Besluit aanwijzing gevoelige gebieden 1998

[Regeling vervallen per 01-09-2007.]
Geldend van 13-02-1998 t/m 31-08-2007

Besluit aanwijzing gevoelige gebieden 1998

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelezen het verzoek van 27 april 1993 van de Stichting G. Ribbius Peletier Jr. tot Behoud van het Landgoed Linschoten;

Gelet op artikel 5, tiende lid, van de Pachtwet;

Gezien het advies van de provinciale commissie landbouw en natuur, voor deze: de subcommissie beheer landbouwgronden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2007]

Als gebieden, bedoeld in artikel 5, tiende lid, van de Pachtwet, worden aangewezen:

  • a. het gebied, aangeduid in bijlage 1, bekend onder de naam Stiftsche Uiterwaarden, gelegen in de gemeente Neerijnen;

  • b. het gebied, aangeduid in bijlage 2, bekend onder de naam Lingewaarden, gelegen in de gemeente Geldermalsen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2007]

Afschriften van de in artikel 1 genoemde bijlagen liggen ter inzage in de centrale bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2007]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit aanwijzing gevoelige gebieden 1998.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd.

’s-Gravenhage, 5 februari 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina