Regeling zelfstandige behandelcentra

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 03-07-2003 t/m 31-12-2005

Regeling zelfstandige behandelcentra

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 1, tweede lid, van het Besluit aanwijzing inrichtingen Wet ziekenhuisvoorzieningen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Naast de in artikel 1, eerste lid, van het Besluit aanwijzing inrichtingen Wet ziekenhuisvoorzieningen genoemde inrichtingen voor gezondheidszorg wordt als categorie van inrichtingen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen aangewezen: Zelfstandige behandel-centra, waaronder wordt verstaan: organisatorische verbanden die niet deel uitmaken van of fungeren ten behoeve van een ziekenhuis en die strekken tot de verlening van medisch-specialistische zorg als waarop ingevolge het bepaalde bij of krachtens de Ziekenfondswet aanspraak bestaat, ongeacht de wijze waarop de kosten daarvan worden vergoed.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Met betrekking tot zelfstandige behandelcentra die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling reeds werden geëxploiteerd, geldt deze regeling niet gedurende een periode van één jaar of, indien binnen deze termijn een vergunning als bedoeld in artikel 6 van de Wet ziekenhuisvoorzieningen wordt aan-gevraagd, totdat de vergunning is verleend of tot drie maanden nadat de weigering van de vergunning onherroepelijk is geworden, mits:

  • a. binnen drie maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling aan de Minister van Volksgezond-heid, Welzijn en Sport een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burger-lijk Wetboek is overgelegd, inhoudende in welke omvang het desbetreffende zelfstandige behandelcentrum op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling werd geëxploiteerd, en

  • b. gedurende eerderbedoelde periode die omvang niet wordt uitgebreid.

Artikel 2a

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor de beoogde bouw van zelfstandige behandelcentra als bedoeld in artikel 1 is een verklaring als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen, niet vereist.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina