Verlening vergunning DCS 1800 gecombineerd met GSM aan Telfort Holding N.V.

[Regeling vervallen per 25-02-2013.]
Geldend van 23-01-2013 t/m 24-02-2013

Verlening vergunning DCS 1800 gecombineerd met GSM aan Telfort Holding N.V.

De Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelezen de aanvraag van Telfort Holding N.V.;

Gelet op de artikelen 13a, 13j, 13k, achtste lid, en 13l van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen en op artikel 9 van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-02-2013]

In deze beschikking wordt verstaan onder:

 • u. GSM: het systeem voor openbare paneuropese digitale cellulaire mobiele communicatie te land, zoals omschreven in de bijlage bij aanbeveling nr. 87/371/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 juni 1987, inzake de gecoördineerde invoering van openbare paneuropese digitale cellulaire mobiele communicatie te land in de Gemeenschap (PbEG L 196) en zoals omschreven in de ERC Decision nr. ERC/DEC/(97)02 van 21 maart 1997;

 • v. CEPT: Conférence Européenne des Postes et des Télécommunications;

 • w. 900 MHz-band: frequentiebereik van 880–915 MHz en 925–960 MHz;

 • x. 1800 MHz-band: frequentiebereik van 1710–1785 MHz en 1805–1880 MHz;

 • y. transitiedatum 900: de dag na de datum waarop alle vergunningen, bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet, voor zover zij betrekking hebben op de 900 MHz-band, en met inbegrip van verlengingen, zijn afgelopen;

 • z. transitiedatum 1800: de dag na de datum waarop alle vergunningen, bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet, voor zover zij betrekking hebben op de 1800 MHz-band, en met inbegrip van verlengingen, zijn afgelopen;

 • aa. mededeling van de minister: de mededeling van de minister, als bedoeld in artikel 42, van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz;

 • bb. verlengingsdatum: de datum waarop het besluit tot verlenging van deze vergunning voor de periode na 25 februari 2013 in werking treedt;

 • cc. cc. veiling: de veiling die plaatsvindt op basis van Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz.

Artikel 2

[Vervallen per 25-02-2013]

 • 1 Per 1 september 2007 is T-Mobile Netherlands BV, houder van een vergunning verleend voor de aanleg, instandhouding en exploitatie van telecommunicatie-infrastructuur, nodig voor het voor derden verzorgen van openbare mobiele telecommunicatiediensten door middel van GSM. hierna aangeduid als: de vergunninghouder.

 • 2 Telkens na een overdracht als bedoeld in artikel 4 wordt de tenaamstelling, bedoeld in het eerst lid, van rechtswege gewijzigd en wel op zo’n wijze dat de namen van de rechtspersonen die op dat moment geheel of gedeeltelijk houder zijn van deze vergunning worden vermeld in het eerste lid.

Artikel 3

[Vervallen per 25-02-2013]

Aan de vergunning worden de volgende voorschriften en beperkingen verbonden:

 • a. T-Mobile Netherlands BV verzorgt 7 dagen per week, gedurende 24 uur per dag, mobiele telecommunicatie-diensten, overeenkomstig de GSM-MoU-afspraken die op 7 september 1987 zijn gemaakt tussen telecommunicatie-bedrijven en nationale regelgevende autoriteiten over de gecoördineerde introductie van een paneuropees 900 MHz digitaal cellulair telecommunicatie-systeem, met inbegrip van sindsdien vastgestelde wijzigingen;

 • b. T-Mobile Netherlands BV neemt uiterlijk op 1 maart 2008 de aan hem vergunde frequentieruimte in gebruik door middel van ten minste twintig basisstations en houdt deze frequentieruimte in gebruik.

 • c. Na een overdracht als bedoeld in artikel 5 wordt de in het tweede en derde lid bedoelde verplichting nagekomen door die houder van de vergunning die gerechtigd is de meeste radiofrequenties als bedoeld in artikel 4, tweede lid, te gebruiken, met dien verstande dat hij ook aan de in het tweede lid bedoelde verplichting kan voldoen indien hij gebruik maakt van frequentieruimte die door middel van een andere vergunning in de 900 MHz- of 1800 MHz-band aan hem is vergund.

Artikel 4

[Vervallen per 25-02-2013]

 • 1 Indien deze vergunning wordt gehouden door één vergunninghouder, zijn voor hem voor de uitvoering van deze vergunning de radiofrequenties beschikbaar, genoemd in tabel 1 van de bijlage van de vergunning.

 • 2 Indien deze vergunning wordt gehouden door meer dan één vergunninghouder, dan zijn voor iedere vergunninghouder de radiofrequenties, bedoeld in het eerste lid, beschikbaar die aan hem zijn overgedragen met toepassing van artikel 5, met dien verstande dat voor T-mobile Netherlands B.V. ook de radiofrequenties beschikbaar zijn die behoren tot het deel van de vergunning dat zij niet heeft overgedragen.

Artikel 5

[Vervallen per 25-02-2013]

 • 1 In het belang van continuïteit van dienstverlening, sluit T-Mobile Netherlands B.V.:

  • a. uiterlijk 15 januari 2013 om 16:00 uur een schriftelijke raamovereenkomst met de houders van de vergunningen, bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet, en

  • b. binnen drie maanden na de mededeling van de minister, dan wel indien dit later is, binnen vier weken na de verlengingsdatum een schriftelijke transitie-overeenkomst, bedoeld in het vierde lid, met de houders van de vergunningen, bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet.

 • 2 De raamovereenkomst regelt in elk geval afspraken over de frequentieruimte die gebruikt zal worden bij de uitvoering van de transitie.

 • 3 De vergunninghouder verstrekt onverwijld een afschrift aan de minister van de raamovereenkomst, de transitie-overeenkomst en wijzigingen daarvan.

 • 4 Voor zover de raamovereenkomst hierin niet voorziet, regelt de transitie-overeenkomst in elk geval:

  • a. het proces waarin elke houder van een vergunning, bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet, het gebruik van de aan hem toegekende frequentieruimte op de verlengingsdatum, voor zover de vergunninghouder deze niet in de veiling heeft verworven, (geleidelijk) kan staken vóór de transitiedatum 900 dan wel de transitiedatum 1800;

  • b. de overdrachten van (delen van) vergunningen van de houders van vergunningen, bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet, die hen in staat stellen om voor de transitiedatum 900 dan wel de transitiedatum 1800 over te schakelen naar de frequenties die overeenkomen met de frequenties behorend bij de 900 MHz- en 1800 MHz-vergunningen die zij verworven hebben in de veiling;

  • c. de data waarop de overdrachten bedoeld in onderdeel b plaatsvinden, welke per in de overeenkomst omschreven geografisch gebied kunnen verschillen;

  • d. de procedure waaronder de overeenkomst gewijzigd kan worden;

  • e. de wijze waarop storing wordt voorkomen, indien deze vergunning door meerdere vergunninghouders wordt gehouden, en

  • f. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over de financiële voorwaarden voor de overeengekomen overdracht, bedoeld in onderdeel b, wordt in de transitie-overeenkomst bepaald op welke wijze dat geschil later bindend wordt beslecht.

 • 5 Indien in het kader van de raamovereenkomst of de transitie-overeenkomst (delen van) vergunningen worden overgedragen wordt de ontvangst van een afschrift van de overeenkomst tot overdracht gelijkgesteld met de ontvangst van een aanvraag als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, van de Telecommunicatiewet. De Minister verleent door middel van dit lid toestemming voor een gehele overdracht van deze vergunning en gedeeltelijke overdrachten waarbij de hoeveelheid over te dragen frequentiespectrum overal in Nederland gelijk is en tevens, vanaf de datum van inwerkingtreding van de transitie-overeenkomst, toestemming voor gedeeltelijke overdrachten waarbij de hoeveelheid over te dragen frequentiespectrum per regio van Nederland verschilt.

 • 6 De overeenkomst wordt nagekomen en bevat geen opschortende of ontbindende voorwaarden. Een geschil over de financiële voorwaarden is geen grond om de raamovereenkomst of de transitieovereenkomst niet te sluiten dan wel de uitvoering van de overdrachtsverplichtingen in de overeenkomst op te schorten.

 • 7 De minister kan de vergunninghouder aanvullende verplichtingen opleggen die verband houden met de transitie. De vergunninghouder heeft dan geen aanspraak op enigerlei vorm van schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 6

[Vervallen per 25-02-2013]

De planning van de telecommunicatie-infrastructuur met radio-frequenties vindt plaats in overeenstemming met de Recommandatie T/R 20/08 van de CEPT, met de relevante standaarden, en met bilaterale overeenkomsten met de buurlanden.

Artikel 7

[Vervallen per 25-02-2013]

Toegekende radio-frequenties kunnen worden ingetrokken indien:

 • a. deze niet binnen een jaar na de dag van beschikbaarstelling in gebruik zijn genomen, of

 • b. andere door de minister te bepalen technische of economische criteria betreffende een doelmatig gebruik van de toegekende radio-frequenties daartoe aanleiding geven.

Artikel 8

[Vervallen per 25-02-2013]

 • 1 De vergunninghouder past, behoudens het bepaalde in het tweede lid, de multilaterale voorkeursverdeling van radio-frequenties voor GSM zoals overeengekomen met de buurlanden in de grensgebieden toe. Deze voorkeursverdeling is opgenomen in de bijlage bij deze beschikking.

 • 2 Het is de vergunninghouder toegestaan van de voorkeursverdeling af te wijken, onder de voorwaarde dat daartoe in overeenstemming met Recommandatie T/R 20/08 van de CEPT en in overeenstemming met bilaterale overeenkomsten met buurlanden, de noodzakelijke coördinatieprocedures met de buurlanden zijn gevolgd en met gunstig resultaat zijn afgerond.

 • 3 In afwijking van het tweede lid kunnen afspraken tussen de vergunninghouder en een vergunninghouder in een van de buurlanden leiden tot afwijking van de voorkeursverdeling, bedoeld in het eerste lid, zonder dat daartoe de in het tweede lid bedoelde coördinatieprocedures zijn vereist, mits de bevoegde autoriteiten en de betrokken vergunninghouders of exploitanten met deze afspraken akkoord gaan.

Artikel 9

[Vervallen per 25-02-2013]

De vergunninghouder neemt de resultaten in acht van de door de minister, overeenkomstig artikel 12 van het Radioreglement 1979 (Trb. 1981, 79), met de buurlanden uitgevoerde coördinatieprocedures ten aanzien van het voorgenomen frequentiegebruik.

Artikel 10

[Vervallen per 25-02-2013]

Teneinde een doeltreffend en doelmatig frequentiegebruik te realiseren, werkt de vergunninghouder met de andere gebruikers in dezelfde frequentiebanden samen.

Deze beschikking zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden binnen zes weken nadat deze op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen bij de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Den Haag, 26 februari 1998

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage behorend bij de vergunning DCS 1800 gecombineerd met GSM kenmerk HDTP/98/596/DCS137U

[Vervallen per 25-02-2013]

Tabel 1 Kavel B, deel 2 / E-GSM

kanaal

Frequentie (MHz)

VOORKEUR in gebied

nummer

mobiel TX

basis stat.TX

BEL/D/HOL

D/HOL

BEL/HOL

979

881,0000

926,0000

HOL

HOL

HOL

980

881,2000

926,2000

HOL

HOL

HOL

981

881,4000

926,4000

HOL

HOL

HOL

982

881,6000

926,6000

HOL

HOL

HOL

983

881,8000

926,8000

D

D

BEL

984

882,0000

927,0000

D

D

BEL

985

882,2000

927,2000

BEL

D

BEL

1007

886,6000

931,6000

BEL

D

BEL

1008

886,8000

931,8000

BEL

D

BEL

1009

887,0000

932,0000

BEL

D

BEL

1010

887,2000

932,2000

BEL

D

BEL

1011

887,4000

932,4000

BEL

D

BEL

1012

887,6000

932,6000

BEL

D

BEL

1013

887,8000

932,8000

BEL

D

BEL

1014

888,0000

933,0000

D

D

BEL

1015

888,2000

933,2000

D

D

BEL

1016

888,4000

933,4000

D

D

BEL

1017

888,6000

933,6000

D

HOL

HOL

1018

888,8000

933,8000

D

HOL

HOL

1019

889,0000

934,0000

D

HOL

HOL

1020

889,2000

934,2000

HOL

HOL

HOL

1021

889,4000

934,4000

HOL

HOL

HOL

1022

889,6000

934,6000

HOL

HOL

HOL

1023

889,8000

934,8000

HOL

HOL

HOL

1024

890,0000

935,0000

HOL

HOL

HOL

Opmerkingen bij de tabellen:

De bovengenoemde grensgebieden zijn slechts een indicatie; de grootte van de gebieden is afhankelijk van de toe te passen parameters (zie onderstaande frequentie-technische voorwaarden).

De gebiedsindicatie BEL/D/HOL betreft globaal Limburg.

De gebiedsindicatie D/HOL betreft globaal Oost Nederland.

De gebiedsindicatie BEL/HOL betreft globaal Zuid Nederland.

Frequentie-technische voorwaarden:

– relevante ETSI standaarden

Agreement between the Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg and the Netherlands concerning the co-ordination in the frequency bands 880–890 MHz and 925–935 MHz ( E-GSM)

Terug naar begin van de pagina