Vaststelling aanvraagperiode 1998 Investeringsregeling markt en concurrentiekracht

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-03-1998 t/m 23-01-2004

Besluit vaststelling aanvraagperiode en de subsidiabele investeringen in het kader van paragraaf 2 van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 1.3, 6.5, tweede lid, 6.6, eerste lid, 7.1, eerste lid, 7.1, tweede lid, onderdeel d, en 7.3 van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Aanvragen voor het verlenen van een subsidie voor investeringsprojecten als bedoeld in artikel 2.1 van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht kunnen worden ingediend:

    • a. vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 1998;

    • b. voor investeringen die zijn aangewezen krachtens het Besluit vaststelling investeringslijst Investeringsregeling markt en concurrentiekracht.

  • 2 Met betrekking tot de in het eerste lid, onderdeel a, genoemde aanvraagperiode:

    • a. wordt het subsidieplafond vastgesteld op f 2.500.000,-;

    • b. zijn de artikelen 7.4 en 7.5 van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht niet van toepassing.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Het referentie-inkomen, bedoeld in artikel 6.5, tweede lid, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht, bedraagt f 57.000,-.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 27 februari 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina