Instelling commissies milieuhygiëne luchtvaartterreinen; Lelystad

[Regeling vervallen per 24-12-2008.]
Geldend van 28-11-2001 t/m 23-12-2008

Instelling commissies milieuhygiëne luchtvaartterreinen; Lelystad

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Overwegende dat het luchtvaartterrein Lelystad bij besluit van 23 april 1991 (stcrt. 1 mei 1991 nummer 83) is aangewezen;

Overwegende dat bij besluit van 23 april 1991 (stcrt. 1991 nummer 83) een geluidszone als bedoeld in de artikelen 25a, 25b en 25c van de Luchtvaartwet is vastgesteld voor het luchtvaartterrein Lelystad;

Na overleg met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer alsmede de besturen van de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad;

Gelet op artikel 28 van de Luchtvaartwet.

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 24-12-2008]

 • 1 In de Commissie hebben zitting:

  • a. één vertegenwoordiger van de provincie Flevoland;

  • b. twee vertegenwoordigers van de gemeente Dronten, twee vertegenwoordigers van de gemeente Lelystad en twee vertegenwoordigers van de gemeente Zeewolde waarvan per gemeente tenminste één als vertegenwoordiger van in die gemeenten woonachtige omwonenden van het luchtvaartterrein Rotterdam [tekstcorrectie :Rotterdam moet zijn Lelystad] kan worden beschouwd;

  • c. ten hoogste twee vertegenwoordigers van de exploitant van het luchtvaartterrein Lelystad;

  • d. ten hoogste twee vertegenwoordigers van de gebruikers van luchtvaartuigen, welke geregeld op het luchtvaartterrein Lelystad landen en daarvan opstijgen;

  • e. ten hoogste twee door de Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan te wijzen vertegenwoordigers;

  • f. één vertegenwoordiger van rechtspersoonlijkheid bezittende milieuorganisaties;

  • g. één vertegenwoordiger van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

 • 2 De entiteiten als bedoeld in het eerste lid onder a tot en met g, kiezen elk hun vertegenwoordiger(s) en plaatsvervanger(s) en stellen de Minister van Verkeer en Waterstaat hiervan schriftelijk op de hoogte.

 • 3 De Commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan.

Artikel 3

[Vervallen per 24-12-2008]

De Commissie heeft tot taak:

 • a. overleg te voeren en voorlichting te geven omtrent de milieuhygiëne rond het luchtvaartterrein Lelystad;

 • b. door de Minister van Verkeer en Waterstaat te worden gehoord inzake de vaststelling van het handhavingsvoorschrift als bedoeld in artikel 30a van de Luchtvaartwet;

 • c. door de Minister van Verkeer en Waterstaat te worden gehoord inzake de vaststelling van het gebruiksplan als bedoeld in artikel 30b van de Luchtvaartwet;

 • d. door de Minister van Verkeer en Waterstaat te worden gehoord over alle maatregelen en voorschriften met gevolg voor de geluidsbelasting rond het luchtvaartterrein Lelystad alsmede over de wijze van handhaving van deze maatregelen en voorschriften;

 • e. de Minister van Verkeer en Water-staat ongevraagd voorstellen terzake te doen.

Artikel 4

[Vervallen per 24-12-2008]

 • 1 De Commissie stelt een huishoudelijk reglement vast met betrekking tot de uitvoering van haar taken.

 • 2 De Commissie stuurt jaarlijks vóór 15 maart aan de Minister van Verkeer en Waterstaat een door de Commissie vastgesteld verslag over de inhoud van haar werkzaamheden en de wijze waarop zij deze taken in het afgelopen kalenderjaar heeft uitgevoerd.

 • 3 De Commissie stelt jaarlijks een begroting vast voor het komende kalenderjaar en zendt deze uiterlijk vóór 1 december van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting is bedoeld ter goedkeuring aan de Minister van Verkeer en Waterstaat.

 • 4 De commissie zendt jaarlijks vóór 15 februari van ieder jaar aan de Minister van Verkeer en Waterstaat een verantwoording over de door de commissie bestede gelden van het voorafgaande kalenderjaar. Indien de bestedingen van de commissie een nader te bepalen bedrag te boven gaan dient de verantwoording te zijn voorzien van een accountantsverklaring.

Artikel 5

[Vervallen per 24-12-2008]

De naam van deze commissie luidt: ’Milieucommissie voor het Luchtvaartterrein Lelystad’.

Artikel 6

[Vervallen per 24-12-2008]

Alle voorgaande besluiten inzake de instelling van de Commissie Milieuhygiëne voor het luchtvaartterrein Lelystad en de besluiten inzake de wijziging van de samenstelling van voornoemde Commissie komen hierbij te vervallen.

Artikel 7

[Vervallen per 24-12-2008]

Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant. Voorts zal dit besluit worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland, het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lelystad en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Den Haag, 9 februari 1998.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
Namens deze,
De

Directeur-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst

,

J.W. Weck

Terug naar begin van de pagina