Selectielijst binnen de taakgebieden volksgezondheid en milieu

Geldend van 01-04-1998 t/m heden

Selectielijst binnen de taakgebieden volksgezondheid en milieu

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en WetenschappenenDe Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 10 september 1997, nr. arc-97.6849/1);

Besluiten:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen binnen de taakgebieden volksgezondheid en milieu, over de periode 1940-1995, overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, namens deze, De

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, De

Directeur-Generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

,

R.B.J.C. van Noort.

Terug naar begin van de pagina