlage: 1
 4. Protocol voorzieningen UWV
  Bijlage: Protocol voorzieningen UWV
 5. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
  Bijlage: bij artikel 2
 6. Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2014
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2014
 7. SZW-intrekkingsregeling 2008
  Artikel: XIX
 8. Subsidieregeling LAKS, JOB en Combo
  Artikel: 1
 9. Subsidieregeling pilot tweetalig primair onderwijs
  Artikel: 13
 10. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikel: 1
 11. Verhoging gezamenlijke zorgformatie 2004 en volgende jaren
  Tekst: tekst
 12. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XXVIII
 13. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel: 1

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2019

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
Wijziging 13-10-2011 Stb. 2011, 479 32693 13-10-2011 Stb. 2011, 479
t/m 01-01-2010 1) Wijziging 27-01-2011 Stb. 2011, 29 32556 27-01-2011 Stb. 2011, 29
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 580 31780 15-12-2009 Stb. 2009, 581
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 11-09-2008 Stb. 2008, 408 31383 01-12-2008 Stb. 2008, 539
Wijziging 31-01-2008 Stb. 2008, 51 31134 09-02-2008 Stb. 2008, 52
Wijziging 17-12-2003 Stb. 2004, 17 29046 29-01-2004 Stb. 2004, 45
Wijziging 30-05-2002 Stb. 2002, 288 28135 02-04-2003 Stb. 2003, 139
Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 211 28082 07-06-2002 Stb. 2002, 349
Wijziging 11-04-2001 Stb. 2001, 207 27265 20-04-2001 Stb. 2001, 208
20-05-1998 t/m 01-01-1998 2) Nieuwe-regeling 12-03-1998 Stb. 1998, 275 25671 12-03-1998 Stb. 1998, 275

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 3 , Artikel 4 , Artikel 6 , Artikel 8 , Artikel 9 , Artikel 10 , Hoofdstuk 1 , Artikel 11 , Artikel 12 , Artikel 13 , Artikel 14 , Hoofdstuk 2 , Artikel 16 , Artikel 17 , Artikel 18 , Artikel 19 , Hoofdstuk 3 , Artikel 21 , Hoofdstuk 4 , Deel I , Artikel 19a , Deel II , § 1 , § 2 , § 31)
 2. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 2 , Artikel 3 , Artikel 4 , Artikel 5 , Artikel 6 , Artikel 7 , Artikel 8 , Artikel 9 , Artikel 10 , Artikel 11 , Artikel 12 , Artikel 13 , Artikel 14 , Artikel 15 , Artikel 16 , Artikel 17 , Artikel 18 , Artikel 19 , Artikel 20 , Artikel 21 , Artikel 22 , Artikel 232)
Naar boven