Verlening vergunning voor DCS 1800 aan Koninklijke PTT Nederland N.V. (V)

[Regeling vervallen per 25-02-2013.]
Geldend van 23-01-2013 t/m 24-02-2013

Vergunningen DCS 1800 al dan niet in combinatie met GSM

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelezen de aanvraag van Koninklijke PTT Nederland N.V.;

Gelet op de artikelen 13a, 13j, 13k, achtste lid, en 13l van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen en op artikel 9 van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-02-2013]

In deze beschikking wordt verstaan onder:

 • a. DCS 1800: het systeem voor openbare digitale cellulaire mobiele telecommunicatie te land, zoals gestandaardiseerd door het Europese Telecommunicatie Standaardisatie Instituut (ETSI);

 • b. CEPT: ConférenceEuropéenne des Postes et des Télécommunications’.

 • c. 900 MHz-band: frequentiebereik van 880 - 915 MHz en 925 - 960 MHz;

 • d. 1800 MHz-band: frequentiebereik van 1710 - 1785 MHz en 1805 - 1880 MHz;

 • e. transitiedatum 900: de dag na de datum waarop alle vergunningen, bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet,voor zover zij betrekking hebben op de 900 MHz-band, en met inbegrip van verlengingen, zijn afgelopen;

 • f. transitiedatum1800: de dag na de datum waarop alle vergunningen, bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet, voor zover zij betrekking hebben op de 1800 MHz-band, en met inbegrip van verlengingen, zijn afgelopen;

 • g. mededeling van de minister: de mededeling van de minister, als bedoeld in artikel 42 van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz;

 • h. verlengingsdatum: de datum waarop het besluit tot verlenging van deze vergunning voor de periode na 25 februari 2013 in werking treedt;

 • i. veiling: de veiling die plaatsvindt op basis van Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz.

Artikel 2

[Vervallen per 25-02-2013]

 • 1 Aan KPN B.V., hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor de aanleg, instandhouding en exploitatie van telecommunicatie-infrastructuur, nodig voor het voor derden verzorgen van openbare mobiele telecommunicatiediensten door middel van het systeem, bedoeld in artikel 1 onderdeel a.

 • 2 Telkens na een overdracht als bedoeld in artikel 4 wordt de tenaamstelling, bedoeld in het eerst lid, van rechtswege gewijzigd en wel op zo’n wijze dat de namen van de rechtspersonen die op dat moment geheel of gedeeltelijk houder zijn van deze vergunning worden vermeld in het eerste lid.

Artikel 3

[Vervallen per 25-02-2013]

 • 1 Indien deze vergunning wordt gehouden door één vergunninghouder, zijn voor hem voor de uitvoering van deze vergunning de radiofrequenties beschikbaar, genoemd in de van bijlage 1 van de vergunning.

 • 2 Indien deze vergunning wordt gehouden door meer dan één vergunninghouder, dan zijn voor iedere vergunninghouder de radiofrequenties, bedoeld in het eerste lid, beschikbaar die aan hem zijn overgedragen met toepassing van artikel 4, met dien verstande dat voor de in artikel 2, eerste lid, bedoelde rechtspersoon ook de radiofrequenties beschikbaar zijn diebehoren tot het deel van de vergunning dat zij niet heeft overgedragen.

Artikel 4

[Vervallen per 25-02-2013]

 • 1 In het belang van continuïteit van dienstverlening, sluit KPN B.V.:

  • a. uiterlijk 15 januari 2013 om 16:00 uur een schriftelijke raamovereenkomst met de houders van de vergunningen, bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet, en

  • b. binnen drie maanden na de mededeling van de minister, dan wel indien dit later is, binnen vier weken na de verlengingsdatum een schriftelijke transitie-overeenkomst, bedoeld in het vierde lid, met de houders van de vergunningen, bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet.

 • 2 De raamovereenkomst regelt in elk geval afspraken over de frequentieruimte die gebruikt zal worden bij de uitvoering van de transitie.

 • 3 De vergunninghouder verstrekt onverwijld een afschrift aan de minister van de raamovereenkomst, de transitie-overeenkomst en wijzigingen daarvan.

 • 4 Voor zover de raamovereenkomst hierin niet voorziet, regelt de transitie-overeenkomst in elk geval:

  • a. het proces waarin elke houder van een vergunning, bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet, het gebruik van de aan hem toegekende frequentieruimte op de verlengingsdatum, voor zover de vergunninghouder deze niet in de veiling heeft verworven, (geleidelijk) kan staken vóór de transitiedatum 900 dan wel de transitiedatum 1800;

  • b. de overdrachten van (delen van) vergunningen van de houders van vergunningen, bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet, die hen in staat stellen om voor de transitiedatum 900 dan wel de transitiedatum 1800 over te schakelen naar de frequenties die overeenkomen met de frequenties behorend bij de 900 MHz- en 1800 MHz-vergunningen die zij verworven hebben in de veiling;

  • c. de data waarop de overdrachten bedoeld in onderdeel b plaatsvinden, welke per in de overeenkomst omschreven geografisch gebied kunnen verschillen;

  • d. de procedure waaronder de overeenkomst gewijzigd kan worden;

  • e. de wijze waarop storing wordt voorkomen, indien deze vergunning door meerdere vergunninghouders wordt gehouden, en

  • f. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over de financiële voorwaarden voor de overeengekomen overdracht, bedoeld in onderdeel b, wordt in de transitie-overeenkomst bepaald op welke wijze dat geschil later bindend wordt beslecht.

 • 5 Indien in het kader van de raamovereenkomst of de transitie-overeenkomst (delen van) vergunningen worden overgedragen wordt de ontvangst van een afschrift van de overeenkomst tot overdracht gelijkgesteld met de ontvangst van een aanvraag als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, van de Telecommunicatiewet. De Minister verleent door middel van dit lid toestemming voor een gehele overdracht van deze vergunning en gedeeltelijke overdrachten waarbij de hoeveelheid over te dragen frequentiespectrum overal in Nederland gelijk is en tevens, vanaf de datum van inwerkingtreding van de transitie-overeenkomst, toestemming voor gedeeltelijke overdrachten waarbij de hoeveelheid over te dragen frequentiespectrum per regio van Nederland verschilt.

 • 6 De overeenkomst wordt nagekomen en bevat geen opschortende of ontbindende voorwaarden. Een geschil over de financiële voorwaarden is geen grond om de raamovereenkomst of de transitieovereenkomst niet te sluiten dan wel de uitvoering van de overdrachtsverplichtingen in de overeenkomst op te schorten.

 • 7 De minister kan de vergunninghouder aanvullende verplichtingen opleggen die verband houden met de transitie. De vergunninghouder heeft dan geen aanspraak op enigerlei vorm van schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 5

[Vervallen per 25-02-2013]

De planning van de telecommunicatie-infrastructuur met radio-frequenties vindt plaats in overeenstemming met de Recommandatie T/R 22/07 van de CEPT, met de relevante standaarden, en met bilaterale overeenkomsten met de buurlanden.

Artikel 6

[Vervallen per 25-02-2013]

Toegekende radio-frequenties kunnen worden ingetrokken indien:

 • a. deze niet binnen een jaar na de dag van beschikbaarstelling in gebruik zijn genomen, of

 • b. andere door de minister te bepalen technische of economische criteria betreffende een doelmatig gebruik van de toegekende radio-frequenties daartoe aanleiding geven.

Artikel 7

[Vervallen per 25-02-2013]

 • 1 De vergunninghouder past, behoudens het bepaalde in het tweede lid, de multilaterale voorkeursverdeling van radio-frequenties voor DCS 1800 zoals overeengekomen met de buurlanden in de grensgebieden toe. Deze voorkeursverdeling is opgenomen in bijlage 1 van deze vergunning.

 • 2 Het is de vergunninghouder toegestaan van de voorkeursverdeling af te wijken, onder de voorwaarde dat daartoe in overeenstemming met Recommandatie T/R 22/07 van de CEPT en in overeenstemming met bilaterale overeenkomsten met buurlanden, de noodzakelijke coördinatieprocedures met de buurlanden zijn gevolgd en met gunstig resultaat zijn afgerond.

 • 3 In afwijking van het tweede lid kunnen afspraken tussen de vergunninghouder en een vergunninghouder in een van de buurlanden leiden tot afwijking van de voorkeursverdeling, bedoeld in het eerste lid, zonder dat daartoe de in het tweede lid bedoelde coördinatieprocedures zijn vereist, mits de bevoegde autoriteiten en de betrokken vergunninghouders of exploitanten met deze afspraken akkoord gaan.

Artikel 8

[Vervallen per 25-02-2013]

De vergunninghouder neemt de resultaten in acht van de door de minister, overeenkomstig artikel 12 van het Radioreglement 1979 (Trb. 1981, 79), met de buurlanden uitgevoerde coördinatieprocedures ten aanzien van het voorgenomen frequentiegebruik.

Artikel 9

[Vervallen per 25-02-2013]

Teneinde een doeltreffend en doelmatig frequentiegebruik te realiseren, werkt de vergunninghouder met de andere gebruikers in dezelfde frequentiebanden samen.

Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst. Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden binnen zes weken nadat deze op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen bij de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Den Haag, 26 februari 1998

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage 1. , behorend bij de vergunning DCS 1800 al dan niet in combinatie met GSM met kenmerk (HDTP/98/609/DCS 150 U)

[Vervallen per 25-02-2013]

De radio-frequenties, zoals bedoeld in artikel 3 van de vergunning:

Kavel [nummer]

Totaal aantal frequenties: -

Aantal frequenties:

met voorkeur ten opzicht van België en Duitsland: -

met voorkeur ten opzichte van alleen België -

met voorkeur ten opzichte van alleen Duitsland: -

zonder voorkeur -

kanaal

Frequentie (MHz)

VOORKEUR in gebied

nummer

mobiel TX

Basisstat TX

BEL/D/HOL

D/HOL

BEL/HOL

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Opmerkingen bij de tabel:

De bovengenoemde grensgebieden zijn slechts een indicatie; de grootte van de gebieden is afhankelijk van de toe te passen parameters (zie onderstaande frequentie-technische voorwaarden).

De gebiedsindicatie BEL/D/HOL betreft globaal Limburg.

De gebiedsindicatie D/HOL betreft globaal Oost Nederland.

De gebiedsindicatie BEL/HOL betreft globaal Zuid Nederland.

Frequentie-technische voorwaarden:

• CEPT Recommendation T/R 22-07

• relevante ETSI standaarden

Agreement between the telecommunications administrations of Austria, Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switserland on frequency coordination of systems using DCS 1800 standards in the frequency bands 1710 - 1785 MHz and 1805 - 1880 MHz

Terug naar begin van de pagina