Regeling informatie Wet inschakeling werkzoekenden

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 04-12-2002 t/m 31-12-2003

Regeling houdende regels inzake de informatievoorziening van gemeenten aan het Rijk in verband met de uitvoering van de Wet inschakeling werkzoekenden

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gelet op artikel 21, tweede lid, van de Wet inschakeling werkzoekenden;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de wet:

de Wet inschakeling werkzoekenden;

b. de minister:

de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

c. werkervaringsplaats:

een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de wet;

d. scholings- en activeringsbudget:

het bedrag, bedoeld in artikel 14, tweede lid, onderdeel c, van de wet

Artikel 2. Structurele verstrekking persoonsgegevens

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Het gemeentebestuur registreert over elk halfjaar ten behoeve van de uitvoering van artikel 21 van de wet de in bijlage 1 bij deze regeling opgenomen gegevens ten aanzien van personen met een dienstbetrekking of werkervaringsplaats die op enig moment in het betreffende halfjaar zijn vervuld.

 • 3 De in het eerste en tweede lid bedoelde persoonsgegevens worden telkenmale binnen 6 weken na afloop van elk halfjaar door het gemeentebestuur rechtstreeks verstrekt aan een door de minister aangewezen bewerker. Als bewerker van de in bijlage 1 opgenomen gegevens is aangewezen Research voor Beleid B.V. te Leiden. Van de aanwijzing van de bewerker van de in bijlage 2 opgenomen gegevens wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

 • 4 Het gemeentebestuur verstrekt de in het eerste en tweede lid bedoelde persoonsgegevens op een door de onderscheiden bewerkers, bedoeld in het derde lid, te bepalen wijze.

Artikel 3. Bewerker

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De bewerkers verstrekken de persoonsgegevens op een door de minister te bepalen wijze.

 • 2 Door de bewerkers worden geen persoonsgegevens of verwerkte persoonsgegevens aan derden verstrekt, behoudens in opdracht van de minister.

Artikel 3a. Overgangsbepaling verstrekking gegevens bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2004]

De in bijlage 2 opgenomen gegevens, bedoeld in artikel 2, tweede lid, worden door de gemeenten:

 • a. die zijn genoemd in onderdeel A van bijlage 3 bij deze regeling voor het eerst ingediend uiterlijk binnen 6 weken na afloop van het tweede halfjaar van 2001;

 • b. die zijn genoemd in onderdeel B van bijlage 3 bij deze regeling voor het eerst ingediend uiterlijk binnen 6 weken na afloop van het eerste halfjaar van 2002, en

 • c. die niet zijn genoemd in onderdeel A of B van bijlage 3 bij deze regeling voor het eerst ingediend uiterlijk binnen 6 weken na afloop van het eerste halfjaar van 2004.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1998.

 • 2 De bij deze regeling behorende bijlage ligt ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling informatie Wet inschakeling werkzoekenden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 maart 1998

De

Minister

voornoemd,

A.P.W. Melkert

Bijlage 3. bij de Regeling informatie Wet inschakeling werkzoekenden, artikel 3a

[Vervallen per 01-01-2004]

Onderdeel A (G25):

 • 's-Gravenhage

 • 's-Hertogenbosch

 • Almelo

 • Amsterdam

 • Arnhem

 • Breda

 • Deventer

 • Dordrecht

 • Eindhoven

 • Enschede

 • Groningen

 • Haarlem

 • Heerlen

 • Helmond

 • Hengelo

 • Leeuwarden

 • Leiden

 • Maastricht

 • Nijmegen

 • Rotterdam

 • Schiedam

 • Tilburg

 • Utrecht

 • Venlo

 • Zwolle

Onderdeel B (G61):

 • Alkmaar

 • Almere

 • Alphen aan den Rijn

 • Amersfoort

 • Amstelveen

 • Apeldoorn

 • Assen

 • Bergen op Zoom

 • Brunssum

 • Capelle aan den IJssel

 • Delft

 • Delfzijl

 • Den Helder

 • Doetinchem

 • Ede

 • Emmen

 • Geleen

 • Gorinchem

 • Gouda

 • Haarlemmermeer

 • Heemskerk

 • Heerenveen

 • Hellevoetsluis

 • Hilversum

 • Hoogeveen

 • Hoogezand-Sappemeer

 • Hoorn

 • Kerkrade

 • Landgraaf

 • Lelystad

 • Maassluis

 • Middelburg

 • Nieuwegein

 • Noordoostpolder

 • Oosterhout

 • Oss

 • Purmerend

 • Rheden

 • Ridderkerk

 • Rijswijk

 • Roermond

 • Roosendaal

 • Sittard

 • Smallingerland

 • Sneek

 • Spijkenisse

 • Stadskanaal

 • Terneuzen

 • Tiel

 • Veenendaal

 • Velsen

 • Vlaardingen

 • Vlissingen

 • Waalwijk

 • Wageningen

 • Weert

 • Zaanstad

 • Zeist

 • Zoetermeer

 • Zutphen

 • Zwijndrecht

Terug naar begin van de pagina