Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit W.V.O., enz. (invoering van bestemmingsbedragen, [...] wettelijke bepalingen met betrekking tot huisvesting)

Geldend van 06-03-1998 t/m heden

Besluit van 21 februari 1998, houdende wijziging en hernieuwde vaststelling van het Bekostigingsbesluit W.V.O. alsmede wijziging of intrekking van enkele andere besluiten, in hoofdzaak in verband met invoering van bestemmingsbedragen, aanpassing van controlebepalingen, aanpassing aan de Wet educatie en beroepsonderwijs en aan de gewijzigde wettelijke bepalingen met betrekking tot de huisvesting (wijzigingen van uiteenlopende aard alsmede hernieuwde vaststelling Bekostigingsbesluit W.V.O.)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 14 juli 1997, nr. 1997/13540 (3699), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 19, derde lid, 76, 76y, tweede lid, 77, derde lid, 106, eerste, tweede en derde lid, 110a, derde lid, en 112, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

De Raad van State gehoord (advies van 26 november 1997, nr. W05.970486);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 16 februari 1998, nr. 1998/5716 (3699), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I. HERNIEUWDE VASTSTELLING BEKOSTIGINGSBESLUIT W.V.O.

[Red: Wijzigt het Bekostigingsbesluit W.V.O.]

ARTIKEL II. OVERGANGS- EN INVOERINGSBEPALINGEN

  • 1 Het Bekostigingsbesluit W.V.O. zoals luidend ingevolge artikel I is wat de vaststelling van de vergoedingen en aanvullende vergoedingen betreft voor de eerste maal van toepassing op het schooljaar 1998–1999. De vaststelling van de vergoedingen of aanvullende vergoedingen berust in afwijking van het Bekostigingsbesluit W.V.O. zoals luidend ingevolge artikel I, op de gegevens die zijn verkregen en in voorkomende gevallen gecorrigeerd ingevolge de krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs gegeven voorschriften zoals geldend voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit. Voor de toepassing van het Bekostigingsbesluit W.V.O. zoals luidend ingevolge artikel I, worden de in de tweede volzin bedoelde gegevens aangemerkt als te zijn verkregen en gecorrigeerd met toepassing van artikel 14 van dat besluit.

  • 2 Met betrekking tot vergoedingen voor de schooljaren voorafgaand aan het schooljaar 1998–1999, alsmede met betrekking tot geschillen daarover, blijven van toepassing de voorschriften, vastgesteld bij en krachtens het Bekostigingsbesluit W.V.O. zoals luidend zonder de wijzigingen ingevolge artikel I, onverminderd het derde lid. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van aanvullende vergoedingen.

  • 4 Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gegeven voor de toepassing van het eerste tot en met derde lid.

ARTIKEL III. INWERKINGTREDING

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

  • 2 Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 14 maart 1998, wordt het uiterste tijdstip, genoemd in artikel 15, eerste lid, van het Bekostigingsbesluit W.V.O. zoals luidend ingevolge artikel I van dit besluit, voor de vaststelling van de vergoedingen voor het schooljaar 1998–1999, vervangen door het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 februari 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

T. Netelenbos

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven de vijfde maart 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina