Besluit aanvulling van opschriften op vaandels van regimenten van de krijgsmacht

Geldend van 01-05-1998 t/m heden

Besluit van 27 februari 1998 tot aanvulling van opschriften op vaandels van regimenten van de krijgsmacht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 23 februari 1998, nr. 97/442, directie juridische zaken, afdeling wet- en regelgeving;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 augustus 1896, nr. 41, houdende opschriften op vaandels en standaarden binnen de Nederlandse krijgsmacht, alsmede op het koninklijk besluit van 12 maart 1977, nr. 101, houdende de vaststelling van bepalingen inzake rangschikking, oprichtingsdata en genealogieën van eenheden der Koninklijke landmacht;

Gezien het advies d.d. 3 februari 1998 van de Traditiecommissie Krijgsmacht, nr. 00698;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het vaandel van het Regiment Limburgse Jagers wordt aangevuld met de opschriften« VENLO 1940» en «ZUTPHEN 1940».

Artikel 2

Het vaandel van het voormalige 6e Regiment Infanterie wordt aangevuld met het opschrift «ROERMOND 1940».

Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onze Adjudant-Generaal, tevens Chef van Ons Militaire Huis.

's-Gravenhage, 27 februari 1998

Beatrix

De Minister van Defensie,

J. J. C. Voorhoeve

Uitgegeven de zeventiende maart 1998

De Minister van Justitie a.i.,

H. F. Dijkstal

Terug naar begin van de pagina