Regeling gewogen gemiddelde leeftijd

[Regeling vervallen per 06-04-2005.]
Geldend van 16-09-2000 t/m 05-04-2005

Regeling gewogen gemiddelde leeftijd

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 85, vijfde lid van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Berekening gewogen gemiddelde leeftijd per school

[Vervallen per 06-04-2005]

 • 1 De gewogen gemiddelde leeftijd per school (ggl) is gelijk aan de uitkomst van de formule: som(lft * bol) / sbol waarbij:

  • lft: de leeftijd van de leraar op 1 oktober van het voorgaande schooljaar uitgedrukt in hele jaren, met dien verstande dat indien de leeftijd hoger is dan 50 jaren deze op 50 jaren wordt gesteld;

  • bol: de in de akte van benoeming genoemde betrekkingsomvang van de desbetreffende leraar op 1 oktober van het voorgaande schooljaar afgerond op 4 decimalen;

  • sbol: de som van de in de akten van benoeming genoemde betrekkingsomvangen van alle aan de school benoemde leraren afgerond op 4 decimalen. Indien de uitkomst van de formule lager is dan 30 jaren wordt deze op 30 jaren gesteld.

 • 2 De berekening als bedoeld in het eerste lid vindt plaats met uitzondering van de leraren in opleiding, de leraren die zijn benoemd in uitsluitend een vervangingsbetrekking en voor wat betreft de overige leraren met uitzondering van de tijdelijke uitbreiding van de betrekkingsomvang in verband met vervanging voorzover deze benoemingen ten laste van het Vervangingsfonds worden gebracht.

 • 3 In het geval er sprake is van een samenvoeging van scholen per 1 augustus van een schooljaar, wordt de in het eerste lid genoemde formule som(lft*bol) per deelnemende school toegepast en vervolgens van alle deelnemende scholen getotaliseerd en gedeeld door de som van sbol van de deelnemende scholen.

 • 4 Voor scholen voor voortgezet onderwijs die deel uitmaken van een scholengemeenschap als bedoeld in artikel 2.6 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, vindt de berekening als bedoeld in het eerste lid plaats op basis van alle ten laste van het voortgezet onderwijs benoemde leraren.

 • 5 De uitkomst van de berekening ingevolge het eerste tot en met het vierde lid wordt afgerond op twee decimalen, waarbij de tweede decimaal met 1 wordt verhoogd als de derde decimaal 5 of meer bedraagt.

Artikel 2. Inzending gegevens

[Vervallen per 06-04-2005]

Ingevolge het bepaalde in artikel 14, eerste lid onder b, van het Bekostigingsbesluit W.V.O. dient voor 22 november van het voorgaande schooljaar mededeling te worden gedaan van de ingevolge artikel 1 berekende gewogen gemiddelde leeftijd.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 06-04-2005]

Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 06-04-2005]

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 1998

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 06-04-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gewogen gemiddelde leeftijd.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina