Vaststelling selectielijst grondprijsbeleid

Geldend van 18-03-1998 t/m heden

Vaststelling selectielijst grondprijsbeleid

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en deMinister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 1 september 1997, nr. arc-97.6796/1);

Besluiten:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij binnen het beleidsterrein grondprijsbeleid over de periode 1945-1993, overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

In te trekken de categorie Taak van de ’Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van de onder het Ministerie van Landbouw en Visserij ressorterende Directie beheer landbouwgronden en van de onder deze Directie ressorterende organen, commissies en ambtenaren’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij en de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk, no. PAZ 273 en Dir.MMA/Ar 194.557 d.d. 7 september 1978, gewijzigd 28 juni 1993 bij beschikking van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, no. A93.527.WH/NF (gepubliceerd in de Staatscourant nummer 148 van 6 augustus 1993)).

Artikel 3

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
namens deze,
de

directeur Facilitaire Dienst

.

M.H. Wunderink

Terug naar begin van de pagina