Regeling verlening vergunning voor DCS 1800 gecombineerd met GSM aan Federa N.V.

[Regeling vervallen per 25-02-2013.]
Geldend van 23-01-2013 t/m 24-02-2013

Regeling verlening vergunning voor DCS 1800 gecombineerd met GSM aan Federa N.V.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelezen de aanvraag van Federa N.V.;

Gelet op de artikelen 13a, 13j, 13k, achtste lid, en 13l van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen en op artikel 9 van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-02-2013]

In deze beschikking wordt verstaan onder:

 • a. GSM: het systeem voor openbare paneuropese digitale cellulaire mobiele communicatie te land, zoals omschreven in de bijlage bij aanbeveling nr. 87/371/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 juni 1987, inzake de gecoördineerde invoering van openbare paneuropese digitale cellulaire mobiele communicatie te land in de Gemeenschap (PbEG L 196) en zoals omschreven in de ERC Decision nr. ERC/DEC/(97)02 van 21 maart 1997;

 • b. DCS 1800: het systeem voor openbare digitale cellulaire mobiele telecommunicatie te land, zoals gestandaardiseerd door het Europese Telecommunicatie Standaardisatie Instituut (ETSI);

 • c. CEPT: Conférence Européenne des Postes et des Télécommunications;

 • d. dekkingsgraad: de mate waarin het Nederlands grondgebied met inbegrip van de Waddeneilanden en de binnenwateren wordt bestreken door een DCS 1800/GSM-net;

 • e. 900 MHz-band: frequentiebereik van 880–915 MHz en 925–960 MHz;

 • f. 1800 MHz-band: frequentiebereik van 1710–1785 MHz en 1805–1880 MHz;

 • p. transitiedatum 900: de dag na de datum waarop alle vergunningen, bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet, voor zover zij betrekking hebben op de 900 MHz-band, en met inbegrip van verlengingen, zijn afgelopen;

 • q. transitiedatum 1800: de dag na de datum waarop alle vergunningen, bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet, voor zover zij betrekking hebben op de 1800 MHz-band, en met inbegrip van verlengingen, zijn afgelopen;

 • r. mededeling van de minister: de mededeling van de minister, als bedoeld in artikel 42 van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz;

 • s. verlengingsdatum: de datum waarop het besluit tot verlenging van deze vergunning voor de periode na 25 februari 2013 in werking treedt;

 • t. veiling: de veiling die plaatsvindt op basis van Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz.

Artikel 2

[Vervallen per 25-02-2013]

 • 1 Aan T-Mobile Netherlands B.V., hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor de aanleg, instandhouding en exploitatie van telecommunicatie-infrastructuur, nodig voor het voor derden verzorgen van openbare mobiele telecommunicatiediensten door middel van DCS 1800 gecombineerd met GSM.

 • 2 Telkens na een overdracht als bedoeld in artikel 4 wordt de tenaamstelling, bedoeld in het eerst lid, van rechtswege gewijzigd en wel op zo’n wijze dat de namen van de rechtspersonen die op dat moment geheel of gedeeltelijk houder zijn van deze vergunning worden vermeld in het eerste lid.

 • 3 Indien deze vergunning wordt gehouden door één vergunninghouder, zijn voor hem voor de uitvoering van deze vergunning de radiofrequenties beschikbaar, genoemd in de tabel van bijlage 2 van de vergunning en de tabel van bijlage 3 van de vergunning.

 • 4 Indien deze vergunning wordt gehouden door meer dan één vergunninghouder, dan zijn voor iedere vergunninghouder de radiofrequenties, bedoeld in het derde lid, beschikbaar die aan hem zijn overgedragen met toepassing van artikel 4, met dien verstande dat voor T-Mobile Netherlands B.V. ook de radiofrequenties beschikbaar zijn die behoren tot het deel van de vergunning dat zij niet heeft overgedragen.

Artikel 3

[Vervallen per 25-02-2013]

 • 1 Aan de vergunning worden de volgende voorschriften en beperkingen verbonden:

  • a. T- Mobile Netherlands B.V. verzorgt 7 dagen per week, gedurende 24 uur per dag, mobiele telecommunicatiediensten, overeenkomstig de GSM-MoU-afspraken die op 7 september 1987 zijn gemaakt tussen telecommunicatiebedrijven en nationale regelgevende autoriteiten over de gecoördineerde introductie van een paneuropees 900 MHz digitaal cellulair telecommunicatiesysteem, met inbegrip van sindsdien vastgestelde wijzigingen;

  • b. T-Mobile Netherlands B.V. realiseert de dekking met de aan hem vergunde frequentieruimte op de wijze, bedoeld in bijlage 1 bij deze beschikking.

 • 2 Na een overdracht als bedoeld in artikel 4 wordt de in het eerste lid bedoelde verplichting nagekomen door die houder van de vergunning die gerechtigd is de meeste radiofrequenties als bedoeld in de tabel van bijlage 2 van de vergunning en de tabel van bijlage 3 te gebruiken, met dien verstande dat hij ook aan de in het eerste lid bedoelde verplichting kan voldoen indien hij gebruik maakt van frequentieruimte die door middel van een andere vergunning in de 900 MHz- of 1800 MHz-band aan hem is vergund.

Artikel 4

[Vervallen per 25-02-2013]

 • 1 In het belang van continuïteit van dienstverlening, sluit T-Mobile Netherlands B.V.:

  • a. uiterlijk 15 januari 2013 om 16:00 uur een schriftelijke raamovereenkomst met de houders van de vergunningen, bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet, en

  • b. binnen drie maanden na de mededeling van de minister, dan wel indien dit later is, binnen vier weken na de verlengingsdatum een schriftelijke transitie-overeenkomst, bedoeld in het vierde lid, met de houders van de vergunningen, bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet.

 • 2 De raamovereenkomst regelt in elk geval afspraken over de frequentieruimte die gebruikt zal worden bij de uitvoering van de transitie.

 • 3 De vergunninghouder verstrekt onverwijld een afschrift aan de minister van de raamovereenkomst, de transitie-overeenkomst en wijzigingen daarvan.

 • 4 Voor zover de raamovereenkomst hierin niet voorziet, regelt de transitie-overeenkomst in elk geval:

  • a. het proces waarin elke houder van een vergunning, bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet, het gebruik van de aan hem toegekende frequentieruimte op de verlengingsdatum, voor zover de vergunninghouder deze niet in de veiling heeft verworven, (geleidelijk) kan staken vóór de transitiedatum 900 dan wel de transitiedatum 1800;

  • b. de overdrachten van (delen van) vergunningen van de houders van vergunningen, bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet, die hen in staat stellen om voor de transitiedatum 900 dan wel de transitiedatum 1800 over te schakelen naar de frequenties die overeenkomen met de frequenties behorend bij de 900 MHz- en 1800 MHz-vergunningen die zij verworven hebben in de veiling;

  • c. de data waarop de overdrachten bedoeld in onderdeel b plaatsvinden, welke per in de overeenkomst omschreven geografisch gebied kunnen verschillen;

  • d. de procedure waaronder de overeenkomst gewijzigd kan worden;

  • e. de wijze waarop storing wordt voorkomen, indien deze vergunning door meerdere vergunninghouders wordt gehouden, en

  • f. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over de financiële voorwaarden voor de overeengekomen overdracht, bedoeld in onderdeel b, wordt in de transitie-overeenkomst bepaald op welke wijze dat geschil later bindend wordt beslecht.

 • 5 Indien in het kader van de raamovereenkomst of de transitie-overeenkomst (delen van) vergunningen worden overgedragen wordt de ontvangst van een afschrift van de overeenkomst tot overdracht gelijkgesteld met de ontvangst van een aanvraag als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, van de Telecommunicatiewet. De Minister verleent door middel van dit lid toestemming voor een gehele overdracht van deze vergunning en gedeeltelijke overdrachten waarbij de hoeveelheid over te dragen frequentiespectrum overal in Nederland gelijk is en tevens, vanaf de datum van inwerkingtreding van de transitie-overeenkomst, toestemming voor gedeeltelijke overdrachten waarbij de hoeveelheid over te dragen frequentiespectrum per regio van Nederland verschilt.

 • 6 De overeenkomst wordt nagekomen en bevat geen opschortende of ontbindende voorwaarden. Een geschil over de financiële voorwaarden is geen grond om de raamovereenkomst of de transitieovereenkomst niet te sluiten dan wel de uitvoering van de overdrachtsverplichtingen in de overeenkomst op te schorten.

 • 7 De minister kan de vergunninghouder aanvullende verplichtingen opleggen die verband houden met de transitie. De vergunninghouder heeft dan geen aanspraak op enigerlei vorm van schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 6

[Vervallen per 25-02-2013]

De planning van de telecommunicatie-infrastructuur met radio-frequenties vindt plaats in overeenstemming met de Recommandaties T/R 20/08 en T/R 22/07 van de CEPT, met de relevante standaarden, en met bilaterale overeenkomsten met de buurlanden.

Artikel 7

[Vervallen per 25-02-2013]

Toegekende radio-frequenties kunnen worden ingetrokken indien:

 • a. deze niet binnen een jaar na de dag van beschikbaarstelling in gebruik zijn genomen, of

 • b. andere door de minister te bepalen technische of economische criteria betreffende een doelmatig gebruik van de toegekende radio-frequenties daartoe aanleiding geven.

Artikel 8

[Vervallen per 25-02-2013]

 • 1 De vergunninghouder past, behoudens het bepaalde in het tweede lid, de multilaterale voorkeursverdeling van radio-frequenties voor DCS 1800 en GSM zoals overeengekomen met de buurlanden in de grensgebieden toe. Deze voorkeursverdeling is opgenomen in de bijlagen 2 en 3 bij deze beschikking.

 • 2 Het is de vergunninghouder toegestaan van de voorkeursverdeling af te wijken, onder de voorwaarde dat daartoe in overeenstemming met Recommandaties T/R 20/08 en T/R 22/07 van de CEPT en in overeenstemming met bilaterale overeenkomsten met buurlanden, de noodzakelijke coördinatieprocedures met de buurlanden zijn gevolgd en met gunstig resultaat zijn afgerond.

 • 3 In afwijking van het tweede lid kunnen afspraken tussen de vergunninghouder en een vergunninghouder in een van de buurlanden leiden tot afwijking van de voorkeursverdeling, bedoeld in het eerste lid, zonder dat daartoe de in het tweede lid bedoelde coördinatieprocedures zijn vereist, mits de bevoegde autoriteiten en de betrokken vergunninghouders of exploitanten met deze afspraken akkoord gaan.

Artikel 9

[Vervallen per 25-02-2013]

De vergunninghouder neemt de resultaten in acht van de door de minister, overeenkomstig artikel 12 van het Radioreglement 1979 (Trb. 1981, 79), met de buurlanden uitgevoerde coördinatieprocedures ten aanzien van het voorgenomen frequentiegebruik.

Artikel 10

[Vervallen per 25-02-2013]

Teneinde een doeltreffend en doelmatig frequentiegebruik te realiseren, werkt de vergunninghouder met de andere gebruikers in dezelfde frequentiebanden samen.

Deze beschikking zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden binnen zes weken nadat deze op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen bij de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Den Haag, 26 februari 1998

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage 1. , behorend bij de vergunning DCS 1800 gecombineerd met GSM kenmerk HDTP/98/595/DCS136U

[Vervallen per 25-02-2013]

De wijze van realiseren van dekking met de aan hem vergunde frequentieruimte, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 26 februari, nr. HDTP/98/595/DCS 136 U, is:

Na:

is dekking ten minste gerealiseerd:

een jaar

binnen de grenzen van de vier grootste gemeenten;

twee jaar

binnen de grenzen van alle gemeenten met meer dan 80.000 inwoners, op en rond de luchthavens Schiphol, Beek en Zestienhoven en op de doorgaande autosnelwegen naar Duitsland en België (A1, A12 en A16);

drie jaar

binnen de grenzen van alle gemeenten met meer dan 25.000 inwoners en op de hoofdverbindingswegen (auto-, spoor- en waterwegen) tussen deze gemeenten.

Na een overdracht als bedoeld in artikel 4 vervalt de zinsnede ‘met de aan hem vergunde frequentieruimte’.

Bijlage 2. , behorend bij de vergunning DCS 1800 gecombineerd met GSM kenmerk HDTP/98/595/DCS136U

[Vervallen per 25-02-2013]

De radio-frequenties, bedoeld in artikel 2 van de vergunning, zijn:

Kavel A (deel 1)

(DCS 1800)

Totaal aantal frequenties:

75

met voorkeur ten opzicht van België en Duitsland:

25

met voorkeur ten opzichte van alleen België:

12

met voorkeur ten opzichte van alleen Duitsland:

12

zonder voorkeur:

26

kanaal

Frequentie (MHz)

VOORKEUR in gebied

nummer

mobiel TX

Basisstation TX

BEL/D/HOL

D/HOL

BEL/HOL

662

1740,2000

1835,2000

BEL

D

BEL

663

1740,4000

1835,4000

BEL

D

BEL

664

1740,6000

1835,6000

BEL

D

BEL

665

1740,8000

1835,8000

BEL

D

BEL

666

1741,0000

1836,0000

BEL

D

BEL

667

1741,2000

1836,2000

BEL

D

BEL

668

1741,4000

1836,4000

BEL

D

BEL

669

1741,6000

1836,6000

HOL

HOL

HOL

670

1741,8000

1836,8000

HOL

HOL

HOL

671

1742,0000

1837,0000

HOL

HOL

HOL

672

1742,2000

1837,2000

HOL

HOL

HOL

673

1742,4000

1837,4000

HOL

HOL

HOL

674

1742,6000

1837,6000

HOL

HOL

HOL

675

1742,8000

1837,8000

HOL

HOL

HOL

676

1743,0000

1838,0000

HOL

HOL

HOL

677

1743,2000

1838,2000

HOL

HOL

HOL

678

1743,4000

1838,4000

HOL

HOL

HOL

679

1743,6000

1838,6000

HOL

HOL

HOL

680

1743,8000

1838,8000

HOL

HOL

HOL

681

1744,0000

1839,0000

HOL

HOL

HOL

682

1744,2000

1839,2000

HOL

HOL

HOL

683

1744,4000

1839,4000

HOL

HOL

HOL

684

1744,6000

1839,6000

HOL

HOL

HOL

685

1744,8000

1839,8000

HOL

HOL

HOL

686

1745,0000

1840,0000

HOL

HOL

HOL

687

1745,2000

1840,2000

D

D

BEL

688

1745,4000

1840,4000

D

D

BEL

689

1745,6000

1840,6000

D

D

BEL

690

1745,8000

1840,8000

D

D

BEL

691

1746,0000

1841,0000

D

D

BEL

692

1746,2000

1841,2000

D

D

BEL

693

1746,4000

1841,4000

D

D

BEL

694

1746,6000

1841,6000

D

D

BEL

695

1746,8000

1841,8000

D

D

BEL

696

1747,0000

1842,0000

D

D

BEL

697

1747,2000

1842,2000

D

D

BEL

698

1747,4000

1842,4000

D

D

BEL

699

1747,6000

1842,6000

D

D

BEL

700

1747,8000

1842,8000

D

D

BEL

701

1748,0000

1843,0000

D

D

HOL

702

1748,2000

1843,2000

D

D

HOL

703

1748,4000

1843,4000

D

D

HOL

704

1748,6000

1843,6000

D

D

HOL

705

1748,8000

1843,8000

D

D

HOL

706

1749,0000

1844,0000

D

D

HOL

707

1749,2000

1844,2000

D

D

HOL

708

1749,4000

1844,4000

D

D

HOL

709

1749,2000

1844,6000

D

D

HOL

710

1749,8000

1844,8000

D

D

HOL

711

1750,0000

1845,0000

D

D

HOL

712

1750,2000

1845,2000

HOL

HOL

HOL

713

1750,4000

1845,4000

HOL

HOL

HOL

714

1750,6000

1846,6000

HOL

HOL

HOL

715

1750,8000

1845,8000

HOL

HOL

HOL

716

1751,0000

1846,0000

HOL

HOL

HOL

717

1751,2000

1846,2000

HOL

HOL

HOL

718

1751,4000

1846,4000

HOL

HOL

HOL

719

1751,6000

1846,6000

BEL

HOL

BEL

720

1751,8000

1846,8000

BEL

HOL

BEL

721

1752,0000

1847,0000

BEL

HOL

BEL

722

1752,2000

1847,2000

BEL

HOL

BEL

723

1752,4000

1847,4000

BEL

HOL

BEL

724

1752,6000

1847,6000

BEL

HOL

BEL

725

1752,8000

1847,8000

BEL

HOL

BEL

726

1753,0000

1848,0000

BEL

HOL

BEL

727

1753,2000

1848,2000

BEL

HOL

BEL

728

1753,4000

1848,4000

BEL

HOL

BEL

729

1753,6000

1848,6000

BEL

HOL

BEL

730

1753,8000

1848,8000

BEL

HOL

BEL

731

1754,0000

1849,0000

BEL

D

BEL

732

1754,2000

1849,2000

BEL

D

BEL

733

1754,4000

1849,4000

BEL

D

BEL

734

1754,6000

1849,6000

BEL

D

BEL

735

1754,8000

1849,8000

BEL

D

BEL

736

1755,0000

1850,0000

BEL

D

BEL

Opmerkingen bij de tabel:

De bovengenoemde grensgebieden zijn slechts een indicatie; de grootte van de gebieden is afhankelijk van de toe te passen parameters (zie onderstaande frequentie-technische voorwaarden).

De gebiedsindicatie BEL/D/HOL betreft globaal Limburg.

De gebiedsindicatie D/HOL betreft globaal Oost Nederland.

De gebiedsindicatie BEL/HOL betreft globaal Zuid Nederland.

Frequentie-technische voorwaarden:

• CEPT Recommendation T/R 22-07

• Agreement between the telecommunications administrations of Austria, Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switserland on frequency coordination of systems using DCS 1800 standards in the frequency bands 1710–1785 MHz and 1805–1880 MHz

• relevante ETSI standaarden

• de kanalen 512 t/m 761 kunnen eerst na 1 mei 1998 worden toegepast

Bijlage 3. , behorend bij de vergunning DCS 1800 gecombineerd met GSM kenmerk HDTP/98/595/DCS136U

[Vervallen per 25-02-2013]

De radio-frequenties, bedoeld in artikel 2 van de vergunning, zijn:

Kavel A (deel 2)

(E-GSM)

Totaal aantal frequenties:

25

Aantal frequenties:

met voorkeur ten opzichte van België en Duitsland:

9

met voorkeur ten opzichte van alleen België:

13

met voorkeur ten opzichte van alleen Duitsland:

13

zonder voorkeur:

12

kanaal

Frequentie (MHz)

VOORKEUR in gebied

nummer

mobiel TX

Basisstation TX

BEL/D/HOL

D/HOL

BEL/HOL

975

880,2000

925,2000

HOL

HOL

HOL

976

880,4000

925,4000

HOL

HOL

HOL

977

880,6000

925,6000

HOL

HOL

HOL

978

880,8000

925,8000

HOL

HOL

HOL

986

882,4000

927,4000

BEL

D

BEL

987

882,6000

927,6000

BEL

D

BEL

988

882,8000

927,8000

BEL

D

BEL

989

883,0000

928,0000

BEL

D

BEL

990

883,2000

928,2000

BEL

D

BEL

991

883,4000

928,4000

BEL

D

BEL

992

883,6000

928,6000

BEL

D

BEL

993

883,8000

928,8000

D

D

BEL

994

884,0000

929,0000

D

D

BEL

995

884,2000

929,2000

D

HOL

HOL

996

884,4000

929,4000

D

HOL

HOL

997

884,6000

929,6000

D

HOL

HOL

998

884,8000

929,8000

D

HOL

HOL

999

885,0000

930,0000

HOL

HOL

HOL

1000

885,2000

930,2000

HOL

HOL

HOL

1001

885,4000

930,4000

HOL

HOL

HOL

1002

885,6000

930,6000

HOL

HOL

HOL

1003

885,8000

930,8000

HOL

HOL

HOL

1004

886,0000

931,0000

D

D

BEL

1005

886,2000

931,2000

D

D

BEL

1006

886,4000

931,4000

BEL

D

BEL

Opmerkingen bij de tabel:

De bovengenoemde grensgebieden zijn slechts een indicatie; de grootte van de gebieden is afhankelijk van de toe te passen parameters (zie onderstaande frequentie-technische voorwaarden).

De gebiedsindicatie BEL/D/HOL betreft globaal Limburg.

De gebiedsindicatie D/HOL betreft globaal Oost Nederland.

De gebiedsindicatie BEL/HOL betreft globaal Zuid Nederland.

Frequentie-technische voorwaarden:

– relevante ETSI standaarden

Agreement between the Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg and the Netherlands concerning the co-ordination in the frequency bands 880–890 MHz and 925–935 MHz (E-GSM)

Terug naar begin van de pagina