Besluit vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Besluit van 2 februari 1998, houdende regels met betrekking tot de toekenning van een medaille aan vrijwilligers die in repressieve dienst taken op het terrein van de openbare orde en veiligheid verrichten (Besluit vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid van 8 oktober 1997, nr. EB97/1956, gedaan mede namens Onze Ministers van Defensie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, alsmede Onze Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken;

Gelet op artikel 38, eerste en tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk;

De Raad van State van het Koninkrijkgehoord (advies van 10 december 1997, nr. W04.97.0661/K.);

De bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid van 26 januari 1998, nr. EB97/2505, uitgebracht mede namens Onze Ministers van Defensie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, alsmede Onze Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de medaille: de vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid en de daarbij behorende oorkonde zoals omschreven in de bij dit besluit behorende bijlage 1;

 • b. het jaarteken: het jaarteken en de daarbij behorende oorkonde zoals omschreven in de bij dit besluit behorende bijlage 2;

 • c. de vrijwilliger: de vrijwilliger, bedoeld in artikel 2;

 • d. het bevoegd gezag: het bevoegd gezag van de vrijwilliger.

Artikel 2

Het bevoegd gezag kent een medaille toe aan degene die aaneensluitend of met een onderbreking van ten hoogste twee maanden gedurende een periode van tien jaren in repressieve dienst taken op het terrein van de openbare orde en veiligheid heeft verricht als vrijwilliger bij:

 • a. de politie;

 • b. een overheidsbrandweer;

 • c. een brandweer van een inrichting voor zover deze brandweer ingevolge een regeling met de overheid taken vervult ten behoeve van de overheidsbrandweer;

 • d. het Korps Nationale Reserve;

 • e. een organisatie die zich inzet voor het redden van drenkelingen;

 • f. een ambulancedienst;

 • g. het Nederlandse Rode Kruis;

 • h. de Nationale Bond voor EHBO, de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO of EHBO-Nederland;

 • i. een vrijwilligerskorps van Curaçao, Sint Maarten of van het openbare lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

 • j. USAR.NL.

Artikel 3

 • 1 Het bevoegd gezag dient een aanvraag voor een medaille in bij de Kanselarij der Nederlandse Orden.

 • 2 Het bevoegd gezag vermeldt bij de aanvraag de naam van de vrijwilliger en legt een verklaring over waaruit blijkt dat het een vrijwilliger betreft als bedoeld in artikel 2.

 • 3 De Kanselarij der Nederlandse Orden verstrekt het bevoegd gezag de medaille indien de vrijwilliger waarvoor de aanvraag is ingediend, een vrijwilliger is als bedoeld in artikel 2.

 • 4 De verstrekking van de medaille geschiedt kosteloos.

Artikel 5

 • 1 Het bevoegd gezag kent een jaarteken toe aan de vrijwilliger die aaneensluitend of met een onderbreking van ten hoogste twee maanden gedurende een periode van vijftien, twintig, vijfentwintig, dertig, vijfendertig respectievelijk veertig jaren taken heeft verricht als vrijwilliger op grond waarvan hem de medaille is toegekend.

 • 2 De artikelen 3 en 4 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het bevoegd gezag bij de aanvraag voor een jaarteken tevens de datum waarop de medaille is toegekend en het aantal dienstjaren van de vrijwilliger vermeldt.

Artikel 6

 • 1 De vrijwilliger draagt de medaille aan of op het lint op borsthoogte op de linkerzijde van de uniformkleding.

 • 2 De vrijwilliger draagt het jaarteken op het lint, waarbij geldt dat het laatst ontvangen jaarteken het eerder ontvangen jaarteken vervangt.

Artikel 7

Aan de vrijwilliger die na de inwerkingtreding van dit besluit een jaarteken wordt toegekend en aan wie ingevolge het Besluit Vrijwilligersmedaille geen medaille is toegekend, wordt tegelijkertijd een medaille toegekend.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 februari 1998

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Uitgegeven de negentiende februari 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 1, onder a

Vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid

De medaille is vervaardigd uit brons en heeft een doorsnede van 35 mm. De voorzijde van de medaille vertoont een van kantelen voorziene muur met een stralenbundel als achtergrond. Op de muur staan de woorden «Patriae servire libertas». Voor de muur kronkelt een slang.

De keerzijde van de medaille vertoont het Rijkswapen.

De medaille hangt aan een lint met een breedte van 33 mm. Het lint is groen met op 1 mm afstand van de boorden een verticale oranje streep van 2 mm breed.

Oorkonde

De tekst van de oorkonde luidt als volgt:

Vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid

............................................................................................................................................................................... 1

verleent hierbij als blijk van waardering vanwege Zijne Majesteit de Koning

de vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid

aan ........................................................................................................................................................................2

voor de wijze waarop hij gedurende tien jaar werkzaamheden heeft verricht als

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 3

Gegeven te .........................................., op .............................................

............................................................... 4

Bijlage 2. als bedoeld in artikel 1, onder b

Jaarteken

Het jaarteken is vervaardigd uit brons en bestaat uit een gesp, waarop, al naar gelang het aantal dienstjaren, in Romeinse cijfers het getal vijftien, twintig, vijfentwintig, dertig, vijfendertig respectievelijk veertig is vermeld. Het jaarteken is 12 mm hoog en 24 mm breed; de cijfers zijn 7 mm hoog.

Het jaarteken wordt aangebracht tussen de twee verticale oranje banen van het lint.

Oorkonde

De tekst van de oorkonde luidt als volgt:

Vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid

............................................................................................................................................................................... 5

verleent hierbij als blijk van waardering vanwege Zijne Majesteit de Koning

het jaarteken dat behoort bij de vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid

aan ........................................................................................................................................................................ 6

voor de wijze waarop hij gedurende ............................................................................................................... 7 jaar

werkzaamheden heeft verricht als

................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 8

Gegeven te ....................................., op ...................................................

..................................................................... 9

 1. = het bevoegd gezag

  ^ [1]
 2. = de naam van de vrijwilliger

  ^ [2]
 3. = de hoedanigheid van de vrijwilliger, bedoeld in artikel 2

  ^ [3]
 4. = het bevoegd gezag

  ^ [4]
 5. = het bevoegd gezag

  ^ [5]
 6. = de naam van de vrijwilliger

  ^ [6]
 7. = vijftien, twintig, vijfentwintig, dertig, vijfendertig of veertig jaar

  ^ [7]
 8. = de hoedanigheid van de vrijwilliger, bedoeld in artikel 2

  ^ [8]
 9. = het bevoegd gezag

  ^ [9]
Terug naar begin van de pagina