Selectielijst beleidsterrein toezicht op de volksgezondheid

Geldend van 01-04-1998 t/m heden

Selectielijst beleidsterrein toezicht op de volksgezondheid

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en WetenschappenenDe Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 1 september 1997, nr. arc-97.6793/1);

Besluiten:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen binnen het beleidsterrein toezicht op de volksgezondheid, inzake de inspectie voor de gezondheidszorg over de periode 1940-1995, overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

In te trekken de ’Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van de onder het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur ressorterende hoofdinspecteur en regionale inspecteurs van de geneeskundige inspectie van de volksgezondheid van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, no. MMA/Ar 1887 II, d.d. 23 april 1987 (gepubliceerd in de Staatscourant nummer 90 van 13 mei 1987)), alsmede de ’Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van de hoofdinspecteur en regionale inspecteurs van de geneeskundige inspectie van de volksgezondheid van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, no. CD/A92.829.WH/NF, d.d. 21 juli 1992 (gepubliceerd in de Staatscourant nummer 167 van 31 augustus 1992)).

Artikel 3

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag-tekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
De

Algemeen Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze,

Hoofdinspecteur voor de Gezondheidszorg

,

J. Verhoef

Terug naar begin van de pagina