Vaststelling selectielijst Telecommunicatie en Post inzake het Staatsbedrijf der PTT

Geldend van 18-03-1998 t/m heden

Vaststelling selectielijst Telecommunicatie en Post inzake het Staatsbedrijf der PTT

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 1 september 1997, nr. arc-97.6794/1);

Besluiten:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Verkeer en Waterstaat binnen het beleidsterrein Telecommunicatie en Post, inzake het ’Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie’, over de periode 1955-1988, overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

In te trekken de ’Richtlijnen voor de vernietiging van stukken in de archieven van het Hoofdbestuur der Posterijen, telegrafie en Telefonie, dagtekenende van na 1900’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, no. OKN 139221 d.d. 27 februari 1950).

Artikel 3

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
de

directeur Facilitaire Zaken

L. van der Horst

Terug naar begin van de pagina