Besluit vaststelling investeringslijst markt en concurrentiekracht

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 23-01-2004

Besluit houdende vaststelling van de investeringslijst als bedoeld in artikel 7.1, tweede lid, onderdeel d, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 7.1, tweede lid, onderdeel d, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Als subsidiabele investeringen als bedoeld in artikel 7.1, tweede lid, onderdeel d, van de Investeringsrege-ling markt en concurrentiekracht worden aangewezen de in de bijlage bij dit besluit opgenomen investeringen.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vaststelling investeringslijst Investeringsregeling markt en concurrentiekracht.

Den Haag, 27 februari 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Lijst I. : investeringen ter bescherming en verbetering van het milieu en de daarbij behorende normbedragen (excl. b.t.w.) (artikel 2.1, onderdeel h van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht)

[Vervallen per 24-01-2004]

A Investeringen gericht op vermindering van ammoniak-stankemissie

A 11. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 93.03.001; Mestschuif met gecoate keldervloer in een biggenopfokstal

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De beperking van de NH3-emissie uit stallen door met een schuif (tandheugel- of getrokken systeem) de mest over een gladde vlakke vloer onder de rooster de stal uit te schuiven

Bestaande uit: Schuif, aandrijfmechanisme, vloeren, een ondiepe put onder de roosters, mestafvoersysteem

Normbedrag: € 226,89 per m2 vloeroppervlakte stal

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 12. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 93.03.002; Mestdroogsysteem voor pluimveemest bij vleeskuikens

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De beperking van de NH3-emissie uit stallen door het drogen van mest, waarbij stallucht met behulp van een ventilator van onderaf door de strooisellaag geleid wordt

Bestaande uit: Constructie van zwevende vloer met ondersteuning en oplierinstallatie, strooiselmat en ventilatoren

Normbedrag: € 3,86 per vleeskuiken

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 13. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 93.03.003; Mestschuif met gecoate hellende vloer en giergoot in loopstal

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De beperking van de NH3-emissie uit stallen door:

 • -

  het frequent verwijderen van mest en urine van de vloer en

 • -

  het bepalen van een maximumloopruimte per melkkoe

Bestaande uit:

 • a: Bij nieuwbouw: mortelvloer van ten hoogste 3 m2 per melkkoe; giergoot en afstortgoot met waterslot; een spoelschuif of een vaste spoelleiding; of

 • b: Bij renovatie: prefab kelderdak met giergoot en mortelvloer van ten hoogste 3 m2 per melkkoe; reconstructie van de stalinrichting zodat de loopruimte tot 3 m2 per melkkoe wordt beperkt; afstort met waterslot en terugloopsysteem naar bestaande kelder; een spoelschuif of een vaste spoelleiding

Normbedrag:

 • a: € 181,51 per melkkoe;

 • b: € 453,78 per melkkoe

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 14. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 93.06.010; Mestopvang in en spoelen met aangezuurde vloeistof bij vleesvarkens

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De beperking van de NH3-emissie uit vleesvarkensstallen door de vaste mest en de urine op te vangen in aangezuurde mestvloeistof die aanwezig is in het mestkanaal

Bestaande uit: Een zuurbestendig mestkanaal en een spoelsysteem

Normbedrag: € 34.033,52 per installatie + € 34,03 per vleesvarkensplaats

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 15. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 93.06.007; Mestbandbatterij met afvoer naar een gesloten put (dagontmesting) bij legkippen en opfokhennen

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De beperking van de NH3-emissie door directe afvoer van mest naar een gesloten opslag

Bestaande uit: Banden, rollen, aandrijving van de rollen

Normbedrag: € 1,82 per stuks pluimvee

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 16. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 93.06.008; Mestbandbatterij met geforceerde mestdroging bij legkippen en opfokhennen

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De beperking van de NH3-emissie door het drogen van de mest door verhitting

Bestaande uit: Mestbanden (inclusief aandrijving en ondersteuning), warmtewisselaar(s) of luchtmengkasten, eventueel met verwarmingsinstallatie voor het opwarmen van de drooglucht, beluchtingsbuizen (eventueel met waaiers en de aandrijving daarvan)

Normbedrag: € 2,95 per stuks pluimvee

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 17. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 93.11.011; Mestopvang in beluchte mest en vervanging hiervan via een rioleringssysteem in vleesvarkensstallen

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De beperking van de NH3-emissie door de verse mest op te vangen in een vloeistoflaag van beluchte mest van ca. 10 cm., waarbij het mengsel dagelijks d.m.v. een rioleringssysteem uit de stal wordt verwijderd

Bestaande uit: Een mestkanaal en een behandelingssysteem voor het mengsel verse mest/beluchte mest

Normbedrag: € 45.378,02 per bedrijf + € 45,38 per vleesvarkensplaats

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 18. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 93.11.012; Spoelgotensysteem met dunne mest bij kraamzeugen

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De beperking van de NH3-emissie uit stallen door de verse mest op te vangen in een gotensysteem onder de roosters en deze mest twee keer per dag met de dunne mestfractie uit de stal te spoelen

Bestaande uit: Een het gehele roosteroppervlak omvattend gotensysteem inclusief afsluiters, bezinkput met pompen

Normbedrag: € 408,40 per kraamzeugenplaats

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 19. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 94.02.013; Mest- en urineopvangsysteem met regelmatige afvoer naar een afgesloten mestopslag voor nertsen

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De beperking van NH3-emissie door het opvangen van mest en urine in mestgoten onder de kooien en het twee maal per dag afvoeren van deze mest en urine naar een gesloten mestopslag

Bestaande uit: Mestgoten en schuif

Normbedrag: € 22,69 per fokteef

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 20. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 94.02.014; Kunststofschijnvloer met schuif onder de roosters voor kraamzeugen (met biggen)

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De beperking van de NH3-emissie uit stallen door het frequent en restloos verwijderen van mest uit de kraamstal met behulp van een mestschuif

Bestaande uit: Een gladde kunststofbak onder de roosters, een goot voor afvoer van de gier, een R&R mestschuif en de afvoer naar de gesloten mestopslag

Normbedrag: € 680,67 per kraamzeugenplaats

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 21. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 94.04.016; Geperforeerde vloer met strooiseldroging voor vleeskuikens

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De beperking van de NH3-emissie uit stallen door het drogen van mest door middel van een continue doorvoer van lucht door een geperforeerde vloer, voorzien van een laag strooisel, waarop de vleeskuikens zich bevinden en waarop zij hun mest deponeren

Bestaande uit: Een loopvloer bestaande uit prefab-betonplaten met daarin geperforeerde roestvast stalen of kunststof strips of uit betonnen balkjes met daartussen geperforeerde strips, alsmede een onderliggende ruimte als beluchtingsruimte en ventilatoren

Normbedrag: € 2,72 per vleeskuiken

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 22. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 94.04.018; Mestschuif met gecoate keldervloer in een kraamzeugenstal met biggen tot spenen

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De beperking van de NH3-emissie uit stallen door het frequent en restloos verwijderen van mest uit de kraamstal met behulp van een mestschuif

Bestaande uit: Een ondiepe put onder de roosters, mestschuif, vlak afgewerkte vloer met daarop aangebracht een waterafstotende epoxyhars coating

Normbedrag: € 226,89 per m2 vloeroppervlakte stal

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 23. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 94.06.019; Mestschuif met gecoate, hellende keldervloer en giergoot in een kraamzeugenstal met biggen tot spenen

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De beperking van de NH3-emissie uit stallen door het frequent en restloos verwijderen van mest uit de kraamstal met behulp van een mestschuif

Bestaande uit: Schuif, aandrijfmechanisme, vloer met vloercoating, een ondiepe put onder de roosters en een mestafvoersysteem

Normbedrag: € 544,54 per kraamzeugenplaats

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 24. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 94.06.021; Spoelgotensysteem met dunne mest bij gespeende biggen

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De beperking van de NH3-emissie uit stallen door de verse mest op te vangen in een gotensysteem onder de roosters en deze mest twee keer per dag met de dunne mestfractie uit de stal te spoelen

Bestaande uit: Goten van glad materiaal onder het gehele roosteroppervlak, afsluiters, verzamelpunt(en) en afvoerleidingen

Normbedrag: € 24,96 per biggenplaats

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 25. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 94.06.022; Mestgoot met ontmestingssysteem in kraamzeugenstal met biggen tot spenen

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De beperking van de NH3-emissie uit stallen door de mest op te vangen in een mestgoot onder de roosters en deze mest éénmaal per twee dagen uit de stal te verwijderen naar een rioleringssysteem

Bestaande uit: Schuine plaat (vervaardigd van glad materiaal), afsluiters en aan- en afvoerleidingen

Normbedrag: €249,58 per kraamzeugenplaats

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 26. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 94.02.015; Mestschuif en sproei-installatie op hellende prefab-betonnen vloer, voorzien van gierafvoer, in een loopstal voor melkvee

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De beperking van de NH3-emissie uit stallen door:

 • -

  het frequent verwijderen van mest en urine van de vloer in combinatie met het besproeien van de vloer, en

 • -

  het bepalen van de maximumloopruimte per melkkoe

Bestaande uit: Geprefabriceerde kelderdekplaten met spleet, giergoot en afstortgoot met waterslot, een spoelschuif of vaste spoelleiding

Normbedrag: € 453,78 per melkkoe

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 27. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 95.04.023: Koeldeksysteem in vleesvarkensstallen

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De beperking van de NH3-emissie door de laag mest bovenin het mestkanaal te koelen met behulp van drijvende koelelementen

Bestaande uit: Zuig-, pers- en afvoerleiding, pompen, sensoren en regelapparatuur, zelfdrijvende koelelementen, afsluiters en metalen roosters

Normbedrag: € 43,11 per vleesvarkensplaats

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 28. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 95.02.025; Mestopvang in NH

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De beperking van de NH3-emissie uit stallen door het emitterend mestoppervlak te beperken tot maximaal 0,45 m2 per vleesvarkensplaats en de mest op te vangen in een formaldehyde oplossing waarbij het mengsel regelmatig middels een rioleringssysteem uit het mestkanaal wordt verwijderd. De mestkanalen worden voorzien van een metalen roostervloer

Bestaande uit: Aan- en afvoerleidingen, scheidingsinstallatie, opvangput voor mest, bezinkput, doseerunit voor formaldehydeoplossing met voorraadtank, sensoren, afsluiters, regelunit en metalen roosters

Normbedrag: € 90,76 per vleesvarkensplaats

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 29. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 95.06.026; Compactbatterij met afvoer naar een gesloten mestopslag (tweemaal per dag afvoer) voor legkippen en opfokhennen

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De beperking van de NH3-emissie uit stallen door tweemaal per dag de natte mest uit de stal te verwijderen

Bestaande uit: Platen onder de batterijkooien, schuiven, pulsteller en mestbanden

Normbedrag: € 1,82 per stuks pluimvee

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 30. : Milieu-onderdeel van Groen Labelstalsysteem hoofdnummer BB 95.02.027; Smalle mestkanalen of rioleringssysteem met metalen driekant-roostervloer voor guste- en dragende zeugen

[Vervallen per 24-01-2004]

Doel: De vermindering van de NH3-emissie door uitsluitend het vloergedeelte te onderkelderen waar de zeugen mesten en dit mestkanaal te voorzien van metalen driekantroosters

Bestaande uit: Mestkanaal of rioleringssysteem met max. emitterend mestoppervlakte van 0,40 m2/zeugenplaats, metalen driekantroosters met mestspleet

Normbedrag: € 56,72 per guste- en dragende zeugenplaats

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 31. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 95.06.028; Mestgoot met combinatie-rooster en frequente ontmesting voor guste en dragende zeugen

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De vermindering van de NH3-emissie door de mest op te vangen in een mestgoot onder de roosters en deze mest d.m.v. een rioleringssysteem frequent uit de stal te verwijderen

Bestaande uit: Schuine plaat (vervaardigd van glad materiaal), afsluiters, aan- en afvoerleidingen en een combinatierooster

Normbedrag: € 147,48 per guste en dragende zeugenplaats

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 32. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 95.10.029; Mestopvang in water in combinatie met metalen driekantrooster voor vleesvarkens

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De vermindering van de NH3-emissie uit stallen door de mestkanalen te voorzien van een metalen driekantrooster en het emitterend oppervlak te beperken tot maximaal 0,45 m2 per vleesvarkensplaats. De mest wordt opgevangen in water en de verdunde mest wordt d.m.v. een rioleringssysteem regelmatig uit het mestkanaal afgevoerd

Bestaande uit: Aan- en afvoerleidingen, opvangput voor verdunde mest, sensoren, afsluiters, regelunit en metalen driekantroosters

Normbedrag: € 90,76 per vleesvarkensplaats

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 33. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 95.10.030; Spoelgotensysteem met dunne mest voor guste en dragende zeugen

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De vermindering van de NH3-emissie door de verse mest op te vangen in een gotensysteem onder de roosters en deze tweemaal per dag met de dunne fractie uit de stal te spoelen

Bestaande uit: Goten van glad materiaal onder het gehele roosteroppervlak, afsluiters, verzamelpunt(en) en afvoerleidingen

Normbedrag: € 147,48 per guste en dragende zeugenplaats

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 34. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 95.12.031; Mestgoot met schuine wand en ontmestingssysteem bij gespeende biggen

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De vermindering van de NH3-emissie door de verkleining van het mestoppervlak, verdunning van de mest en door regelmatige mestafvoer

Bestaande uit: Schuine plaat (vervaardigd van glad materiaal), niveauschakelaars, afsluiters, aan- en afvoerleidingen

Normbedrag: € 22,69 per biggenplaats

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 35. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 95.12.032; Ondiepe kelders met water- en mestkanaal voor kraamzeugen

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De vermindering van de NH3-emissie door de ondiepe mestkelders onder de roosters d.m.v. een muurtje te splitsen in een waterkanaal en een mestkanaal onder de achterzijde van de zeug

Bestaande uit: Scheidingsmuurtjes, niveauschakelaar en aanvoerleidingen

Normbedrag: € 90,76 per kraamzeugenplaats

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 36. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 96.03.033; Ondiepe mestkelders met water- en mestkanaal voor gespeende biggen

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De vermindering van de NH3-emissie door verkleining van het mestoppervlak, middels een smal waterkanaal aan de voorzijde en een breed mestkanaal aan de achterzijde van het hok. Beide kanalen zijn afgedekt met een metalen driekantroostervloer

Bestaande uit: Mestkanaal (max. 0,13 m2/biggenplaats), waterkanaal (min. 0,3 m breed), metalen driekantroosters en afsluiters

Normbedrag: € 11,34 per biggenplaats

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 37. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 96.04.035; Koeldeksysteem (200% koeloppervlak) voor vleesvarkens

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De beperking van de NH3-emissie uit stallen door de laag mest bovenin het mestkanaal te koelen met behulp van drijvende koelelementen

Bestaande uit: Zuig-, pers- en afvoerleiding, pompen, sensoren en regelapparatuur, zelfdrijvende koelelementen, afsluiters en metalen roosters

Normbedrag: € 9.075,60 + € 63,53 per m2 koelelement

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 38. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 96.04.036; Mestopvang in en spoelen met aangezuurde vloeistof voor guste en dragende zeugen

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De beperking van de NH3-emissie uit stallen door verse mest en urine op te vangen in aangezuurde vloeistof die aanwezig is in het mestkanaal. Dit mengsel wordt regelmatig vervangen. De oude mestvloeistof wordt van mestdeeltjes ontdaan en op pH < 6,0 gebracht, waarna het kan worden hergebruikt

Bestaande uit: Aan- en afvoerleidingen, afsluiters, spoelgoten, pompen, aanzuurinstallatie, zuuropslag, pH-meting, besturings- en controle-apparatuur

Normbedrag: € 90,76 per guste en dragende zeugenplaats

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 39. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 96.04.037; Mestopvang in en spoelen met aangezuurde vloeistof voor kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De beperking van de NH3-emissie uit stallen door verse mest en urine op te vangen in aangezuurde vloeistof die aanwezig is in het mestkanaal

Bestaande uit: Aan- en afvoerleidingen, afsluiters, spoelgoten, pompen, aanzuurinstallatie, zuuropslag, pH-meting, besturings- en controle-apparatuur

Normbedrag: € 317,65 per kraamzeugenplaats

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 40. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 96.04.038; Mestopvang in- en spoelen met aangezuurde vloeistof voor gespeende biggen

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De beperking van de NH3-emissie uit stallen (met geheel of gedeeltelijk roostervloer) door verse mest en urine op te vangen in aangezuurde vloeistof die aanwezig is in het mestkanaal

Bestaande uit: Aan- en afvoerleidingen, afsluiters, spoelgoten, pompen, aanzuurinstallatie, zuuropslag, pH-meting, besturings- en controle-apparatuur

Normbedrag: € 40,84 per biggenplaats

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 42. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB.96.06.040; Gescheiden afvoer van mest en urine van gespeende biggen door middel van een hellende mestband

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De beperking van NH3-emissie door de mest en urine op te vangen op een mestband die zich onder de roostervloer bevindt

Bestaande uit: Mestbandinstallatie met schraper, besturingskast

Normbedrag: € 6,81 per biggenplaats

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 43. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB.96.10.042; Biologisch luchtwassysteem voor biggen, kraamzeugen, guste en dragende zeugen, vleesvarkens, opfokzeugen en beren

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De beperking van de NH3-uitstoot door de ventilatielucht te behandelen in een biologisch luchtwassysteem

Bestaande uit: Biologisch luchtwassysteem ; omkasting gevuld met kunststofdragermateriaal, sproeiers, dimister, pompen, minimaal 2 ventilatoren, stofafvang, diverse aansluitingen, toe- en afvoerleidingen

Normbedrag: € 11,34 per biggenplaats;

€ 113,45 per kraamzeugenplaats;

€ 68,07 per guste en dragende zeugenplaats;

€ 36,30 per vleesvarkens- of opfokzeugenplaats

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 44. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB.96.10.043; Chemisch luchtwassysteem voor biggen, kraamzeugen, guste en dragende zeugen, vleesvarkens, opfokzeugen en beren

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Beperking van de NH3-emissie door de ventilatielucht te behandelen in een chemisch luchtwassysteem

Bestaande uit: Kolom met vulmateriaal, zuurinstallatie, pompen, ventilator, besturingskast

Normbedrag: € 18,15 per biggenplaats;

€ 170,17 per kraamzeugenplaats;

€ 102,10 per guste en dragende zeugenplaats;

€ 54,45 per vleesvarkens- of opfokzeugenplaats

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 45. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB.97.01.051; Koeldeksysteem (150% koeloppervlak) voor kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Beperking van de NH3-emissie door de laag mest bovenin het mestkanaal te koelen met behulp van drijvende koelelementen. Als koelvloeistof wordt opgepompt grondwater gebruikt

Bestaande uit: Zuig- pers- en afvoerleiding, pompen, sensoren en regelapparatuur, zelfdrijvende koelelementen, afsluiters en metalen roosters

Normbedrag: € 9.075,60 + € 47,65 per m2 koelelement

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 46. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB.97.01.052; Koeldeksysteem (150% koeloppervlak) voor gespeende biggen

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Beperking van de NH3-emissie door de laag mest bovenin het mestkanaal te koelen met behulp van drijvende koelelementen. Als koelvloeistof wordt opgepompt grondwater gebruikt

Bestaande uit: Zuig- pers- en afvoerleiding, pompen, sensoren en regelapparatuur, zelfdrijvende koelelementen, afsluiters en metalen roosters

Normbedrag: € 9.075,60 + € 47,65 per m2 koelelement

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 47. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB.97.01.050; Volièrehuisvesting met mestbandbeluchting voor vleeskuikenouderdieren

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De beperking van de NH3-emissie uit stallen voor vleeskuikenouderdieren door de mest op de mestbanden te drogen met voorverwarmde lucht en de mest op de mestbanden minimaal éénmaal per week af te voeren uit de stal

Bestaande uit: Mestband, beluchtingsbuizen, evt. luchtmengkast

Normbedrag: € 11,34 per ouderdier

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 48. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB.97.01.053; Volièrehuisvesting met mestband- en strooiselvloerbeluchting voor vleeskuikenouderdieren

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De beperking van de NH3-emissie uit stallen voor vleeskuikenouderdieren door de mest op de mestbanden te drogen met voorverwarmde lucht en de mest op de mestbanden minimaal éénmaal per week af te voeren uit de stal. Bij dit systeem wordt ook het strooiselgedeelte belucht

Bestaande uit: Mestband, beluchting van mestband + strooisel, evt. luchtmengkast

Normbedrag: € 12,48 per ouderdier

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 49. : Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB.97.03.054; Koeldeksysteem (115% koeloppervlak) voor guste en dragende zeugen

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Beperking van de NH3-emissie door de laag mest bovenin het mestkanaal te koelen met behulp van drijvende koelelementen. Als koelvloeistof wordt opgepompt grondwater gebruikt

Bestaande uit: Zuig- pers- en afvoerleiding, pompen, sensoren en regelapparatuur, zelfdrijvende koelelementen, afsluiters en metalen roosters

Normbedrag: € 9.075,60 + € 36,30 per m2 koelelement

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 50. : Milieu-onderdeel van Groen Labelstalsysteem hoofdnummer BB.97.05.055; Sleufvloersysteem met mestschuif voor rundveestallen

[Vervallen per 24-01-2004]

Doel: Verbetering van het loopgemak van koeien op een dichte vloer en tevens vermindering van NH3-emissie uit de stal

Bestaande uit: Geprefabriceerde gesloten kelderdekplaten met meerdere giergoten die evenwijdig aan de voergang lopen, tussen elk element voorzien van zelflossende gaten voor een snelle afvoer van de urine naar onderliggende kelder; inclusief bijbehorende mestschuif

Normbedrag: € 181,51 per dierplaats

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 51. Milieu-onderdeel van Groen Labelstalsysteem hoofdnummer BB 97.07.056; Mestkelders met water- en mestkanaal, de laatste met schuine putwand(en), of met een spoelgotensysteem

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestaande uit:

a. smal, diep hok met vóórin een smal kanaal, gevuld met water, en achterin een breed mestkanaal met schuine putwand(en) en metalen driekantroostervloer, ófwel

b. smal, diep hok met vóórin een smal kanaal, gevuld met water, en achterin een breed mestkanaal met spoelgoten en metalen driekantroostervloer

Normbedrag:

 • a. € 20,42 per vleesvarkensplaats

 • b. € 49,92 per vleesvarkensplaats

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

A 52. : Milieu-onderdeel van Groen Labelstalsysteem hoofdnummer BB 97.07.058;

[Vervallen per 24-01-2004]

Mestbandbatterij met geforceerde mestdroging (mestafdraaien per 5 dagen)

Bestemd voor: De beperking van de NH3-emissie uit stallen voor legkippen en opfokhennen

Bestaande uit: Mestbanden (inclusief aandrijving en ondersteuning), warmtewisselaar(s) of luchtmengkasten, eventueel met verwarmingsinstallatie voor het opwarmen van de drooglucht, beluchtingsbuizen, bedrijfsurenteller,

luchttemperatuurmeter, volautomatische apparatuur voor sturing en registratie van de luchttoevoer naar de mestbanden

Normbedrag: € 3,18 per stuk pluimvee

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

B Investeringen gericht op de beperking van het mineralengebruik

B 07. : Weeginrichting op trekkerhefinrichting

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het nauwkeurig bepalen van de aanwezige hoeveelheid kunstmest in de kunstmeststrooier

Bestaande uit: Een in de hefinrichting ingebouwde weegeenheid met afleeseenheid en snelkoppelstuk

Normbedrag: € 2.722,68

Subsidiepercentage: 20%

Roerende zaak

B 09. : Doseerunit voor vloeibare meststoffen

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het gelijktijdig met het zaaien, poten of planten, gedoseerd toedienen van vloeibare meststoffen in de grond, vlak bij het zaad, de knol of het plantje

Bestaande uit: Een geheel van hydromotor, hydraulische volume regelunit, tank, zuigslang, verdeelstuk, doseerslangen, injectiekouter

Normbedrag: t/m 8 rijen: € 1.338,65 + € 238,23 per rij;

t/m 15 rijen: € 1.588,23 + € 238,23 per rij

Subsidiepercentage: 20%

Roerende zaak

B 10. : Multifasenvoedering voor varkens en pluimvee

[Vervallen per 24-01-2004]

Doel: Vermindering van het mineralenverlies in de varkens- en pluimveehouderij door exacte afstemming van het nutriëntenaanbod op de voerbehoefte middels computergestuurde voedering (multifasenvoedering)

Bestaande uit: De meerkosten van een computergestuurde voederinstallatie; een eenheid is: eventueel (aanpassing) voerprogrammatuur, (aanpassing) voerweger, voervijzel, voersilo met onderbak

Normbedrag: € 4.537,80 per eenheid per bedrijf

Subsidiepercentage: 20%

Onroerende zaak

B 11. : Rijenbemestingsunit

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Rijenbemesting in de teelt van boomkwekerijgewassen in de volle grond

Bestaande uit: Voorraadbak, mechanische of hydraulische aandrijving, strooiunit en verdeelmechanisme

Normbedrag: € 2.268,90

Subsidiepercentage: 20%

Roerende zaak

B 12. Doorzaaimachine voor klaverzaad

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het doorzaaien van klaverarm grasland op biologische landbouwbedrijven (aansluitbesluit Stichting Skal overleggen)

Bestaande uit: Een doorzaaimachine voor klaverzaad (stripseeder)

Normbedrag: € 11.344,51 per machine

Subsidiepercentage: 30%

Roerende zaak

C Investeringen gericht op de verbetering van de kwaliteit van de mest

C 09. : Rioolaansluiting voor veehouderijbedrijven

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De directe afvoer van afvalwater uit stallen naar Riool Water Zuiverings Installatie of afvoer van kalvergier naar Kalvergier voorzuiveringsinstallaties

Bestaande uit: Aansluitkosten, inclusief de te overbruggen afstand van het bedrijf tot het punt waar de aansluiting op het riool tot stand komt, incl bezinktank

Normbedrag: € 9.075,60 algemene aansluitkosten + € 18,15 per meter afstand tussen het bedrijf en de aansluiting op het riool

Subsidiepercentage: 20%

Onroerende zaak

C 10. : Voorzieningen voor het hergebruik van de afvalwaterstroom in de melkstal

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het geschikt maken van gebruikt reinigingswater voor hergebruik bij de reiniging van de melkinstallatie

Bestaande uit: Installatie voor de opvang van hoofdspoel- en/of naspoelwater, verwarmingselement en automatische besturing

Normbedrag: € 4.537,80 per installatie

Subsidiepercentage: 20%

Roerende zaak

C 11. : Voorzieningen voor de reductie van de afvalwaterstroom in de melkstal

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het opnieuw gebruiken van hoofdspoel- en/of naspoelwater voor het schoonspuiten van de melkstal

Bestaande uit: Installatie voor het opvangen van reinigingsvloeistoffen voorzien van lagedruk-pompsysteem met slangen, sproeipistool voor het schoonspuiten van de melkstal

Normbedrag: € 1815,12 per installatie

Subsidiepercentage: 20%

Roerende zaak

C 12. : Omgekeerde osmose-installatie

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het scheiden van de dunne mestfractie van dierlijke mest in een dikke subfractie en loosbaar water

Bestaande uit: Osmose-installatie, eventueel voorfilter, (bezink)tank, leidingen, pomp, meetapparatuur

Normbedrag: € 45.378,02 per installatie

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

C 13. : Mechanische mestscheider voor rundvee- en varkensbedrijven

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het scheiden van drijfmest in een dikke en een dunne fractie

Bestaande uit: Mestscheidingsinstallatie

Normbedrag: € 18.151,21 per installatie

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

C 14. : Beluchtingsinstallatie voor dunne mestfractie voor veehouderijbedrijven

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het beluchten van dunne mest

Bestaande uit:

 • a. Beluchtingstank of -container, compressor met verdeelleiding, besturings- en regelapparatuur, of

 • b. Beluchtingstank, denitrificatie- en/of nabezinktank, aan- en afvoerleidingen en besturings- en regelapparatuur

Normbedrag: € 20.420,11 per installatie

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

C 15. : Bezinkbassin voor dunne mest voor veehouderijbedrijven, subsidiabel voor ten hoogste 200 m

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het scheiden van drijfmest in een dikke en een dunne fractie

Bestaande uit: Aanvoerleidingen, twee of drie in serie geschakelde bezinkbassins met een diepte van 2 à 3 meter, afvoerleidingen met afsluiters voor dikke en dunne fractie en een mestpomp(en)

Normbedrag: € 136,13 per m3bassin

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

C 16. : Pelleteerinstallatie voor varkens- en pluimveemest

[Vervallen per 24-01-2004]

Doel: Het maken van mestkorrels uit gedroogde varkens- en pluimveemest met het oog op een betere afzetbaarheid

Bestaande uit: Persinstallatie met toevoerbanden + (evt) opzakinstallatie

Normbedrag: persinstallatie: € 34.033,52.

opzakinstallatie: € 11.344,51

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

C 17. : Droogbanden voor dikke varkensmest

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het drogen van dikke mest met ventilatielucht, als voorbewerking voor het persen van mestkorrels in de varkenshouderij

Bestaande uit: Droogbanden met ondersteuning en aandrijving, voorzieningen voor beluchting (gemeten van aandrijfrol tot eindrol)

Normbedrag: € 27,23 per meter band

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

C 18. : Mestindampinstallatie op boerderijniveau

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het verhogen van het drogestofgehalte van dunne mest, c.q. het verbeteren van de mestkwaliteit i.v.m. betere afzetmogelijkheden

Bestaande uit: Mestindampinstallatie met aansluitvoorzieningen

Normbedrag: € 113.445,05 per installatie

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

C 19. : Nageschakelde mestdroogtechnieken voor pluimveemest

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het (na)drogen van pluimveemest nadat deze uit de stal verwijderd is

Bestaande uit:

 • a: een droogtunnel met mestbandinstallatie en beluchtingsventilatoren en (eventueel) warmtewisselaar, of

 • b: een installatie met geperforeerde vloer, beluchtingsventilatoren, warmtewisselaar en luchtwassersysteem, of

 • c: een gesloten composteringsunit met chemische luchtwasser

Normbedrag: € 1,82 per henplaats

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

D Investeringen gericht op de beperking van de emissie van nutriënten en chemische middelen naar het oppervlaktewater

D 08. : Gesloten reservoir of bezinkbassin

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De opslag van verontreinigd water, afkomstig van en te gebruiken voor het schoon- en grondvrij maken van geoogste land- en tuinbouwprodukten

Bestaande uit: Betonnen bezinkbassin of reservoir met aanvoerleidingen

Normbedrag: € 113,45 per m3 bassin

Subsidiepercentage: 20%

Onroerende zaak

D 09. : Gesloten reservoir, subsidiabel voor ten hoogste 50 m

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De opvang van niet meer bruikbaar recirculatiewater dat dient te worden afgevoerd

Bestaande uit: Betonnen reservoir, toevoerleidingen

Normbedrag: € 113,45 per m3 reservoir

Subsidiepercentage: 20%

Onroerende zaak

D 10. : Bassin, tank of silo voor de opslag van oppervlaktewater, hemelwater en recirculatiewater.

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De recirculatie in de boomteelt (incl. vaste-plantenteelt).

Nachtvorstberegening in de fruitteelt.

Bestaande uit: Bassin, tank of silo, aan- en afvoerleidingen.

Normbedrag: Bassin of silo met een bodem van folie: € 9,08 per m3 bassin of silo;

Overige bassins, silo of tank: € 113,45 per m3 bassin, silo of tank.

Subsidiepercentage: 20 %.

Onroerende zaak.

D 12. : Rioolaansluiting voor tuinbouwbedrijven

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De directe afvoer van afvalwater afkomstig van tuinbouwkundige processen naar de rioolzuiveringsinstallaties

Bestaande uit: Aansluitkosten, inclusief de te overbruggen afstand van het bedrijf tot het punt waar de aansluiting op het riool tot stand komt

Normbedrag: € 9.075,60 algemene aansluitkosten + € 18,15 per meter afstand tussen het bedrijf en de aansluiting op het riool

Subsidiepercentage: 20%

Onroerende zaak

D 13. : Vloerreinigingsmachine

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het zonder of met weinig water reinigen van vloeren in bedrijfsruimten waar eetbare paddestoelen worden geteeld

Bestaande uit:

 • a. Zuigmachine met zuigeenheid en vuilcontainer; of

 • b. Veegzuigmachine met veegborstel, zuigeenheid en vuilcontainer; of

 • c. Schrobzuigmachine met schrobborstel, zuigeenheid en vuilwatertank

Normbedrag: € 6.352,92 per bedrijf

Subsidiepercentage: 20%

Roerende zaak

D 14. : Ontsmettingsinstallatie voor spoelwater gebruikt voor het schoonmaken van bedrijfsruimten waar eetbare paddestoelen worden geteeld

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het verwijderen van ziektekiemen, bacteriën en virussen uit het spoelwater opdat het water geschikt wordt gemaakt voor hergebruik

Bestaande uit:

 • a. UV-ontsmettingsinstallatie met opslagtanks, toe- en afvoerleidingen, pompen;

 • b: Voorfilter, membraanfiltratie-eenheid, opslag- en recirculatietanks, toe- en afvoerleidingen, pompen;

 • c: Warmtewisselaar, verhitter, opslag- en recirculatietanks, toe- en afvoerleidingen, pompen, of

 • d: Compressor, luchtdroger, ozongenerator, injector, reactievat, redox meetopnemer, restozonvernietiger, opslagtanks, toe- en afvoerleidingen, pompen

Normbedrag: € 22.689,01 per installatie

Subsidiepercentage: 20%

Onroerende zaak

D 15. : Zandfilterinstallatie voor containerteelt in de boomteelt, voor substraatteelt in de glastuinbouw en fruitteelt en voor de witloftrek

[Vervallen per 24-01-2004]

Doel: Het biologisch afbreken van bepaalde plantenziekteverwekkende schimmels (met name phytophtora en pytium in recirculerend water)

Bestaande uit: Zandlagen (= biologisch zandfilter), eventueel buffer-, opslag- en/of recirculatietanks, pompen, toe- en afvoerleidingen (opmerking: lagen lavasteen gelden niet als zandlagen)

Normbedrag: € 18.151,21 per bedrijf

Subsidiepercentage: 20%

Onroerende zaak

D 16. : Ontsmettingsinstallatie voor drainagewater bij beschermde teelten in de grond

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het ontsmetten van recirculatiewater in de grondteelten

Bestaande uit:

 • a: UV-ontsmettingsinstallatie met opslagtanks, toe- en afvoerleidingen, pompen;

 • b: Voorfilter, membraanfiltratie-eenheid, opslag- en recirculatietanks, toe- en afvoerleidingen, pompen;

 • c: Warmtewisselaar, verhitter, opslag- en recirculatietanks, toe- en afvoerleidingen, pompen of

 • d: Compressor, luchtdroger, ozongenerator, injector, reactievat, redox meetopnemer, restozonvernietiger, opslagtanks, toe- en afvoerleidingen, pompen

Normbedrag: € 31.764,62 per installatie

Subsidiepercentage: 20%

Onroerende zaak

D 17. : Meet- en besturingsapparatuur voor watergeven naar behoefte

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het aansturen van beregeningapparatuur in buitenteelten (bijv. in potten of containers); op basis van vochtgehalte in de grond

Bestaande uit: Tensiometers, elektronische besturing (inclusief bedrading) van regenautomaat (exclusief de regenautomaat), eventueel aanpassing van de regenautomaat

Normbedrag: € 1,82 per m2 teeltveld

Subsidiepercentage: 20%

Onroerende zaak

D 18. : Mattenbevloeiingssysteem

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het watergeven van buiten op te kweken produkten d.m.v. bevloeiing met recirculatie van het bevloeiingswater

Bestaande uit: Pomp, leidingen, kranen, opvanggoten, eventueel ontsmettingsinstallatie, eventueel tensiometers, elektronische besturing (inclusief bedrading)

Normbedrag: € 2,27 per m2 teeltveld

Subsidiepercentage 20%

Onroerende zaak

D 19. : Ondersteuningsmateriaal in de fruitteelt

[Vervallen per 24-01-2004]

Doel: Steunen van fruitbomen tegen omwaaien

Bestaande uit: Palen van beton (eventueel + draad) of duurzaam geteeld hardhout (met keurmerk van de Stichting Keurhout; bewijsstuk overleggen) of palen gemaakt volgens het Plato-procedé

Normbedrag: € 1815,12 per ha

Subsidiepercentage: 20%

Onroerende zaak

D 20. : Windschermen/windsingels

[Vervallen per 24-01-2004]

Doel: Het voorkomen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar de sloot; met name in de fruit- en boomteelt

Bestaande uit: Plantmateriaal, palen en draad

Normbedrag: € 1,36 per m. (windscherm of -singel)

Subsidiepercentage: 20%

Onroerende zaak

D 21. : Individuele Behandelingssystemen voor Afvalwater (IBA’s) van landbouwbedrijven

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het biologisch (na)zuiveren van afvalwater van landbouwbedrijven

Bestaande uit:

 • a: Mechanische installatie (biorotor, oxydatiebed, biopur, e.d) met beluchtingscompartimenten, tussenbezink-tank, nabezinktank, voedingspomp, blowersysteem, aandrijving, besturingskast, of

 • b: Helofytenfilter: d.i. een gedraineerd bed, waarin op een waterdicht folie verschillende lagen zand, grind en ijzerhoudende substantie zijn aangebracht. In het bed zijn rietplanten geplaatst

Normbedrag:

 • a: € 11.344,51 per installatie;

 • b: € 6.806,70 per helofytenfilter

Subsidiepercentage: 20%

Onroerende zaak

F Investeringen gericht op de beperking van emissie naar de lucht

F 03. : Rookgasreiniging WK-installaties voor glastuinbouwbedrijven

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het reinigen van rookgassen uit WK-installaties (gasmotoren), waardoor deze gassen geschikt worden om als CO2-gas in kassen te worden toegediend

Bestaande uit: Rookgasreiniger, regelapparatuur, (eventueel) CO2-distributiesysteem (exclusief de koeler en een eventuele rookgascondensor)

Normbedrag: € 90.756,04 per installatie

Subsidiepercentage: 20%

Onroerende zaak

G Investeringen gericht op beperking van het gebruik van chemische middelen

G 12. : Gaas ter afsluiting van luchtramen in kassen

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het afschermen van de planten in de kas tegen ongedierte met behoud van voldoende ventilatiecapaciteit

Bestaande uit: Gaas voor de luchtramen

Normbedrag: € 1,36 per m2 kasoppervlak

Subsidiepercentage: 20%

Onroerende zaak

G 13. : Spuitapparatuur in de fruit- en boomteelt (incl vaste planten)

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het bespuiten van fruit- en boomteeltgewassen, waarbij de niet-aangehechte spuitvloeistof wordt opgevangen

Bestaande uit:

 • a: Tunnelspuit of

 • b: Raamwerk met aan de ene zijde luchtondersteunde spuitdoppen en aan de andere zijde een reflectiescherm

Normbedrag: € 31.764,62 per apparaat

Subsidiepercentage: 20%

Roerende zaak

G 17. : Nettenplantmachine voor bloembollen

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het planten van bloembollen in breed uitgetrokken netten teneinde de tarra tijdens de oogst te beperken

Bestaande uit: Nettenplantmachine

Normbedrag: € 11.344,51 per machine

Subsidiepercentage: 20%

Roerende zaak

G 18. : Nettenoogstmachine voor bloembollen

[Vervallen per 24-01-2004]

Doel: Het oogsten van in breed uitgetrokken netten geplante bloembollen teneinde de tarra tijdens de oogst te beperken. Het betreft zowel de teelt in bedden (met één of twee (smallere) netten per bed) als de teelt in ruggen. De oogst gebeurt óf met een éénfase-systeem óf met een tweefasen-systeem (voorraadrooier + opraper)

Bestaande uit:

 • a. Nettenoogstmachine (éénfase-systeem) voor ca. 100 cm. breed buisnet of dubbel net of voor 2 x 40 cm. brede buisnetten (opmerking: deze kan bestaan uit een gekoppelde voorraadrooier + opraper)

 • b. Voorraadrooier en/of opraper (tweefasensysteem) voor ca. 100 cm. breed buisnet of dubbel net en/of voor 2 x ca. 40 cm. brede buisnetten

Normbedrag:

 • a. voor ca. 100 cm. brede netten: € 45.378,02 per machine voor 2 x ca. 40 cm. brede netten: € 18.151,21 per machine

 • b. voorraadrooier:

  • voor ca. 100 cm. brede netten: € 20.420,11 per machine

  • voor 2 x ca. 40 cm. brede netten: € 11.344,51 per machine opraper (voor alle netbreedtes): € 18.151,21 per machine

Subsidiepercentage: 20%

Roerende zaak

G 20. : Spuitmachine met luchtondersteuningssysteem

[Vervallen per 24-01-2004]

Doel: Het met een nagenoeg verticale, naar beneden gerichte instelbare luchtondersteuning, gericht verspreiden van bestrijdingsmiddelen om het effect te optimaliseren en daarmee het gebruik en de drift te beperken

Bestaande uit: Spuitmachine met instelbare luchtondersteuning

Normbedrag:

 • a. werkbreedte t/m 18 meter: € 26.319,25 per machine

 • b. grotere werkbreedte: € 43.562,90 per machine

Subsidiepercentage: 20%

Roerende zaak

G 21. : Weerstation

[Vervallen per 24-01-2004]

Doel: Het verzamelen van informatie voor het vaststellen van het optimale moment van gewasbescherming, grondbewerking, zaaien of planten, beregening, bemesting, oogst en/of ventilatie van geoogste produkten. Met behulp van een PC worden de data verzameld, bewaard en verwerkt in modellen. De data kunnen eventueel ook met behulp van een modem voor groepsgebruik beschikbaar zijn

Bestaande uit:

 • a. Draadloos weerstation (met eventueel een datalogger voor dataopslag; een radiografische zendunit en idem ontvangstunit voor het overseinen van de meetgegevens) met sensoren en stroomvoorziening d.m.v. batterijen en/of zonnecollector, eventueel PC, benodigde software en koppeling met PC, type-goedkeuring van de machtigingendienst (radiocontroledienst), eventueel modem voor doorzenden data of

 • b. Draadloos weerstation (met één of twee modem(s) voor het overseinen van de meetgegevens via een draadloze telefoonlijn) met sensoren en stroomvoorziening d.m.v. batterijen en/of zonnecollector, eventueel PC, benodigde software en koppeling met PC, eventueel draadloze telefoon, of

 • c. Weerstation (met een – veelal ingegraven – kabel voor het overseinen van de meetgegevens) met sensoren en stroomvoorziening d.m.v. een – eveneens veelal ingegraven – kabel en/of d.m.v. batterijen en/of zonnecollector, eventueel PC, benodigde software en koppeling met PC (de data- en de voedingskabel kunnen ook gecombineerd zijn)

Normbedrag:

 • a. € 6.806,70 per station

 • b. € 6.352,92 per station

 • c. € 4.537,80 per station

Subsidiepercentage: 20%

Roerende zaak

G 22. : Injectieapparatuur op spuitmachine

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het injecteren van bestrijdingsmiddelen in de vloeistofstroom tussen de (water)voorraadtank en spuitdoppen op een spuitmachine

Bestaande uit: voorraadtankje, leidingen, stuurkleppen, bedrading, evt. spuitcomputer

Normbedrag: € 12.252,07 per apparaat

Subsidiepercentage 20%

Roerende zaak

Lijst II. : Investeringen gericht op de vermindering van het energieverbruik en de daarbij behorende normbedragen (excl. b.t.w.) (artikel 2.1, onderdeel e, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht)

[Vervallen per 24-01-2004]

R 01. : Warmtewisselaar met grondwaterretourneringssysteem voor de intensieve veehouderij

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het met behulp van grondwater klimatiseren van varkens- en pluimveestallen (koeling in de zomer, verwarming in de winter)

Bestaande uit: (eventueel) grondwateronttrekkingsbron, grondwaterretourneringsbron, pomp(en), leidingen en warmtewisselaar

Normbedrag: € 18.151,21 per installatie

Subsidiepercentage: 20%

Onroerende zaak

R 02. : Bronwaterkoeling en/of verwarming met retourbron en temperatuurcompensatie

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Koeling en/of verwarming van lucht, bodem of teeltmedium voor de teelt van tuinbouwgewassen met behulp van grondwater dat na gebruik weer in de bodem teruggebracht wordt

Bestaande uit: (Eventueel) grondwateronttrekkingsbron, grondwaterretourneringsbron, pomp(en), leidingen, (eventueel) warmtemeter(s), regelapparatuur, (eventueel) warmtewisselaar(s), (eventueel) monitorput

Normbedrag: champignonteelt: € 22.689,01 per bedrijf + € 1134,45 per 100 m2 teeltoppervlak;

glastuinbouw: € 22.689,01 per bedrijf + € 453,78 per 100 m2 teeltoppervlak

Subsidiepercentage: 20%

Onroerende zaak

R 03. : Koude/warmteopslag in de bodem

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Koeling en/of verwarming van lucht, bodem of teeltmedium voor de teelt van tuinbouwgewassen met behulp van grondwater dat na gebruik weer in de bodem teruggebracht wordt. De twee bronnen (of een veelvoud) worden afwisselend gebruikt voor onttrekking of retournering

Bestaande uit: Ten minste twee grondwateronttrekkings-/retourneringsbronnen, pomp(en), leidingen, warmtemeter(s), regelapparatuur, (eventueel) warmtewisselaar(s), (eventueel) monitorput

Normbedrag: champignonteelt: € 34.033,52 per bedrijf + € 2.268,90 per 100 m2 teeltoppervlak;

glastuinbouw: € 34.033,52 per bedrijf + € 907,56 per 100 m2 teeltoppervlak

Subsidiepercentage: 20%

Onroerende zaak

R 04. : Luchtcollector

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het opwarmen van lucht voor het drogen en/of bewaren van land- en tuinbouwproducten

Bestaande uit: Plaatmateriaal met isolatielaag voor het maken van een luchtspleet onder het dak en (eventueel zonder isolatielaag) voor een luchttransportkanaal onder de nok, alsmede voor eventuele luchtverdeelkanalen, bevestigingsmateriaal, ventilator, kleppen + aandrijving en (aanpassing in de) klimaatbesturingsregeling

Normbedrag: € 6.806,70 per bedrijf

Subsidiepercentage: 20%

Onroerende zaak

Lijst III. : investeringen ter verbetering van de hygiënische omstandigheden in veehouderijen en de daarbij behorende normbedragen (excl. Btw) (artikel 2.1, onderdeel f, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht)

[Vervallen per 24-01-2004]

E Investeringen gericht op de beperking van de verspreiding van ziektekiemen

E 06. : Koelinstallatie t.b.v. destructiemateriaal

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het verbeteren van de bedrijfshygiëne en het voorkomen of verminderen van alle bezwaren (geur, optisch, ongedierte) die kleven aan de opslag van kadavers

Bestaande uit: Geïsoleerde container met koelelement

Normbedrag: € 1.588,23 per installatie

Subsidiepercentage: 20%

Roerende zaak

E 07. Investeringen gericht op terugdringing van salmonellabesmetting

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Broederijen met een door het Produktschap voor Pluimvee en Eieren goedgekeurd bedrijfsplan

Bestaande uit: Scheiding van uitkomstlokalen of -kasten, scheiding van luchtkanalen of voorzieningen of gescheiden opslagruimten voor onbesmette kuikens

Normbedrag: werkelijke kosten

Subsidiepercentage: 20%

Onroerende zaak

Lijst IV. : investeringen inzake het welzijn van dieren en de daarbij behorende normbedragen (excl. b.t.w.) (artikel 2.1, onderdeel g, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht)

[Vervallen per 24-01-2004]

J Investeringen gericht op de verbetering van het dierlijk welzijn

J 05. : Volièrehuisvesting (opfok)leghennen

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het vrij door de stal laten bewegen van leghennen en opfokhennen

Bestaande uit: Etages, voorzien van roosters, aanvliegstokken, zitstokken, mestbanden (inclusief beluchting voor droging van de mest), voer- en watervoorziening, verlichting

Normbedrag: € 11,34 per hen;

€ 9,08 per opfokhen

Subsidiepercentage: 20%

Onroerende zaak

J 06. : Zachte toplaag vleesveeroosters

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het verbeteren van het welzijn van vleesvee op roosters door ze een zachter ligbed aan te bieden

Bestaande uit: Rubberbekleding van roosterbalken, of een houten toplaag

Normbedrag: Rubberbekleding: € 68,07 per m2 rooster;

Houten toplaag: € 45,38 per m2 rooster

Subsidiepercentage: 20%

Roerende zaak

J 07. : Zachte boxbedekking

[Vervallen per 24-01-2004]

Doel: Het verbeteren van het welzijn van melkkoeien door vergroting van het ligcomfort

Bestaande uit: Een waterbed of een matras, welke met granulaat is gevuld, dan wel is samengesteld uit één of meer zachte lagen; een rubbermat alleen is niet voldoende

Normbedrag: Waterbed: € 136,13 per dierplaats

Koematras: € 68,07 per dierplaats

Subsidiepercentage: 20%

Roerende zaak

J 08. : Huisvesting voor scharrelvarkens

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het diervriendelijk houden van varkens volgens de normen van de scharrelvarkenscontrole (aansluitingsbewijs overleggen)

Bestaande uit: Extra ruime hokken, stalinventaris, stro-opslag, overdekte uitloop, e.e.a. volgens de normen van de scharrelvarkenscontrole

Normbedrag: € 1134,45 per zeugenplaats;

€ 272,27 per vleesvarkensplaats

Subsidiepercentage: 20%

Onroerende zaak

J 09. : Huisvesting voor scharrelleghennen

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het diervriendelijk houden van leghennen volgens de normen van de scharreleicontrole (aansluitingsbewijs overleggen)

Bestaande uit: Hokken met mestbeun en roosters, e.e.a. volgens de normen van de scharreleicontrole

Normbedrag: € 11,34 per hen;

€ 9,08 per opfokhen

Subsidiepercentage: 20%

Onroerende zaak

J 10. : Groepshuisvesting kalveren

[Vervallen per 24-01-2004]

Doel: Diervriendelijke huisvesting voor kalveren van 0-6 maanden

Bestaande uit:

 • a: Een hokoppervlakte per kalf van 1,8 m2 met een hardhouten roostervloer, een betonroostervloer met rubberen toplaag, of een ingestrooide ligruimte, bijbehorende babyboxen, hokafscheidingen, voerbak, vreetraster, drinkemmers, drinkbak of drinknippel, e.d.

 • b. Speenvoerautomaat, inclusief electronische dierherkenning (alleen indien groepshuisvesting aanwezig is)

Normbedrag:

 • a. € 181,51 per kalf

 • b. € 2.722,68 (basisbedrag per bedrijf) + € 136,13 per kalf

Subsidiepercentage: 20%

Onroerende zaak

J 11. : Groepshuisvesting voor guste en dragende zeugen

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het diervriendelijk huisvesten van guste en dragende zeugen in groepen

Bestaande uit: De inrichtingskosten van een van de volgende mogelijkheden:

 • a: Biofix-systeem (simultaanvoedering);

 • b: Groepshuisvesting met voerstation (volgtijdige voedering)

Normbedrag:

 • a: € 158,82 per dierplaats;

 • b: € 199,66 per dierplaats

Subsidiepercentage: 20%

Onroerende zaak

J 12. : Huisvesting voor biologische varkens

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het diervriendelijk houden van varkens volgens de normen SKAL (aansluitingsbewijs overleggen)

Bestaande uit: Extra ruime hokken, stalinventaris, stro-opslag, overdekte uitloop, e.e.a. volgens de normen SKAL

Normbedrag: € 1134,45 per zeugenplaats;

€ 272,27 per vleesvarkensplaats

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

J 13. : Huisvesting voor biologische leghennen

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het diervriendelijk houden van leghennen volgens de normen van SKAL (aansluitingsbewijs overleggen)

Bestaande uit: Hokken met mestbeun en roosters, uitloop,e.e.a. volgens de normen van SKAL

Normbedrag: € 11,34 per hen;

€ 9,08 per opfokhen

Subsidiepercentage: 30%

Onroerende zaak

Lijst V. : investeringen ter verbetering van de kwaliteit en omschakeling van de produktie aan de eisen van de markt en de daarbij behorende normbedragen (excl. b.t.w.) (artikel 2.1, onderdeel a, van de Investeringsrege-ling markt en concurrentiekracht)

[Vervallen per 24-01-2004]

I Investeringen ter verbetering van de kwaliteit van de produktie

I 12. : Kistenvulmachine

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het beschadigingsvrij en zonder stortkegels, laag voor laag vullen van (pallet)kisten, zonder dat hierbij hinderlijke valhoogtes optreden

Bestaande uit:

 • a: frame, verstelbare toevoerband, twee verstelbare vertikale vulbanden, sensoren en PLC-besturing;

 • b: frame, verstelbare toevoerband, één verstelbare verticale vulband, (in delen) aangedreven rollenbaan voor de kisten, sensoren en PLC-besturing

 • c: frame, verstelbare toevoer band, één verstelbare vertikale vulband, sensoren en een draaiplateau voor de kist

Normbedrag:

 • a: € 19.285,66 per machine;

 • b: 18.151,21 per machine;

 • c: € 6.806,70 per machine

Subsidiepercentage: 20%

Roerende zaak

Lijst VI. : investeringen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en de daarbij behorende normbedragen (excl. Btw) (artikel 2.1, onderdeel d, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht)

[Vervallen per 24-01-2004]

L Investeringen gericht op het behoud van de gezondheid

L 05. : Dampafzuigapparatuur

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het buiten de verwerkingsruimte afvoeren van dampen afkomstig van een ontsmettingsbad bij de behandeling van bollen en knollen

Bestaande uit: Zuigmonden, transportbuizen en ventilator

Normbedrag: € 1.588,23 per installatie

Subsidiepercentage: 20%

Onroerende zaak

L 06. : Stofafzuigapparatuur

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het afzuigen en afvoeren van stof en opwaaiende plantedelen bij het verwerken van bollen en knollen, waarbij het afgezogen materiaal buiten de verwerkingsruimte wordt opgevangen

Bestaande uit: Zuigmonden, ventilator, transportbuizen, cycloon, opvangzakken

Normbedrag: € 6.806,70 per apparaat

Subsidiepercentage: 20%

Onroerende zaak

L 07. : Ventilatie-unit verbonden aan leeskamer van landbouwprodukten

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: De afvoer van stof dat zweeft in ruimtes waar landbouwprodukten worden gelezen alsmede de verversing met schone lucht

Bestaande uit: Semi-automatische stofafzuig- en/of stofafscheidingsunit (minimaal 6x ventilatievoud) met daarop aangesloten mantelbuizen voor luchtaanvoer en luchtafvoer, dit geheel eventueel in combinatie met leeskamer/cabine

Normbedrag: € 11.344,51 per installatie

Subsidiepercentage: 20%

Onroerende zaak

M Investeringen gericht op de vermindering van de lichamelijke belasting

M 05. : Automatische bakken(ont)stapelaar

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor:

 • a: het stapelen en ontstapelen van bakken met bollen of pootaardappelen;

 • b: het stapelen en ontstapelen van pallets met bakken met paddestoelen;

 • c: het ontstapelen van bakken met (vrucht)groenten

Bestaande uit:

 • a: invoerkettingbaan, opdrukmechanisme, wegzetsysteem en electronisch regelsysteem;

 • b: ontstapelinstallatie (incl. het van de pallets halen van de stapels lege bakken), transportbanen, stapelinstallatie (veel componenten uitgevoerd in RVS);

 • c: ontstapelaar, transportbanen

Normbedrag:

 • a: € 9.075,60 per (ont)stapelaar;

 • b: € 45.378,02 per bedrijf;

 • c: € 15.882,31 per ontstapelaar

Subsidiepercentage 20%

Onroerende zaak

M 06. : Beweegbare vloer in melkput

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het aanpassen van de werkhoogte in de melkput aan de melker

Bestaande uit: Loopplateau, hoogteverstellingsmechanisme, geleidingsmechanisme en ophangconstructie

Normbedrag: € 6.806,70 per melkput

Subsidiepercentage: 20%

Onroerende zaak

M 07. : Palettiseermachine

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het geautomatiseerd opstapelen van zakken tussen 20 en 50 kg op een pallet

Bestaande uit: Invoerkettingbaan, opdrukmechanisme, wegzetsysteem en elektronisch regelsysteem

Normbedrag: € 27.226,81 per machine

Subsidiepercentage: 20%

Roerende zaak

M 08. : Hefplateau

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het verminderen van zware fysieke belasting als gevolg van het laag neerzetten en het hoog optillen van fust

Bestaande uit: Een tafel welke met een hydraulisch, pneumatisch of elektrisch mechaniek in hoogte kan worden gesteld, met een hefvermogen tussen 100 en 5.000 kg

Normbedrag: € 2.722,68 per plateau

Subsidiepercentage: 20%

Roerende zaak

M 09. : Vacuumheffer

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het verplaatsen, verladen en stapelen van fust met land- en tuinbouwprodukten

Bestaande uit: Elektromoter, pneumatische pompunit met een hefvermogen tussen 20 en 300 kg, kolom, draagarm, rails, luchtfilter, zuigvoet, luchtslangen, eventueel hulpstukken (voor het heffen van dozen, kratten, kisten, zakken of vaten)

Normbedrag: € 2.949,57 per heffer

Subsidiepercentage: 20%

Roerende zaak

M 10. : Schaartafel

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het op de juiste hoogte brengen van een werkvlak t.b.v. de verbetering van de werkhouding bij inpak- en/of sorteerwerk

Bestaande uit: Een tafel met een werkvlak dat met behulp van een schaarmechanisme in hoogte kan worden versteld door een hydraulisch systeem, oliepomp, eventueel met kantelmechanisme

Normbedrag: € 1134,45 per tafel

Subsidiepercentage 20%

Roerende zaak

M 11. : Automatisering van de grupstal

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Vermindering van de lichamelijke belasting

Bestaande uit: Eén of meer van de volgende investeringen:

 • a. railsysteem voor melkstellen en andere apparatuur; (railsysteem, melkstelophangsysteem);

 • b. automatische krachtvoerverstrekking; (railsysteem, voerlorry, vul- en laadstation);

 • c. automatische koeherkenning; (antennesysteem en transponder per koe);

 • d. afname-apparatuur; (melkstroomindicator, aandrijving, bedienpaneel);

 • e. automatisch vastzetsysteem

Normbedrag:

 • a. € 136,13 per plaats + € 158,82 per melkstelophangsysteem;

 • b. € 6.579,81 + € 54,45 per plaats;

 • c. € 839,49 + € 45,38 per plaats;

 • d. € 431,09 per apparaat;

 • e. € 204,20 per plaats

Subsidiepercentage:

 • a. en b. en e. 20%;

 • c. en d. 20%

Onroerende zaak: a. en b en e

Roerende zaak: c. en d

M 13. : Strobalensnijder (mobiel of aan rails) met strooiinrichting voor het in-strooien van stallen

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het verlichten van de arbeid, verminderen van het werken in stof, en het verhogen van de veiligheid bij het instrooien van stallen in de veehouderij

Bestaande uit: Strobalensnijder (geen hakselaar) met strooiinrichting

Normbedrag: € 9.075,60 per balensnijder

Subsidiepercentage: 20%

Roerende zaak

M 14. : Zelfrijdende oogsthulp

[Vervallen per 24-01-2004]

Doel: Arbeidsverlichting bij de fruitpluk

Bestaande uit: Een zelfrijdende machine waarbij via horizontale en verticale transport- en verzamelbanden en een kistenvuller het geplukte produkt wordt getransporteerd naar een palletkist. De machine is voorzien van een wagen voor lege kisten. Met de machine worden óf meerdere rijen bomen aan beide zijden in één werkgang meegenomen (de zogenaamde plukbandenmachine) óf de beide halve rijen aan weerszijden van het rijpad van de machine (de zogenaamde (mini-)pluk-o-trak)

Normbedrag:

 • a. € 49.915,82 per machine voor de plukbandenmachine.

 • b. € 20.420,11 per machine voor de

  (mini-)pluk-o-trak

Subsidiepercentage: 20%

Roerende zaak

M 15. : Wied-, plant- of gewasverzorgingskar of -werktuig

[Vervallen per 24-01-2004]

Doel: Het ondersteund liggend of voorover gebogen zittend onkruid wieden in gewassen, kwetsbare stekken planten (zoals dahlia) of gewasverzorgingshandelingen uitvoeren (zoals bloemkool dekken)

Bestaande uit: Eén van de volgende investeringen; een frame met wielen, zelfrijdend of voortbewogen door een twee- of een vierwielige trekker en eventueel voorzien van een doek als zonnescherm boven de werkers en verder bestaande uit:

 • a: wiedwerktuig, op het frame stretchers waarop de wieders languit voorover kunnen liggen.

 • b: plantwerktuig, op het frame verstelbare stoeltjes, waarop de planters in voorover gebogen houding met knieën, borst en hoofd steunen + voetensteunen;

 • c: gewasverzorgingswerktuig, op het frame verstelbare stoeltjes, waarop de werkers in voorover gebogen houding met knieën, borst en hoofd steunen + voetensteunen

Normbedrag:

 • a: € 6.806,70 per wiedwerktuig

 • b: € 11.344,51 per plantwerktuig

 • c: € 6.806,70 per gewasverzorgingswerktuig bij een werkbreedte van ca. 1,50 m., dan wel € 17.697,43 bij een werkbreedte van ca. 3 m

Subsidiepercentage: 20%

Roerende zaak

M 16. : Stokkenuitzetunit op plantmachine

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het in één werkgang zetten van stokken en planten van bomen

Bestaande uit: Unit, ingebouwd in bomenplantmachine, voor het zetten van (tonkin)stokken

Normbedrag: € 4.991,58 per unit

Subsidiepercentage: 20%

Roerende zaak

M 17. : Electrische handpalletwagen

[Vervallen per 24-01-2004]

Bestemd voor: Het verplaatsen van vrachten, waarbij de wielen en het hefmechanisme electrisch worden aangedreven

Bestaande uit: Electro handpalletwagen

Normbedrag: € 4.991,58 per handpalletwagen

Subsidiepercentage: 20%

Roerende zaak

Terug naar begin van de pagina