Regeling inrichting begroting en jaarrekening kamers van koophandel

[Regeling vervallen per 15-07-2004.]
Geldend van 22-02-1998 t/m 14-07-2004

Regeling van 16 februari 1998 houdende uitvoering van artikel 49 van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 49 van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-07-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997;

b. product:

een goed of een dienst die een kamer pleegt te leveren onderscheidenlijk pleegt te verrichten ter uitvoering van een specifieke taak.

Artikel 2

[Vervallen per 15-07-2004]

 • 1 De begroting van een kamer wordt ingedeeld aan de hand van de volgende hoofdproductgroepen:

  • a. wetsuitvoering;

  • b. loketfunctie en voorlichting;

  • c. beleidsadvisering en regionale stimulering;

  • d. uitvoering van taken als bedoeld in artikel 29 van de wet.

 • 2 Binnen de hoofdproductgroepen wordt voorts een onderscheid gemaakt naar productgroepen, die telkens een groep gelijksoortige producten met betrekking tot een specifieke taak betreffen, en naar individuele producten.

 • 3 De begroting van een kamer bevat in ieder geval ten aanzien van elk product dat de kamer aanbiedt, de totale verwachte kosten en de totale verwachte opbrengsten in het begrotingsjaar.

 • 4 Ten aanzien van de niet direct aan een bepaald product toe te rekenen kosten wordt aangegeven op welke wijze deze naar redelijkheid en billijkheid over welke producten zijn verdeeld.

Artikel 3

[Vervallen per 15-07-2004]

De toelichting op de begroting bestaat uit een algemeen gedeelte en een toelichting per productgroep als bedoeld in artikel 2, tweede lid.

Artikel 4

[Vervallen per 15-07-2004]

 • 1 De jaarrekening van een kamer wordt opgesteld overeenkomstig de algemene bepalingen en de voorschriften die hiervoor zijn gegeven in titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 2 De balans is ingericht overeenkomstig model B van het Besluit modellen jaarrekening, voorzover de in dat model genoemde categorieën van toepassing zijn.

 • 3 De winst- en verliesrekening wordt opgesteld overeenkomstig model E van het Besluit modellen jaarrekening.

 • 4 Aanvullend op de winst- en verliesrekening wordt ten aanzien van elk product een overeenkomstig de indeling van de begroting opgestelde staat van kosten en opbrengsten opgesteld.

Artikel 5

[Vervallen per 15-07-2004]

 • 1 De toelichting op de jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de voorschriften en bijzondere voorschriften die hiervoor zijn gegeven in titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 2 Ten aanzien van de in artikel 4, vierde lid, bedoelde staat van kosten en opbrengsten van elk product wordt in ieder geval een toelichting gegeven met betrekking tot een afwijking van meer dan 10 procent ten opzichte van de in de begroting opgenomen verwachte kosten onderscheidenlijk verwachte opbrengsten van het desbetreffende product in het jaar waar de jaarrekening betrekking op heeft, voor zover deze kosten of opbrengsten meer bedragen dan f 25.000.

Artikel 6

[Vervallen per 15-07-2004]

De staat van kosten en opbrengsten dient naast de in artikel 46, tweede lid, van de wet bedoelde verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening, voorzien te zijn van een verklaring van de accountant die de controle heeft verricht, dat de producten van de kamer in die staat van kosten en opbrengsten overeenkomstig de indeling van de begroting zijn ingedeeld.

Artikel 7

[Vervallen per 15-07-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 februari 1998.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

A. van Dok-van Weele.

Terug naar begin van de pagina