Vaststelling selectielijsten Openbare en Bijzondere Universiteiten

Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 29-04-2001 t/m heden

Vaststelling selectielijsten Openbare en Bijzondere Universiteiten

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 4 november 1997, nr. arc-97.1466/2);

Besluit:

Artikel 2

In te trekken de lijst van te bewaren en te vernietigen archiefbescheiden van de Rijksuniversiteiten (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Onderwijs, no. Fac/DBA 94049687 d.d. 01-12-1994 (gepubliceerd in Staatscourant 1995, 5))

Artikel 3

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,

M.W. van Boven

algemeen rijksarchivaris

Basisselectiedocument beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs, openbare en bijzondere universiteiten 1985

Toelichting

Inleiding

Het rapport `Een academische zaak', een institutioneel onderzoek naar openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs over de periode vanaf 1993, vormt de grondslag van dit basisselectiedocument (BSD). Het rapport beschrijft alle handelingen van de bestuursorganen op het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs en geeft daarnaast een overzicht van andere actoren die zich op dit beleidsterrein bewegen.

Het basisselectiedocument is de verantwoording van het bewaar- en vernietigingsbeleid van de organisatie. Tevens vormt het voor de openbare universiteiten als overheidsorganen het wettelijke voorgeschreven selectieinstrument. Overeenkomstig het bestaande gebruik zal het BSD ook bij de bijzondere universiteiten, die als privaatrechtelijke organisatie niet onder de Archiefwet vallen, gehanteerd worden als selectieinstrument voor haar archieven.

Het BSD bevat een voorstel voor bewaring of vernietiging van de bescheiden die het resultaat zijn van handelingen van actoren, met name de bestuursorganen van de universiteiten, op het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs. In het basisselectiedocument wordt de documentaire neerslag van handelingen verdeeld in te bewaren en (op termijn) te vernietigen documentaire neerslag.

Het rapport institutioneel onderzoek en het basisselectiedocument zijn de resultaten van onderzoeken bij de openbare universiteiten en de bijzondere universiteiten, die in respectievelijk 1995 en 1996 zijn verricht door Ascon Spieksma en Jan van der Meer van het bureau Breddels en Vermeulen.

Doel van dit onderzoek is de selectiemethode zoals deze in het kader van het Project Verkorting Overbrengingstermijn (PIVOT) bij het Algemeen Rijksarchief is ontwikkeld te kunnen toepassen op de neerslag van het handelen van de openbare en bijzondere universiteiten vanaf 1985. In 1997 werd een begin gemaakt met de voorliggende eerste actualisatie van het basisselectiedocument.

Vaststelling BSD

Op 8 november 1999 is het ontwerp-BSD namens de Nederlandse universiteiten door de Voorzitter Overleg Post- en Archiefzaken Universiteiten aan de Staatssecretaris van OC&W aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het ontwerp-BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf 1 december 1999 lag het ontwerp-BSD gedurende acht weken ter publieke inzage bij de informatiebalie in de studiezaal van het Algemeen Rijksarchief evenals in de bibliotheken van de universiteiten, het Ministerie van OC&W en de rijksarchieven in de provincie, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant nr. 231 van 30 november 1999.

Tijdens het driehoeksoverleg was, op voordracht van de Archiefcommissie van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, op een deskundige op het beleidsterrein aanwezig. Van andere (historische) organisaties of individuele burgers is geen commentaar ontvangen.

In de vergadering van de Bijzondere Commissie Archieven van de RvC van 16 februari 2000 is het ontwerp-BSD behandeld, waarbij ook het verslag van het driehoeksoverleg bij de voorbereiding van het advies is meegenomen.

Op 25 mei 2000 bracht de RvC advies uit (kenmerk arc-2000.876/2), hetwelk aanleiding heeft gegeven tot enkele wijzigingen in het BSD.

De waardering van handeling 20c is gewijzigd in B.

Handeling 346 is vervallen.

Aan handeling 361 is de opmerking toegevoegd: `De Metagegevens en plannen van inrichting van gegevensbestanden onder deze handeling worden bewaard omdat zij inzicht verschaffen in de informatiecontext.'

Hoofdlijnen van het handelen van universiteiten op het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs

PIVOT definieert hoofdlijnen van het handelen als: doelstellingen van de overheid binnen de kaders van een beleidsterrein. De taken van de universiteiten liggen op het terrein van onderwijs en wetenschap. De hoofdlijnen van het handelen van de universiteiten zijn het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Een belangrijke afgeleide van de hoofdlijnen wordt gevormd door het overdragen van kennis aan de samenleving.

Actoren

De selectielijst is vervaardigd ten behoeve van de specifieke taakstelling van de universiteiten. Het beleidsterrein is derhalve beschouwd vanuit het perspectief van de universiteiten waardoor de handelingen van bijvoorbeeld de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (en de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) zich beperken tot die handelingen die contextuele betekenis hebben voor het handelen van de universiteiten.

Aan de openbare universiteiten is rechtspersoonlijkheid toegekend, waardoor zij kunnen worden gekarakteriseerd als publiekrechtelijke instellingen met volledige (geattribueerde) rechtsbevoegdheid. De openbare universiteiten handelen door middel van organen die zijn bekleed met openbaar gezag.

De bijzondere universiteiten gaan uit van privaatrechtelijke rechtspersonen, zijnde een stichting (Katholieke Universiteit Brabant, Katholieke Universiteit Nijmegen) of een vereniging (Vrije Universiteit). De bestuursorganen van de bijzondere universiteiten zijn niet bekleed met openbaar gezag.

Als voornaamste actoren kunnen worden aangewezen:

 • -

  de instellingsbesturen van de bijzondere universiteiten (het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit Brabant, de Stichting Katholieke Universiteit (Nijmegen) en de Vereniging voor christelijk wetenschappelijk onderwijs)

 • -

  de universitaire bestuursorganen op top, midden en laagste niveau (college van bestuur, faculteitsbestuur, vakgroepbestuur, e.d.);

 • -

  universitaire commissies en colleges bij wet verplicht, ingesteld door en op verschillende universitaire bestuursniveaus (examencommissie, vaste commissies voor de wetenschapsbeoefening, e.d.).

Doelstellingen van de selectie

De hoofddoelstelling van de selectie is een scheiding aan te brengen tussen:

 • 1. archiefbescheiden die in aanmerking komen voor blijvende bewaring en

 • 2. archiefbescheiden die daarvoor niet in aanmerking komen.

Voor archiefbescheiden van de openbare universiteiten, die als overheidsinstelling vallen onder de werking van de Archiefwet 1995 (Stb. 1995, 276), geldt dat deze na een termijn van 20 jaar moeten worden overgebracht naar een rijksarchief. Voor de bijzondere universiteiten, die als privaatrechtelijke instelling niet onder de werking van de Archiefwet vallen, geldt dat voor de voor blijvende bewaring aangemerkte archiefbescheiden de overdracht aan een rijksarchief tot de mogelijkheden behoort, maar ook de permanente bewaring in eigen beheer.

Dit basisselectiedocument is opgesteld tegen de achtergrond van de selectiedoelstelling van de rijksarchiefdienst/PIVOT, zoals de minister van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur die heeft gemeld bij de behandeling van de nieuwe archiefwet in de Tweede Kamer en die als volgt luidt: 'het mogelijk maken van de reconstructie van het overheidshandelen op hoofdlijnen'. Door het Convent van Rijksarchivarissen is deze doelstelling vertaalt als 'het selecteren van handelingen van de overheid om bronnen voor de kennis van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig te stellen voor blijvende bewaring'.

Deze selectiedoelstelling wordt voor de openbare en bijzondere universiteiten geoperationaliseerd binnen het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs. Hierbij wordt de doelstelling enigszins uitgebreid, omdat niet het alleen de handelingen van de openbare universiteiten (als overheidsinstellingen) worden geselecteerd maar ook die van de bijzondere universiteiten.

De handelingen van de verschillende universitaire actoren worden geselecteerd op hun bijdrage aan de realisering van de selectiedoelstelling. Bij de selectie is derhalve aan de orde welke bescheiden, behorende bij welke handeling, berustende bij welke actor, overgebracht dienen te worden ten einde het handelen van de universiteiten met betrekking tot wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op hoofdlijnen te kunnen reconstrueren.

Criteria voor de selectie

Teneinde de selectiedoelstelling te operationaliseren zijn de in het rapport institutioneel onderzoek geformuleerde handelingen gewogen aan de hand van de door PIVOT opgestelde (positief geformuleerde) selectiecriteria (zie volgende pagina's). Positief geformuleerd wil zeggen dat de criteria aangeven van welke handelingen de neerslag dient te worden overgebracht naar het rijksarchief nadat de wettelijk vastgelegde overbrengingstermijn van 20 jaar is verstreken. Hiermee wordt het BSD geen bewaarlijst, maar blijft een selectielijst (in de zin van art. 5, Archiefwet 1995). In het BSD wordt namelijk aangegeven van welke handelingen de neerslag niet behoeft te worden overgebracht en van welke handelingen dat wel moet. De beslissing hierover wordt echter bepaald door positieve criteria.

Hetgeen voldoet aan de selectiecriteria dient te worden overgebracht en is gewaardeerd met B(ewaren). De neerslag van handelingen die niet aan de hieronder weergegeven selectiecriteria voldoet wordt gewaardeerd met V(ernietigen). 'Vernietigen' betekent: niet overbrengen van de neerslag van het handelen naar de rijksarchiefdienst of de plaats die de bijzondere universiteit voor het statisch archief heeft aangewezen. De documentaire neerslag die uit deze handelingen voortvloeit is niet noodzakelijk voor de reconstructie van het (overheids)beleid op hoofdlijnen. Ingeval van 'vernietigen' is het orgaan dat verantwoordelijk is voor het gegevensbeheer verantwoordelijk voor de bestemming van en de zorg voor de betreffende documentaire neerslag.

Veel handelingen in het BSD hebben zowel betrekking op de openbare als de bijzondere universiteiten, andere komen in vergelijkbare varianten voor bij verschillende instellingen. Door de besturen van de bijzondere universiteiten is er voor gekozen om het selectiebeleid zoveel mogelijk af te stemmen op dat van de openbare, hetgeen in de meeste gevallen geleid heeft tot gelijke selectiekeuzes en (vernietigings)termijnen. Het staat de bijzondere universiteiten als privaatrechtelijke instellingen echter vrij om andere keuzes of termijnen te hanteren. Zij zijn hierbij echter wel gebonden aan enkele bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek.

Het BSD zal voor de openbare universiteiten via de archiefwettelijke procedure als wettelijk selectielijst worden vastgesteld. De besturen van de bijzondere universiteiten dienen zelf het BSD als selectielijst voor hun instelling vast te stellen.

Belangen ex art. 2, sub c en d van het archiefbesluit 1995

Archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed

De selectiedoelstelling van de Rijksarchiefdienst is dat met de te bewaren gegevens een reconstructie van het handelen van de rijksoverheid op hoofdlijnen ten opzichte van haar omgeving mogelijk moet zijn, waardoor bronnen van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig worden gesteld voor blijvende bewaring.

Om de selectiedoelstelling te realiseren, worden 9 selectiecriteria gebruikt om tot waardering te komen.

Algemene selectiecriteria

Handelingen die worden gewaardeerd met B(ewaren)

Selectiecriterium 1. Handelingen die betrekking hebben op beleidsvoorbereiding, -bepaling en -evaluatie

Toelichting 1. Handelingen gericht op politieke besluitvorming of belangenafweging;

2. Handelingen gericht op het sluiten van (internationale) verdragen en uitvoeringsregelingen.

Neerslag Wetgevingsprocessen, beleidsformuleringsprocessen, processen aangaande het sluiten van (internationale) verdragen of uitvoeringsregelingen

Selectiecriterium 2. Handelingen gericht op externe verantwoording en/of verslaglegging

Toelichting Verslaglegging naar andere actoren over het gevoerde beleid

Neerslag Jaarverslagen, jaarlijkse (voorgeschreven) controle rapporten

Selectiecriterium 3. Adviezen gericht op de hoofdlijnen van het beleid

Toelichting Adviezen die gebruikt kunnen worden bij beleidsvoorbereiding, -bepaling, of -evaluatie

Neerslag Adviezen en rapportages van commissies en overlegorganen

Selectiecriterium 4. Handelingen gericht op het stellen van regels direct gerelateerd aan de hoofdlijnen van het beleid

Neerslag Ministeriële regelingen niet op één of enkele objecten of subjecten gerichte Koninklijke besluiten en algemene maatregelen van bestuur of uit wetgeving voortkomende nadere regelgeving; universitaire regelingen; alsmede pseudowetgeving door aanschrijvingen of resoluties

Selectiecriterium 5. Handelingen gericht op de (her)inrichting van de beleidsorganisatie, belast met primaire bedrijfsprocessen

Neerslag Reorganisatieprocessen; Instelling en opheffing van beleidsorganen en directies; Inrichting van de bestuurlijk-administratieve organisatie van de universiteit

Selectiecriterium 6. Uitvoerende handelingen die onmisbaar zijn voor de reconstructie van het handelen van de universiteit op hoofdlijnen

Toelichting 1. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop de uitvoering plaatsvindt en die direct zijn gerelateerd aan de hoofdlijnen van het overheidshandelen;

2. Precedenten of producten die tot stand zijn gekomen in afwijking van de gereglementeerde en voorgeschreven criteria of in bepaalde mate voorbeeldgevend zijn voor de uitvoering van de handeling

Neerslag Het 'beleidsarchief van uitvoerende organisatieeenheden; Gegevens die het gevoerde beleid van de universiteit karakteriseren; Beschikkingen die van invloed zijn op de toekomstige uitvoering van die handeling

Selectiecriterium 7. Uitvoerende handelingen die het algemeen democratisch functioneren mogelijk maken

Toelichting Handelingen van Hoge Colleges van Staat, het beantwoorden van Kamervragen

Neerslag Kroonbeschikkingen en adviezen van de Raad van State, Algemene Rekenkamer, e.d.

Selectiecriterium 8. Uitvoerende handelingen die onttrokken zijn aan democratische controle en direct zijn gerelateerd aan hoofdlijnen van beleid

Toelichting Handelingen waarop de Wet Openbaarheid van bestuur niet van toepassing is

Selectiecriterium 9. Uitvoerende handelingen die direct zijn gerelateerd aan en/of direct voortvloeien uit voor Nederland bijzondere tijdsomstandigheden

Toelichting Hierbij moet worden gedacht aan handelingen verricht in het kader van de Tweede Wereldoorlog, de politionele acties, watersnoodrampen, gijzelingsacties, e.d.

`Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd'.

Selectielijst

De selectielijst is geordend per actor. Hierdoor staan er in het BSD meer handelingen dan in het RIO. In het RIO zijn namelijk handelingen geformuleerd waarbij meerdere actoren zijn betrokken: een zelfde handeling wordt door meerdere actoren uitgevoerd. De ordening van handelingen in het BSD noopt er echter toe dat de betreffende handeling per actor wordt uitgesplitst.

De gegevensblokken uit het RIO zijn doorlopend genummerd. In het BSD is de nummering uit het RIO gehandhaafd, maar door de andere ordening verspringt de nummering. Het uitgangspunt is steeds geweest dat er een directe relatie moest worden gehandhaafd tussen de beide lijsten. Bij de belangrijkste actoren komen de paragraaftitels uit het RIO als tussenkopjes terug.

Een handeling die als gevolg van de betrokkenheid van meerdere actoren in het BSD is opgesplitst, heeft aan het nummer een letter toegevoegd gekregen. Zo is herkenbaar dat de handeling bij andere universiteiten door een andere actor wordt uitgevoerd.

Wanneer een handeling slechts bij één of enkele universiteiten wordt uitgevoerd door de actor onder welke de handeling is opgenomen, dan is dat terug te vinden achter de handeling: tussen haakjes staat/staan de desbetreffende universiteit(en) vermeld.

Indien de actor slechts bij één of enkele universiteiten voorkomt is/zijn tussen haakjes de desbetreffende universiteit(en) vermeld. Dit betekent uiteraard dat de handelingen die bij die actor opgesomd worden ook alleen op die universiteit(en) betrekking hebben.

Onder de actor het college van bestuur vallen ook de onder dat college ressorterende diensten.

Het houden van vergaderingen door de verschillende actoren wordt gerekend tot handelingen inzake het vaststellen ven beleid en de agenda's en verslagen van de vergaderingen worden dientengevolge bewaard.

Achter de als te bewaren (B) aangeduide handelingen is aangegeven welk selectiecriterium (1 - 9) is toegepast. Achter de als vernietigen (V) aangeduide handelingen is vermeld na afloop van welke termijn de bescheiden die uit de betreffende handeling voortvloeien kunnen worden vernietigd. De invulling van de termijnen gedurende welke bescheiden worden bewaard is de verantwoordelijkheid van de zorgdragers, in dit geval de universiteiten. Bij de overheidsorganen, waaronder de openbare universiteiten, ziet PIVOT toe op de daadwerkelijke invulling ervan. Bij de bijzondere universiteiten is dit de verantwoordelijkheid van het instellingsbestuur.

ACTOR: DE STICHTINGSRAAD

1a

handeling: Het gevraagd of uit eigen beweging adviseren van de minister over aangelegenheden betreffende de Open Universiteit en het hoger onderwijs.

periode: 1981 - 1984

grondslag: Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 11, eerste lid en vierde lid en art. 21

product: adviezen

waardering: B 3

308

handeling: Het vaststellen van de hoofdlijnen voor de organisatie van de Open Universiteit.

periode: 1981 - 1984

grondslag: Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 5, eerste lid en art. 11, eerste lid

product: besluiten

waardering: B 5

9a

handeling: Het vaststellen en wijzigen van het strategisch beleid van de Open Universiteit op het terrein van hoger onderwijs (en wetenschappelijk onderzoek).

periode: 1981 - 1984

grondslag: Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 11, eerste lid

product: meerjarenplannen, instellingsplannen, capaciteitsplannen, beleidsnota's

waardering: B 1

12a

handeling: Het vaststellen en wijzigen van (aanvullende) begrotingen.

periode: 1981 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562),- art.60.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 2.2, art. 2.8, eerste lid en art. 9.16; gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.8 tweede lid onder c; Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 11, eerste lid; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 25, eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen

product: besluiten, begrotingen

opmerking: De begroting van de KUN, die door het college van bestuur wordt vastgesteld, behoeft de instemming van de universiteitsraad.

waardering: B 1

20a

handeling: Het goedkeuren van universitaire jaarverslagen en jaarrekeningen.

periode: 1981 - 1984

grondslag: Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 11, eerste lid

product: jaarverslagen en jaarrekeningen

waardering: B 2

161c

handeling: Het vaststellen en wijzigen van nadere regels voor inrichting, bestuur en beheer van de universiteit.

periode: 1981 - 1984

grondslag: Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 11, tweede lid

product: bestuursreglement

opmerking: Aanvankelijk behoefde het bestuursreglement de goedkeuring van de minister; deze goedkeuring kon stilzwijgend gebeuren.

waardering: B 5

164a

handeling: Het gehoord worden door de minister bij de benoeming en het ontslag van leden van het college van bestuur en (in de periode 1981-1984) de stichtingsraad.

periode: 1981 - 1984

grondslag: Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 10, tweede lid onder c, 13, tweede lid en 14, tweede lid;

product: adviezen

waardering: B 5

177b

handeling: Het adviseren van de minister bij de benoeming en het ontslag van leden van de stichtingsraad en de voorzitter van de bestuursraad.

periode: 1981 - 1984

grondslag: Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 10, tweede lid onder c, 13, tweede lid en 14, tweede lid

product: adviezen

waardering: B 5

181c

handeling: Het vaststellen van interne regelingen en procedures van de raad.

periode: 1981 - 1984

grondslag: Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 20

product: richtlijnen, huishoudelijk reglementen, reglementen van orde

opmerking: Een huishoudelijke reglement moest in de periode 1981-1984 door de minister goedgekeurd worden.

waardering: B 5

182b

handeling: Het adviseren van het college van bestuur over aangelegenheden betreffende de Open Universiteit.

periode: 1981 - 1984

grondslag: Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 11, eerste lid

product: adviezen

waardering: B 3

366

handeling: Het verstrekken van inlichtingen ter verantwoording aan de minister.

periode: 1981 - 1984

grondslag: Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 19;

product: rapportages

waardering: B 2

ACTOR: DE COMMISSIE VAN ADVIES BESTUURSCRISIS RU LEIDEN

243

handeling: Het adviseren van de Staatssecretaris van OCenW over de bestuurscrisis van de RU Leiden

periode: 1994 - 1997

grondslag: Beschikking van de Staatssecretaris van OenW van 31 mei 1994, Uitleg, no. 17, WO/PR-94027646, tot instelling van de Commissie van Advies Bestuurscrisis Rijksuniversiteit Leiden

opmerking: Deze Commissie bestond uit twee leden en een secretaris. Het advies dient na twee weken uitgebracht te worden. Het archief van de Commissie wordt na opheffing overgedragen aan het Centraal Archief van Ministerie van OCenW.

waardering: B 3

ACTOR: HET STICHTINGSBESTUUR (KUB, KUN), HET VERENIGINGSBESTUUR (VU)

Personeel

30b

handeling: Het vaststellen van regels inzake de rechtspositie van het personeel en sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst met organisaties van werknemers.

periode: 1993 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 4.5 en art. 4.6, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 4.5; Statuten van de Stichting (KUB, KUN); Structuurregeling (VU)

product: o.a. rechtspositieregelingen; collectieve arbeidsovereenkomsten; reglement personeelsoverleg.

waardering: B 1

38

handeling: Het in- en samenstellen van adviescommissies voor functiewaardering, passendheid van functies en tweede oordeel inzake conclusies van geneeskundige aard.

periode: 1996 -

grondslag: Collectieve Arbeidsovereenkomst KUB, KUN, VU (1996)

product: instellingsbeschikkingen

opmerking: Het betreft hier de Commissie van Geneeskundigen, de Adviescommissie functiewaardering en de Adviescommissie passende functie.

waardering: B 5

40

handeling: Het regelen van het rechtmatigheidberoep voor het personeel.

periode: 1993 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 4.7; Statuten van de Stichting (KUN); Collectieve arbeidsovereenkomsten (KUB, KUN, VU)

product: o.a. reglement rechtmatigheidberoep (van de Katholieke Universiteit Nijmegen, het Academische Ziekenhuis Nijmegen St. Radboud en de Katholieke Universiteit Brabant) (KUB, KUN)

waardering: B 4

44a

handeling: Het benoemen en ontslaan van de secretaris van de universiteit.(KUB, VU)

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregelingen (KUB, VU)

product: benoemings- en ontslagbesluiten

waardering: B 6

Onderwijs en onderzoek

144

handeling: Het goedkeuren van de regels voor het Bezinningscentrum.(VU)

periode: 1993 -

grondslag: Bestuursreglement (VU)

product: besluiten

waardering: V 1 jaar na vervanging

Bestuur en inrichting

151a

handeling: Het vaststellen en wijzigen van de statuten van de stichting of vereniging.(KUB, KUN)

periode: 1993 -

grondslag: Statuten van de Stichting (KUB, KUN)

product: statuten

opmerking: De statuten en wijzigingen daarvan dienen op grond van art. 9.51, eerste lid van de WHW aan de minister ter kennisname toegezonden te worden.

waardering: B 1

152

handeling: Het voordragen voor benoeming van bestuursleden.

periode: 1993 -

grondslag: Statuten van de Stichting of Vereniging (KUB, KUN, VU)

product: voordrachten

opmerking: De bestuursleden van de beide stichtingen worden benoemd en ontslagen door de Bisschoppenconferentie van de Kerkprovincie Nederland, die tevens de voorzitters benoemt. De bestuursleden van de vereniging worden benoemd door de ledenraad.

waardering: B 5

154a

handeling: Het vaststellen van regelingen voor interne bestuursaangelegenheden.

periode: 1993 -

grondslag: Statuten van de Stichting of Vereniging (KUB, KUN, VU)

product: o.a. huishoudelijk reglement; instructies

opmerking: Hieronder worden activiteiten verstaan als benoemingen van voorzitter en secretaris, het instellen van commissies of delegatie van bevoegdheden.

Bij de vereniging ligt een deel van de verantwoordelijkheden bij het bestuur en een deel bij de ledenraad. De vereniging kent regionale verbanden, waarin de leden uit een bepaald gebied bijeenkomen. In de regionale vergaderingen worden de leden van de ledenraad gekozen.

waardering: B 5

155a

handeling: Het voeren van het financieel beheer van de stichting of vereniging.

periode: 1993 -

grondslag: Statuten van de Stichting of Vereniging (KUB, KUN, VU); Huishoudelijke Reglementen

product: financiële administratie

waardering: V 7 jaar na goedkeuring van de jaarrekening; de begroting en de jaarrekening blijven bewaard

156

handeling: Het vaststellen en implementeren van beleid ten aanzien van de bijzondere signatuur van de universiteit.

periode: 1993 -

grondslag: Statuten van de Stichting of Vereniging (KUB, KUN, VU)

product: beleidsnota's, beleidsplannen

waardering: B 1

157

handeling: Het aangaan van overeenkomsten met gereformeerde kerken in Nederland inzake de opleiding tot predikant in de faculteit der godgeleerdheid. (VU)

periode: 1993 -

grondslag: Statuten van de Vereniging (VU)

product: overeenkomsten

opmerking: Door het verenigingsbestuur is een overeenkomst gesloten met de Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

waardering: B 5

158

handeling: Het vaststellen en wijzigen van structuurregelingen.

periode: 1993 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.76, tweede lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art 9.51; Statuten van de Stichting of Vereniging (KUB, KUN, VU)

product: structuurregelingen

opmerking: Bij de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Vrije Universiteit worden het college van bestuur en de universiteitsraad gehoord alvorens het bestuur de structuurregeling of wijziging daarvan vaststelt. De structuurregeling van de Vrije Universiteit wordt het Statuut VU genoemd.

waardering: B 1

162a

handeling: Het goedkeuren van (gewijzigde) nadere regels voor inrichting en bestuur van universiteiten.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 58, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.14, tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)

product: beschikkingen, besluiten

waardering: B 5

163

handeling: Het voorbereiden en vaststellen van (delen van) nadere regels voor inrichting en bestuur van de universiteit, indien de universitaire bestuursorganen hierover in gebreke blijven.

periode: 1993 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 58 vierde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.14, derde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)

product: bestuursreglementen

waardering: B 5

166a

handeling: Het, gehoord het college van bestuur, de universiteitsraad en eventueel het College van Decanen en de Ondernemingsraad, benoemen en (voortijdig) ontslaan van leden van het college van bestuur. (KUB, KUN, VU)

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en beheersreglementen

product: benoemings- en ontslagbesluiten

waardering: B 5

178

handeling: Het, gehoord de universiteitsraad, benoemen van de buitenuniversitaire leden in de universiteitsraad.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 55, derde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.11, derde lid en art. 9.75, derde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en beheersreglementen

product: benoemingsbesluiten

opmerking: Bij de Katholieke Universiteit Brabant zijn de buitenuniversitaire leden vervangen door buitenuniversitaire adviseurs (zonder stemrecht).

waardering: B 5

184

handeling: Het, na overleg met de betrokken partijen, bekrachtigen van besluiten van het college van bestuur, waaraan de universiteitsraad zijn instemming heeft onthouden heeft. (KUN)

periode: 1994 -

grondslag: Structuurregeling (KUN)

product: besluiten

waardering: B 1

191

handeling: Het, gehoord de universiteitsraad en het college van bestuur, op voordracht van het college van decanen, benoemen of ontslaan van de rector magnificus.

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)

product: benoemingsbesluiten

waardering: B 5

194

handeling: Het vaststellen van regels voor de voordracht van het College van Decanen voor de benoeming van de rector magnificus. (KUB)

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregeling (KUB)

product: regelingen

waardering: B 5

198

handeling: Het, na overleg met de minister, het college van bestuur en de universiteitsraad, instellen van een faculteit.

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregelingen (KUB, VU)

product: instellingsbesluit

waardering: B 1

244

handeling: Het voorzien in het bestuur van universiteiten in geval van verwaarlozing.

periode: 1993 -

grondslag: Statuten van de Stichting (KUN); Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)

product: besluiten

waardering: B 5

246a

handeling: Het bekrachtigen van de maatregelen getroffen door het college van bestuur bij verwaarlozing van het bestuur van faculteiten.

periode: 1985 -

grondslag: Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuurs- en Beheersreglementen

product: besluiten

waardering: B 5

255

handeling: Het benoemen, schorsen en ontslaan van hoogleraren.

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)

product: benoemings-, schorsings- en ontslagbesluiten

waardering: B 6

261c

handeling: Het, gehoord het college van decanen en eventueel andere bestuursorganen, beslissen op verzoeken tot vestiging van bijzondere leerstoelen (bijzonder hoogleraar). (KUB, VU)

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuurs- en beheersreglementen

product: besluiten/bevoegdverklaringen

opmerking: De rechtspersoon die de bijzondere leerstoel heeft gevestigd moet, ten behoeve van de beoordeling door de universiteit, jaarlijks een verslag opstellen omtrent de vervulling van onderwijs- en onderzoektaken door de bijzonder hoogleraar.

waardering: B 4

262b

handeling: Het bekrachtigen van aanstellingen van bijzonder hoogleraren, indien de kandidaat niet is gepromoveerd.

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuurs- en beheersreglementen

product: besluiten

waardering: B 6

266

handeling: Het goedkeuren van (gewijzigde) nadere regels voor universitaire verkiezingen.

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)

product: besluiten

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij de universiteitsraad/het college van bestuur (KUN)

267

handeling: Het voorbereiden en vaststellen van (delen van) nadere regels voor universitaire verkiezingen, indien de universitaire bestuursorganen hierover in gebreke blijven.

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)

product: (delen van) kiesreglementen

waardering: B 5

276

handeling: Het in- en samenstellen van de kiesraad. (KUN)

periode: - 1994

grondslag: Kiesreglement (KUN)

product: instellings- en benoemingsbesluiten

waardering: V 10 jaar

280

handeling: Het, op voorstel van het college van bestuur, gehoord de universiteitsraad, benoemen van de leden van het college van beroep voor de verkiezingen. (VU)

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregeling (VU)

product: benoemingsbesluiten

waardering: B 5

283

handeling: Het voorbereiden en vaststellen van (delen van) regels voor de beheersmatige organisatie van de universiteit, als de universitaire bestuursorganen hierover in gebreke blijven.

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregelingen (KUN, VU)

product: (delen van) beheersreglementen

waardering: B 5

286a

handeling: Het sluiten van overeenkomsten tot kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen of overeenkomsten waarbij de stichting of vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt.

periode: 1993 -

grondslag: Statuten van de Stichting of Vereniging (KUB, KUN, VU); Structuurregelingen (KUN, VU); Beheersreglementen (KUB, KUN, VU)

product: notariële aktes

waardering: B 6

291

handeling: Het schorsen of vernietigen van besluiten van het college van bestuur, de universiteitsraad of het college van decanen wegens strijd met het recht of het algemeen of universitair belang.

periode: 1993 -

grondslag: Statuten van de Stichting (KUN); Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)

product: schorsings- en vernietigingsbesluiten

waardering: B 7

292

handeling: Het schorsen of vernietigen van besluiten van een faculteitsbestuur of -raad, het bestuur van een vakgroep, een werkgroep of een onderzoekinstituut wegens strijd met het in de statuten vastgelegde bijzondere karakter van de universiteit. (KUB)

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregelingen (KUB)

product: schorsings- en vernietigingsbesluiten

waardering: B 7

297

handeling: Het vaststellen van een reglement inzake beroepsmogelijkheden en treffen van voorzieningen voor het beroep. (KUB, KUN)

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregeling (KUB, KUN)

product: beroepsreglement

waardering: B 4

304

handeling: Het beslissen op beroepen van het college van bestuur of de raad van bestuur (van het academische ziekenhuis) ten aanzien van besluiten van de ander, die geacht worden in strijd te zijn met de gezamenlijke belangen. (KUN)

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregeling (KUN)

product: besluiten

waardering: B 7

306

handeling: Het, op voorstel van het college van bestuur, benoemen van leden van het college van geschillen. (VU)

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregeling (VU)

product: benoemingsbesluiten

waardering: V 10 jaar

ACTOR: DE LEDENRAAD VAN DE VERENIGING (VU)

151b

handeling: Het vaststellen en wijzigen van de statuten van de vereniging.

periode: 1993 -

grondslag: Statuten van de Vereniging (VU)

product: statuten

opmerking: De statuten en wijzigingen daarvan dienen op grond van art. 9.51, eerste lid van de WHW aan de minister ter kennisname toegezonden te worden.

Een voorstel tot wijziging van de statuten van de vereniging kan worden gedaan door het bestuur of een groep van tenminste tien leden van de ledenraad.

waardering: B 1

153

handeling: Het benoemen van het bestuur van de vereniging op voordracht van het verenigingsbestuur.

periode: 1993 -

grondslag: Statuten van de Vereniging (VU)

product: besluiten

waardering: B 6

154b

handeling: Het vaststellen van regelingen voor interne bestuursaangelegenheden.

periode: 1993 -

grondslag: Statuten van de Vereniging (VU)

product: o.a. huishoudelijk reglement; instructies

opmerking: Hieronder worden activiteiten verstaan als benoemingen van voorzitter en secretaris, het instellen van commissies of delegatie van bevoegdheden.

Bij de vereniging ligt een deel van de verantwoordelijkheden bij het bestuur en een deel bij de ledenraad. De vereniging kent regionale verbanden, waarin de leden uit een bepaald gebied bijeenkomen. In de regionale vergaderingen worden de leden van de ledenraad gekozen.

waardering: B 5

155b

handeling: Het voeren van het financieel beheer van de vereniging.

periode: 1993 -

grondslag: Statuten van de Vereniging (VU); Huishoudelijke reglementen

product: financiële administratie

waardering: V 7 jaar na goedkeuring van de jaarrekening; de begroting en de jaarrekening blijven bewaard

ACTOR: DE BESTUURSRAAD

Algemeen

1b

handeling: Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de minister over aangelegenheden betreffende de Open Universiteit en het hoger onderwijs.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 5; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 2.4

product: adviezen

waardering: B 3

310a

handeling: Het instellen en opheffen van regionale studiecentra.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 25 eerste lid en art. 34; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 11.15

product: besluiten

opmerking: De besluiten tot instelling en opheffing van studiecentra behoeven de goedkeuring van de minister (1985-1997). De minister is bevoegd aanwijzingen te geven met betrekking tot de taak en inrichting van de studiecentra met inachtneming van de taak van de Open Universiteit als geheel.

waardering: B 5

Planning en bekostiging

9c

handeling: Het vaststellen en wijzigen van het strategisch beleid van de Open Universiteit op het terrein van hoger onderwijs (en wetenschappelijk onderzoek).

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 25, eerste lid en art. 49; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 2.2; Bestuursreglementen

product: meerjarenplannen, instellingsplannen, capaciteitsplannen, beleidsnota's

opmerking: De meerjaren- of instellingsplannen (Wet OU) worden jaarlijks vastgesteld en hebben betrekking op een periode van vier jaar. De volgende onderwerpen komen in de plannen aan de orde:

de verwachte ontwikkeling van de aantallen studenten per cursus;

- een overzicht van het cursussenbestand en de diploma's

- programma's en de voorgenomen uitbreiding, inkrimping of aanpassing daarvan;

- de personeelsformatie;

- de huisvesting;

- planning financiële middelen.

waardering: B 1

12b

handeling: Het vaststellen en wijzigen van (aanvullende) begrotingen.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 25, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 2.2

product: besluiten

waardering: B 1

19b

handeling: Het voorbereiden en/of vaststellen van de universitaire jaarverslagen en jaarrekeningen.

periode: 1985 - 1993

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 28, 29 en 52; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 2.9, 11.5, eerste en tweede lid en 7.50, vierde lid

product: jaarverslagen en jaarrekeningen

Opmerking Het jaarverslag van de OU wordt vastgesteld door het college van bestuur en behoeft de goed-keuring van de bestuursraad/de raad van toezicht. Tot 1993 werd de jaarrekening voorbereid door het college en vastgesteld door de bestuursraad, terwijl hij goedkeuring van de minister behoefde; sindsdien wordt de jaarrekening vastgesteld door het college en goedgekeurd door de bestuursraad/de raad van toezicht.

In de periode van de Stichting Opbouw Open Universiteit legde het college van bestuur direct rekening en verantwoording af aan de minister en de stichtingsraad.

waardering: B 2

20b

handeling: Het goedkeuren van universitaire jaarverslagen en jaarrekeningen.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 25, eerste lid, 29 en 52; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 11.5, eerste lid

product: jaarverslagen en jaarrekeningen

opmerking: Het jaarverslag wordt vastgesteld door het college van bestuur en behoeft de goedkeuring van de bestuursraad. De jaarrekening wordt opgesteld volgens ministeriële richtlijnen door het college en werd vastgesteld door de bestuursraad, sinds de inwerkingtreding van de WHW wordt zij alleen goedgekeurd door de bestuursraad.

waardering: B 2

Personeel

314a

handeling: Het vaststellen van het reglement voor de medezeggenschapsraad / de personeelsraad en de studentenraad.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 25, eerste lid en 40, eerste en tweede lid en (Stb. 1992, 223) 42, vierde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 11.10, eerste lid, 11.21, eerste lid en 11.23, vierde lid

product: reglementen

waardering: B 5

Onderwijsaanbod

333a

handeling: Het besluiten welke opleidingen en cursussen tot ontwikkeling worden gebracht.

periode: 1985 - 1995

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) zoals gewijzigd (Stb. 1992, 223) art. 10, tweede lid; Bestuursreglementen

product: besluiten

waardering: B 1

335b

handeling: Het vaststellen van de inhoud van opleidingen en cursussen.

periode: 1985 - 1992

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 25, eerste lid, gewijzigd (Stb. 1992, 223) art. 7, achtste lid en 8, derde lid; Bestuurs- en beheersreglementen

product: diplomaprogramma's, cursussen

waardering: B 6

Onderwijs

337

handeling: Het vaststellen van een systeem voor de registratie van studievoortgang (studiepunten).

periode: 1988 - 1997

grondslag: OU-statuut (Stb. 1988, 466) art. 4, derde lid

product: besluiten

waardering: B 4

90c

handeling: Het gehoord worden door het college van hoogleraren bij het verlenen van eredoctoraten.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 16, zesde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 7.19, tweede lid en 11.17, derde lid

product: adviezen

waardering: V 5 jaar wordt bewaard bij het college van hoogleraren/het college voor promoties

100a

handeling: Het regelen van de inschrijvingsprocedure van studenten.

periode: 1985 - 1992

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 18, vierde lid, vernummerd (Stb. 1988, 334) zesde lid en art. 25, eerste lid

product: inschrijvingsreglementen

opmerking: In de periode 1985-1992 moest het inschrijvingsreglement of een wijziging daarvan door de minister worden goedgekeurd. Tegen een afwijzend besluit van de minister stond beroep open bij de Kroon/Raad van State.

waardering: B 4

347

handeling: Het goedkeuren van het inschrijvingsreglement.

periode: 1992 - 1993

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) zoals gewijzigd (Stb. 1992, 223) art. 18, zevende lid

product: besluiten

waardering: B 4

349a

handeling: Het vaststellen van de hoogte van het cursusgeld voor een onderwijseenheid

periode: 1993 - 1997

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 7.50, eerste en derde lid

product: besluiten

waardering: B 4

350b

handeling: Het vaststellen van een voorstel voor de minister om de inschrijvingsmogelijkheid van een cursus op te schorten indien de organisatorische en technische capaciteit van de onderwijseenheid die noodzaakt.

periode: 1993 - 1997

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 7.55 en 11.10, eerste lid

product: voorstel

waardering: V 2 jaar na beëindiging van de opschorting

353a

handeling: Het vaststellen van een regeling voor gedeeltelijke korting op het cursusgeld voor minderdraagkrachtigen

periode: 1993 - 1995

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 7.50, tweede en derde lid

product: regeling, onder andere:

 • -

  Kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (Stcrt. 1994, 92)

 • -

  Kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (Stcrt. 1996, 10)

opmerking: Over de toepassing van de Kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) brengt de Open Universiteit jaarlijks verslag uit aan de minister.

waardering: B 4

120c

handeling: Het in- en samenstellen van het college van beroep voor de examens.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 25, eerste lid en 38, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 7.60 en 11.10, eerste lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117); Bestuursreglementen

product: benoemingsbesluiten

opmerking: Ingevolge de wijziging van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek met de wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie (Stb. 1997, 117) wordt deze handeling verricht door het instellingsbestuur, in deze het college van bestuur.

Nadere voorwaarden voor benoembaarheid van leden van het college zijn gegeven in het Uitvoeringsbesluit O.U. en de WHW. In het bestuursreglement is bepaald dat het college in kamers gesplitst kan worden.

waardering: B 5

122b

handeling: Het goedkeuren van het reglement van orde van het college van beroep voor de examens.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 7.62, tweede lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117); Voorlopige regelingen Open Universiteit (Stcrt. 1985, 7) art. 20; Uitvoeringsbesluit O.U. (Stb. 1987, 610) art. 16

product: besluiten

waardering: V 5 jaar wordt bewaard bij het college van beroep voor de examens

Samenwerking bekostigde instellingen

150c

handeling: Het aangaan van overeenkomsten met andere instellingen inzake samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 4; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 8.1

product: overeenkomsten, gemeenschappelijke regelingen

waardering: B 1

Bestuur en inrichting

161d

handeling: Het vaststellen en wijzigen van nadere regels voor inrichting, bestuur en beheer van de universiteit.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 25, eerste lid en 32; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 11.10, eerste lid en 11.13

product: bestuursreglement

waardering: B 5

359a

handeling: Het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot de taakverdeling tussen de bestuursorganen van de universiteit.

periode: 1985 - 1997

product: bestuurlijke convenanten

waardering: B 5

164b

handeling: Het gehoord worden door de minister bij de benoeming en het ontslag van leden van het college van bestuur.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 27, tweede en vierde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 11.2; Bestuursreglementen

product: adviezen

waardering: B 5

364a

handeling: Het goedkeuren van de conceptstatuten en de wijze van financiering van een door het college van bestuur op te richten rechtspersoon die een onderneming drijft.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Bestuursreglementen

product: besluiten

waardering: V 5 jaar wordt bewaard bij het college van bestuur

177c

handeling: Het adviseren van de minister bij de benoeming en het ontslag van de voorzitter van de bestuursraad.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 55, derde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.11, derde lid; Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 10, tweede lid onder c, 13, tweede lid en 14, tweede lid; Bestuursreglementen

product: adviezen

waardering: B 3

181d

handeling: Het vaststellen van interne regelingen en procedures van de raad.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573), gewijzigd (Stb. 1992, 223) art. 25, derde lid; Bestuursreglementen

product: richtlijnen, huishoudelijk reglementen, reglementen van orde

waardering: B 5

182c

handeling: Het adviseren van het college van bestuur over aangelegenheden betreffende de Open Universiteit.

periode: 1985 - 1993

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 25, eerste lid

product: adviezen

waardering: V 5 jaar wordt bewaard bij het college van bestuur

365

handeling: Het instellen van vaste of tijdelijke commissies ter uitvoering van taken.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Bestuursreglementen

product: instellingsbeschikkingen

opmerking: De instellingsbeschikking bevat regels omtrent de taak en bevoegdheden, de samenstelling en de instellingstermijn. Van dergelijke commissies zijn geen handelingen opgenomen deze vallen samen met de betreffende handeling van de bestuursraad.

waardering: B 5

370

handeling: Het vaststellen van een aanbeveling aan de minister voor de vacante functie van hoogleraar.

periode: 1985 - 1990

grondslag: Bestuursreglementen

product: aanbevelingen

waardering: B 3

265c

handeling: Het vaststellen en wijzigen van nadere regels voor universitaire verkiezingen.

periode: 1985 - 1992

grondslag: Bestuursreglementen

product: kiesreglementen

waardering: B 4

371

handeling: Het goedkeuren van het beheersreglement.

periode: 1993 - 1997

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) zoals gewijzigd (Stb. 1992, 223) art. 33, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 11.14, tweede lid

product: besluiten

waardering: V 5 jaar wordt bewaard bij het college van bestuur

374

handeling: Het beslissen inzake geschillen tussen het college van hoogleraren en het college van bestuur over de vaststelling van opleidingen en cursussen of van onderwijs- en examenregelingen.

periode: 1992 -

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) zoals gewijzigd (Stb. 1992, 223) art. 10a; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 11.18, tweede lid

product: beschikkingen

waardering: B 6

303b

handeling: Het goedkeuren van het reglement van orde van de commissie van advies voor de beroep- en bezwaarschriften.

periode: 1989 - 1997

grondslag: Bestuursreglementen

product: besluiten

waardering: V 5 jaar wordt bewaard bij de commissie van advies voor de bezwaarschrift

ACTOR: HET COLLEGE VAN BESTUUR

Algemeen

1c

handeling: Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de minister omtrent (hoger) onderwijs en wetenschap.

periode: 1993 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.7 en art. 2.4, tweede lid; gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 1.7 en art. 9.6 derde lid;

product: adviezen

waardering: B 3

309

handeling: Het op grond van een besluit van de minister wijzigen van de statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit (OU)

periode: 1981 - 1984

grondslag: Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 21

product: notariële akte

waardering: B 1

310b

handeling: Het instellen en opheffen van regionale studiecentra.(OU)

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 11.15., gewijzigd;

product: besluiten

opmerking: De besluiten tot instelling en opheffing van studiecentra behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. De minister is bevoegd aanwijzingen te geven met betrekking tot de taak en inrichting van de studiecentra met inachtneming van de taak van de Open Universiteit als geheel.

waardering: B 5

2b

handeling: Het, na advies van een in te stellen commissie, vaststellen en wijzigen van richtlijnen met betrekking tot de ethische aspecten verbonden aan de werkzaamheden van de universiteit.(KUN)

periode: 1994 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 1.7 en art. 9.16, eerste lid onder a; gewijzigd (Stb. 1997, 117), art.1.7 en art. 9.6 derde lid; Structuurregeling (KUN);

product: algemene, bindende instructies

waardering: B 1

4

handeling: het regelen en (doen) uitvoeren van regelmatige beoordeling van de kwaliteit van de werkzaamheden van de universiteit.

periode: 1993 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 1.18, eerste lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.33 onder b; Structuurregelingen (KUB), Protocol voor de externe kwaliteitszorg onder verantwoordelijkheid van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (1988); jaarverslagen; rapporten visitatiecommissies

product: o.a. rapportages

opmerking: Het instellingsbestuur heeft de wettelijke verplichting zorg te dragen voor de totstandkoming van een regelmatige beoordeling van de kwaliteit van de werkzaamheden van de instelling. In het WHW-artikel is geen onderscheid gemaakt tussen kwaliteitszorg voor onderzoeks- en onderwijstaken. De zorg voor de kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek zijn echter geworden tot twee gescheiden processen. Onderwerp van kwaliteitszorg zijn niet uitsluitend de werkzaamheden in het kader van de primaire processen, maar ook de werkzaamheden in het kader van bij voorbeeld het bestuur. De minister dient toe te zien op de kwaliteitsbewaking door de instellingen. De uitvoering van de kwaliteitscontrole bij het wetenschappelijk onderwijs ligt bij de VSNU. De onderwijsvisitatiecommissies worden door de VSNU samengesteld. Zij zijn inhoudelijk autonoom, maar de bestuurlijke verantwoordelijkheid is gelegen bij de VSNU. De VSNU bracht in 1990 de herziene 'Gids voor de Onderwijsvisitatie' uit. Voorafgaand aan het bezoek van een visitatiecommissie doet de universiteit een zelfstudie. De ministeriële Inspectie Hoger Onderwijs controleert de visitatiecommissies door een 'metaevaluatie' van de visitatierapporten (de eerste in 1990 over de visitaties 1989). Een en ander is de opvolger van de onderzoeksbeoordelingen in het kader van de voorwaardelijke financiering. In het nieuwe stelsel, dat in 1993 op proef van start ging, is de VSNU verantwoordelijk voor de landelijke organisatie van de kwaliteitszorg van het universitaire onderzoek. De wetenschapsorganen KNAW en NWO zijn rechtstreeks betrokken bij de uitvoering en evaluatie van het stelsel.

Naast de visitatiecommissies van de VSNU, vindt er externe kwaliteitscontrole plaats door, door de minister ingestelde, verkenningscommissies en onderzoeken door de Inspectie Hoger Onderwijs.

waardering: B 1

6

handeling: Het geven van inlichtingen over en bevorderen van het beeld van de universiteit.

periode: 1993 - 1997

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.9, derde lid; Statuten van de Stichting (KUN); Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuurs- en beheersreglementen

product: o.a. inlichtingen, brochures

opmerking: Onder deze handeling wordt ook verstaan het beschikken op verzoeken om informatie uit 'bestuurlijke' documenten ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur. Bewaard blijven de (originelen van) folders, brochures, posters en audiovisuele producties e.d. welke zijn gebruikt voor de beeldvorming van de universiteit.

waardering: V 2 jaar

427

handeling: het vaststellen van een regeling voor de toekenning van onderscheidingen en prijzen

periode: 1981 -

product: regelingen

opmerking: Het betreffen hier regelingen voor de toekenningen van de Onderwijs- en Onderzoeksprijs, onderscheidingen die worden verleend aan medewerkers die een vijfentwintig jarig ambtsjubileum hebben bereikt of onderscheidingen voor personen die zich in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt voor de universiteit of een bovengemiddelde functievervulling hebben betracht. Er wordt een register bijgehouden van de toekenningen.

waardering: B 6

7a

handeling: Het toekennen van onderscheidingen en prijzen wegens verdienstelijkheid voor onderwijs of onderzoek.

periode: 1993 -

grondslag: Reglement Onderzoeksprijs en Onderwijsprijs

product: toekenningsbesluiten

waardering: B 6

Planning en bekostiging

8

handeling: Het voorbereiden en implementeren van het strategische beleid op het terrein van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

periode: 1981 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.51 sub a en art. 177 eerste lid, Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 2.2 en art. 9.7, gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.2 en 9.33 onder a; Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 11, eerste lid; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 28, tweede lid en 49; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen (KUN)

product: (instellings- en strategische) plannen, adviezen, nota's

waardering: B 1

9d

handeling: Het, onder goedkeuring van de raad van toezicht en na instemming van de universiteitsraad, vaststellen en wijzigen van het strategische beleid op het terrein van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

periode: 1993 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 2.2 Bestuurs- en beheersreglementen

product: beleidsplannen, beleidsnota's, instellingsplannen

waardering: B 1

11

handeling: Het voorbereiden en opstellen van begrotingen.

periode: 1981 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562),- art.51 lid a.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 2.8, eerste lid, art. 9.7 en art. 11.3, gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.2; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen

product: (jaarlijkse) begroting

waardering: V 1 jaar na vaststelling van de jaarrekening

12d

handeling: Het, onder goedkeuring van de raad van toezicht, vaststellen en wijzigen van (aanvullende) begrotingen.

periode: 1992 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 2.8, eerste lid en art. 9.16, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 2.8 en 9.8 tweede lid onder c; Structuurregeling (KUN)

product: besluiten, begrotingen

waardering: B 1

13

handeling: Het formuleren van voorstellen voor richtlijnen voor de facultaire begrotingsplannen.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 61, derde lid.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.17, tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen

product: richtlijnen facultaire begroting

waardering: V 1 jaar na vervanging

14b.

handeling: Het vaststellen en wijzigen van richtlijnen voor facultaire begrotingsplannen. (KUN)

periode: 1993 - 1997

grondslag: Structuurregeling (KUN); Bestuursreglementen

product: (jaarlijkse) richtlijnen/bindende instructies

waardering: B 6

Het voeren van het financieel beheer

In het Bestuurs- en Beheersreglement wordt een opsomming van activiteiten geven die betrekking hebben de uitvoering van het financieel beheer.

De in het kader van het beheer van de financiële middelen van de universiteit genomen besluiten en verrichte handelingen strekken zich mede uit tot gelden welke door derden aan de universiteit in beheer zijn gegeven, indien en voor zover daarover tussen het college van bestuur en die derden overeenstemming bestaat

478

handeling: het administreren van de lasten en baten, alsmede de begroting, met behulp van geautoriseerde informatiesystemen.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en 53; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid; Bestuurs- en beheersreglementen

product: Financiële verslagen, overzichten

waardering: V 7 jaar; de maand- en kwartaalrapportages blijven bewaard.

479

handeling: het administreren van activa en passiva, waaronder de registratie van roerende zaken, vorderingen en schulden, alsmede onroerende zaken, vreemd en eigen vermogen, met behulp van geautoriseerde informatiesystemen.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en 53; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid; Bestuurs- en beheersreglementen

product: Financiële verslagen, overzichten

waardering: V 7 jaar; de maand- en kwartaalrapportages blijven bewaard.

480

handeling: het aangaan en verstrekken van geldleningen.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en art. 53; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid; Bestuurs- en beheersreglementen

product: contracten, overeenkomsten

waardering: V 7 jaar na beëindiging, dan wel na terugbetaling van de lening

481

handeling: het beheer van liquiditeiten en het verrichten van betalingen

periode: 1985 -

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en 53; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid; Bestuurs- en beheersreglementen

product: facturen, giro en bankafschriften, kasoverzichten

opmerking: Hieronder brondocumenten en boekhoudkundige bescheiden. Brondocumenten zoals: facturen (crediteuren); kopie facturen (debiteuren); verrekeningen tussen beheerseenheden: dagafschriften van banken en giro's: kasbescheiden; middelen toewijzing; correspondentie: voor bescheiden voor de inkomstenbelasting.

waardering: V 7 jaar

482

handeling: het aangaan van verplichtingen en/of het doen van uitgaven.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en 53; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid; Bestuurs- en beheersreglementen

product: contracten, offertes, facturen, financiële overzichten

opmerking: Als het verplichtingen of uitgaven zijn aangaande de bouw (nieuwbouw en/of renovatie van bestaande gebouwen) dan worden deze verplichtingen of uitgaven apart geadministreerd.

waardering: V 7 jaar

483

handeling: het uitbrengen van offertes

periode: 1985 -

product: offertes, contracten

opmerking: Indien het hier gaat om offertes en overeenkomsten met betrekking tot het geven van onderwijs ten behoeve van derden, dan wel het verrichten van onderzoek in opdracht van derden dan geldt als vernietigingstermijn 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst. (2e en 3e geldstroom)

waardering: V 7 jaar, offertes waar niet op is ingegaan worden na 1 jaar vernietigd.

484

handeling: het voeren van de salarisadministratie

periode: (1985-)

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en 53; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid; Bestuurs- en beheersreglementen

product: Salaristroken. mutatieverslagen, overzichten of na beëindiging van een uitkering.

waardering: 10 jaar na ontslag van de werknemer

485

handdeling: Stukken betreffende de maandelijkse verrekening en uitbetaling van salarissen van individuele ambtenaren, inclusief incidentele betalingen.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en 53; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid; Bestuurs- en beheersreglementen

product: salaristape, formulieren, salarisgegevens.

waardering: V 7 jaar

486

handeling: maandelijkse mutatie- en salarisoverzichten aan de instantie welke beschikbaar worden gesteld aan de partij die deze gegevens verwekt voor de universiteiten. (bijvoorbeeld het RCC)

periode: 1985 -

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en 53; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid; Bestuurs- en beheersreglementen

product: overzichten (ongeacht hun vorm)

waardering: V 1 jaar

487

handeling: Maandelijkse en cumulatieve overzichten; cumulatieve bruto-netto-, betaallijsten bank- en giro

periode: 1985 -

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en 53; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid; Bestuurs- en beheersreglementen

product: maandelijkse overzichten

waardering: V 1 jaar na goedkeuring van de jaarrekening van het desbetreffende jaar.

488

handeling: het toekennen en het beschikbaarstellen van voorschotten op salaris, vakantieuitkeringen en de uitkering tegemoetkoming ziektekosten.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en 53; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

(Stb. 1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid; Bestuurs- en beheersreglementen

product: mutatieformulieren

waardering: V 7 jaar

489

handeling: het uitvoeren van beschikkingen Inspecteur der directe belastingen inzake vermindering loonbelasting

periode: 1985 - 1999

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en 53; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid; Bestuurs- en beheersreglementen

product: mutatieformulieren

opmerking: Buiten de mutaties worden hieronder ook begrepen de beschikkingen van de inspecteur die zijn ingediend bij de salarisadministratie, hieronder mede begrepen de verstrekte werkgeversverklaringen.

waardering: V 1 jaar

490

handeling: het terugvorderen van te veel genoten salarissen en vergoedingen

periode: 1985 -

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en 53; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid; Bestuurs- en beheersreglementen

product: Invorderingsverzoeken

waardering: V 7 jaar na terugbetaling van het ingevorderde

491

handeling: het verstrekken van werkgeversverklaringen aangaande het genoten inkomen

periode: 1985 -

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en 53; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid; Bestuurs- en beheersreglementen

product: werkgeversverklaringen

waardering: V 1 jaar

492

handeling: het toekennen en beschikbaarstellen van renteloze leningen

periode: 1985 -

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en 53; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid; Bestuurs- en beheersreglementen

product: beschikkingen

waardering: V 7 jaar na terugbetaling van de lening

493

handeling: het toekennen van aanspraken op spaarpremies en uitkering van spaargelden

periode: 1985 - 1994

grondslag: RAS 1968

product: beschikkingen

waardering: V 7 jaar na toekenning

494

handeling: het verrichten van mutaties betreffende de uitbetalingen van:

 • -

  overwerk;

 • -

  onregelmatigheidstoelagen;

 • -

  beschikbaarheidtoelagen

 • -

  reiskosten;

 • -

  verhuiskosten;

 • -

  pensionkosten;

periode: 1985 -

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en 53; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid; Bestuurs- en beheersreglementen

product: mutatieformulieren

opmerking: hieronder zijn mede begrepen de ingediende declaratieformulieren.

waardering: V 7 jaar

495

handeling: het toekennen en het doen uitbetalen van de interim regeling ziektekosten/ZKOO

periode: 1985 -

product: mutatieformulieren en salaristapes

waardering: V 7 jaar

496

handeling: het verstrekken van inlichtingen aan het Algemeen Burgelijk Pensioenfonds inzake pensioenaangelegenheden van het personeel

periode: 1985 -

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en 53; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid; Bestuurs- en beheersreglementen

product: verklaringen

waardering: V 10 jaar na ontslag

497

handeling: het afleggen van rekening en verantwoording omtrent het financieel beheer

periode: 1985 -

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en 53; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid; Bestuurs- en beheersreglementen

product: tussentijdse financiële verslagen, rapportages

waardering: V 7 jaar, Maand- en kwartaalrapportages blijven bewaard.

498

handeling: het aanvaarden van schenkingen en legaten

periode: 1985 -

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en 53; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid; Bestuurs- en beheersreglementen

product: akten, overeenkomsten

waardering: B 8

499

handeling: Het openen en opheffen van bank-, giro- en beleggingsrekeningen, alsmede het bepalen van financiële condities, waaronder dit gebeurt.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 51, negende lid en 53; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 2.8, vierde en vijfde lid, 2.17 en 11.3, eerste lid; Bestuurs- en beheersreglementen

product: overeenkomsten

waardering: V 7 jaar na opheffing van de rekening.

380

handeling: Het jaarlijks beschikbaar stellen van de financiële middelen aan onderzoekinstituten of -scholen.

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.22, derde lid en 9.23, tweede lid;

product: besluiten

waardering: V 7 jaar

18b

handeling: Het nader vaststellen van het deel van de rijksbijdrage waarop academische ziekenhuizen aanspraak maken.

periode: 1992 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 2.8, eerste lid

product: besluiten

waardering: V 1 jaar na vaststelling

606

handeling: Het voorbereiden en opstellen van universitaire jaarverslagen en jaarrekeningen.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562),- art.53 derde lid en Art. 188.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 2.9, eerste lid, gewijzigd (Stb 1997,117) art. 9.8 tweede lid onder d; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en beheers-reglementen

product: concept universitaire jaarverslagen en jaarrekeningen

waardering: V 1 jaar na goedkeuring van de universitaire jaarrekening en jaarverslag

19a

handeling: Het, onder goedkeuring van de raad van toezicht, vaststellen van universitaire jaarverslagen en jaarrekeningen.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562),- art.53 derde lid en Art. 188.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 2.9, eerste lid, gewijzigd (Stb 1997,117) art. 9.8 tweede lid onder d; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en beheersreglementen

product: jaarverslagen incl. de jaarrekeningen

opmerking: De jaarrekeningen worden aan de minister toegestuurd, maar zijn niet onderworpen aan diens goedkeuring. Wel heeft de minister de bevoegdheid om uitgaven die in strijd zijn met het bepaalde bij of krachtens de WHW of een andere wet in mindering te brengen op de rijksbijdrage (zie handeling 29). Het jaarverslag van de OU wordt vastgesteld door het college van bestuur en behoeft de goedkeuring van de bestuursraad/de raad van toezicht. Tot 1993 werd de jaarrekening voorbereid door het college en vastgesteld door de bestuursraad, terwijl hij goedkeuring van de minister behoefde; sindsdien wordt de jaarrekening vastgesteld door het college en goedgekeurd door de bestuursraad/de raad van toezicht. In de periode van de Stichting Opbouw Open Universiteit legde het college van bestuur direct rekening en verantwoording af aan de minister en de stichtingsraad.

waardering: B 2

21

handeling: Het vaststellen van richtlijnen omtrent de inrichting van het facultaire jaarverslag.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.72 tweede lid.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.28, tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen

product: richtlijnen

waardering: V 1 jaar na vervanging

25

handeling: Het aanwijzen van registeraccountants voor de controle op getrouwheid van financiële verslagen.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.188 derde lid.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 2.9, derde lid; Structuurregeling (KUB); Bestuursreglement (KUN)

product: besluit

waardering: V 1 jaar na aanwijzing

26

handeling: Het sluiten van overeenkomsten met hogescholen over besteding van de rijksbijdrage bestemd voor lerarenopleidingen.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562),- art.177 sub a.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 2.11; Structuurregeling (KUB)

product: (jaarlijkse) overeenkomsten

waardering: V 1 jaar na afloop van de overeenkomst

27

handeling: Het besluiten tot buitengebruikstelling van gebouwen of terreinen.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.182 sub a.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 2.13, eerste lid; Structuurregeling (KUB)

product: besluiten

waardering: V 10 jaar

Overleg

28

handeling: Het bepalen van standpunten voor multilateraal overleg met de minister over aangelegenheden van algemeen beleid met betrekking tot de universiteit (overleg Hoger Onderwijs Kamer).

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.5.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 3.1; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) zoals gewijzigd (Stb. 1992, 223) art. 4a; Structuurregeling (KUB)

product: onder andere: notities

waardering: B 1

29a

handeling: Het bepalen van standpunten voor overleg met studentenorganisaties.

periode: 1993 - 1997

grondslag: Bestuursreglementen (TUE)

product: onder andere notities

waardering: B 1

Personeel

30a

handeling: Het vaststellen van regels inzake de rechtspositie van het personeel en sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst met organisaties van werknemers.

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 4.5;

product: o.a. rechtspositieregelingen; collectieve arbeidsovereenkomsten; reglement personeelsoverleg.

opmerking: De besturen van de universiteiten hebben in 1997 gezamenlijk een CAO afgesloten met de werknemersorganisaties. De voorbereiding en uitvoering van het personeelsbeleid geschiedt door het college van bestuur.

waardering: B 1

31

handeling: Het adviseren van het stichtingsbestuur over de richtlijnen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel en het personeelsbeleid. (KUN)

periode: 1993 -

grondslag: Statuten van de Stichting (KUN)

product: adviezen

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het stichtingsbestuur

32

handeling: Het formuleren en vaststellen van het arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid.

periode: 1981 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.110.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 4.2, eerste lid en art. 4.3 tweede lid; Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 5, eerste lid; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 28, eerste lid en 35; Statuten van de Stichting (KUN); Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); COPWO-statuut; Collectieve Arbeidsovereenkomst 1996 KUB, KUN, VU; Bestuurs- en beheersreglementen; Reglement Personeelsoverleg (KUB, KUN)

product: beleidsnota

opmerking: Onderdeel van deze handeling is het voeren van overleg met aangewezen personeelsorganisaties, die mogelijkerwijs in een commissie personeelsoverleg verenigd zijn (KUB, KUN).

waardering: B 1

427

handeling: Het vaststellen van regels over het verrichten van nevenwerkzaamheden

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562),- art.110.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 4.2, eerste lid en art. 4.3 tweede lid; Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 5, eerste lid; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 28, eerste lid en 35; Statuten van de Stichting (KUN); Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); COPWO-statuut; Bestuursreglementen; Collectieve Arbeidsovereenkomst; Reglement Personeelsoverleg (KUB, KUN)

product: besluiten

waardering: B 4

428

handeling: Het vaststellen van regels voor de procedure en de betaling van de kosten van de medische keuring.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562),- art.110.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 4.2, eerste lid en art. 4.3 tweede lid; Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 5, eerste lid; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 28, eerste lid en 35; Statuten van de Stichting (KUN); Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); COPWO-statuut; Bestuursreglementen; Collectieve Arbeidsovereenkomst; Reglement Personeelsoverleg (KUB, KUN)

product: regeling

waardering: B 4

429

handeling: Het vaststellen van regels voor beoordelingen functioneringsgesprekken

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562),- art.110.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 4.2, eerste lid en art. 4.3 tweede lid; Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 5, eerste lid; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 28, eerste lid en 35; Statuten van de Stichting (KUN); Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); COPWO-statuut; Bestuursreglementen; Collectieve Arbeidsovereenkomst; Reglement Personeelsoverleg (KUB, KUN)

product: regeling

opmerking: Van de beoordeling en het functioneringsgesprek wordt een verslag opgemaakt. De verslagen van deze gesprekken worden vernietigd vijf jaar na vaststelling van het verslag

waardering: B 4

430

handeling: Het vaststellen van regels voor het verlenen van studiefaciliteiten

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562),- art.110.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 4.2, eerste lid en art. 4.3 tweede lid; Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 5, eerste lid; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 28, eerste lid en 35; Statuten van de Stichting (KUN); Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); COPWO-statuut; Bestuursreglementen; Collectieve Arbeidsovereenkomst; Reglement Personeelsoverleg (KUB, KUN)

product: regeling

waardering: B 4

431

handeling: Het vaststellen van regels rond terugbetaling van de kosten van een studie of opleiding.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562),- art.110.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 4.2, eerste lid en art. 4.3 tweede lid; Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 5, eerste lid; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 28, eerste lid en 35; Statuten van de Stichting (KUN); Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); COPWO-statuut; Bestuursreglementen; Collectieve Arbeidsovereenkomst; Reglement Personeelsoverleg (KUB, KUN)

product: regeling

waardering: B 4

432

handeling: Het vaststellen van regels aangaande deeltijdarbeid.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562),- art.110.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 4.2, eerste lid en art. 4.3 tweede lid; Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 5, eerste lid; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 28, eerste lid en 35; Statuten van de Stichting (KUN); Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); COPWO-statuut; Bestuursreglementen; Collectieve Arbeidsovereenkomst; Reglement Personeelsoverleg (KUB, KUN)

product: regeling

waardering: B 4

433

handeling: Het vaststellen van beleid op het gebied van:

Het reïntegreren van (gedeeltelijk) gehandicapten

Werkgelegenheid voor allochtonen en culturele minderheden

Het opleiden en voorbereiden op een structurele baan van langdurig werklozen

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562),- art.110.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 4.2, eerste lid en art. 4.3 tweede lid; Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 5, eerste lid; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 28, eerste lid en 35; Statuten van de Stichting (KUN); Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); COPWO-statuut; Bestuursreglementen; Collectieve Arbeidsovereenkomst; Reglement Personeelsoverleg (KUB, KUN)

product: regeling

waardering: B 4

434

handeling: Het vaststellen en implementeren van voorkeursbeleid voor de instroom, de doorstroom en het loopbaanbeleid voor vrouwen.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562),- art.110.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 4.2, eerste lid en art. 4.3 tweede lid; Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 5, eerste lid; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 28, eerste lid en 35; Statuten van de Stichting (KUN); Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); COPWO-statuut; Bestuursreglementen; Collectieve Arbeidsovereenkomst; Reglement Personeelsoverleg (KUB, KUN

product: beleidsnotities

waardering: B 1

435

handeling: Het vaststellen van regels voor de uitkering na overlijden.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562),- art.110.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 4.2, eerste lid en art. 4.3 tweede lid; Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 5, eerste lid; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 28, eerste lid en 35; Statuten van de Stichting (KUN); Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); COPWO-statuut; Bestuursreglementen; Collectieve Arbeidsovereenkomst; Reglement Personeelsoverleg (KUB, KUN)

product: regeling

waardering: B 4

Functiewaardering en beloning

436

handeling: Het vaststellen van de aard en het niveau van de functies.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562),- art.110.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 4.2, eerste lid en art. 4.3 tweede lid; Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 5, eerste lid; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 28, eerste lid en 35; Statuten van de Stichting (KUN); Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); COPWO-statuut; Bestuursreglementen; Collectieve Arbeidsovereenkomst; Reglement Personeelsoverleg (KUB, KUN)

product: besluiten

waardering: B5

437

handeling: Het, na advies van de universiteitsraad, vaststellen van een reglement van orde van de Advies Commissie Bezwaarschriften.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562),- art.110.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 4.2, eerste lid en art. 4.3 tweede lid; Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 5, eerste lid; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 28, eerste lid en 35; Statuten van de Stichting (KUN); Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); COPWO-statuut; Bestuursreglementen; Collectieve Arbeidsovereenkomst; Reglement Personeelsoverleg (KUB, KUN)

product: reglement

waardering: B 4

438

handeling: Het melden van een voorgenomen besluit tot reorganisatie bij het lokaal overleg alsmede het voeren van overleg

periode: 1985 -

product: reorganisatiebesluiten, verslagen

opmerking: Bij de melding van de reorganisatie aan het lokaal overleg worden overgelegd:

De beweegredenen van het besluit.

Een overzicht van de gevolgen die het besluit naar verwachting zal hebben voor de in de universiteit werkzame personen en van de naar aanleiding daarvan genomen maatregelen.

De procedure die gevolgd gaat worden bij de voorbereiding en de uitvoering van de reorganisatie

De bevoegdheden van het lokaal overleg kunnen worden gemandateerd aan het orgaan voor interne medezeggenschap

waardering: B 5

439

handeling: Het vaststellen van regels voor vergoeding van de:

 • -

  reis-, verhuis- en pensionkosten in verband met indiensttreding of verplaatsing van de werknemer

 • -

  reis- en verblijfkosten ter zake van dienstreizen

 • -

  kosten in verband met een promotie

 • -

  kosten van congresbezoek

 • -

  kosten van binnen- en buitenlandse studiereizen

 • -

  kosten van aanschaf van vakliteratuur

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562),- art.110.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 4.2, eerste lid en art. 4.3 tweede lid; Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 5, eerste lid; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 28, eerste lid en 35; Statuten van de Stichting (KUN); Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); COPWO-statuut; Bestuursreglementen; Collectieve Arbeidsovereenkomst; Reglement Personeelsoverleg (KUB, KUN)

periode: 1985 -

product: regeling

waardering: B 4

440

handeling: Het vaststellen van functiecategorieën van het wetenschappelijk personeel.

periode: 1985 -

product: besluiten

waardering: B 5

441

handeling: Het vaststellen van regels voor het toekennen van een toelage aan medisch specialisten in verband met werkzaamheden ten behoeve van de patiëntenzorg.

periode: 1985 -

product: regeling

waardering: B 4

grondslag: Het op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562),- art.110.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 4.2, eerste lid en art. 4.3 tweede lid; Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 5, eerste lid; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 28, eerste lid en 35; Statuten van de Stichting (KUN); Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); COPWO-statuut; Bestuursreglementen; Collectieve Arbeidsovereenkomst; Reglement Personeelsoverleg (KUB, KUN)

product: regeling

waardering: B 4

442

handeling: Het vaststellen van regels voor beoordeling van assistenten in opleiding.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562),- art.110.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 4.2, eerste lid en art. 4.3 tweede lid; Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 5, eerste lid; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 28, eerste lid en 35; Statuten van de Stichting (KUN); Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); COPWO-statuut; Bestuursreglementen; Collectieve Arbeidsovereenkomst; Reglement Personeelsoverleg (KUB, KUN)

product: regeling

Opmerking: De beoordelingen van de assistenten in opleiding worden opgemaakt een jaar nadat de assistenten in opleiding in dienst zijn gekomen, tegen de achtergrond van het opleidings- en begeleidingsplan. De beoordelingen worden 5 jaar na opmaak vernietigd.

waardering: B 4

443

handeling: Het vaststellen van een geschillenregeling ten behoeve van beslechting van geschillen tussen assistent in opleiding en de bij haar opleiding en begeleiding betrokken personen en organen.

periode: 1985 -

product: geschillenregeling

waardering: B 4

476

handeling: Het vaststellen van een aanstellingsregeling assistent in opleiding.

product: regeling

periode: 1985 -

Waardering: B 4

444

handeling: Het vaststellen van een aanstellingsregeling student-assistenten.

periode: 1985 -

product: regeling

waardering: B 4

445

handeling: Het vaststellen van een regels voor de bepaling van het cursusjaar voor student-assistenten.

periode: 1985 -

product: regeling

waardering: B 4

446

handeling: Het vaststellen van eisen van bekwaamheid voor de onderscheiden functiecategorieën van het wetenschappelijk personeel.

periode: 1985 -

product: bekwaamheidseisen

waardering: B 4

34

handeling: Het samenstellen van de geschillencommissie georganiseerd overleg instellingen.

periode: 1993 - 1997

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 4.4, eerste lid

product: instellings- en benoemingsbesluiten

waardering: B 5

Het uitvoeren van het vastgestelde arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid (personeelsbeheer)

Algemene verplichtingen werkgever en werknemer

447

handeling: Het verplichten van werknemers te gaan wonen of te blijven wonen in de standplaats.

periode: 1985 -

product: besluiten

waardering: V 1 jaar na ontslag

448

handeling: Het , op verzoek van de werknemer, opdragen van een andere functie.

periode: 1985 -

product: besluiten

waardering: V 10 jaar na ontslag

449

handeling: Het verplichten van een werknemer van de universiteit tijdelijk andere werkzaamheden te verrichten.

periode: 1985 -

product: besluiten

waardering: V 10 jaar na ontslag

450

handeling: Het verlenen van toestemming tot het verrichten van nevenwerkzaamheden.

periode: 1985 -

product: besluiten

waardering: V 5 jaar na beëindiging van de werkzaamheden

Werving en selectie

451

handeling: Het indienstnemen en aanstellen van medewerkers van de universiteit, met alle besluiten tot wijziging of aanvulling van het aanstellingsbesluit.

periode: 1985 -

product: aanstellingsbesluiten

waardering: V 10 jaar na ontslag

Loopbaanvorming en mobiliteit, beoordeling en functioneringsgesprekken

452

handeling: Het verplichten tot het volgen van een studie of opleiding.

periode: 1985 -

product: besluiten

waardering: V 10 jaar na beëindiging van de studie

453

handeling: Het verlenen van studiefaciliteiten aan werknemers van de universiteit.

periode: 1985 -

product: besluiten

waardering: V 1 jaar na beëindiging van de studie

Maatregelen op het gebied van werkgelegenheid

454

handeling: Het besluiten op verzoeken van de werknemer tot vermindering van de arbeidsduur.

periode: 1985 -

product: besluiten

waardering: V 10 jaar na ontslag

455

handeling: Het besluiten op verzoeken van de werknemer tot uitbreiding van de arbeidsduur.

periode: 1985 -

product: besluiten

waardering: V 10 jaar na ontslag

456

handeling: Het, na advies van de Advies Commissie Bezwaarschriften, beschikken op ingediende bezwaren tegen vastgestelde waardering van de functie.

periode: 1985 -

product: beschikking

waardering: V 10 jaar

457

handeling: Het toekennen van extra salarisverhoging op grond van zeer goede functievervulling.

periode: 1985 -

Product: besluiten

waardering: V 10 jaar na ontslag

458

handeling: Het besluiten tot het achterwege laten van een salarisverhoging bij het niet naar behoren functioneren.

periode: 1985 -

product: besluiten

waardering: V 10 jaar na ontslag

459

handeling: Het toekennen van een gratificatie bij ambtsjubileum.

periode: 1985 -

product: besluiten

waardering: V 10 jaar na ontslag

460

handeling: Het toekennen van een gratificatie bij loffelijke dienstverlening of bijzondere prestaties.

periode: 1985-

product: besluiten

waardering: V 10 jaar na ontslag

461

handeling: Het toekennen of intrekken van toelagen

 • -

  Functioneringstoelage

 • -

  Waarnemingstoelage

 • -

  Garantietoelage minimumloon

 • -

  Toelage onregelmatige dienst

 • -

  Toelage bereik- en beschikbaarheid

 • -

  Arbeidsmarkttoelage

 • -

  Toelage in bijzondere gevallen

 • -

  Toelage overwerkvergoeding

 • -

  Toelage om redenen van werving of behoud

periode: 1985-

product: besluiten

opmerking: Declaratieformulieren in dit kader vernietigen 7 jaar na declaratiedatum.

waardering: V 10 jaar na ontslag

Arbeidsduur, werktijden en bedrijfstijd

462

handeling: Het, op verzoek van de werknemer, vaststellen van een werktijdenregeling

periode: 1985 -

product: regeling

waardering: V 10 jaar na ontslag

463

handeling: Het van toepassing verklaren van seniorenregelingen op werknemers van de universiteit

periode: 1985 -

product: besluiten

waardering: V 10 jaar na ontslag

464

handeling: Het verlenen van toestemming aan werknemers van 60 jaar om dagelijks een half uur korter te werken

periode: 1985-

product: besluiten

waardering: V 10 jaar na ontslag

Buitengewoon verlof

465

handeling: Het toekennen van buitengewoon verlof:

 • -

  Functie in publiekrechtelijk college

 • -

  Wetenschappelijke doeleinden (Sabbatical Leave)

 • -

  Ouderschapsverlof

 • -

  Calamiteitenverlof

 • -

  Zorgverlof

periode: 1985 -

product: besluiten

waardering: V 10 jaar na ontslag

Disciplinaire maatregelen, schorsing en non-activiteit

466

handeling: Het opleggen van disciplinaire maatregelen

 • -

  Schriftelijke berisping

 • -

  Vermindering van het recht op vakantie

 • -

  Gehele of gedeeltelijke inhouding van het salaris

 • -

  Verlaging van het salaris

 • -

  Tijdelijke of blijvende verlaging van de salarisschaal

 • -

  Verplaatsing

 • -

  Schorsing voor bepaalde tijd met gehele of gedeeltelijke inhouding op het salaris

 • -

  Ontslag

periode: 1985 -

product: besluiten

waardering: V 10 jaar na ontslag

467

handeling: Het op non-actief stellen van medewerkers van de universiteit

periode: 1985 -

product: besluiten

waardering: V 10 jaar na ontslag

Beëindiging dienstverband

468

handeling: Het verlenen van ontslag

periode: 1985-

product: besluiten

waardering: V 10 jaar na ontslag

Vergoedingsregelingen

469

handeling: Het toekennen van een vergoeding van

 • -

  reis-, verhuis- en pensionkosten

 • -

  de kosten in verband met een promotie

 • -

  de kosten van congresbezoek

 • -

  de kosten van binnen- en buitenlandse studiereizen

 • -

  de kosten van aanschaf van vakliteratuur

periode: 1985 -

product: besluiten

waardering: V 7 jaar na toekenning van de vergoeding

Bijzondere bepalingen voor speciale groepen

Bijzondere bepalingen voor de Open Universiteit

470

handeling: Het, in overleg met het lokaal, vaststellen van het vakantieverlof voor werknemers die in een bepaald dienstvak werkzaam zijn.

periode: 1985 -

product: verlofregeling

waardering: V 2 jaar na vaststelling van het vakantieverlof

471

handeling: Het toekennen van toelage aan leden van het wetenschappelijk personeel op grond van uitstekende kwaliteit.

periode: 1985 -

product: besluiten

waardering: V 10 jaar na ontslag

472

handeling: Het toekennen van vergoedingen aan het wetenschappelijk personeel voor deelname aan activiteiten om zich op de hoogte te stellen van de activiteiten op haar wetenschapsgebied.

periode: 1985 -

product: besluiten

waardering: V 7 jaar na toekenning van de vergoeding

Bijzondere bepalingen voor medisch specialisten

473

handeling: Het toekennen van een toelage aan medisch specialisten in verband met werkzaamheden ten behoeve van de patiëntenzorg.

periode: 1985 -

product: besluit

waardering: V 7 jaar na beëindiging van de toelage

Bijzondere bepalingen voor assistenten in opleiding

474

handeling: Het vaststellen van opleidings- en begeleidingsplannen voor assistenten in opleiding.

periode: 1985 -

product: opleidings- en begeleidingsplannen

waardering: V 10 jaar na beëindiging van het dienstverband.

475

handeling: Het uitreiken van een getuigschrift aan assistenten in opleiding na beëindiging van het dienstverband.

periode: 1985 -

product: getuigschriften

waardering: V 10 jaar na beëindiging van het dienstverband.

Bijzondere bepalingen voor student-assistenten

Bijzondere bepalingen voor wetenschappelijk personeel, met uitzondering van de assistenten in opleiding

477

handeling: Het, in bijzondere gevallen toekennen van een toelage op grond van uitstekende kwaliteit.

periode: 1985 -

product: besluiten

Waardering: V 10 jaar na beëindiging van het dienstverband

41

handeling: het voordragen (KUB, KUN) of benoemen (VU) van leden van de commissie van beroep.

periode: 1993 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 4.7 derde lid; Reglement rechtmatigheidberoep (KUB, KUN); Collectieve Arbeidsovereenkomst VU; Reglement Commissie van Beroep (VU)

product: voordrachten, benoemingsbesluiten

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het stichtings- of verenigingsbestuur

44b

handeling: Het benoemen en ontslaan van de secretaris van de universiteit.

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregelingen (KUN)

product: benoemings- en ontslagbesluiten

opmerking: De benoeming geschiedt na overleg met het stichtingsbestuur (KUN).

waardering: B 6

45

handeling: Het doen van een voordracht aan het stichtingsbestuur of het verenigingsbestuur voor de benoeming of het ontslag van de secretaris van de universiteit. (KUB, VU)

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregelingen (KUB, VU)

product: voordrachten

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het stichtings- of verenigingsbestuur

326

handeling: Het in- en samenstellen van de emancipatiecommissie (OU).

periode: 1989 - 1992

grondslag: Bestuursreglementen

product: instellings- en benoemingsbesluiten

waardering: B 5

Medezeggenschap

381

handeling: Het besluiten dat de Wet op de ondernemingsraden al dan niet van toepassing is op de universiteit.

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb 1992, 593), gewijzigd Stbl. 1997, 117), art. 9.30 eerste lid.

product: besluiten

waardering: B 6

46

handeling: Het besluiten tot instellen van dienstcommissies en een college van advies.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562),- art.103.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.58; Algemeen Rijksambtenarenreglement; Structuurregelingen (KUB, KUN); Bestuursreglementen; Beheersreglementen; Reglement Personeelsoverleg (KUB)

product: (instellings)besluiten

waardering: B 6

47

handeling: Het goedkeuren van reglementen van de werkwijzen van dienstcommissies.

periode: 1993 -1997

grondslag: Algemeen Rijksambtenarenreglement art. 125 derde lid; Reglement Personeelsoverleg (KUB)

product: besluiten

waardering: B 5

321

handeling: Het instellen van en het toekennen van bevoegdheden aan de ondernemingsraad (OU).

periode: 1996 -

grondslag: Wet op de ondernemingsraad

product: instellingsbesluiten, (voorlopige) reglementen, toekenningsbesluit

waardering: B 5

383a

handeling: Het kiezen van een lid en plaatsvervangend lid van de commissie voor geschillen

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.39, tweede lid.

product: proces verbaal

waardering: B 5

386

handeling: het vaststellen van een reglement voor de universiteitsraad

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.34 eerste lid

product: besluiten

waardering: B 5

313

handeling: Het voorbereiden van het reglement voor de medezeggenschapsraad / de personeelsraad en de studentenraad (OU).

periode: 1985 -

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 28, tweede lid en art. 40, tweede en zevende lid, gewijzigd (Stb. 1992, 223) art. 40, eerste lid en 42, vierde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 11.10, tweede lid, 11.21, eerste en vijfde lid en 11.23, vierde lid, gewijzigd (Stb. 1997, 284) art. 11.14;

product: (concept-)reglementen

opmerking: De genoemde raden hebben adviesrecht ten aanzien van de vaststelling en wijziging van de reglementen.

waardering: B 5

314b

handeling: Het vaststellen van het reglement voor de medezeggenschapsraad / de personeelsraad en de studentenraad (OU).

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 284) art. 11.10, eerste lid, 11.21, eerste lid en 11.23, vierde lid

product: reglementen

opmerking: Het reglement van de studentenraad behoeft sinds 1997 de goedkeuring van de raad van toezicht.

waardering: B 5

316

handeling: Het vaststellen van een kiesreglement voor de medezeggenschapsraad / de personeelsraad en de studentenraad (OU).

periode: 1986 -

grondslag: Reglement medezeggenschapsraad; Reglement personeelsraad; Reglement studentenraad

product: kiesreglement

waardering: B 5

317

handeling: Het zorgdragen voor de samenstelling van de medezeggenschapsraad / de personeelsraad en de studentenraad (OU).

periode: 1985 -

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 39, eerste lid; Reglement medezeggen-schapsraad; Reglement personeelsraad; Reglement studentenraad

product: o.a. processen-verbaal van verkiezingsuitslagen

waardering: V 5 jaar het proces-verbaal van de verkiezingsuitslag blijft bewaard

324

handeling: Het verzorgen van middelen en voorzieningen voor de medezeggenschapsraad / de personeelsraad en de studentenraad (OU).

periode: 1985 -

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) zoals gewijzigd (Stb. 1992, 223) art. 39, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 11.20, tweede lid, gewijzigd (Stb. 1997, 284) art. 11.13, vijfde lid;

product: faciliteitenregeling, vergoedingen

waardering: V 5 jaar

401

handeling: het besluiten tot instellen van dienstraden bij centrale diensten

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.50 eerste lid; Bestuurs- en beheersreglementen, Structuurregelingen (KUB, KUN)

product: besluiten

waardering: B 5

404

handeling: het vaststellen van het reglement van de dienstraad

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.50 vijfde lid

product: besluiten

waardering: B 5

Onderwijsaanbod

328

handeling: Het in- en samenstellen van programmacommissies voor de leerstofgebieden of productgroepen. (OU)

periode: 1985 - 1992

grondslag: Bestuursreglementen

product: instellings- en benoemingsbesluiten, vergoedingsregelingen

opmerking: Het college van bestuur kan aan de programmacommissies richtlijnen geven voor de uitoefening van de taken.

waardering: B 5

330b

handeling: Het in- en samenstellen van een onderwijscommissie. (OU)

periode: 1996 -

grondslag: Beheersreglementen

product: instellingsbesluiten, benoemingsbesluiten

waardering: B 5

333b

handeling: Het besluiten welke opleidingen en cursussen tot ontwikkeling worden gebracht (OU).

periode: 1996 -

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) zoals gewijzigd (Stb. 1992, 223) art. 10, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 11.10 eerste lid; Bestuurs- en Beheersreglementen

product: besluiten

waardering: B 1

334

handeling: Het vaststellen van hoofdlijnen van opleidingen en cursussen. (OU)

periode: 1992 - 1995

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) zoals gewijzigd (Stb. 1992, 223) art. 10, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 11.3, eerste lid; Bestuursreglementen

product: Opleidings- en cursusprogramma's

opmerking: De hoofdlijnen hebben betrekking op het examen dat aan de opleiding verbonden is, de indelingen in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs, de leerstofgebieden, de studielast en de bepaling of onderzoek, praktische oefeningen dan wel nadere verrichtingen deel uitmaken van de opleiding.

waardering: B 6

62b

handeling: Het instellen en beëindigen van opleidingen.

periode: 1981 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 11, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 6.2 en art. 9.16 en 11.3, eerste lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.2; Algemeen Onderwijsreglement (KUN), Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 11, eerste lid; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 28 eerste lid; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuurs- en beheersreglementen;

product: besluiten, (concept-)diplomaprogramma's, cursussen, proeftoetsingen

waardering: B 6

336

handeling: Het evalueren van onderwijsprogramma's, cursussen en onderwijsresultaten (OU).

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 7.14; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 28, eerste lid; OU-statuut (Stb. 1988, 466) art. 4, vierde lid.

product: evaluatierapporten

waardering: B1

63

handeling: Het aanmelden voor en kennis geven van beëindiging van registratie in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs (CROHO) van nieuwe opleidingen.

periode: 1993 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 6.14, eerste lid, art. 6.15, eerste lid onder a; Structuurregeling (KUB)

product: aanmeldingen, kennisgevingen

opmerking: Het Centraal register opleidingen hoger onderwijs is een systematisch geordende verzameling gegevens met betrekking tot de opleidingen die door de instellingen voor hoger onderwijs worden verzorgd.

waardering: V 2 jaar

Onderwijs en onderzoek

64

handeling: Het vaststellen van het onderwijsreglement. (KUN)

periode: 1994 -

grondslag: Structuurregeling (KUN)

product: algemeen onderwijsreglement

waardering: B 1

67d

handeling: Het vaststellen van onderwijs- en examenregelingen.

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 7.13, eerste lid en 11.17, tweede lid, gewijzigd (Stb. 1997, 284) art. 7.13, eerste lid en 11.3, tweede lid; Bestuurs- en beheersreglement

product: onderwijs- en examenregelingen

waardering: B 4

61d

handeling: Het in- en samenstellen van opleidingscommissies. (OU)

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) zoals gewijzigd (Stb. 1997, 284) art. 11.11 eerste lid; Bestuurlijk convenant; Bestuurs- en beheersreglement

product: instellings- en benoemingsbesluiten

opmerking: De voordracht van de leden gebeurt door de hoogleraar-directeur.

waardering: B 5

65

handeling: Het doen van voordrachten voor de benoeming van en toevoegen van leden aan de onderwijs- en de onderzoekscommissie. (KUN)

periode: -1993

grondslag: Structuurregeling (KUN)

product: voordrachten

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij de Universiteitsraad

67

handeling: Het regelen van de werkwijze van de onderwijs- en de onderzoekscommissie. (KUN)

periode: -1993

grondslag: Structuurregeling (KUN)

product: regelingen

waardering: V 2 jaar na vervanging

69b

handeling: Het vaststellen van gedragscodes voor het gebruik van vreemde talen in onderwijs en examens.

periode: 1993 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.2 en art. 9.16, gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 7.2 onder c., Algemeen Onderwijsreglement (KUN);

product: regelingen

waardering: B 6

70

handeling: Het, gehoord de faculteitsraad of -raden en het college van decanen, verstrekken van onderwijsopdrachten aan anderen dan eigen medewerkers. (KUN, VU)

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregeling (KUN, VU)

product: opdrachten

waardering: V 10 jaar

71a

handeling: Het vaststellen van de indeling van het studiejaar. (KUN, KUB,VU

periode: 1993 -

grondslag: Bestuurs- en beheersreglement; Algemeen Onderwijsreglement (KUN)

product: besluiten

waardering: V 5 jaar

73

handeling: Het uitbrengen van studieadviezen aan studenten.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art. 36; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.9, eerste en tweede lid; Structuurregeling (VU); Algemeen Onderwijsreglement (KUN); Faculteitsreglementen (KUB, KUN)

product: studieadviezen

opmerking: Bij verschillende universiteiten (waaronder de Erasmus Universiteit, de Katholieke Universiteit Brabant en de Vrije Universiteit) wordt deze handeling onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur door (de voorzitters van) de examencommissies uitgevoerd. Bij de Katholieke Universiteit Nijmegen worden door het faculteitsbestuur speciale commissies studieadvies einde eerste studiejaar ingesteld die het advies uitbrengen.

waardering: V 30 jaar

74

handeling: het beoordelen van de persoonlijke omstandigheden van de student alvorens het studieadvies uit te brengen.

periode: 1993 -

grondslag: Uitvoeringsbesluit WHW van 22 september 1993, art. 2.1

product: besluiten

opmerking: Deze omstandigheden kunnen bestaan uit: ziekte, bepaalde functiestoornissen, zwangerschap, familieomstandigheden en bepaalde bestuursfuncties.

waardering: V 30 jaar

75b

handeling: Het aanwijzen van opleidingen met een bindend studieadvies.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb.- 1985, 562). art 36; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.9, tweede lid en art. 9.16, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 7.8b derde lid; Algemeen Onderwijsreglement (KUN)

product: besluiten

waardering: B 6

76b

handeling: Het vaststellen van afwijzingscriteria voor bindende studieadviezen.

periode: 1993 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.9, tweede lid en art. 9.16; Uitvoeringsbesluit Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1993, 487), art. 2.1, eerste lid onder f en tweede lid; Algemeen Onderwijsreglement (KUN)

product: regelingen

waardering: V 2 jaar na vervanging

77

handeling: Het uitvoeren van de jaarlijkse studievoortgangscontrole en het doen van mededeling hierover aan studenten.

periode: 1993 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.9a; Algemeen Onderwijsreglement (KUN)

product: studievoortgangsrapportages en berichten aan de studenten

waardering: V 1 jaar

78b

handeling: Het benoemen van de leden van de commissie voor de examens. (OU)

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. -1985, 562). 70, vierde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593),art. 7.12, eerste en tweede lid en art. 9.26, vierde lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.15 eerste lid onder e.; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 14, eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en Beheersreglementen

product: benoemingsbesluiten

waardering: B 5

85

handeling: Het vaststellen van regels met betrekking tot de afgifte van getuigschriften.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 41; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.58, eerste lid; Algemeen Onderwijsreglement (KUN)

product: regelingen

waardering: B 4

89c

handeling: Het voordragen van personen voor eredoctoraten bij het college van decanen/college voor promoties.(OU)

periode: 1992 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997,117) art. 9.15, tweede lid en gewijzigd (Stb. 1997, 284) art. 11.10; Structuurregelingen (KUN); Algemeen Onderwijsreglement (KUN); Promotiereglementen; Faculteitsreglementen

product: voordrachten doctoraat honoris causa

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het college van decanen/college voor promoties

90b

handeling: Het adviseren van het college van decanen bij het verlenen van eredoctoraten. (KUN)

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art. 15, vijfde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.21, vierde lid; Algemeen Onderwijsreglement (KUN); Promotiereglementen

product: adviezen

waardering: B 3

95

handeling: Het, na advies van de commissie colloquium doctum, verlenen van toelating tot de studie.

periode: (1985)-

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art. 27, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.29; Onderwijs- en Examenregelingen

product: besluiten

opmerking: Het college van bestuur verleent de toelating na een verklaring van de faculteit.

waardering: V 30 jaar

96

handeling: Het, ten behoeve van inschrijving voor de postpropedeutische fase, verlenen van vrijstellingen aan studenten met getuigschriften gelijkwaardig aan propedeusegetuigschriften.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562).art. 28, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.30, tweede lid; Algemeen Onderwijsreglement (KUN)

product: vrijstellingen

waardering: V 30 jaar

99

handeling: Het regelen van de toelating van studenten voor lerarenopleidingen, hogere kaderopleidingen pedagogiek, voortgezette kunstopleidingen en voortgezette opleidingen bouwkunst.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. -1985, 562). art 29; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.31, tweede lid; Algemeen Onderwijsreglement (KUN)

product: regelingen

waardering: B 4

100b

handeling: Het regelen van de inschrijvingsprocedure van aankomende studenten.

periode: 1993 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.33, eerste lid; Structuurregeling (VU); Bestuursreglement (KUN); Algemeen Onderwijsreglement (KUN)

product: inschrijvingsreglementen

waardering: B 4

348

handeling: Het vaststellen van de hoogte van het inschrijfgeld. (OU)

periode: 1985 -

grondslag: Inschrijfreglementen

product: besluiten

waardering: B 4

349b

handeling: Het vaststellen van de hoogte van het cursusgeld voor een onderwijseenheid. (OU)

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 7.50, eerste en derde lid

product: besluiten

waardering: B 4

101

handeling: Het besluiten op verzoeken tot inschrijving van studenten, auditoren en extraneï.

periode: 1993 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.33, derde lid, 7.37 , art. 7.40 en art. 7.54a; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 18, tweede tot en met zesde lid; Structuurregeling (VU); BestuursReglement (KUN); Algemeen Onderwijsreglement (KUN); Inschrijvingsregelingen

product: besluiten

opmerking: Voor de bijzondere universiteiten gelden de in art. 7.37 vierde tot en met zesde lid van de wet genoemde criteria voor afwijzing van de inschrijving van een student. Bij de inschrijving wordt door het college van bestuur bij het Centraal register inschrijving h.o. (CRIHO) nagegaan hoeveel studietijd de verzoeker nog als student ingeschreven kan zijn. Onder deze handeling wordt mede verstaan het innen van cursusgelden. Tevens valt hier onder het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten tot afwijzing of andere besluiten met de inschrijving en inning van cursusgelden samenhangend.

waardering: V 30 jaar

102

handeling: Het besluiten tot verlengen van de inschrijvingsduur van studenten wegens een handicap.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.35 tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.38, vierde lid; Algemeen Onderwijsreglement (KUN)

product: besluiten

waardering: V 30 jaar

103

handeling: Het opstellen van procedureregels over beëindigen van studies tijdens lopende studiejaren.

periode: 1993 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.42, negende lid; Algemeen Onderwijsreglement (KUN)

product: regelingen (kunnen onderdeel vormen van onderwijs- en examenregeling)

waardering: B 4

104

handeling: Het beslissen op verzoeken tot beëindigen van inschrijving tijdens het lopende studiejaar.

periode: 1993 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.42; Algemeen Onderwijsreglement (KUN); Inschrijvingsregelingen

product: besluiten

waardering: V 30 jaar

105

handeling: Het aanwijzen van personen die het CRIHO van universiteitswege mogen raadplegen.

periode: 1988 -

grondslag: Reglement voor het Centraal register inschrijving hoger onderwijs, art. 14

product: beschikkingen

opmerking: Het college van bestuur stelt de Informatie Beheer Groep, houder van het CRIHO, in kennis van deze aanwijzingen.

waardering: V 5 jaar na afloop van de aanwijzing

350a

handeling: Het vaststellen van een voorstel voor de minister om de inschrijvingsmogelijkheid van een cursus op te schorten indien de organisatorische en technische capaciteit van de onderwijseenheid die noodzaakt (OU).

periode: 1985 - 1993

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 7.55 en 11.10, eerste lid

product: voorstel

waardering: V 2 jaar na beëindiging van de opschorting

351

handeling: Het opschorten van de inschrijvingsmogelijkheid indien de organisatorische en technische capaciteit van de onderwijseenheid die noodzaakt. (OU)

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) zoals gewijzigd (Stb. 1997, 284) art. 7.55

product: besluiten

waardering: B 6

352

handeling: Het begeleiden van studenten tijdens hun studie. (OU)

periode: 1985 -

product: begeleidingsadviezen

opmerking: Onder deze handeling worden de (digitale) gegevensbestanden over studenten verstaan waarin bijv. de voortgang en of aantekeningen over de begeleiding geregistreerd zijn. Ook correspondentie met studenten door studiebegeleiders valt hieronder. Deze handeling wordt uitgevoerd door de facultaire en de ondersteunende directoraten.

waardering: V 15 jaar

106

handeling: Het verstrekken van inschrijvings-, studievoortgangs- en bekostigingsgegevens aan de minister.

periode: 1988 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.9a en art. 7.52, vijfde lid; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) zoals gewijzigd (Stb. 1988, 344) art. 18a, eerste lid; Reglement voor het Centraal register inschrijving hoger onderwijs, art. 11; Algemeen OnderwijsReglement (KUN)

product: rapportages

waardering: V 1 jaar

108b

handeling: Het jaarlijks vaststellen van het aantal studenten en auditoren dat op grond van de onderwijscapaciteit per opleiding kan worden ingeschreven voor de propedeutische fase (onderwijsfixus) en de postpropedeutische fase.

periode: 1993 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.53, eerste lid, art. 7.54 en art. 7.54a; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en beheersreglementen; Algemeen Onderwijsreglement (KUN)

product: besluiten

waardering: B 1

109

handeling: Het besluiten collegegelden voor studenten en auditoren die in de loop van het collegejaar inschrijven te verlagen.

periode: 1993 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.43, tweede lid en art. 7.44, tweede lid; Bestuursreglement (KUN); Algemeen Onderwijsreglement (KUN)

product: besluiten

waardering: V 5 jaar

110

handeling: Het vaststellen van individuele regelingen voor gespreide betaling van collegegelden.

periode: 1993 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.47 onder b; Bestuursreglement (KUN); Algemeen Onderwijsreglement (KUN)

product: individuele betalingsregelingen

waardering: V 5 jaar

111

handeling: Het opstellen van procedureregels voor terugbetalen van collegegelden.

periode: 1993 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.49, vijfde lid; Algemeen Onderwijsreglement (KUN)

product: regelingen

waardering: V 10 jaar na vervanging

112b

handeling: Het regelen en implementeren van faciliteiten ten behoeve van (collectieve) studentenvoorzieningen (KUN)

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.62, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.18, eerste lid; Structuurregeling (KUN)

product: regelingen, uitvoeringsvoorschriften, besluiten

opmerking: Met collectieve studentenvoorzieningen worden bedoeld de studentengezondheidszorg, de studentenpsychologen, de studentendecanen, de studentensportvoorzieningen, enz.

waardering: B 1

113

handeling: Het regelen en geven van uitvoering aan studiebegeleiding van studenten uit minderheidsgroepen.

periode: 1993 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.34, eerste lid onder d en e; Algemeen Onderwijsreglement (KUN)

product: studiebegeleiding

waardering: B 4

115

handeling: Het opstellen van regels over financiële ondersteuning van studenten en auditoren (afstudeerfondsen).

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 38, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.51, vierde lid; Uitvoeringsbesluit Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1993, 487), art. 2.2; Algemeen Onderwijsreglement (KUN)

product: regeling

waardering: B 4

116

handeling: Het besluiten op aanvragen tot het verlenen van financiële ondersteuning.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 38, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.51, eerste en tweede lid; Algemeen Onderwijsreglement (KUN); reglementen van afstudeerfondsen

product: besluiten

waardering: V 7 jaar

117

handeling: Het vaststellen van nadere regels voor omtrent het maximale aantal bestuursleden van een studentenorganisatie dat in aanmerking komt voor ondersteuning

periode: 1993 -

grondslag: Besluit van 25 juni 1993 (Stb. 376) met betrekking tot de bepalingen (UWWO, UWHBO en UWOU) inzake het afstudeerfonds, art 1;

Besluit van 11 augustus 1994, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW in verband met persoonlijke omstandigheden bij studieadvies en bijzondere omstandigheden bij financiële ondersteuning studenten en auditoren, art 2.2 lid 5

product: regeling

waardering: B 4

353b

handeling: Het vaststellen van een regeling voor gedeeltelijke korting op het cursusgeld voor minderdraagkrachtigen. (OU)

periode: 1996

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 7.50, tweede en derde lid

product: regeling, onder andere:

 • -

  Kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (Stcrt. 1994, 92)

 • -

  Kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (Stcrt. 1996, 10)

opmerking: Over de toepassing van de Kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) brengt de Open Universiteit jaarlijks verslag uit aan de minister.

waardering: B 4

354

handeling: Het toekennen van een gedeeltelijke korting op het cursusgeld aan minderdraagkrachtigen. (OU)

periode: 1993 -

grondslag: Kortingsregelingen Cursusgeld Open Universiteit

product: beschikkingen

waardering: V 5 jaar

355

handeling: Het vaststellen van nadere regels en het treffen van voorzieningen voor bepaalde groepen studenten en auditoren. (OU)

periode: 1985 -

grondslag: Voorlopige regelingen Open Universiteit (Stcrt. 1985, 7) art. 13-15; Uitvoeringsbesluit O.U. (Stb. 1987, 610) art. 6-8; Inschrijvingsreglement (1988) art. 21; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 7.34, derde lid en 7.35

product: regelingen, voorzieningen

opmerking: Te denken valt aan gehandicapten, soldaten, collectieve inschrijvingen of buitenlandse studenten. Hiertoe worden ook gerekend betalingsregelingen.

waardering: B 4

118

handeling: Het bekend maken van rechten en verplichtingen van studenten, voortvloeiende uit bepalingen bij of krachtens de wet.

periode: 1993 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.59; Algemeen Onderwijsreglement (KUN)

product: studentenstatuut, vademecum

waardering: B 4

119b

handeling: Het voordragen van leden voor het college van beroep voor de examens. (OU)

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 38, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 11.10, tweede lid

product: voordrachten

waardering: V 5 jaar wordt bewaard bij de bestuursraad

120a

handeling: Het in- en samenstellen van het college van beroep voor de examens.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.122, eerste lid.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.60, vierde lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117); Structuurregelingen (KUB, VU); BestuursReglement (KUN); BeroepsReglementen (KUN)

product: instellings- en benoemingsbesluiten

Opmerking: Ingevolge de wijziging van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek met de wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie (Stb. 1997, 117) wordt deze handeling verricht door het instellingsbestuur, in deze het college van bestuur.

Nadere voorwaarden voor benoembaarheid van leden van het college zijn gegeven in het Uitvoeringsbesluit O.U. en de WHW. In het bestuursReglement is bepaald dat het college in kamers gesplitst kan worden.

waardering: B 5

122c

handeling: Het goedkeuren van het reglement van orde van het college van beroep voor de examens.

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.62, tweede lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117)

product: besluiten

waardering: V 5 jaar wordt bewaard bij het college van beroep voor de examens

130

handeling: Het, gehoord het college van decanen en in overleg met de universiteitsraad, vaststellen van regels betreffende de wetenschapsbeoefening en andere universitaire activiteiten ten behoeve of in opdracht van derden. (KUB)

periode: 1993 -

grondslag: Bestuursreglementen (KUB)

product: regelingen

waardering: B 4

136

handeling: Het goedkeuren van door faculteitsraden vastgestelde onderzoekprogramma's van werkgroepen.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 91, derde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.47, derde lid; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen

product: besluiten

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij de faculteit

145

handeling: Het doen van voordrachten voor de benoeming van leden van het bestuur van het Bezinningscentrum. (VU)

periode: 1993 -

grondslag: Bestuursreglement (VU)

product: voordrachten

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij de Universiteitsraad

Samenwerking bekostigde instellingen

149

handeling: Het voorbereiden en implementeren van overeenkomsten tussen instellingen inzake samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 51 sub c en art. 148 eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.5, art. 8.1 en art. 9.7; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuurs- en beheersreglementen

product: overeenkomsten, gemeenschappelijke regelingen

waardering: B 1

150b

handeling: Het, na advies van het college van decanen en de betrokken faculteitsraden, besluiten op het aangaan van overeenkomsten tussen instellingen inzake samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek.

periode: 1994 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 8.1 en art. 9.16; Structuurregelingen (KUN)

product: overeenkomsten, gemeenschappelijke regelingen

waardering: B 1

424

handeling: Het, in gezamenlijk met de raad van bestuur van het academisch ziekenhuis, het treffen, na overleg met de universiteitsraad of de ondernemingsraad, van een gemeenschappelijk regeling tot het oprichten van een gemeenschappelijk beleidsorgaan

periode: 1992 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.1992, 593), art. 12.19 en 12.20, gewijzigd (Stb. 1997, 117), art 12.20

product: gemeenschappelijke regeling

waardering: B 1

426

handeling: het sluiten van een overeenkomst met de raad van bestuur voor instellen van gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan voor de uitvoering van het vastgestelde document aangaande de onderlinge afstemming van werkzaamheden op het gebied van het wetenschappelijk geneeskundig onderwijs en onderzoek

periode: 1992 -

grondslag: Wet op het hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.1992, 593) art. 12.22

product: overeenkomsten

waardering: B 1

Bestuur en inrichting

159a

handeling: Het adviseren van het stichtingsbestuur of verenigingsbestuur over de vaststelling en wijziging van de structuurregeling van de Universiteit en van het Academisch Ziekenhuis. (KUN, VU)

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregelingen (KUN, VU)

product: adviezen

waardering: B 3

160

handeling: Het voorbereiden en opstellen van nadere regels voor inrichting en bestuur van de universiteit.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 58 eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.14, eerste lid; Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 20; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 28, tweede lid; Structuurregelingen (KUB, VU)

product: bestuursreglementen, huishoudelijke reglementen

opmerking: Een huishoudelijk reglement van de OU moest in de periode 1981-1984 door de minister goedgekeurd worden.

waardering: B 5

161b

handeling: Het vaststellen en wijzigen van nadere regels voor inrichting, bestuur en beheer van de universiteit.

periode: 1995 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.14, eerste lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.4 en art. 11.3; Bestuurs- en beheersreglementen; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)

product: bestuursreglementen

waardering: B 5

359b

handeling: Het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot de taakverdeling tussen de bestuursorganen van de universiteit.(OU)

periode: 1985 - 1997

product: bestuurlijke convenanten

waardering: B 5

164c

handeling: Het adviseren van de minister c.q. het stichtingsbestuur of verenigingsbestuur, inzake benoeming en ontslag van leden van het college van bestuur.

periode: 1981 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 49, tweede en derde lid; Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 10, tweede lid onder c, 13, tweede lid en 14, tweede lid: Wet op de Open Universiteit (Stb.1994, 573) art. 27, tweede en vierde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.5, tweede en derde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en beheersreglementen

product: adviezen

waardering: B 5

360

handeling: Het vaststellen van een reglement van orde voor de vergaderingen en werkzaamheden van het college van bestuur.(OU)

periode: 1985 -

grondslag: Bestuurs- en beheersreglementen

product: reglement van orde

waardering: B 5

168

handeling: Het voorbereiden en implementeren van interne voorschriften betreffende de universiteit en haar werkzaamheden, niet zijnde ten aanzien van de primaire taken.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 51 en 52; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.7 en 9.8 en art. 11.3, eerste lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.2 eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en beheersreglementen; Regeling Bescherming Persoonsgegevens

product: (interne) regelingen, onder andere reglement voor informatievoorziening en het beheer en gebruik van bestanden van persoonsgegevens; huisregels, procedures, autorisaties

waardering: B 5

169

handeling: Het verantwoorden van bepaalde besluiten aan het stichtingsbestuur of het verenigingsbestuur, de universiteitsraad, de bestuursraad, de raad van toezicht of de minister. (KUN, VU, OU)

periode: 1981 -

grondslag: Statuten van de Stichting (KUN); Structuurregelingen (KUN, VU); Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 15, derde lid en 19; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 29, eerste en tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 11.5, eerste en tweede lid, gewijzigd (Stb. 1997, 284) art. 11.4; Bestuurs- en beheersreglementen

product: rapportages

waardering: B 2

361

handeling: Het beheren van gegevensbestanden.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) zoals gewijzigd (Stb. 1992, 223) art. 28, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 11.3, eerste lid; Bestuurs- en beheersreglementen

product: autorisaties, verantwoordingen

opmerking: Hieronder valt de aanschaf en het onderhoud van bestanden, de regeling van de openbaarheid en het toezicht op het gebruik van gegevensbestanden. De metagegevens en plannen van inrichting van gegevensbestanden onder deze handeling worden bewaard omdat zij inzicht verschaffen in de informatiecontext.

waardering: V 5 jaar

170

handeling: Het voorbereiden en vaststellen van het huisvestingsbeleid.

periode: 1993 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.7 onder b en art. 2.13, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.2 eerste lid; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 50; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en Beheersreglementen; Memorie van Toelichting op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, Tweede Kamer vergaderjaar 1988-1989, 21 073, nr. 3

product: huisvestingsplannen, besluiten

waardering: B 5

Het uitvoeren van het huisvestingsbeleid (het beheren van roerende en onroerende zaken)

607

handeling: Het toewijzen van ruimten aan faculteiten en afdelingen van de instelling

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 11.3, eerste lid; Bestuursreglementen; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en Beheersreglementen; Memorie van Toelichting op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 073, nr. 3; Memorie van Toelichting op de Wijziging van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek in verband met de decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen in het wetenschappelijk onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek, Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 801, nr. 3;

product: besluiten

opmerking: De jaarlijkse opgaven van de toewijzing blijven bewaard.

waardering: V 5 jaar na toewijzing

600

handeling: Het tijdelijk beschikbaarstellen van ruimten aan faculteiten en afdelingen van de instelling

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 11.3, eerste lid; Bestuursreglementen; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en Beheersreglementen; Memorie van Toelichting op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 073, nr. 3; Memorie van Toelichting op de Wijziging van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek in verband met de decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen in het wetenschappelijk onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek, Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 801, nr. 3;

product: besluiten

opmerking: Hier onder meer de beschikbaarstelling van openbare ruimten en vergaderzalen e.d.

waardering: V 2 jaar na beschikbaarstelling

601

handeling: Het verhuren van ruimten aan derden

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 11.3, eerste lid; Bestuursreglementen; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en Beheersreglementen; Memorie van Toelichting op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 073, nr. 3; Memorie van Toelichting op de Wijziging van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek in verband met de decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen in het wetenschappelijk onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek, Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 801, nr. 3;

product: besluiten

waardering: V 7 jaar na afloop van de huurovereenkomst

602

handeling: Het huren van ruimten en pachten van terreinen

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 11.3, eerste lid; Bestuursreglementen; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en Beheersreglementen; Memorie van Toelichting op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 073, nr. 3; Memorie van Toelichting op de Wijziging van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek in verband met de decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen in het wetenschappelijk onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek, Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 801, nr. 3;

product: besluiten

waardering: V 7 jaar na afloop van de overeenkomst

603

handeling: Het inrichten van ruimten

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 11.3, eerste lid; Bestuursreglementen; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en Beheersreglementen; Memorie van Toelichting op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 073, nr. 3; Memorie van Toelichting op de Wijziging van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek in verband met de decentralisatie van huisvestings- en beste-dingsbeslissingen in het wetenschappelijk onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek, Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 801, nr. 3;

product: besluiten

waardering: V 5 jaar na inrichting van de ruimten

604

handeling: Het aankopen van gebouwen en terreinen

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 11.3, eerste lid; Bestuursreglementen; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en Beheersreglementen; Memorie van Toelichting op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 073, nr. 3; Memorie van Toelichting op de Wijziging van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek in verband met de decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen in het wetenschappelijk onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek, Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 801, nr. 3;

product: besluiten

opmerking: De transportakte blijft bewaard

waardering: V 7 jaar na aankoop

605

handeling: Het verkopen van gebouwen en terreinen

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 11.3, eerste lid; Bestuursreglementen; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en Beheersreglementen; Memorie van Toelichting op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 073, nr. 3; Memorie van Toelichting op de Wijziging van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek in verband met de decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen in het wetenschappelijk onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek, Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 801, nr. 3;

product: besluiten

opmerking: De transportakte blijft bewaard

waardering: V 7 jaar na verkoop

173

handeling: Het sluiten van overeenkomsten tot het geven van onderwijs of verrichten van onderzoek voor derden.

periode: 1985

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 51, sub a; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.7, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.2; Bestuurs- en beheersreglementen

product: overeenkomsten

opmerking: De bevoegdheid tot het sluiten van overeenkomsten is bij enkele universiteiten gemandateerd aan faculteitsbesturen.

waardering: B 1

174a

handeling: Het vaststellen van voorschriften over de wijze waarop de faculteitsbesturen meewerken aan het bestuur van de universiteit.

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregelingen (KUN); Bestuurs- en beheersreglementen; Faculteitsreglementen

product: voorschriften

opmerking: De medewerking van faculteitsbesturen aan het bestuur van de universiteit als geheel staat omschreven in de wet en de bestuursreglementen. Het college van bestuur heeft de bevoegdheid de verdere medewerking van de faculteitsbesturen te regelen.

waardering: B 1

175

handeling: Het vaststellen van het beleid inzake de samenwerking met de Raad van Bestuur van het Academisch Ziekenhuis. (KUN)

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregeling (KUN)

product: beleidsplannen, overlegverslagen

waardering: B 1

176

handeling: Het instemmen met besluiten van de Raad van Bestuur van het Academisch Ziekenhuis, die belangrijke implicaties hebben voor de taakstelling van de Universiteit. (KUN)

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregeling (KUN)

product: besluiten

waardering: B 6

362

handeling: Het voeren van bezwaar- of beroepsprocedures. (OU)

periode: 1985 -

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 30, derde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 563) art. 11.6, derde lid

product: bezwaar- en beroepschriften

opmerking: Het college van bestuur was bevoegd om namens de bestuursraad het aan de raad toekomende beroepsrecht uit te oefenen.

waardering: B 6

363

handeling: Het oprichten en in stand houden van rechtspersonen. (OU)

periode: 1985 -

grondslag: Bestuursreglementen

product: notariële akten

opmerking: Voorbeelden van bedoelde rechtspersonen zijn de Stichting Open Universiteitsfonds, de Stichting Kunst en OU en de Open Universiteit Bedrijfsopleidingen b.v.

waardering: B 5

177d

handeling: Het adviseren van de minister bij de benoeming en het ontslag van leden van de stichtingsraad en de voorzitter van de bestuursraad.

periode: 1981 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 55, derde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.11, derde lid; Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 10, tweede lid onder c, 13, tweede lid en 14, tweede lid; Bestuursreglementen

product: adviezen

waardering: B 5

181b

handeling: Het vaststellen van interne regelingen en procedures van de universiteitsraad.

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.34; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en beheersreglementen; Reglementen van orde universiteitsraad

product: o.a. richtlijnen, huishoudelijke reglementen, reglement van orde, instellingsbesluiten van commissies, overdrachten van bevoegdheden.

opmerking: Handelingen die door commissies van de universiteitsraad verricht worden, worden tot de handelingen van de universiteitsraad zelf gerekend.

waardering: B 5

185b

handeling: Het, gehoord het college van decanen, vaststellen en wijzigen van richtlijnen voor organisatie en coördinatie van onderwijs en wetenschapsbeoefening. (KUN)

periode: 1993 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.17, eerste lid; Structuurregelingen (KUN); Bestuurs- en beheersreglementen

product: (jaarlijkse) richtlijnen/bindende instructies

waardering: B 1

187b

handeling: Het instellen van beroep, bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, tegen (bepaalde) beslissingen van de minister.

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.16 tweede lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 14.1; Structuurregelingen (KUB, VU)

product: beroepschriften

waardering: B 6

367

handeling: Het toekennen van toelagen of tegemoetkomingen aan leden van de bestuursraad.(OU)

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 31, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 11.12, derde lid

product: beschikking

opmerking: De minister kan voor de toekenning van toelagen of tegemoetkomingen richtlijnen geven, waarbij het college van bestuur gehoord wordt.

waardering: V 5 jaar

190b

handeling: Het adviseren van de minister c.q. het stichtings- of verenigingsbestuur bij de benoeming van de rector magnificus.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 64, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.20, tweede en derde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen

product: adviezen

waardering: B 5

193a

handeling: Het adviseren van de universiteitsraad ingeval van voordracht tot (tussentijds) ontslag van de rector magnificus.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 64, derde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.20, derde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen

product: adviezen

waardering: B 5

201

handeling: Het goedkeuren van nadere regelingen voor bestuur en inrichting van faculteiten.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 75, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.31, tweede lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.14 vierde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en beheersreglementen; Faculteitsreglementen

product: besluiten

waardering: B 5

202

handeling: Het opstellen en vaststellen van (delen van) nadere regelingen voor bestuur en inrichting van faculteiten.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 75, vierde lid en art. 51, sub g; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.31, vierde lid en art. 9.7 onder g, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.14 vijfde lid; Structuurregelingen (KUN, VU)

product: (delen van) faculteitsreglementen

opmerking: Het college is bevoegd het Faculteitsreglement op te stellen indien de facultaire bestuursorganen hieromtrent in gebreke blijven.

waardering: B 5

206b

handeling: Het benoemen en ontslaan van leden en voorzitter (decaan) van het faculteitsbestuur.

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.24, tweede lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.13 eerste en tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en beheersreglementen; Faculteitsreglementen

product: benoemings- en ontslagbesluiten

opmerking: Ingeval de faculteitsraad een lid van het faculteitsbestuur tussentijds wil ontslaan moet het faculteitsbestuur worden gehoord. Bij de Katholieke Universiteit Nijmegen behoeven de benoemingen de goedkeuring van het college van bestuur.

Ingevolge de wijziging van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) gewijzigd (Stb. 1997, 117) is bepaald dat het college van bestuur bij benoeming van de decaan de faculteitsraad hoort.

waardering: B 5

207

handeling: Het goedkeuren van de benoeming van de leden van het faculteitsbestuur door de faculteitsraad. (KUN)

periode: 1994 -

grondslag: Structuurregeling (KUN)

product: besluiten

waardering: V 10 jaar na afloop benoeming

209

handeling: Het benoemen en ontslaan van beroepsdecanen.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 68, vijfde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.24, vijfde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen

product: benoemings- en ontslagbesluiten

waardering: V 10 jaar na ontslagdatum

414

handeling: het bepalen welke leden van de facultaire gemeenschap behoren tot interfacultaire onderzoekinstituten of -scholen

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.21 eerste lid.

product: besluiten

waardering: V 10 jaar

215

handeling: Het, gehoord de faculteitsraad, benoemen van buitenuniversitaire leden van de faculteitsraad.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 75, vijfde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.29, vijfde lid; Structuurregelingen (KUB); Bestuursreglementen

product: benoemingsbesluiten

waardering: B 5

222

handeling: Het, na overleg met de betrokken partijen, bekrachtigen van besluiten van het faculteitsbestuur, waaraan de faculteitsraad zijn instemming onthouden heeft.

periode: 1994 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.40 vierde lid; Structuurregeling

product: besluiten

waardering: B 6

224

handeling: Het, gehoord de universiteitsraad, goedkeuren van gemeenschappelijke regelingen tussen faculteiten ten behoeve van de verzorging van opleidingen.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 83, derde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.39, derde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Algemeen Onderwijsreglement (KUN)

product: besluiten

waardering: B 5

225

handeling: Het aan faculteitsraden opdragen gemeenschappelijke regelingen ten behoeve van de verzorging van opleidingen vast te stellen of eventueel zelf vaststellen.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 83, vierde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.39, vierde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen

product: besluiten

waardering: B 4

230

handeling: Het instellen van werkgroepen tussen vakgroepen van verschillende faculteiten.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 92, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.48, eerste lid; Structuurregelingen (KUB, VU); BestuursReglementen; Faculteitsreglementen

product: Instellingsbesluiten

waardering: B 5

231

handeling: Het bij overeenkomst met andere instellingen instellen van werkgroepen.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 92, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.48, tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen

product: overeenkomsten

waardering: B 5

236c

handeling: Het instellen van onderzoekinstituten of onderzoekscholen. (LUW)

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.20 eerste lid en art. 9.21 eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en Beheersreglementen; Faculteitsreglementen

product: instellingsbesluiten

opmerking: De instelling van onderzoekinstituten en -scholen gebeurt bij bestuursReglement, bij de Katholieke Universiteit Nijmegen sinds 1994 bij Faculteitsreglement. Daarbij moet een faculteit worden aangewezen waarvan de raad, het bestuur en de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening de bevoegdheden uitoefenen die krachtens de wet aan deze organen zijn toegekend.

Waardering: B 5

237

handeling: Het bij overeenkomsten met andere instellingen instellen van onderzoekinstituten of onderzoekscholen.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 98, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.54, tweede lid en art. 9.55, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.23; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en beheersreglementen; Faculteitsreglementen

product: instellingsbesluiten

waardering: B 5

241

handeling: Het goedkeuren van benoemingen door faculteitsbesturen van de wetenschappelijk directeuren van onderzoekinstituten of onderzoekscholen.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 94, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.50, tweede lid en art. 9.55; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen

product: besluiten

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het faculteitsbestuur (tot 10 jaar na het ontslag)

245

handeling: Het treffen van voorzieningen en het doen van mededeling daarover aan de minister, het stichtingsbestuur of het verenigingsbestuur bij verwaarlozing van het bestuur van (onderdelen van) faculteiten.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 120, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.70, eerste lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.27 eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en beheersreglementen

product: besluiten

waardering: B 5

369

handeling: Het vaststellen van nadere regels inzake de procedure van aanbeveling voor de benoeming van hoogleraren.

periode: 1985 -

grondslag: Bestuursreglementen; Bestuurs- en beheersreglementen

product: regelingen

waardering: B 5

249a

handeling: Het in- en samenstellen van benoemingsadviescommissies voor de benoeming van hoogleraren.(OU)

periode: 1985 - 1994, 1997 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 79, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.35, tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en Beheersreglementen; Bestuursreglementen; Beheersreglementen

product: instellings- en benoemingsbesluiten

opmerking: Het instellen van een benoemingsadviescommissie voor de benoeming hoogleraren is bij de wijziging van de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, Stb. 1997, 117 niet meer verplicht gesteld. Het is de faculteitsbesturen vrij om een dergelijke commissie in te stellen.

waardering: B 5

252c

handeling: Het doen van voorstellen tot benoemingen van hoogleraren. (OU)

periode: 1985 - 1990

grondslag: Bestuursreglementen

product: benoemingsvoordracht

waardering: V 5 jaar

253

handeling: Het, na advies van het college van decanen en de faculteitsraad (tot 1997), benoemen van hoogleraren.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 79, eerste en tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.35; Bestuurs- en beheersreglementen

product: benoemings- en ontslagbesluiten

waardering: B 5

254

handeling: Het, op advies van de desbetreffende faculteitsraad dan wel -raden, opstellen van een aanbeveling voor de in te vullen plaats van hoogleraar. (KUB, KUN, VU)

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)

product: aanbevelingen

waardering: KUB, KUN V 1 jaar wordt bewaard bij het stichtingsbestuur, de adviezen van de andere universitaire organen worden meegezonden

VU B 3 het college verzamelt de adviezen en stelt aan de hand daarvan zijn aanbeveling op; de adviezen worden niet meegezonden

256

handeling: Het schorsen van hoogleraren voor een periode van een maand of adviseren van het stichtingsbestuur inzake schorsing van langer dan een maand. (KUN)

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregeling (KUN)

product: schorsingsbesluiten, adviezen

waardering: V 10 jaar na ontslagdatum

257

handeling: Het voorbereiden van regelingen voor het vestigen van bijzondere leerstoelen.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 211, eerste lid; Bestuursreglementen

product: regelingen

Bijvoorbeeld: Regeling vestiging bijzondere leerstoelen en aanstelling bijzonder hoogleraren (EUR)

waardering: B 4

258b

handeling: Het vaststellen van regelingen voor het vestigen van bijzondere leerstoelen.

periode: 1997 -

grondslag: Bestuurs- en beheersreglementen

product: besluiten

waardering: B 4

259

handeling: Het inwinnen van adviezen bij betreffende bestuurlijke instanties van de universiteit op het verzoek tot bevoegdverklaring voor de vestiging van een bijzondere leerstoel. (KUB, VU)

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregelingen (KUB, VU)

product: ingewonnen adviezen, richtlijnen

opmerking: Het college kan aan de adviserende instanties richtlijnen geven over welke onderwerpen zij in ieder geval advies dienen uit te brengen. Ten aanzien van het in te winnen advies van de universiteitsraad doet het college een voorstel.

waardering: KUB V 1 jaar wordt bewaard bij het stichtingsbestuur,

VU: B 3 zie ook de toelichting bij 285.

261b

handeling: Het, gehoord het college van decanen (tot 1997), het College van Promoties en eventueel andere universitaire bestuursorganen, beslissen op verzoeken tot vestiging van bijzondere leerstoelen (bijzonder hoogleraar).

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 210, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.79, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.53; Structuurregelingen (KUN)

product: besluiten/bevoegdverklaringen

opmerking: De rechtspersoon die de bijzondere leerstoel heeft gevestigd moet, ten behoeve van de beoordeling door de universiteit, jaarlijks een verslag opstellen omtrent de vervulling van onderwijs- en onderzoektaken door de bijzonder hoogleraar.

waardering: B 4

262a

handeling: Het bekrachtigen van aanstellingen van bijzonder hoogleraren, indien de kandidaat niet is gepromoveerd.

periode: 1993 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.81, eerste lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.55 eerste lid; Bestuurs- en Beheersreglementen

product: besluiten

waardering: V 10 jaar of conform vigerende instellingsrichtlijnen

263

handeling: Het vaststellen van regels voor het gebruik van faciliteiten van de universiteit door bijzonder hoogleraren. (KUB, VU)

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregelingen (KUB, VU)

product: regelingen

waardering: V 1 jaar na vervanging

264

handeling: Het voorbereiden en opstellen van nadere regels voor universitaire verkiezingen.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 59, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.15, eerste lid en art. 9.7, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.2; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)

product: kiesreglementen

waardering: B 5

265b

handeling: Het vaststellen en wijzigen van nadere regels voor universitaire verkiezingen.

periode: 1985 -

product: Kiesreglementen

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 59, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.15, eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en beheersreglementen

waardering: B 5

268

handeling: Het, gehoord de universiteitsraad, samenstellen van het centrale stembureau (de kiescommissie).

periode: 1985 -

grondslag: Kiesreglementen

product: benoemingsbesluiten

waardering: V 2 jaar

271c

handeling: Het voorbereiden van universitaire verkiezingen. (KUN)

periode: 1985 -

grondslag: Kiesreglementen (KUN)

product: onder andere: (erkennings)besluiten, kiezersregister

opmerking: Activiteiten die in het kader van de voorbereiding plaatsvinden zijn onder andere het vaststellen van het kiezersregister, het besluiten over de geldigheid van kandidaatstelling en de erkenning van kiesverenigingen.

waardering: V 2 jaar (na afloop zittingsperiode gekozenen)

272c

handeling: Het vaststellen en bekendmaken van uitslagen van verkiezingen. (KUN)

periode: 1985 -

grondslag: Kiesreglementen (KUN)

product: Onder meer: processen-verbaal van verkiezingsuitslagen

waardering: B 5

274b

handeling: Het voorzien in tussentijds ontstane vacatures. (KUN)

periode: 1985 -

grondslag: Kiesreglementen (KUN)

product: besluiten

waardering: B 5

275c

handeling: Het beslissen op bezwaren tegen besluiten van stembureaus inzake kiesregisters, kandidaatstellingen, het ongeldig verklaren van verkiezingen, het vaststellen van verkiezingsuitslagen en het voorzien in vacatures in de gekozen raden. (KUN/OU)

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.3; Kiesreglementen (KUN)

product: besluiten

opmerking: Tegen besluiten op bezwaarschriften door centrale stembureaus, faculteitsstembureaus of het college van bestuur kan in beroep worden gegaan bij het college van beroep voor het hoger onderwijs

waardering: V 10 jaar

278

handeling: Het doen van benoemingsvoorstellen voor leden van het college van beroep voor de verkiezingen. (VU)

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregeling (VU)

product: voordrachten

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het verenigingsbestuur

281

handeling: Het opstellen van (nadere) regels voor de beheersmatige organisatie van de universiteit.

periode: 1985-1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 99, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.56, eerste lid, art. 11.3, eerste lid en art. 11.14; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 28, eerste en derde lid en 33; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Beheersreglementen

product: beheersreglementen, dienstinstructies, instellingsbesluiten

opmerking: De instelling van centrale universitaire diensten, zoals de bibliotheek of het universiteitsbureau gebeurt bij het beheersreglement.

waardering: B 5

284

handeling: Het geven, wijzigen en intrekken van opdrachten aan beheerders om in naam en onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur beheerstaken uit te voeren (mandaten).

periode: 1985 -

grondslag: bestuurs- en beheersreglementen

product: mandaatbeschikkingen

opmerking: Als gevolg van het besluit het beheer van de universiteit te deconcentreren, zijn een groot aantal beheerstaken gemandateerd aan beheerders van decentrale beheerseenheden (bijv. de faculteiten, de universiteitsbibliotheek). Iedere beheerseenheid heeft een beheerder die verantwoordelijk is voor de doelmatige en rechtmatige aanwending van personeel, financiën, roerende en onroerende goederen en informatiesystemen. De beheerstaken en hun mandatering aan de beheerseenheden worden beschreven in het beheersreglement. De beheerseenheden zijn o.a. het bureau van de universiteit (beheerder: secretaris van de universiteit), de faculteiten (beheerders: decanen of directeurenbeheer) en diensten en bedrijven. De beheerders overleggen maandelijks in het Beheerdersoverleg om te komen tot een goede afstemming van de onderlinge beheerstaken.

Tot voor kort was elke faculteit een aparte beheerseenheid en waren er een aantal ondersteunende diensten. Op dit moment kent de OU vijf organisatorische beheerseenheden, te weten drie facultaire directoraten, het directoraat Onderwijstechnologisch expertisecentrum en het directoraat Ondersteunende diensten. In de drie facultaire directoraten zijn de vroegere faculteiten geclusterd.

waardering: V 10 jaar na afloop van het mandaat

285

handeling: Het vaststellen instructies voor centrale universitaire diensten. (KUN, VU)

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregelingen (KUN, VU)

product: dienstinstructies

waardering: B 5

286b

handeling: Het sluiten van overeenkomsten tot kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen of overeenkomsten waarbij de stichting of vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt. (KUB, KUN, VU)

periode: 1993 -

grondslag: Statuten van de Stichting of Vereniging (KUB, KUN, VU); Structuurregelingen (KUN, VU); Beheersreglementen (KUB, KUN, VU)

product: notariële aktes

waardering: B 6

287

handeling: Het nemen van maatregelen op voorschriften met betrekking tot een goede gang van zaken in de universiteitsgebouwen en op de universitaire terreinen.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 52; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593),art. 1.4, art. 7.57a en art. 9.8, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 7.57 onder a; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 28, derde, gewijzigd (Stb. 1992, 223) tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)

product: besluiten, maatregelen.

opmerking: Hieronder vallen zaken als de verlening of ontzegging van toegang tot de universitaire terreinen en gebouwen

waardering: V 1 jaar na verval maatregel

373

handeling: Het beslechten van geschillen tussen universitaire organen ten aanzien van het beheer.

periode: 1985 -

grondslag: Bestuurs en beheersreglementen

product: uitspraken

waardering: V 10 jaar

288

handeling: Het kopen van (wetenschappelijke) literatuur ten behoeve van onderwijs en onderzoek.

periode: 1993- 1997

grondslag: Beheersreglementen

product: rekeningen

waardering: V 10 jaar

289

handeling: Het, op voorstel van de bibliothecaris en gehoord de bibliotheekcommissie, vaststellen van regels inzake het gebruik van de centrale bibliotheek en de instituutsbibliotheken.

periode: 1993 - 1997

grondslag: Beheersreglementen

product: regelingen

waardering: V 1 jaar na vervanging

294

handeling: Het schorsen of vernietigen van besluiten van het faculteitsbestuur, de faculteitsraad en examencommissies wegens strijd met het recht of het algemeen of universitair belang.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 1124, eerste lid en art 115; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.64, art. 9.65 en art. 11.26, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.24 eerste lid en art. 11.12; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) zoals gewijzigd (Stb. 1992, 223) art. 44a; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en beheersreglementen; Faculteitsreglementen

product: schorsings- en vernietigingsbesluiten, beschikkingen

waardering: V 10 jaar

296

handeling: Het stellen van nadere regels omtrent de wijze van behandeling van geschillen opgedragen aan bestuursorganen.

periode: 1985 -1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 125; Structuurregeling (KUB); Bestuursreglementen

product: regelingen

waardering: V 1 jaar na vervanging

299a

handeling: Het beslissen op bezwaarschriften en/of beroepen tegen besluiten van (lagere) universitaire organen.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 121, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.71 en art. 9.72; Algemene wet bestuursrecht; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen (KUB, KUN, VU); Reglement Informatievoorziening (KUN)

product: besluiten

opmerking: Het bestuursorgaan kan de zaak zelf in behandeling nemen of besluiten zich te laten adviseren door de commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften, die de zaak dan behandelt en een concept-besluit voorbereidt, waarna het bestuursorgaan het uiteindelijke besluit neemt.

waardering: V 10 jaar

300

handeling: Het voordragen van de samenstelling van de commissie van advies voor de beroep- en bezwaarschriften.

periode: 1993 - 1997

grondslag: Bestuursreglementen

product: voordrachten/adviezen

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij de universiteitsraad

301b

handeling: Het samenstellen van de commissie van advies voor beroep- en bezwaarschriften.

periode: 1993 -

grondslag: Bestuurs- en beheersreglementen; Inschrijvingsreglementen; Algemene wet bestuursrecht

product: instellings- en benoemingsbesluiten

waardering: B 5

303c

handeling: Het goedkeuren van het reglement van orde van de commissie van advies voor de beroep en bezwaarschriften.

periode: 1997 -

grondslag: Bestuurs- en beheersreglementen

product: besluiten

waardering: V 5 jaar wordt bewaard bij de commissie van advies voor de bezwaarschriften

305

handeling: Het doen van voorstellen, gehoord de universiteitsraad, voor de benoeming van de leden van het college van geschillen. (VU)

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregeling (VU)

product: voordrachten

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het verenigingsbestuur

ACTOR: DE RAAD VAN TOEZICHT

311

handeling: Het goedkeuren van de instelling of opheffing van regionale studiecentra.(OU)

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) zoals gewijzigd (Stb. 1997, 284) art. 11.6, tweede lid

product: besluiten

waardering: V 5 jaar wordt bewaard bij het college van bestuur

312

handeling: Het goedkeuren van het instellingsplan.(OU)

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) zoals gewijzigd (Stb. 1997, 284) art. 11.6, tweede lid

product: besluiten

waardering: B 1

377

handeling: Het goedkeuren van het strategische beleid op het terrein van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.8 tweede lid onder b;

product: besluit

waardering: B1

379

handeling: Het goedkeuren van de (aanvullende) begrotingen.

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.8 tweede lid onder c;

product: besluit

waardering: B1

20d

handeling: Het goedkeuren van universitaire begrotingen, jaarverslagen en jaarrekeningen.

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) zoals gewijzigd (Stb. 1997, 117) en art. 9.8 onder c en d en gewijzigd (Stb. 1997, 284) art. 11.6, tweede lid onder c en d;

product: besluiten

opmerking: Het jaarverslag wordt vastgesteld door het college van bestuur en behoeft de goedkeuring van de bestuursraad/de raad van toezicht. De jaarrekening wordt opgesteld volgens ministeriële richtlijnen door het college en werd vastgesteld door de bestuursraad, sinds de inwerkingtreding van de WHW wordt zij alleen goedgekeurd door de bestuursraad/de raad van toezicht.

waardering: V 2 jaar, het besluit blijft bewaard bij het college van bestuur

382

handeling: Het goedkeuren van het besluit of de herroeping daarvan dat de Wet op de ondernemingsraden al dan niet van toepassing is op de universiteit.

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb 1992, 593), gewijzigd Stbl. 1997, 117, art. 9.8, tweede lid onder e.

product: besluiten

waardering: B 1

323b

handeling: Het doen van voorstellen voor een bemiddelingsbesluit dan wel een bindend besluit in geval van een geschil tussen het college van bestuur of de bestuursraad en de medezeggenschapsraad dan wel de personeelsraad of de studentenraad.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 41, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 11.22, gewijzigd (Stb. 1997. 284) art. 11.16

product: bemiddelingsvoorstellen, bindende besluiten

waardering: B 6

315

handeling: Het goedkeuren van het reglement voor de studentenraad.(OU)

periode: 1997-

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) zoals gewijzigd (Stb. 1997, 284) art. 11.6, tweede lid

product: besluiten

waardering: V 5 jaar wordt bewaard bij het college van bestuur

90d

handeling: Het gehoord worden door het college voor promoties bij het verlenen van eredoctoraten. (OU)

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (1997, 284) art. 7.19, tweede lid en art. 11.10, tweede lid;

product: adviezen

waardering: V 5 jaar wordt bewaard bij het college voor promoties

412

handeling: Het goedkeuren van een besluit betreffende het aangaan van overeenkomsten met andere instellingen inzake samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek (OU)

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) zoals gewijzigd (Stb. 1997, 284) art. 11.6, tweede lid

product: besluiten

waardering: B 1

162b

handeling: Het goedkeuren van het bestuurs- en beheersreglement.

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) zoals gewijzigd (Stb. 1997, 284) art. 11.6, tweede lid

product: besluiten

waardering: B 5

166b

handeling: Het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het college van bestuur.

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) zoals gewijzigd (Stb. 1997, 284) art 9.3 tweede en derde lid en art. 11.2, tweede lid

product: besluiten

waardering: B 5

364b

handeling: Het goedkeuren van de concept-statuten en de wijze van financiering van een door het college van bestuur op te richten rechtspersoon die een onderneming drijft.

periode: 1997 -

grondslag: Bestuurs- en beheersreglementen

product: besluiten

waardering: V 5 jaar wordt bewaard bij het college van bestuur

368

handeling: Het verstrekken van inlichtingen ter verantwoording aan de minister.(OU)

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) zoals gewijzigd (Stb. 1997, 284) art. 11.7

product: inlichtingen, verslagen

waardering: B 2

246b

handeling: Het bekrachtigen van de maatregelen getroffen door het college van bestuur bij verwaarlozing van het bestuur van faculteiten.

periode: 1997-

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.27 tweede lid;

product: besluiten

waardering: B 5

ACTOR: DE UNIVERSITEITSRAAD

Algemeen

2a

handeling: Het, na advies van een in te stellen commissie, vaststellen en wijzigen van richtlijnen met betrekking tot de ethische aspecten verbonden aan de werkzaamheden van de universiteit

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562),- art. 61, tweede lid. Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 1.7 en art. 9.16, eerste lid onder a; gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 1.7 en art. 9.2; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en beheersreglementen

product: algemene, bindende instructies

waardering: B 1

375

handeling: Het instemmen met de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg.

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1997, 117), art. 9.33

product: instemmingsbesluit

waardering: B 6

Planning en bekostiging

9b

handeling: Het vaststellen en wijzigen van het strategische beleid op het terrein van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.60 en 177 eerste lid. Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 2.2 en 9.16; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen (KUN)

product: beleidsplannen, beleidsnota's

waardering: B 1

376

handeling: Het instemmen met het strategische beleid op het terrein van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.33 onder a;

product: instemmingsbesluit

waardering: B 6

12c

handeling: Het vaststellen en wijzigen van (aanvullende) begrotingen.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562),- art.60.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 2.8, eerste lid en art. 9.16; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen

product: besluiten

waardering: B 1

378

handeling: Het instemmen met de (aanvullende) begrotingen.

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.33 onder a;

product: besluit

waardering: V 2 jaar, blijft bewaard bij het college van bestuur

14a

handeling: Het vaststellen en wijzigen van richtlijnen voor facultaire begrotingsplannen.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.61 derde lid.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.17, tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen

product: (jaarlijkse) richtlijnen/bindende instructies

waardering: B 6

18a

handeling: Het nader vaststellen van het deel van de rijksbijdrage waarop academische ziekenhuizen aanspraak maken.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562),- art.179 derde lid.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 2.8, eerste lid

product: besluiten

waardering: V 1 jaar na vaststelling

20c

handeling: Het goedkeuren van universitaire jaarverslagen (inclusief de jaarrekeningen) en vanaf 1997 begrotingen.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.53 derde lid en art 188 eerste lid.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.9, eerste lid en art. 11.5, eerste lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.8, tweede lid onder c. en d.; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglement

product: besluiten

opmerking: Het jaarverslag wordt vastgesteld door het college van bestuur en behoeft de goedkeuring van de bestuursraad/de raad van toezicht. De jaarrekening wordt opgesteld volgens ministeriële richtlijnen door het college en werd vastgesteld door de bestuursraad, sinds de inwerkingtreding van de WHW wordt zij alleen goedgekeurd door de bestuursraad/de raad van toezicht.

waardering: B 2

Overleg

29b

handeling: Het bepalen van standpunten voor overleg met studentenorganisaties.

periode: 1993 - 1997

grondslag: Bestuursreglementen (TUE)

product: onder andere: notities

waardering: B 1

Medezeggenschap

383b

handeling: Het kiezen van een lid en plaatsvervangend lid van de commissie voor geschillen

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.39 tweede lid.

product: proces verbaal

waardering: B 5

385

handeling: het instellen van beroep of bezwaar, indien de vordering strekt tot naleving door het college van bestuur van de verplichtingen jegens de raad

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992. 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.46 eerste lid

product: beroep- en bezwaarschriften

waardering: B 5

387

handeling: het instellen van een personeelscommissie dan wel een afzonderlijke commissies voor onderscheiden personeelscategorieën of groeperingen en een studentencommissie

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.47 eerste lid

product: instellingsbesluiten

waardering: B 5

389

handeling: het voeren van overleg met en het adviseren van het college van bestuur over de algemene gang van zaken in de universiteit, alsmede over de uitgebrachte adviezen van de personeelscommissie/de studentencommissie

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.32 eerste en tweede lid, 9.47 tweede lid

product: notulen, adviezen

waardering: B 5

390

handeling: het instemmen met de vaststelling en wijziging van:

 • -

  het instellingsplan

 • -

  de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg, alsmede het voorgenomen beleid in het licht van de uitkomsten van de kwaliteitsbeoordeling

 • -

  het studentenstatuut

 • -

  het bestuurs- en beheersreglement

 • -

  regels op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn

 • -

  de keuze uit de medezeggenschapsstelsels

 • -

  regeling financiële ondersteuning studenten

 • -

  het reglement voor de universiteitsraad

 • -

  aangelegenheden van algemeen belang voor de bijzondere rechtstoestand van het personeel

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.33, art.9.34 tweede lid,9.34 derde lid onder a. en g.; Bestuurs- en beheersreglementen

product: besluiten

opmerking: Instemming over aangelegenheden van algemeen belang voor de bijzondere rechtstoestand is alleen voorbehouden aan de geleding van het personeel van de universi-teitsraad. De studentengeleding wordt in de gelegenheid gesteld hierover advies uit te brengen.

waardering: B 5

Onderwijsaanbod

62a

handeling: Het instellen en beëindigen van opleidingen.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 11, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 6.2 en art. 9.16; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen

product: besluiten

waardering: B 6

Onderwijs en onderzoek

63

handeling: Het samenstellen van de vaste commissie voor het onderwijs. (LUW)

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art.128, vierde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.75, vierde lid

product: benoemingsbesluiten

waardering: B 5

66

handeling: Het, op voordracht van het college van bestuur, benoemen van de leden van de onderwijs- en de onderzoekscommissie. (KUN)

periode: - 1993

grondslag: Structuurregeling (KUN)

product: benoemingsbesluiten

waardering: B 5

69a

handeling: Het vaststellen van gedragscodes voor het gebruik van vreemde talen in onderwijs en examens.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art.26, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.2 en art. 9.16; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen

product: regelingen

waardering: B 6

71b

handeling: Het vaststellen van de indeling van het studiejaar. (VU)

periode: 1993 -

grondslag: Bestuursreglement (VU)

product: besluit

waardering: V 5 jaar

75a

handeling: Het aanwijzen van opleidingen met een bindend studieadvies.

periode: 1993 - 1997

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.9, tweede lid en art. 9.16; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen

product: besluiten

waardering: B 6

76a

handeling: Het vaststellen van afwijzingscriteria voor bindende studieadviezen.

periode: 1993 - 1997

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.9, tweede lid en art. 9.16; Uitvoeringsbesluit Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1993, 487), art. 2.1, eerste lid onder f en tweede lid; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen

product: regelingen

waardering: V 2 jaar na vervanging

90a

handeling: Het adviseren van het college van decanen bij het verlenen van eredoctoraten.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art. 15, vijfde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.21, vierde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)-; Promotiereglementen

product: adviezen

opmerking: De rol van de universiteitsraad ten aanzien van het verlenen van eredoctoraten is gelegen in het bewaken van de goede naam van de universiteit.

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het college van decanen

107

handeling: Het adviseren van de minister over vaststelling van maximum aantallen studenten voor de propedeutische fase voor bepaalde studierichtingen op grond van de beschikbare onderwijscapaciteit (onderwijsfixus).

periode: 1985 -1994

grondslag: Machtigingswet inschrijving studenten (Stb. 1972, 355), art. 7, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 16.21

product: adviezen

waardering: V 2 jaar

108a

handeling: Het jaarlijks vaststellen van het aantal studenten en auditoren dat op grond van de onderwijscapaciteit per opleiding kan worden ingeschreven voor de propedeutische fase (onderwijsfixus) en de postpropedeutische fase.

periode: 1993 - 1997

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.53, eerste lid, art. 7.54 en art. 7.54a; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen

product: besluiten

waardering: B 1

112a

handeling: Het regelen en implementeren van faciliteiten ten behoeve van (collectieve) studentenvoorzieningen.

periode: 1985 -1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.62, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.18, eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN); Bestuursreglementen

product: regelingen, uitvoeringsvoorschriften, besluiten

opmerking: Met collectieve studentenvoorzieningen worden bedoeld de studentengezondheidszorg, de studentenpsychologen, de studentendecanen, de studentensportvoorzieningen, enz.

waardering: B 1

120b

handeling: Het in- en samenstellen van het college van beroep voor de examens.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.122, eerste lid.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.60, vierde lid en art. 11.10, eerste lid; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglement (KUN); Beroepsreglementen (KUN)

product: instellings- en benoemingsbesluiten

waardering: B 5

122a

handeling: Het goedkeuren van het reglement van orde van het college van beroep voor de examens.

periode: 1993 - 1997

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.62 tweede lid; Structuurregelingen (KUB, VU)

product: besluit

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het college van beroep voor de examens

143

handeling: Het vaststellen van regels voor het Bezinningscentrum. (VU)

periode: 1993 -

grondslag: Bestuursreglement (VU)

product: regelingen

waardering: B 4

146

handeling: Het, op voordracht van het college van bestuur, benoemen van de leden van het bestuur van het Bezinningscentrum. (VU)

periode: 1993 -

grondslag: Bestuursreglement (VU)

product: benoemings- en ontslagbesluiten

waardering: B 6

Samenwerking bekostigde instellingen

150a

handeling: Het, na advies van het college van decanen en de betrokken faculteitsraden, besluiten op het aangaan van overeenkomsten tussen instellingen inzake samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art.148, vijfde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 8.1 en art. 9.16; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen

product: overeenkomsten, gemeenschappelijke regelingen

waardering: B 1

Bestuur en inrichting

161a

handeling: Het vaststellen en wijzigen van nadere regels voor inrichting en bestuur van de universiteit.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 58, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.14, eerste lid; Bestuursreglementen; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)

product: bestuursreglementen

waardering: B 5

165

handeling: Het opstellen van aanbevelingen door een uit het midden van de raad in te stellen commissie voor de minister c.q. het stichtingsbestuur inzake benoemingen van leden van het college van bestuur.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 49, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.5, tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN); Bestuursreglementen

product: aanbevelingen

waardering: B 5

167

handeling: Het, gehoord het college van bestuur, voordragen bij de minister c.q. het stichtingsbestuur of het verenigingsbestuur voor (tussentijds) ontslag van leden van het college van bestuur.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 49, derde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.5, derde lid; Structuurregelingen (KUB, VU); BestuursReglementen

product: voordrachten

waardering: B 5

174b

handeling: Het vaststellen van voorschriften over de wijze waarop de faculteitsbesturen meewerken aan het bestuur van de universiteit. (VU)

periode: 1993 - 1997

grondslag: Structuurregelingen (VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen

product: voorschriften

waardering: B 1

177a

handeling: Het adviseren van de minister c.q. het stichtingsbestuur over het benoemen van buitenuniversitaire leden in de universiteitsraad.

periode: 1981 -1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 55, derde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.11, derde lid; Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 10, tweede lid onder c, 13, tweede lid en 14, tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN); Bestuursreglementen

product: adviezen

waardering: B 5

179

handeling: Het kiezen van een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter(s) van de raad.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 56, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.12 eerste lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.31 achtste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en beheersreglementen; Reglementen van orde van de universiteitsraden

product: besluiten

waardering: B 5

181a

handeling: Het vaststellen van interne regelingen en procedures van de universiteitsraad.

periode: 1981 - 1997

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.19; gewijzigd (Stbl. 1997, 117) art. 9.34; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Reglementen van orde universiteitsraad

product: o.a. reglement van orde, reglement universiteitsraad, instellingsbesluiten van commissies, overdrachten van bevoegdheden.

opmerking: Handelingen die door commissies van de universiteitsraad verricht worden, worden tot de handelingen van de universiteitsraad zelf gerekend.

waardering: B 5

182a

handeling: Het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van het college van bestuur over het algemeen beleid ten aanzien van de ruimtelijke ordening en algemene regels ten aanzien van het personeelsbeleid. (KUN)

periode: 1985 -

grondslag: Structuurregeling (KUN)

product: adviezen

waardering: B 3

183

handeling: Het amenderen en instemmen met besluiten van het college van bestuur betreffende:

 • -

  Reglementen;

 • -

  de begroting;

 • -

  richtlijnen voor onderwijs en wetenschapsbeoefening;

 • -

  het algemeen beleid voor voorzieningen ten behoeve van studenten;

 • -

  het bevoegd verklaren van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid tot het vestigen van een bijzondere leerstoel. (KUN)

periode: 1994 -

grondslag: Structuurregeling (KUN)

product: amendementen, besluiten

waardering: B 1

185a

handeling: Het, gehoord het college van decanen, vaststellen en wijzigen van richtlijnen voor organisatie en coördinatie van onderwijs en wetenschapsbeoefening.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 61, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.17, eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen

product: (jaarlijkse) richtlijnen/bindende instructies

waardering: B 1

186

handeling: Het verantwoorden van bepaalde besluiten aan het stichtingsbestuur (verantwoording). (KUN)

periode: 1993 -

grondslag: Statuten van de Stichting (KUN)

product: rapportages

waardering: B 2

187a

handeling: Het instellen van beroep tegen (bepaalde) beslissingen van de minister.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 58, derde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.16 tweede lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 14.1; Structuurregelingen (KUB, VU)

product: beroepschriften

waardering: B 6

188

handeling: Het stellen van nadere regels over tegemoetkomingen en vergoedingen voor leden van bestuursorganen, commissies en colleges.

periode: 1993 - 1997

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.74, derde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)

product: financiële regelingen

waardering: B 6

190a

handeling: Het adviseren van de minister c.q. het stichtings- of verenigingsbestuur bij de benoeming van de rector magnificus.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 64, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.20, tweede en derde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen

product: adviezen

waardering: B 5

192a

handeling: Het bij de minister c.q. het stichtingsbestuur of het verenigingsbestuur voordragen voor (tussentijds) ontslag van de rector magnificus.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 64, derde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.20, derde lid; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen

product: voordrachten

waardering: B 5

236a

handeling: Het instellen van onderzoekinstituten of onderzoekscholen.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 93, eerste en tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.49 en art. 9.55; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen

product: instellingsbesluiten

opmerking: De instelling van onderzoekinstituten en -scholen gebeurt bij bestuursReglement.

waardering: B 5

258a

handeling: Het vaststellen van regelingen voor het vestigen van bijzondere leerstoelen.

periode: 1993 - 1997

grondslag: Bestuursreglementen

product: besluiten

waardering: B 4

260b

handeling: Het adviseren van het ter zake beslissende orgaan over de vestiging van bijzondere leerstoelen (bijzonder hoogleraar). (KUB, VU)

periode: 1985 -1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 210, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.79; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen; Regeling vestiging bijzondere leerstoelen en aanstelling bijzonder hoogleraren (EUR)

product: adviezen

waardering: V 2 jaar wordt bewaard bij het beslissende orgaan

261a

handeling: Het, gehoord het college van decanen en eventueel andere universitaire bestuursorganen, beslissen op verzoeken tot vestiging van bijzondere leerstoelen (bijzonder hoogleraar).

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 210, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.79; Bestuursreglementen

product: besluiten/bevoegdverklaringen

opmerking: De rechtspersoon die de bijzondere leerstoel heeft gevestigd moet, ten behoeve van de beoordeling door de universiteit, jaarlijks een verslag opstellen omtrent de vervulling van onderwijs- en onderzoektaken door de bijzonder hoogleraar.

waardering: B 4

265a

handeling: Het vaststellen en wijzigen van nadere regels voor universitaire verkiezingen.

periode: 1985 -1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 59, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.15, eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen

product: Kiesreglementen

opmerking: Bij de Katholieke Universiteit Nijmegen behoeft het door het college van bestuur vastgestelde kiesreglement de goedkeuring van het stichtingsbestuur en de instemming van de universiteitsraad.

waardering: B 5

269

handeling: Het adviseren van het college van bestuur bij het samenstellen van het centraal stembureau.

periode: 1993 - 1997

grondslag: Kiesreglementen

product: adviezen

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het college van bestuur

279

handeling: Het adviseren over de benoemingsvoorstellen voor leden van het college van beroep voor de verkiezingen. (VU)

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregeling (VU)

product: adviezen

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het verenigingsbestuur

282a

handeling: Het adviseren van het college van bestuur bij het opstellen van regels voor de beheersmatige organisatie van de universiteit.

periode: 1993 -1997

grondslag: Bestuursreglementen

product: adviezen

waardering: B 5

423a

handeling: het instemmen met het bestuurs- en beheersreglement

periode: 1997-

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.33 onder d;

product: instemmingsbesluit

waardering: B 1

301a

handeling: Het, samenstellen van de commissie van advies voor beroep- en bezwaarschriften.

periode: 1993-1997

grondslag: Bestuursreglementen

product: instellings- en benoemingsbesluiten

waardering: B 5

303a

handeling: Het goedkeuren van het reglement van orde van de commissie van advies voor de beroep- en bezwaarschriften. (VU)

periode: 1993 - 1997

grondslag: Bestuursreglement (VU)

product: besluiten

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het college van advies voor de beroep- en bezwaarschriften

ACTOR: DE COMMISSIE VOOR GESCHILLEN

383

handeling: Het kiezen van een lid en plaatsvervangend lid van de commissie voor geschillen

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.39 tweede lid.

product: proces verbaal

waardering: B 5

384

handeling: het doen van uitspraken over geschillen inzake medezeggenschap

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.40, 9.41, 9.42, 9.43 en 9.44

product: bindende uitspraken

waardering: B 5

ACTOR: DE PERSONEELSCOMMISSIE

388a

handeling: het gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan de universiteitsraad over aangelegenheden die de commissie in het bijzonder aangaan

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.47 eerste lid

product: adviezen

opmerking: de universiteitsraad stelt het college van bestuur in kennis van adviezen van de personeelscommissie/ de studentencommissie

waardering: V 5 jaar de adviezen blijven bewaard bij de universiteitsraad

ACTOR: DE STUDENTENCOMMISSIE

388b

handeling: het gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan de universiteitsraad over aangelegenheden die de commissie in het bijzonder aangaan

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.47 eerste lid

product: adviezen

opmerking: de universiteitsraad stelt het college van bestuur in kennis van adviezen van de personeelscommissie/ de studentencommissie

waardering: V 5 jaar de adviezen blijven bewaard bij de universiteitsraad

ACTOR: HET COLLEGE VAN DECANEN

7b

handeling: Het toekennen van onderscheidingen en prijzen wegens verdienstelijkheid voor onderwijs of onderzoek. (VU)

periode: 1993 - 1998

bron: Bestuursreglement (VU)

product: toekenningsbesluiten

waardering: B 6

86a

handeling: Het vaststellen van het promotiereglement.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art. 15, vierde lid sub a-c; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.19, eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Algemeen Onderwijsreglement (KUN)

product: promotiereglementen

waardering: B 4

87a

handeling: Het verlenen van toegang tot de promotie in bijzondere gevallen.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art. 15, vierde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.18, derde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Algemeen Onderwijsreglement (KUN); Promotiereglementen;

product: besluiten voorlopige toelating

opmerking: Ter beoordeling of de kandidaat aan de gestelde eisen voldoet wordt bij verschillende universiteiten een promotiecommissie ingesteld, die het college adviseert in deze.

waardering: V 30 jaar

88a

handeling: Het besluiten tot toekennen van doctoraten.

periode: 1985 -1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb-. 1985, 562) art. 15, derde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.18, vierde lid en 11.17, derde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Algemeen Onderwijsreglement (KUN); Promotiereglementen

product: besluiten

waardering: B 6

91a

handeling: Het, na voordracht van de faculteitsraad en gehoord de universiteitsraad (college van bestuur - KUN), verlenen van eredoctoraten.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art 15, vijfde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.19, tweede lid en art. 9.21, vierde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Algemeen Onderwijsreglement (KUN); Promotiereglementen

product: besluiten

waardering: B 6

92a

handeling: Het besluiten op bezwaarschriften ter zake van de uitvoering van de bepalingen in het promotiereglement.

periode: 1985 -1997

grondslag: Promotiereglementen

product: besluiten

opmerking: Bij de openbare universiteiten kan een aanvrager tegen een beslissing van het college beroep instellen bij de rechtbank op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Bij de bijzondere universiteiten kan een aanvrager bij afwijzing een procedure bij de civiele rechter starten.

waardering: V 10 jaar

189a

handeling: Het voordragen van hoogleraren als rector magnificus.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 64 tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.20, tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen

product: voordrachten

opmerking: Bij de KUN is het college van decanen ook bevoegd tot het doen van voorstellen voor het ontslag van de rector magnificus.

waardering: B 5

192b

handeling: Het bij de minister c.q. het stichtingsbestuur of het verenigingsbestuur voordragen voor (tussentijds) ontslag van de rector magnificus. (KUN)

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 64 derde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.20, derde lid; Structuurregelingen (KUN); Bestuursreglementen

product: voordrachten

waardering: B 5

193b

handeling: Het adviseren van de universiteitsraad ingeval van voordracht tot (tussentijds) ontslag van de rector magnificus.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 64 derde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.20, derde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen

product: adviezen

waardering: B 5

195

handeling: Het adviseren van de universitaire organen over onderwijs en wetenschapsbeoefening.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 61, eerste lid en art. 65 tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.17, eerste lid en art. 9.21, tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen

product: adviezen

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het beslissende orgaan

196

handeling: Het opstellen van jaarverslagen van het college van decanen.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 65, derde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.21, derde lid; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen

product: jaarverslagen

waardering: B 2

197

handeling: Het regelen van de interne taakverdeling en procedures van het college van decanen. (VU)

periode: 1993 - 1997

grondslag: Bestuursreglement (VU)

product: o.a. huishoudelijk regelment, reglement van orde voor de vergaderingen

waardering: B 5

248

handeling: Het adviseren ter zake van benoemingsvoorstellen van hoogleraren.

periode: 1993 -1997

bron: onder andere: Jaarverslagen college van decanen (EUR)

product: adviezen

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het college van bestuur

260a

handeling: Het adviseren van het ter zake beslissende orgaan over de vestiging van bijzondere leerstoelen (bijzonder hoogleraar).

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 210, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.79; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen

product: adviezen

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het beslissende orgaan

ACTOR: HET COLLEGE VAN HOOGLERAREN / HET COLLEGE VOOR PROMOTIES

330a

handeling: Het in- en samenstellen van een onderwijscommissie.(OU)

periode: 1992 - 1995

grondslag: Beheersreglementen

product: instellingsbesluiten, benoemingsbesluiten

waardering: B 5

332

handeling: Het adviseren over te ontwikkelen opleidingen en cursussen en het doen van voorstellen over de hoofdlijnen daarvan.(OU)

periode: 1992 - 1995

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) zoals gewijzigd (Stb. 1992, 223) art. 10, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 11.3, tweede lid en 11.10, derde lid; Bestuursreglementen; Beheersreglementen

product: voorstellen

waardering: B 3

335c

handeling: Het vaststellen van de inhoud van opleidingen en cursussen (OU)

periode: 1992 - 1995

grondslag: Statuten van de Stichting Opbouw Open Universiteit, art. 11, eerste lid; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 25, eerste lid, gewijzigd (Stb. 1992, 223) art. 7, achtste lid en 8, derde lid; Bestuurs- en beheersreglementen

product: diplomaprogramma's, cursussen

opmerking: De opleidingen en cursussen werden in de periode 1981-1984 goedgekeurd door de minister.

waardering: B 6

57c

handeling: Het vaststellen van onderwijs- en examenregelingen.(OU)

periode: 1985 - 1995

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 13, vierde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 7.13, eerste lid en 11.17, tweede lid; Bestuurs- en beheersreglement

product: onderwijs- en examenregelingen

waardering: B 4

341

handeling: Het doen van voordrachten voor de leden van de commissie voor de examens.

periode: 1985 - 1996

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 14, eerste lid; Beheersreglementen

product: voordrachten

waardering: V 5 jaar wordt bewaard bij het college van bestuur

344a

handeling: Het in- en samenstellen van toetsingscommissies.

periode: 1994 - 1995

grondslag: Bestuurs- en beheersreglement; Bestuurlijk convenant

product: instellings- en benoemingsbesluiten

waardering: B 5

86b

handeling: Het vaststellen van het promotiereglement.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art. 15, vierde lid sub a-c; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.19, eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en beheersreglementen; Algemeen Onderwijsreglement (KUN)

product: promotiereglementen

waardering: B 4

87b

handeling: Het verlenen van toegang tot de promotie in bijzondere gevallen.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb.- 1985, 562). art. 15, vierde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.18, derde lid; Promotiereglementen

product: besluiten voorlopige toelating

opmerking: Van voorlopige toelating tot de promotie wordt gesproken in geval een persoon, die niet voldoet aan de vooropleidingseisen gesteld aan de kandidaat, voldoende aannemelijk heeft gemaakt een proefschrift met succes te kunnen afronden.

waardering: B 6

88b

handeling: Het besluiten tot toekennen van doctoraten.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 7.18, vierde lid en 11.17, derde lid; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 16, derde lid; Promotiereglementen

product: besluiten

opmerking: Ter beoordeling of de kandidaat aan de gestelde eisen voldoet wordt een boordelingscommissie ingesteld, die beoordeelt of de beoogde kandidaat aan de vereisten heeft voldaan en tot de verdediging van het proefschrift kan worden toegelaten. De openbare verdediging van het proefschrift vindt plaats ten overstaan van een promotiecommissie, die beslist of het doctoraat kan worden verleend.

waardering: V 5 jaar, na toekennen van het doctoraat, het betreft hier de standaardbrieven van de administratieve procedure of conform vigerende instellingsrichtlijnen.

Het promotieregister blijft bewaard

91b

handeling: Het, gehoord de bestuursraad (1985-1997) / de raad van toezicht (1997-), verlenen van eredoctoraten.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art 15, vijfde lid; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 16, zesde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 7.19, tweede lid; Promotiereglementen

product: besluiten

waardering: B 6

92b

handeling: Het besluiten op bezwaarschriften ter zake van de uitvoering van bepalingen in het promotiereglement.

periode: 1985 -

grondslag: Promotiereglementen

product: besluiten

opmerking: Tegen het besluit van het college kan de aanvrager beroep instellen bij de rechtbank op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

waardering: V 10 jaar

359c

handeling: Het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot de taakverdeling tussen de bestuursorganen van de universiteit (OU)

periode: 1985 - 1997

product: bestuurlijke convenanten

waardering: V 5 jaar wordt bewaard bij het college van bestuur

249b

handeling: Het in- en samenstellen van benoemingsadviescommissies voor de benoeming van hoogleraren (OU)

periode: 1994 - 1997

grondslag: Bestuursreglementen; Beheersreglementen

product: instellings- en benoemingsbesluiten

waardering: B 5

260g

handeling: Het adviseren van het ter zake beslissende orgaan over de vestiging van bijzondere leerstoelen (bijzonder hoogleraar).

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.79, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.53; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen; Regeling vestiging bijzondere leerstoelen en aanstelling bijzonder hoogleraren (EUR)

product: adviezen

waardering: V 1 jaar

ACTOR: DE HOOGLERAAR-DIRECTEUR

335d

handeling: Het vaststellen van de inhoud van opleidingen en cursussen.

periode: 1996 -

grondslag: Bestuurs- en beheersreglementen

product: diplomaprogramma's, cursussen

waardering: B 6

344b

handeling: Het in- en samenstellen van toetsingscommissies.

periode: 1996 -

grondslag: Bestuurs- en beheersreglement; Bestuurlijk convenant

product: instellings- en benoemingsbesluiten

waardering: B 5

ACTOR: DE COMMISSIE RICHTLIJNEN ETHIEK

3

handeling: Het adviseren van de universiteitsraad, resp. het college van bestuur (1997) aangaande richtlijnen met betrekking tot de ethische aspecten verbonden aan de werkzaamheden van de universiteit.

periode: (1985)-

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562),- art.61, derde lid. Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 1.7, gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 1.7; Structuurregelingen (KUB, VU)

product: adviezen

waardering: B 3

ACTOR: DE GESCHILLENCOMMISSIE GEORGANISEERD OVERLEG INSTELLINGEN (de Advies- en Arbitragecommissie KUB)

35

handeling: Het doen van bindende uitspraken over besluiten van het college van bestuur inzake aangelegenheden van algemeen belang voor de bijzondere rechtstoestand van het personeel.

periode: 1993 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 4.4, vierde en vijfde lid; Reglement Personeelsoverleg (KUB)

product: bindende uitspraken

opmerking: Op grond van art. 21g van het COPWO-Statuut en art. 16 van het Overlegbesluit onderwijs en onderzoekspersoneel (OBOOP) functioneert de Advies- en Arbitragecommissie die op grond van het Algemeen Rijksambtenarenreglement is ingesteld (de Commissie Albeda) als landelijke geschillencommissie, waar alle openbare universiteiten bij zijn aangesloten. Ook de bijzondere universiteiten hebben zich bij deze commissie aangesloten.

waardering: V 10 jaar

ACTOR: DE COMMISSIE PERSONEELSOVERLEG (KUB, KUN)

33

handeling: Het adviseren van het college van bestuur over maatregelen met betrekking tot het arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid.

periode: 1993 -

grondslag: Reglement Personeelsoverleg (KUB, KUN)

product: adviezen

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het college van bestuur

ACTOR: DE PERSONEELSRAAD

319

handeling: Het adviseren van de bestuursraad en het college van bestuur omtrent aangelegenheden betreffende de Open Universiteit.

periode: 1992 - 1996

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) zoals gewijzigd (Stb. 1992, 223) art. 39; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 11.19, tweede, derde en vijfde lid; Reglement personeelsraad

product: adviezen, notulen

waardering: agenda's en notulen: B 6

adviezen: V 5 jaar wordt bewaard bij het college van bestuur of de bestuursraad

325b

handeling: Het vaststellen van interne regelingen.

periode: 1992 - 1996

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 42; Reglementen Personeelsraad

product: huishoudelijke reglementen, instellingsbesluiten deelraden en commissies

waardering: B 5

ACTOR: DE ADVIESCOMMISSIES VOOR PERSONEELSAANGELEGENHEDEN (KUB, KUN, VU)

39

handeling: Het geven van adviezen of een tweede oordeel in geval van bezwaren van een werknemer tegen besluiten van een bestuursorgaan.

periode: 1996 -

grondslag: Collectieve Arbeidsovereenkomst KUB, KUN, VU (1996)

product: geneeskundig oordeel/rapport

waardering: V 10 jaar na ontslagdatum

ACTOR: DE ONDERNEMINGSRAAD

50

handeling: Het voeren van overleg met het college van bestuur over aangelegenheden betreffende de universiteit in het algemeen.

periode: 1993 -

grondslag: Collectieve arbeidsovereenkomsten, Wet op de ondernemingsraden, Reglementen ondernemingsraad

product: overlegverslagen

waardering: B 1

320

handeling: Het vaststellen van reglementen en interne regelingen.(OU)

periode: 1996 -

grondslag: Wet op de ondernemingsraad; Reglementen ondernemingsraad

product: reglementen ondernemingsraad, kiesreglementen, huishoudelijke reglementen

waardering: B 5

51

handeling: Het zorgdragen voor de samenstelling van de raad.

periode: 1993 -

grondslag: Wet op de ondernemingsraden, Reglement ondernemingsraad

product: kiezersregister, verkiezingsuitslagen

opmerking: Onder deze handeling wordt begrepen: het organiseren van verkiezingen van de leden van de raad en verkiezingen van voorzitter, secretaris, enz.

waardering: V 2 jaar het proces verbaal van de verkiezingsuitslag blijft bewaard (B 5)

423b

handeling: het instemmen met het bestuurs- en beheersreglement

periode: 1997-

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.33 onder d;

product: instemmingsbesluit

waardering: B 5

ACTOR: DE STUDENTENRAAD (OU)

322

handeling: Het adviseren van de bestuursraad (1992-1997) / de raad van toezicht (1997-) en het college van bestuur omtrent aangelegenheden betreffende de Open Universiteit die studenten aangaan.

periode: 1992 -

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) zoals gewijzigd (Stb. 1992, 223) art. 42, derde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 11.23, derde en zesde lid, gewijzigd (Stb. 1997, 284) art. 11.15; Reglementen studentenraad

product: adviezen, notulen

opmerking: Wettelijke adviesverplichtingen zijn er voor besluiten betreffende te ontwikkelen opleidingen en de hoofdlijnen van die opleidingen, de instelling dan wel opheffing van regionale studiecentra, voor het beleid ten aanzien van voorzieningen voor studenten en beleid ten aanzien van verwijdering van studenten van de OU en voor de studiebegeleiding en het functioneren van de regionale studiecentra.

waardering: agenda's en notulen: B 6

adviezen: V 5 jaar wordt bewaard bij het college van bestuur of de bestuursraad/de raad van toezicht

325c

handeling: Het vaststellen van interne regelingen.

periode: 1992 -

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 42; Reglementen studentenraad

product: huishoudelijke reglementen, instellingsbesluiten deelraden en commissies

waardering: B 5

ACTOR: DE COMMISSIE VAN BEROEP (KUB, KUN, VU)

42

handeling: Het doen van bindende uitspraken op en van werknemers tegen besluiten van of namens het stichtingsbestuur, van of namens het college van bestuur (of van of namens de raad van bestuur) waarbij zij in hun belang als werknemers zijn getroffen.

periode: 1993 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 4.7 eerste en zesde lid; Reglement Rechtmatigheidsberoep (KUN); Collectieve arbeidsovereenkomsten (KUB, KUN, VU)

product: uitspraken

waardering: V 20 jaar (i.v.m. verjaring)

43

handeling: Het vaststellen van een reglement van orde. (KUN)

periode: 1993-

grondslag: Reglement Rechtmatigheidsberoep (KUN)

product: huishoudelijk reglement

waardering: V 1 jaar na vervanging

ACTOR: DE DIENSTCOMMISSIE(-1997)/DE DIENSTRAAD (1997-)

48

handeling: Het voeren van overleg met en adviseren van het hoofd van een diensteen-heid over aangelegenheden betreffende de diensteenheid.

periode: 1993 - 1997

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.58; Algemeen Rijksambtenarenreglement; Reglement Personeelsoverleg (KUB); Rechtspositiereglement universiteit (KUN)

product: notulen, adviezen

waardering: agenda's en notulen: B 6

adviezen: 1 jaar wordt bewaard bij het College van Bestuur (in het archief van de desbetreffende diensteenheid)

402

handeling: het voeren van overleg met en het adviseren van het hoofd van de desbetreffende diensteenheid over de algemene gang van zaken binnen de dienst en:

 • -

  de wijze waarop de arbeids- en dienstvoorwaarden bij de dienst worden toegepast

 • -

  de wijze waarop het algemeen personeelsbeleid bij de dienst wordt uitgevoerd

 • -

  aangelegenheden op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid in de dienst

 • -

  de organisatie en werkwijze binnen de dienst

 • -

  de technische en economische dienstuitvoering bij de dienst

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.50 tweede lid; Bestuurs- en beheersreglementen

product: notulen, adviezen

waardering: B 5

403

handeling: het instemmen met de vaststelling en wijziging van:

 • -

  over maatregelen die het hoofd van de desbetreffende dienst bevoegd is te nemen en waarover de dienstraad heeft geadviseerd

 • -

  het reglement van de dienstraad

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.50 tweede, derde, vierde en vijfde lid

product: besluiten

waardering: B 5

ACTOR: DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

318

handeling: Het adviseren van het college van bestuur en de bestuursraad omtrent aangelegenheden betreffende de Open Universiteit.

periode: 1985 - 1992

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 40, 40a en 42 (b.w. Stb. 1992, 223)

product: adviezen, notulen

waardering: agenda's en notulen: B 6

adviezen: 5 jaar wordt bewaard bij het college van bestuur of de bestuursraad

325a

handeling: Het vaststellen van interne regelingen.

periode: 1985 - 1992

grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 42; Reglement medezeggenschapsraad;

product: huishoudelijke reglementen, instellingsbesluiten deelraden en commissies

waardering: B 5

ACTOR: DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD ONDERZOEKSCHOOL/ONDERZOEKINSTITUUT

396

handeling: het voeren van overleg met en het adviseren van het bestuur van de school of instituut over de algemene gang van zaken in de school of instituut

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.49; reglementen van onderzoekschool/onderzoekinstituut

product: notulen, adviezen

opmerking: Medezeggenschap is allen van toepassing als het bestuur van de onderzoekschool/onderzoekinstituut is belast met beheerstaken

waardering: B 5

397

handeling: het opstellen van een verslag van werkzaamheden over een bepaald jaar

periode: 1997 -

grondslag: reglementen van onderzoekschool/onderzoekinstituut

product: jaarverslagen

waardering: B 5

398

handeling: het instemmen met maatregelen die het bestuur van de onderzoekschool/onderzoekinstituut bevoegd is te nemen en waarover de personeelsgeleding heeft geadviseerd

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.37, art 9.49 en art 9.50; reglementen van onderzoekschool/onderzoekinstituut

opmerking: Het in de handeling genoemde instemmingsrecht geldt alleen voor de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad onderzoekschool/onderzoeksinstituut

waardering: B 5

399

handeling: het adviseren van het bestuur onderzoekschool/onderzoeksinstituut over:

 • -

  de wijze waarop de arbeidsvoorwaarden bij de onderzoekschool/onderzoeksinstituut worden toegepast

 • -

  de wijze waarop het algemeen personeelsbeleid bij de onderzoekschool/onderzoeksinstituut wordt gevoerd

 • -

  aangelegenheden op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid in de onderzoekschool/onderzoeksinstituut

 • -

  de organisatie en werkwijze binnen de onderzoekschool/onderzoeksinstituut

 • -

  de technische en economische dienstuitvoering van de onderzoekschool-/onderzoeksinstituut

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.49; reglementen medezeggenschapsraad onderschool/onderzoeksinstituut

product: adviezen

waardering: B 5

400

handeling: Het vaststellen van een reglement van orde voor de medezeggenschapsraad

periode: 1997 -

grondslag: reglementen medezeggenschapsraad onderzoekschool/

onderzoeksinstituut

product: besluiten

waardering: B 5

ACTOR: HET COLLEGE VAN ADVIES (DE GESCHILLENCOMMISSIE (OU))

49

handeling: Het adviseren van het college van bestuur in geval van geschillen tussen het college van bestuur en de commissie personeelsoverleg en geschillen tussen het hoofd van een diensteenheid en de dienstcommissie

periode: 1993 - 1997

grondslag: Algemeen Rijksambtenarenreglement; Reglement Personeelsoverleg (KUB);

product: adviezen

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het college van bestuur

ACTOR: HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

121

handeling: Het (onder goedkeuring van de universiteitsraad / de bestuursraad (1985-1997) / het college van bestuur (1997-)) vaststellen van een reglement van orde.

periode: 1993 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.62; Voorlopige regelingen Open Universiteit (Stcrt. 1985, 7) art. 20; Uitvoeringsbesluit O.U. (Stb. 1987, 610) art. 16; Structuurregelingen (KUB, VU); Beroepsreglementen (KUN)

product: reglement van orde

waardering: B 5

123

handeling: Het besluiten op ingediende beroepen tegen beslissingen van universitaire bestuursorganen.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 122; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.61 en art. 16.30; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 38, tweede en zesde tot en met achtste lid; Voorlopige regelingen Open Universiteit (Stcrt. 1985, 7) art. 21-32; Uitvoeringsbesluit O.U. (Stb. 1987, 610) art. 17-32; Structuurregelingen (KUB, VU); Beroepsreglementen (KUN); Reglement van orde college van beroep voor de examens (KUB)

product: besluiten

opmerking: Tot 8 juni 1994 (Koninklijk besluit van 20 mei 1994, Stb. 369) werd de procesgang bij het college van beroep voor de examens zoals beschreven in de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs artt. 42 - 56 gehandhaafd.

Voor een limitatieve opsomming van beschikkingen waartegen beroep openstaat wordt verwezen naar de beschrijving van de actor.

De structuurregeling van de Katholieke Universiteit Brabant kent aan het college van beroep voor de examens een beperktere bevoegdheid toe dan in de wet aan de colleges bij de openbare universiteiten is toegekend. Alvorens tot behandeling van het beroep over te gaan wordt de commissie voor de examens verzocht tot een minnelijke schikking met de appellant(en) te komen. De rechtsgang bij het college was geregeld in de Voorlopige regelingen Open Universiteit en later het Uitvoeringsbesluit O.U. en geschiedt vanaf 1993 volgens de procedure van de Algemene wet bestuursrecht. Onder deze handeling wordt ook de voorlopige voorziening door de voorzitter van het college verstaan.

waardering: B 6

ACTOR: DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEROEP- EN BEZWAARSCHRIFTEN

298

handeling: Het voorbereiden van beslissingen door universitaire bestuursorganen op beroep- en bezwaarschriften.

periode: 1985-

grondslag: Bestuurs- en beheersreglementen; Kiesreglementen; Faculteitsreglementen; Inschrijvingsreglementen

product: adviezen

opmerking: De commissie is in kamers ingedeeld, die elk een specifieke soort bezwaren behandelen (OU)

waardering: V 10 jaar

302

handeling: Het, onder goedkeuring van de universiteitsraad (tot 1997)/ de bestuursraad (1985-1997) / het college van bestuur (1997 - ...), vaststellen van het reglement van orde van de commissie. (VU/OU)

periode: (1993)-

grondslag: Bestuurs- en beheersreglement; Algemene wet bestuursrecht

product: reglement van orde

waardering: B 5

ACTOR: HET COLLEGE VAN GESCHILLEN (VU)

293

handeling: Het adviseren van het verenigingsbestuur inzake van vernietiging van besluiten van het college van bestuur, de universiteitsraad of het college van decanen.

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregeling (VU)

product: adviezen

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het verenigingsbestuur

307

handeling: Het beslissen op beroepen tegen in de structuurregeling genoemde besluiten van bestuursorganen van de universiteit.

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregeling (VU)

product: besluiten

opmerking: De voorzitter van het college is bevoegd op bepaalde, in de structuurregeling genoemde gronden, direct uitspraak te doen. De appellant kan hier tegen in verzet komen. Tevens kan de voorzitter op verzoek van de appellant een voorlopige voorziening treffen.

waardering: V 10 jaar

ACTOR: DE BIBLIOTHEEKCOMMISSIE

290

handeling: Het gevraagd en ongevraagd adviseren van universitaire bestuursorganen over bibliothecaire aangelegenheden.

periode: 1993 - 1997

grondslag: Bestuursreglementen; Beheersreglementen; Faculteitsreglementen

product: adviezen

waardering: B 3

ACTOR: HET CENTRAAL STEMBUREAU (VU: de Kiescommissie)

271a

handeling: Het voorbereiden van universitaire verkiezingen.

periode: 1985 -

grondslag: Kiesreglementen

product: onder andere: (erkennings)besluiten, kiezersregister

opmerking: Activiteiten die in het kader van de voorbereiding plaatsvinden zijn onder andere het vaststellen van het kiezersregister, het besluiten over de geldigheid van kandidaatstelling en de erkenning van kiesverenigingen.

waardering: V 2 jaar

272a

handeling: Het vaststellen en bekendmaken van uitslagen van verkiezingen.

periode: 1985 -

grondslag: Kiesreglementen

product: o.a.: processen-verbaal van verkiezingsuitslagen

waardering: B 5

273

handeling: Het opstellen van nadere regelingen voor tussentijdse universitaire verkiezingen.

periode: 1985 -

grondslag: Kiesreglementen

product: regeling tussentijdse verkiezingen

waardering: B 5

274a

handeling: Het voorzien in tussentijds ontstane vacatures. (KUB, VU, OU)

periode: 1985 -

grondslag: Kiesreglementen (KUB, VU, OU)

product: besluiten

waardering: B 5

275a

handeling: Het beslissen op bezwaren tegen besluiten van stembureaus (kiescommissies; verkiezingscommissie dienstraden) inzake kiesregisters, kandidaatstellingen, het ongeldig verklaren van verkiezingen, het vaststellen van verkiezingsuitslagen en het voorzien in vacatures in de gekozen raden.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.3; Structuurregeling (VU); Bestuurs- en beheersreglementen; Kiesreglementen (KUB, KUN)

product: besluiten

opmerking: Tegen besluiten op bezwaarschriften door centrale stembureaus, faculteitsstembureaus of het college van bestuur kan in beroep worden gegaan bij het college van beroep voor het hoger onderwijs of zoals bij de Vrije Universiteit bij een eigen college van beroep voor de verkiezingen.

waardering: V 10 jaar

ACTOR: HET FACULTEITSSTEMBUREAU

271b

handeling: Het voorbereiden van facultaire verkiezingen.

periode: 1985 -

grondslag: Kiesreglementen

waardering: V 2 jaar

272b

handeling: Het vaststellen en bekendmaken van uitslagen van verkiezingen.

periode: 1985 -

grondslag: Kiesreglementen

product: ondermeer: processen-verbaal van verkiezingsuitslagen

waardering: B 5

275b

handeling: Het beslissen op bezwaren tegen besluiten van stembureaus inzake kiesregisters, kandidaatstellingen, het ongeldig verklaren van verkiezingen, het vaststellen van verkiezingsuitslagen en het voorzien in vacatures in de gekozen raden.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.3; Bestuurs- en beheersreglementen; Kiesreglementen

product: besluiten

waardering: V 10 jaar

ACTOR: DE KIESRAAD (KUN), HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE VERKIEZINGEN (VU)

275d

handeling: Het beslissen op bezwaren tegen besluiten van stembureaus inzake kiesregisters, kandidaatstellingen, het ongeldig verklaren van verkiezingen, het vaststellen van verkiezingsuitslagen en het voorzien in vacatures in de gekozen raden.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.3; Structuurregeling (VU); Bestuurs- en beheersreglementen; Kiesreglementen (KUN)

product: besluiten

waardering: V 10 jaar

277

handeling: Het vaststellen van regels voor de klachtenbehandeling bij universitaire verkiezingen.

periode: -1994

grondslag: Kiesreglement (KUN, VU)

product: regeling

waardering: V 1 jaar na vervanging

ACTOR: HET FACULTEITSBESTUUR

Algemeen

6

handeling: Het voorbereiden van externe kwaliteitscontroles.

periode: 1993 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1997, 117),art. 1.18 en art. 2.9, tweede lid

bron: Protocol voor de externe kwaliteitszorg onder verantwoordelijkheid van de vereniging van samenwerkende nederlandse universiteiten (1988); universitaire jaarverslagen, rapporten visitatiecommissies

product: o.a.: zelfstudies

opmerking: Het betreft hier zowel kwaliteitscontroles over het onderwijs als het onderzoek.

waardering: B 1

Planning en bekostiging

10

handeling: Het formuleren van facultaire beleidsplannen.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 70, eerste lid. Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.27, eerste lid onder a; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuurs- en beheersreglementen; Faculteitsreglementen (KUN)

product: beleidsplannen

opmerking: Het facultaire lange termijn beleid wordt elke twee jaar opnieuw geformuleerd.

waardering: B 1

15b

handeling: Het opstellen van facultaire begrotingsplannen. (KUN)

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.78.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.34; Structuurregelingen (KUN); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen

product: facultaire begrotingsplannen

opmerking: De universiteitsraad moet bij het vaststellen van de universitaire begroting (zie handeling 12) rekening houden met de facultaire begrotingsplannen. De universiteitsraad is gemachtigd richtlijnen vast te stellen voor de opstelling en inrichting van de facultaire begrotingsplannen (zie handeling 21). Na vaststelling van de universitaire begroting gaan de facultaire begrotingsplannen fungeren als facultaire begrotingen. De vaststelling en goedkeuring van het facultaire begrotingsplan maakt de uitvoering van de onderwijs- en onderzoekprogramma's mogelijk. Bij de faculteiten van de KUN zijn begrotingscommissies ingesteld, die het bestuur (gevraagd en ongevraagd) adviseren over de financiën van de faculteit.

waardering: B 1

22

handeling: Het opstellen van facultaire jaarverslagen.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.72 tweede lid.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.28, tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Beheersreglement; Faculteitsrglementen

product: jaarverslagen

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij de faculteitsraad

Overleg

29c

handeling: Het bepalen van standpunten voor overleg met studentenorganisaties.

periode: 1993 - 1997

grondslag: Bestuursreglementen (TUE)

product: onder andere notities

waardering: B 1

Personeel

37

handeling: Het doen van voorstellen aan het college van bestuur over de personeelsbezetting binnen de faculteit.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.71 sub c.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.27 onder c; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen

product: voorstellen

waardering: V 1 jaar na goedkeuring van de begroting van het desbetreffende jaar

Onderwijs en onderzoek

65

handeling: Het voorbereiden van onderwijs- en examenregelingen.

periode: 1985 -1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 76; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.26; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)

product: onderwijs- en examenregelingen

waardering: V 1 jaar

67b

handeling: Het, gehoord de examencommissie en de opleidingscommissie, vaststellen, beoordelen en wijzigen van onderwijs- en examenregelingen. (KUN)

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art 76 eerste t/m derde lid, art. 25, art. 26 tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.13, eerste lid, art. 7.14, art. 9.32, eerste en derde lid en art. 16.17, gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.15, eerste lid onder a. en art. 11.3, tweede lid; Structuurregelingen (KUN); Algemeen onderwijs-Reglement (KUN); Faculteitsreglementen

product: (jaarlijkse) onderwijs- en examenregelingen

waardering: B 1

60

handeling: Het houden van toezicht op de uitvoering van de onderwijs- en examenregelingen.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art. 70, derde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.26 derde lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.15 eerste lid onder d.; Structuurregeling (VU)

product: verslagen, aanwijzingen

opmerking: Het faculteitsbestuur brengt over zijn bevindingen verslag uit aan de faculteitsraad. In het kader van het toezicht kan het bestuur aan een vak- of werkgroepbestuur aanwijzingen geven over de uitvoering van de regelingen.

waardering: B 1

61b

handeling: Het in- en samenstellen van opleidingscommissies.

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.36, eerste lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.18 eerste lid en 11.11, eerste lid; Structuurregelingen (KUN); Bestuurs- en beheersreglementen; Faculteitsreglementen

product: instellingsbesluiten en benoemingsbeschikkingen opleidingscommissies

waardering: B 5

78a

handeling: Het in- en samenstellen van examencommissies.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. -1985, 562). 70, vierde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.26, vierde lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.15 eerste lid onder e.; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en beheersreglementen; Algemeen onderwijsreglement (KUN); FaculteitsReglementen

product: instellingsbesluiten en benoemingsbeschikkingen examencommissies

waardering: B 5

89b

handeling: Het voordragen van personen voor eredoctoraten bij het college van decanen/college van promoties.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art. 15, vijfde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.19, tweede lid en art. 9.32, tweede lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.15 tweede lid; Structuurregelingen (KUN); Algemeen Onderwijsreglement (KUN); PromotieReglementen; Faculteitsreglementen

product: voordrachten doctoraat honoris causa

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het college van decanen/college van promoties.

93

handeling: Het in- en samenstellen van commissies voor onderzoek in geval van deficiënte vooropleidingen (commissies colloquium doctum).

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art 27, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.29, eerste lid en art. 9.26, vierde lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.15 eerste lid onder e.; Structuurregelingen (KUB, VU)

product: instellingsbesluiten en benoemingsbeschikkingen

waardering: B 5

114

handeling: Het treffen van voorzieningen voor studie- en studentenbegeleiding bij opleidingen van de tweede fase. (KUN)

periode: 1993 -

grondslag: Bestuursreglement (KUN)

product: besluiten

waardering: B 1

119a

handeling: Het voordragen van leden voor het college van beroep voor de examens. (KUN)

periode: 1985 -

grondslag: Beroepsreglementen (KUN)

product: voordrachten

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het college van bestuur

124b

handeling: Het in- en samenstellen van de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening. (KUN)

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.81, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.37, eerste lid; Structuurregelingen (KUN); Faculteitsreglementen

product: instellings- en benoemingsbesluiten

waardering: B 5

128b

handeling: Het, na overleg met de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening en de zusterfaculteiten, vaststellen van richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening. (KUN)

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.77; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.33; Structuurregelingen (KUN); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen

product: bindende richtlijnen

waardering: B 1

135b

handeling: Het vaststellen van onderzoekprogramma's voor de faculteit als geheel.

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.47, tweede lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.15 eerste lid onder c; Bestuurs- en beheersreglementen; Faculteitsreglementen

product: onderzoekprogramma's

waardering: B 1

137

handeling: Het evalueren van de wijze waarop uitvoering is gegeven aan onderzoekprogramma's.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art. 91, vierde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.47, vierde lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.15 eerste lid onder d.; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuurs- en beheersreglementen

product: verslagen

Opmerking: Hieronder valt ook de neerslag van onderzoeken, zoals onder meer onderzoeksrapporten

waardering: B 1

139b

handeling: Het, gehoord de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening, (vijfjaarlijks) vaststellen van onderzoekprogramma's van onderzoekinstituten en -scholen. (KUN)

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.96, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.52, eerste lid en art. 9.55, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.20 en art. 9.21; Structuurregelingen (KUN); Bestuurs- en beheersreglementen; Faculteitsreglementen

product: onderzoekprogramma's

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij de onderzoekinstituten en -scholen

411

handeling: het goedkeuren van een vastgesteld (meerjaren) onderzoekprogramma van onderzoekinstituten/-scholen

periode: 1997 -

grondslag: Faculteitsreglementen

product: besluiten

waardering: B 6

Bestuur en inrichting

172

handeling: Het adviseren van het college van bestuur over materiële voorzieningen voor onderwijs en wetenschapsbeoefening.

periode: 1985 -1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 71, eerste lid sub b; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.27 onder d; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen

product: adviezen

waardering: V 1 jaar na goedkeuring van de begroting van het desbetreffende jaar

180

handeling: Het aanwijzen van leden van het faculteitsbestuur die met raadgevende stem toegang hebben tot de universiteitsraad.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 55, vijfde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.11 vijfde lid; Structuurregelingen (KUB, VU)

product: besluiten

waardering: V 1 jaar na afloop van afwijzing

189b

handeling: Het voordragen van hoogleraren als rector magnificus.

periode: 1985-

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 64 tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.20, tweede lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.3 vijfde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en beheersreglementen

product: voordrachten

waardering: B 5

199

handeling: Het besluiten tot het inrichten van een subfaculteit of andere lagere bestuurlijke eenheden (clusters bij de medische wetenschappen; deze in overleg met het bestuur van het Academisch Ziekenhuis) en regelen van het bestuur ervan. (KUN)

periode: 1994-

grondslag: Structuurregeling (KUN); Faculteitsreglementen

product: besluiten

opmerking: De bestuurlijke organisatie van subfaculteiten of clusters is nagenoeg gelijk aan die van de faculteiten. Bepaalde taken en bevoegdheden met betrekking tot de begroting, jaarverslagen, onderwijs- en examenregelingen en de wetenschapsbeoefening zijn van het bestuur en de raad van de faculteit overgegaan op het bestuur en de raad van de subfaculteit of het cluster. In die gevallen zal voor de actoren 'faculteitsbestuur' en 'faculteitsraad' respectievelijk 'subfaculteitsbestuur' en 'subfaculteitsraad' dan wel 'clusterbestuur' en 'clusterraad' gelezen moeten worden.

Over de inrichting en het bestuur van (para)klinische clusters dient overeenstemming bereikt te worden met de raad van bestuur van het academisch ziekenhuis.

waardering: B 1

200b

handeling: Het vaststellen van (gewijzigde) nadere regelingen voor bestuur en inrichting van faculteiten.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 75, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.31, eerste lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.14 derde lid; Structuurregelingen (KUN); Bestuurs- en Beheersreglementen; Faculteitsreglementen

product: reglementen, ondermeer: faculteitsreglementen

waardering: B 4

203b

handeling: Het besluiten ter zake van meningsverschillen over de interpretatie van het Faculteitsreglement.

periode: 1997 -

grondslag: Faculteitsreglementen

product: besluiten

waardering: B 4

204

handeling: Het adviseren van de faculteitsraad in geval van meningsverschillen over de interpretatie van het faculteitsreglement.

periode: 1993 - 1997

grondslag: Faculteitsreglementen

product: adviezen

waardering: V 2 jaar

205

handeling: Het geven van inlichtingen en informatie over onderwijs en wetenschapsbeoefening van de faculteit aan derden.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art.53, vierde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.9, derde lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.14 eerste lid; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen (KUN)

product: inlichtingen

waardering: V 2 jaar

210

handeling: Het adviseren van de faculteitsraad ingeval van tussentijds ontslag van een lid van het faculteitsbestuur.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 68, vierde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.24, vierde lid; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen

product: adviezen

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij faculteitsraad

211

handeling: Het gevraagd en ongevraagd, eventueel na overleg met de faculteitsraad, adviseren van het college van bestuur en de universiteitsraad over aangelegenheden op het gebied van onderwijs en wetenschapsbeoefening.

periode: 1985-1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 71, sub b; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.27 onder b; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen

product: adviezen

waardering: B 3

212

handeling: Het bepalen welke leden van de facultaire gemeenschap tot een bepaalde vakgroep, een onderzoekinstituut of -school behoren.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 84, tweede lid en art. 93, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.40, tweede lid en art. 9.49 tweede lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.14 eerste lid en art. 9.20 eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en beheersreglementen; Faculteitsreglementen

product: besluiten

waardering: V 10 jaar

415

handeling: het bepalen welke leden van de facultaire gemeenschap behoren tot interuniversitair onderzoekinstituut of -school

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.23 eerste lid.

product: besluiten

waardering: V 10 jaar

213

handeling: Het verantwoorden van bepaalde besluiten aan het college van bestuur of de faculteitsraad.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 72, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.28, eerste lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.16; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en beheersreglementen; Faculteitsreglementen

product: inlichtingen

waardering: B 2

214

handeling: Het in- en samenstellen van (adhoc) adviescommissies.

periode: 1993 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.31, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.14 eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Faculteitsreglementen

product: instellings- en benoemingsbesluiten

waardering: B 5

221

handeling: Het onaanvaardbaar verklaren van amendementen van de faculteitsraad bij besluiten van het bestuur. (KUN)

periode: 1994 - 1997

grondslag: Structuurregeling (KUN)

product: onaanvaardbaarverklaringen

waardering: B 1

223b

handeling: Het aangaan van overeenkomsten met andere faculteiten in het kader van de uitvoering van onderwijs- en onderzoektaken.

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.39, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.15 eerste lid onder g; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en Beheersreglementen; Algemeen Onderwijsreglement (KUN); Faculteitsreglementen

product: gemeenschappelijke regelingen, bijvoorbeeld: gemeenschappelijke regeling op het gebied van lerarenopleiding en onderwijsontwikkeling (1994) gemeenschappelijke regeling UNILO (universitaire lerarenopleidingen) van de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Katholieke Universiteit Brabant

Opmerking: De samenwerking kan informeel gebeuren of op formele afspraken zijn gebaseerd. De gemeenschappelijke regeling kan bestuurd worden door een gemeenschappelijke commissie. De gemeenschappelijke commissie krijgt de bevoegdheid een aantal handelingen te verrichten die anders binnen de faculteit gebeuren, zoals het vaststellen van een onderwijs- en examenregeling, het instellen van een examencommissie, het vaststellen van onderzoektaken etc.

Waardering: B 1

229b

handeling: Het instellen van werkgroepen tussen vakgroepen. (KUN)

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 85; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.45; Structuurregelingen (KUN); Faculteitsreglementen

product: instellingsbesluiten

opmerking: Het initiatief voor de oprichting van een werkgroep zal uitgaan van vakgroepbesturen, bovendien zal de faculteitsraad niet tot instelling overgaan dan na intensief overleg met betrokken vakgroepbesturen. Er kan onderscheid worden gemaakt in werkgroepen ter bevordering van het onderwijs (Werkgroepen Onderwijs) en werkgroepen ter bevordering van de wetenschapsbeoefening (Werkgroepen Wetenschapsbeoefening). Bij enkele universiteiten stelt de faculteitsraad het reglement van de werkgroep vast, bij andere doet het werkgroepbestuur dit zelf.

waardering: B 5

416

handeling: het benoemen van het bestuur / opleidingsdirecteur van elke opleiding die in een faculteit is ingesteld.

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.17 eerste lid; Faculteitsreglementen.

product: benoemingsbesluiten

waardering: B 5

417

handeling: het instellen van een opleidingscommissie voor elke opleiding die in een faculteit is ingesteld.

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.14 eerste lid en 9.18 eerste lid;

product: instellingsbesluiten

waardering: B 5

418

handeling: het benoemen van de leden van de opleidingscommissie

periode: 1997 -

grondslag: Faculteitsreglementen.

product: benoemingsbesluiten

waardering: B 5

235

handeling: Het voorbereiden van de instelling van onderzoekinstituten en -scholen.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 93, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.49, tweede lid en 9.55; Structuurregelingen (KUB, KUN); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen

product: voorstellen

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij de universiteitsraad of het faculteitsbestuur (KUN)

236b

handeling: Het instellen van onderzoekinstituten of onderzoekscholen bij de eigen faculteit.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 93, eerste en tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.49 en art. 9.55, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.20 eerste lid; Bestuurs- en beheersreglementen; Faculteitsreglementen

product: instellingsbesluiten

waardering: B 5

238b

handeling: Het samenstellen van het bestuur van onderzoekinstituten of onderzoekscholen.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 94, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.50, eerste lid en 9.55, eerste lid en 9.55, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.20 tweede lid; Structuurregelingen (KUN); Faculteitsreglementen

product: (benoemings)besluiten

waardering: B 5

239

handeling: Het, gehoord het bestuur van het onderzoekinstituut of de onderzoekschool, benoemen van wetenschappelijk directeuren.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 94, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.50, tweede lid en 9.55, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.20; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuurs- en beheersreglementen; Faculteitsreglementen (KUN)

product: benoemingsbesluiten

Opmerking: wordt er gekozen voor een enkelhoofdig bestuur dan is de wetenschappelijk directeur het bestuur van het onderzoeksinstituut of de onderzoekschool

waardering: B 5

422

handeling: Het instellen van een adviesraad voor een onderzoeksinstituut of -school

periode: 1997 -

grondslag: Faculteitsreglementen

product: (instellings)besluit

waardering: B 5

247

handeling: Het treffen van voorzieningen in het geval van verwaarlozing van het bestuur van een discipline, vakgroep, werkgroep of onderzoekinstituut. (KUN)

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregeling (KUN)

product: besluiten

waardering: B 5

249

handeling: Het in- en samenstellen van benoemingsadviescommissies voor de benoeming van hoogleraren.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 79, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.35, tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en beheersreglementen; Faculteitsreglementen

product: instellings- en benoemingsbesluiten

waardering: V 10 jaar

252b

handeling: Het, na het voorstel van de benoemingsadviescommissie en (eventueel) na overleg met zusterfaculteiten, adviseren van het college van bestuur over benoemingen van hoogleraren. (KUN)

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 79, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.35, eerste lid; Structuurregelingen (KUN); Bestuurs- en beheersreglementen; Faculteitsreglementen

product: adviezen

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het college van bestuur

260d

handeling: Het adviseren van ter zake beslissende orgaan over de vestiging van bijzondere leerstoelen (bijzonder hoogleraar).

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 210, eerste lid; Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen; Regeling vestiging bijzondere leerstoelen en aanstelling bijzonder hoogleraren (EUR)

product: adviezen

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het beslissende orgaan

270

handeling: Het samenstellen van de faculteitsstembureaus.

periode: 1993 -

grondslag: Kiesreglementen; faculteitsreglement

product: (benoemings)besluiten

waardering: V 2 jaar

282b

handeling: Het adviseren van het college van bestuur bij het opstellen van regels voor de beheersmatige organisatie van de universiteit.

periode: 1993 - 1997

grondslag: Bestuursreglementen

product: adviezen

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het college van bestuur

295

handeling: Het schorsen of vernietigen van besluiten van vak- en werkgroepbesturen en besturen van onderzoekinstituten wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

periode: 1985 -1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 116, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.66; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen

product: schorsings- en vernietigingsbesluiten

waardering: B 6

299b

handeling: Het beslissen op bezwaarschriften en of beroepen tegen besluiten van (lagere) universitaire organen.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 121, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.71 en art. 9.72; Algemene wet bestuursrecht; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen (KUB, KUN, VU); Reglement Informatievoorziening (KUN); Beroepsreglementen (KUN, VU)

product: besluiten

opmerking: Het bestuursorgaan kan de zaak zelf in behandeling nemen of besluiten zich te laten adviseren door de commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften, die de zaak dan behandelt en een concept-besluit voorbereidt, waarna het bestuursorgaan het uiteindelijke besluit neemt.

waardering: V 20 jaar

ACTOR: DE FACULTEITSRAAD

Planning en bekostiging

15a

handeling: Het opstellen van facultaire begrotingsplannen.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562),- art.78.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.34; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Beheersreglementen; Faculteitsreglementen

product: facultaire begrotingsplannen

opmerking: De universiteitsraad moet bij het vaststellen van de universitaire begroting (zie handeling 12) rekening houden met de facultaire begrotingsplannen. De universiteitsraad is gemachtigd richtlijnen vast te stellen voor de opstelling en inrichting van de facultaire begrotingsplannen (zie handeling 21). Na vaststelling van de universitaire begroting gaan de facultaire begrotingsplannen fungeren als facultaire begrotingen. De vaststelling en goedkeuring van het facultaire begrotingsplan maakt de uitvoering van de onderwijs- en onderzoekprogramma's mogelijk. Bij de faculteiten van de KUN zijn begrotingscommissies ingesteld, die het bestuur (gevraagd en ongevraagd) adviseren over de financiën van de faculteit.

waardering: V 1 jaar na goedkeuring van de jaarrekening van het desbetreffende jaar; de facultaire begroting blijft bewaard (B 1)

17

handeling: Het goedkeuren van begrotingsplannen en financiële verantwoordingen van onderzoekinstituten of -scholen.

periode: 1993-1997

grondslag: Faculteitsreglementen

product: besluiten

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij de onderzoekinstituten of -scholen

23

handeling: Het goedkeuren van facultaire jaarverslagen.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562),- art.72 tweede lid.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.28, tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen

product: besluiten

waardering: B 2

Overleg

29d

handeling: Het bepalen van standpunten voor overleg met studentenorganisaties.

periode: 1993 - 1997

grondslag: Bestuursreglementen (TUE)

product: onder andere notities

waardering: B 1

Medezeggenschap

391

handeling: het voeren van overleg met en het adviseren van het faculteitsbestuur over de algemene gang van zaken in de faculteit

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.37 en 9.38

product: notulen, adviezen

waardering: B 5

392

handeling: het opstellen van een verslag werkzaamheden over een bepaald jaar

periode: 1997 -

grondslag: faculteitsreglementen

product: jaarverslagen

waardering: B 5

393

handeling: het instemmen met de vaststelling en wijziging van:

 • -

  het faculteitsreglement

 • -

  de onderwijs- en examenregeling

 • -

  richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening

 • -

  over maatregelen die het faculteitsbestuur bevoegd is te nemen en waarover de personeelsgeleding heeft geadviseerd

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.37 tweede lid en vijfde lid, art. 9.38; Faculteitsreglementen

Opmerking: Het in de handeling onder d. genoemde instemmingsrecht geldt alleen voor de personeelsgeleding van de faculteitsraad

waardering: B 5

394

handeling: het adviseren van het faculteitsbestuur over:

 • -

  de wijze waarop de arbeidsvoorwaarden bij de faculteit worden toegepast

 • -

  de wijze waarop het algemeen personeelsbeleid bij de faculteit wordt gevoerd

 • -

  aangelegenheden op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid in de faculteit

 • -

  de organisatie en werkwijze binnen de faculteit

 • -

  de technische en economische dienstuitvoering van de faculteit

periode: 1997-

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.37; Faculteitsreglementen

product: adviezen

waardering: B 5

395

handeling: het vaststellen van een reglement van orde voor de faculteitsraad

periode: 1997-

grondslag: faculteitsreglementen

product: besluiten

waardering: B 5

Onderwijs en onderzoek

67a

handeling: Het, gehoord de examencommissie en de opleidingscommissie, vaststellen, beoordelen en wijzigen van onderwijs- en examenregelingen.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb-. 1985, 562) art 76 eerste t/m derde lid, art. 25, art. 26 tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.13, eerste lid, art. 7.14, art. 9.32, eerste en derde lid en art. 16.17; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen

product: (jaarlijkse) onderwijs- en examenregelingen

opmerking: In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) worden de hoofdzaken van het onderwijsprogramma vastgelegd en de examinering geregeld. Daarnaast worden geregeld: de vervangende toetsen voor deficiënties in de vooropleiding (art. 7.25 en 7.28 WHW), de toetsing van de kennis van de Nederlandse taal (art. 7.28 WHW) en de eisen die in het colloquium doctum (art. 7.28 WHW) worden gehanteerd.

De faculteitsraad bepaalt de hoofdlijnen van onderwijs en examinering binnen de faculteit en de kwalitatieve eisen voor toegang tot het onderwijs. Binnen het facultaire kader zijn enerzijds de vak- en werkgroepen verantwoordelijk voor nadere regeling en uitvoering van het onderwijs en is anderzijds de examencommissie verantwoordelijk voor de nadere regeling en uitvoering van de examinering.

De VSNU heeft een landelijk model Onderwijs- en Examenregeling ontwikkeld.

waardering: B 1

61a

handeling: Het in- en samenstellen van opleidingscommissies.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 80, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.36, eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen

product: instellingsbesluiten en benoemingsbeschikkingen opleidingscommissies

waardering: B 5

89a

handeling: Het voordragen van personen voor eredoctoraten bij het college van decanen.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art. 15, vijfde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.19, tweede lid en art. 9.32, tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Promotiereglementen; Faculteitsreglementen

product: voordrachten doctoraat honoris causa

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het college van decanen

97

handeling: Het instellen van commissies voor de toelating tot de tweede fase van een opleiding. (KUN)

periode: 1993-

grondslag: Structuurregeling (KUN); Bestuursreglement

product: instellingsbesluiten

waardering: B 5

124a

handeling: Het in- en samenstellen van de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening.

periode: 1985-1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.81, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.37, eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Faculteitsreglementen

product: instellings- en benoemingsbesluiten

waardering: B 5

126

handeling: Het in- en samenstellen van adviescommissies bij de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening (coördinatiecommissies).

periode: 1985-1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.81, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.37 tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Faculteitsreglementen

product: instellings- en benoemingsbesluiten

waardering: B 5

128a

handeling: Het, na overleg met de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening en de zusterfaculteiten, vaststellen van richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening.

periode: 1985-1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.77; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.33; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen

product: bindende richtlijnen

waardering: B 1

129

handeling: Het adviseren van de zusterfaculteiten over richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening.

periode: 1985-1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.77; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.33; Structuurregelingen (KUB, VU)

product: adviezen

waardering: V 1 jaar

134

handeling: Het, gehoord de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening, (jaarlijks) goedkeuren van onderzoekprogramma's van vak- en werkgroepen.

periode: 1985-1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.87 en art.91 eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.43 en art. 9.47, eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen

product: besluiten

Opmerking: Hieronder valt ook de neerslag van onderzoeken, zoals onder meer onderzoeksrapporten

waardering: B 1

135

handeling: Het vaststellen van onderzoekprogramma's voor de faculteit als geheel.

periode: 1985-1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.91, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.47, tweede lid; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen

product: onderzoekprogramma's

opmerking: Hieronder valt ook de neerslag van onderzoeken, zoals onder meer onderzoeksrapporten

waardering: B 1

139a

handeling: Het, gehoord de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening, (vijfjaarlijks) vaststellen van onderzoekprogramma's van onderzoekinstituten en -scholen.

periode: 1985-

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.96, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.52, eerste lid en art. 9.55; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en beheersreglementen; Faculteitsreglementen

product: onderzoekprogramma's

opmerking: Hieronder valt ook de neerslag van onderzoeken, zoals onder meer onderzoeksrapporten

waardering: B 1

Bestuur en inrichting

159b

handeling: Het adviseren van het stichtingsbestuur of verenigingsbestuur over de vaststelling en wijziging van de structuurregeling van de Universiteit en van het Academisch Ziekenhuis. (VU)

periode: 1993-

grondslag: Structuurregeling (VU)

product: adviezen

waardering: B 3

200a

handeling: Het vaststellen van (gewijzigde) nadere regelingen voor bestuur en inrichting van faculteiten.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 75, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.31, eerste lid,; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen

product: reglementen

ondermeer: faculteitsreglementen

waardering: B 4

203a

handeling: Het besluiten ter zake van meningsverschillen over de interpretatie van het faculteitsreglement.

periode: 1993 - 1997

grondslag: Faculteitsreglementen

product: besluiten

waardering: B 4

206a

handeling: Het benoemen en ontslaan van leden en voorzitter (decaan) van het faculteitsbestuur.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 68 tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.24, tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen

product: benoemings- en ontslagbesluiten

waardering: B 5

208

handeling: Het voordragen voor benoeming en ontslag van beroepsdecanen.

periode: 1985 -1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 68, vijfde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.24, vijfde lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en beheersreglementen

product: voordrachten

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het college van bestuur

216

handeling: Het adviseren van het college van bestuur over het benoemen van buitenuniversitaire leden in de faculteitsraad.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 75, vijfde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.29, vijfde lid; Structuurregelingen (KUB); Bestuursreglementen

product: adviezen

waardering: B 5

217

handeling: Het vaststellen van interne regelingen en procedures.

periode: 1993-1997

grondslag: Structuurregelingen (KUN, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen

product: regelingen, onder andere: reglement van orde, instellingsbesluiten van commissies, mandaatsbesluiten

waardering: B 5

218

handeling: Het benoemen van studenten als assessor bij het faculteitsbestuur. (KUN)

periode: 1994 -

grondslag: Structuurregeling (KUN); Faculteitsreglementen (KUN)

product: benoemingsbesluiten

waardering: B 5

219

handeling: Het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van het faculteitsbestuur over onderwerpen die de faculteit betreffen.

periode: 1994 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.50; Structuurregeling

product: adviezen

waardering: B 3

220

handeling: Het amenderen van en instemmen met besluiten van het faculteitsbestuur betreffende:

 • -

  het faculteitsreglement

 • -

  onderwijs- en examenregelingen

 • -

  richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening

 • -

  facultaire begrotingsplannen

 • -

  voordrachten tot het verlenen van het doctoraat honoris causa. (KUN)

periode: 1994 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.37 tweede en vijfde lid, art. 9.38 en art. 9.50; Structuurregeling (KUN)

product: amendementen, besluiten

waardering: B 1

223a

handeling: Het aangaan van overeenkomsten met andere faculteiten in het kader van de uitvoering van onderwijs- en onderzoektaken.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 83, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.39; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen (KUB, VU); Algemeen Onderwijsreglement (KUN); Faculteitsreglementen

product: gemeenschappelijke regelingen, bijvoorbeeld: gemeenschappelijke regeling op het gebied van lerarenopleiding en onderwijsontwikkeling (1994)

gemeenschappelijke regeling UNILO (universitaire lerarenopleidingen) van de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Katholieke Universiteit Brabant

Opmerking: De samenwerking kan informeel gebeuren of op formele afspraken zijn gebaseerd. De gemeenschappelijke regeling kan bestuurd worden door een gemeenschappelijke commissie. De gemeenschappelijke commissie krijgt de bevoegdheid een aantal handelingen te verrichten die anders binnen de faculteit gebeuren, zoals het vaststellen van een onderwijs- en examenregeling, het instellen van een examencommissie, het vaststellen van onderzoektaken etc.

waardering: B 1

226

handeling: Het, na overleg met zusterfaculteiten, instellen van vakgroepen.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 84, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.40, eerste lid; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen (KUN); Faculteitsreglementen

product: besluiten

opmerking: De instelling gebeurd bij (wijziging van) faculteitsreglement. Bij enkele universiteiten stelt de faculteitsraad het reglement van de vakgroep vast, bij andere doet het vakgroepbestuur dit zelf.

waardering: B5

229a

handeling: Het instellen van werkgroepen tussen vakgroepen.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 85; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.45; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen

product: instellingsbesluiten

Opmerking: Het initiatief voor de oprichting van een werkgroep zal uitgaan van vakgroepbesturen, bovendien zal de faculteitsraad niet tot instelling overgaan dan na intensief overleg met betrokken vakgroepbesturen. Er kan onderscheid worden gemaakt in werkgroepen ter bevordering van het onderwijs (Werkgroepen Onderwijs) en werkgroepen ter bevordering van de wetenschapsbeoefening (Werkgroepen Wetenschapsbeoefening). Bij enkele universiteiten stelt de faculteitsraad het reglement van de werkgroep vast, bij andere doet het werkgroepbestuur dit zelf.

waardering: B 5

238a

handeling: Het samenstellen van het bestuur van onderzoekinstituten of onder-zoekscholen.

periode: 1993 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 94, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.50, eerste lid en 9.55; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen

product: (benoemings)besluiten

waardering: B 5

252a

handeling: Het, na het voorstel van de benoemingsadviescommissie en (eventueel) na overleg met zusterfaculteiten, adviseren van het college van bestuur over benoemingen van hoogleraren.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 79, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.35, eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen

product: adviezen

opmerking: Bij de bijzondere universiteiten adviseert de faculteitsraad ten aanzien van de aanbeveling die het college van bestuur doet aan het stichtings- of verenigingsbestuur.

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het college van bestuur

260c

handeling: Het adviseren van het ter zake beslissende orgaan over de vestiging van bijzondere leerstoelen (bijzonder hoogleraar).

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 210, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.79; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen; Regeling vestiging bijzondere leerstoelen en aanstelling bijzonder hoogleraren (EUR)

product: adviezen

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het beslissende orgaan

ACTOR: DE COMMISSIE COLLOQUIUM DOCTUM

94

handeling: Het adviseren van het college van bestuur inzake de toelating tot de studie van personen die niet rechtstreeks krachtens hun vooropleiding kunnen worden toegelaten.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art 27, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.29, eerste lid; Onderwijs- en Examenregelingen

product: adviezen

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het college van bestuur

ACTOR: DE COMMISSIE VAN TOELATING TWEEDE FASE (KUN)

98

handeling: Het beoordelen van de bekwaamheid tot het volgen van een tweede-faseopleiding.

periode: -1993

grondslag: Structuurregeling (KUN); Bestuursreglement (KUN)

product: rapportages

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het college van bestuur

ACTOR: DE COMMISSIE VOOR DE EXAMENS / EXAMENCOMMISSIE

56

handeling: Het adviseren van de faculteitsraad (- 1997) / faculteitsbestuur (1997) over onderwijs- en examenregelingen.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 21 en art. 76, derde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.14 en art. 9.32, eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en beheersreglementen; Faculteitsreglementen

product: adviezen

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij de faculteitsraad

342

handeling: Het vaststellen van een reglement van orde.

periode: 1985 -

grondslag: Onderwijs- en Examenregelingen

product: reglement van orde

waardering: B 5

79

handeling: Het opstellen van algemene regels met betrekking tot het organiseren en coördineren van examens en tentamens.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.10, tweede en derde lid en 7.12, eerste en derde en vierde lid; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 14, tweede lid; Structuurregelingen (KUN, VU); Bestuurs- en beheersreglementen; Faculteitsreglementen (KUB)

product: regelingen, bijvoorbeeld:

 • -

  regels en richtlijnen voor tentamens;

 • -

  nadere regels op de examens

 • -

  (jaarlijkse) tentamenrooster

 • -

  instructies voor examinatoren, correctoren en surveillanten

waardering: B 4

80

handeling: Het jaarlijks opstellen van vrijstellingsregelingen voor examenonderdelen.

periode: 1993 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 7.13 tweede lid; regels en richtlijnen voor tentamens; facultaire studiegidsen

product: jaarlijkse regelingen

waardering: V 5 jaar

81

handeling: Het verrichten van onderzoek naar en beoordelen van kennis, inzicht en vaardigheden van examinandi.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art 16, derde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.10, tweede lid en art. 7.11, eerste lid; Structuurregelingen (KUN, VU); Onderwijs- en Examenregelingen (KUB)

product: tentamensuitslagen

Opmerking: De inhoudelijke beoordeling van tentamens en examens gebeurt door de examinator of de faculteit, waarna de uitslag wordt vastgesteld door de commissie voor de examens.

waardering: V 1 jaar na vaststelling tentamenuitslag

82

handeling: Het beschikken op verzoeken af te kunnen wijken van onderwijs-, examen- en tentamenregelingen.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.13, tweede lid, art. 7.30, derde lid; Structuurregeling (VU); Onderwijs- en Examenregelingen

product: beschikkingen, o.a.: toestemmingen, vrijstellingen, e.d.

waardering: B 6

83

handeling: Het goedkeuren van keuzes van studenten van onderwijseenheden opleidingsprogramma's en vrije diplomaprogramma's (OU).

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art. 16.; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.3, derde lid; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 9, eerste lid; Structuurregeling (VU); Bestuursreglement (KUN); Algemeen Onderwijsreglement (KUN); Onderwijs- en Examenregelingen (KUB)

product: goedkeuringen

opmerking: De opleidingsprogramma's en vrije diplomaprogramma's worden door studenten zelf samengesteld uit onderwijseenheden.

waardering: V 30 jaar

84

handeling: Het besluiten tot afgeven van getuigschriften aan studenten die met goed gevolg een examen hebben afgelegd of afgeven van verklaringen betreffende de met goed gevolg afgelegde tentamens.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562).art 16, derde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 7.11, eerste en tweede lid, art. 7.58, vierde lid; Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) art. 14, tweede lid; art. 15; Examenreglement (1985), art. 21 en 22; OU-statuut (Stb. 1988, 466) art. 17; Structuurregeling (VU); Bestuursreglement (KUN); Onderwijs- en Examenregelingen

product: diploma's, getuigschriften, verklaringen

waardering: V 30 jaar

examenregisters blijven bewaard (B 6)

ACTOR: DE OPLEIDINGSCOMMISSIE

62

handeling: Het gevraagd en ongevraagd adviseren van facultaire bestuursorganen over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art. 76, 77; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.32, eerste lid en art. 9.36, eerste lid, gewijzigd (Stb. 1997, 117), art. 9.18 eerste lid onder c. en art. 11.11, eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en beheersreglementen; Faculteitsreglementen

product: adviezen

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het desbetreffende facultaire bestuursorgaan

410

handeling: Het adviseren van het faculteitsbestuur over onderwijs- en examenregelingen.

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (stb. 1992, 593), gewijzigd ( stb. 1997, 117)art. 9.18, eerste lid. onder a

product: adviezen

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het faculteitsbestuur

419

handeling: het adviseren van het opleidingsbestuur / de opleidingsdirecteur en het faculteitsbestuur over alle aangelegenheden met betrekking tot de onderwijs- en examenregeling

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.18 eerste lid onder a; Faculteitsreglementen.

product: adviezen

waardering: V 5 jaar

420

handeling: het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.18 eerste lid onder b; Faculteitsreglementen.

product: rapportages

waardering: B 3

421

handeling: het adviseren van het opleidingsbestuur / de opleidingsdirecteur en aan het faculteitsbestuur over alle aangelegenheden met betrekking tot het onderwijs in de desbetreffende opleiding

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.18 eerste lid onder c;

product: adviezen

waardering: V 5 jaar

ACTOR: DE TOETSINGSCOMMISSIE (OU)

345

handeling: Het adviseren over knelpunten in de programmering van individuele studenten, over het volgen van onderwijsdelen bij andere instellingen en over voorstellen voor vrijdiplomaprogramma's en vrijstellingsverzoeken.

periode: 1994 -

grondslag: Beheersreglementen

product: adviezen

opmerking: Toetsingscommissies worden per facultair directoraat of opleiding ingesteld.

waardering: V 5 jaar

ACTOR: DE PROGRAMMACOMMISSIE (OU)

329

handeling: Het adviseren van het college van bestuur over de hoofdlijnen, aanpassing en verwijdering van opleidingen en cursussen en opneming van elders ontwikkelde cursussen in het onderwijsaanbod.

periode: 1985 - 1992

grondslag: Bestuursreglementen

product: adviezen

waardering: B 3

ACTOR: DE VASTE COMMISSIE VOOR DE WETENSCHAPSBEOEFENING

125

handeling: Het gevraagd en ongevraagd adviseren over onderzoeksaangelegenheden aan faculteitsbesturen, en -raden, vakgroepbesturen en besturen van onderzoekinstituten en -scholen.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.81, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.37, eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen

product: adviezen

Opmerking: De vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening (VCW) vervult een centrale rol bij de advisering en coördinatie van onderzoek. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsbewaking van het onderzoek ligt primair bij de onderzoekers en de leider van het onderzoekprogramma, resp. de vakgroep en de faculteit waar zij deel van uitmaken. De commissie is direct betrokken bij het cyclische proces van kwaliteitsbewaking van onderzoekplanning, uitvoering, rapportage en evaluatie van het onderzoeksresultaat. Adviezen betreffen o.a. onderzoekplannen en projectaanvragen, kwaliteit van het onderzoek, promotieplaatsen.

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het orgaan aan wie het advies wordt uitgebracht

ACTOR: DE ADVIESCOMMISSIE BIJ DE VASTE COMMISSIE VOOR DE WETENSCHAPSBEOEFENING

127

handeling: Het adviseren van de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening inzake de vaststelling, goedkeuring en uitvoering van onderzoekprogramma's en nadere onderzoekprogramma's.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.81, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.37 tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Faculteitsreglementen

product: adviezen

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening

ACTOR: DE BENOEMINGSADVIESCOMMISSIE

250

handeling: Het (gehoord vakgroepbesturen en besturen van onderzoekinstituten (tot 1997)) adviseren omtrent de benoeming van hoogleraren aan de faculteitsraad (tot 1997) / faculteitsbestuur / college van bestuur.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 79, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.35, tweede lid; Structuurregelingen (KUB, KUN); Bestuurs- en beheersreglementen

product: voorstellen

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij de faculteitsraad

ACTOR: DE VASTE COMMISSIE VOOR HET ONDERWIJS (LUW)

64

handeling: Het adviseren van de universiteitsraad over de vaststelling en beoordeling van onderwijs- en examenregelingen.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art.128, vierde lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.32, eerste lid en art. 9.75, vierde lid

product: adviezen

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij de universiteitsraad

ACTOR: DE ONDERWIJSCOMMISSIE (KUN / OU)

331

handeling: Het adviseren van het college van hoogleraren (1992-1995) / het college van bestuur (1996) over het onderwijsaanbod van de OU.

periode: 1992 -

grondslag: Beheersreglementen

product: adviezen

waardering: B 3

68

handeling: Het adviseren van de universiteitsraad en het college van bestuur omtrent onderwerpen van algemene aard die verband houden met onderwijs (KUN).

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregeling (KUN)

product: adviezen

waardering: B 3

ACTOR: DE ONDERZOEKSCOMMISSIE (KUN)

131

handeling: Het adviseren van de universiteitsraad en het college van bestuur omtrent onderwerpen van algemene aard die verband houden met onderzoek. (KUN)

periode: 1993 -

grondslag: Structuurregeling (KUN)

product: adviezen

waardering: B 3

ACTOR: HET BESTUUR VAN HET BEZINNINGSCENTRUM (VU)

147

handeling: Het bevorderen en (doen) uitvoeren van interdisciplinair onderzoek op het gebied van levensbeschouwing en wetenschap, alsmede het (doen) uitgeven van publikaties op dat gebied.

periode: 1993-

grondslag: Bestuursreglement (VU)

product: onderzoeksrapporten, subsidies

waardering: B 6

148

handeling: Het organiseren van activiteiten op het gebied van levensbeschouwing en wetenschap.

periode: 1993 -

grondslag: Bestuursreglement (VU)

product: o.a.: lezingen

opmerking: Onder de activiteiten worden o.a. gespreksgroepen, cursussen, conferenties, leerhuisactiviteiten en vieringen verstaan.

waardering: B 6

ACTOR: HET VAKGROEPBESTUUR

58

handeling: Het nader uitwerken en uitvoeren van onderwijs- en examenregelingen.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985-, 562). art. 76 en 77; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.43 en 9.44; Faculteitsreglementen; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU)

product: (nadere) regelingen

waardering: B 6

132

handeling: Het vaststellen van onderzoekprogramma's van de vakgroep.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.87; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.43; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen

product: (jaarlijkse) onderzoekprogramma's

toelichting: Hieronder valt ook de neerslag van onderzoeken, zoals onder meer onderzoeksrapporten

waardering: B 1

227

handeling: Het vaststellen van een reglement voor de vakgroep.

periode: 1993 - 1997

grondslag: Faculteitsreglementen

product: vakgroepreglement

waardering: B 5

228

handeling: Het geven van inlichtingen en informatie over onderwijs en wetenschapsbeoefening van de vakgroep aan derden. (KUB)

periode: 1993 -1997

grondslag: Bestuursreglementen (KUB)

product: inlichtingen

waardering: V 2 jaar

233

handeling: Het aanwijzen van de leden van werkgroepen.

periode: 1993 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 89, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.45, tweede lid; Structuurregelingen (KUB, VU)

product: besluiten

waardering: V 10 jaar

251a

handeling: Het adviseren van benoemingsadviescommissies over benoemingen van hoogleraren.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 79, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.35, tweede lid; Structuurregeling (KUN)

product: adviezen

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het college van bestuur

260e

handeling: Het adviseren van het ter zake beslissende orgaan over de vestiging van bijzondere leerstoelen (bijzonder hoogleraar). (KUB, VU)

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 210, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.79, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.53; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuurs- en Beheersreglementen; Faculteitsreglementen; Regeling vestiging bijzondere leerstoelen en aanstelling bijzonder hoogleraren (EUR)

product: adviezen

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het beslissende orgaan

299c

handeling: Het beslissen op bezwaarschriften.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 121, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.72; Algemene wet bestuursrecht; Structuurregeling (KUB); BestuursReglementen (KUB, KUN, VU); Reglement Informatievoorziening (KUN)

product: besluiten

opmerking: Het bestuursorgaan kan de zaak zelf in behandeling nemen of besluiten zich te laten adviseren door de commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften, die de zaak dan behandelt en een concept-besluit voorbereidt, waarna het bestuursorgaan het uiteindelijke besluit neemt. Deze handeling is een vervolg op een besluit van het college. In veel gevallen maakt deze handeling dan ook deel uit van de handeling betreffende dat besluit en wordt dit niet als een aparte handeling gezien.

waardering: V 10 jaar

ACTOR: HET WERKGROEPBESTUUR

59

handeling: Het nader uitwerken en uitvoeren van onderwijs- en examenregelingen.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562). art. 90; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.46; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen

product: (nadere) regelingen

waardering: B 6

133

handeling: Het vaststellen van onderzoekprogramma's van de werkgroep.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.91, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.47, eerste lid; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen

product: (jaarlijkse) onderzoekprogramma's

waardering: B 1

opmerking: Hieronder valt ook de neerslag van onderzoeken, zoals onder meer onderzoeksrapporten

232

handeling: Het vaststellen van een reglement voor de werkgroep.

periode: 1993 - 1997

grondslag: Faculteitsreglementen

product: werkgroepreglement

waardering: B 6

234

handeling: Het geven van inlichtingen en informatie over onderwijs en wetenschapsbeoefening van de werkgroep aan derden (KUB).

periode: 1993 - 1997

grondslag: Bestuursreglementen (KUB)

product: inlichtingen

waardering: V 2 jaar

260f

handeling: Het adviseren van het ter zake beslissende orgaan over de vestiging van bijzondere leerstoelen (bijzonder hoogleraar). (KUB, VU)

periode: 1985 - 1997

grondslag: Structuurregelingen (KUB, VU)

product: adviezen

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het beslissende orgaan

ACTOR: HET BESTUUR VAN HET ONDERZOEKINSTITUUT/ HET BESTUUR VAN DE ONDERZOEKSCHOOL

16

handeling: Het (jaarlijks) opstellen van begrotingsplannen voor het onderzoekinstituut of de -school.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.96, tweede lid.; Faculteitsreglementen

product: begrotingsplannen

opmerking: Deze begrotingsplannen kunnen worden opgenomen in de facultaire begroting.

waardering: B 1

24

handeling: Het opstellen van jaarverslagen over de werkzaamheden van het onderzoekinstituut of de -school.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562),- art.96 tweede lid.; Faculteitsreglementen; Instituut- of schoolreglementen

product: jaarverslagen

waardering: B 2

138

handeling: Het bepalen van onderzoeksthema's en onderzoekprojecten, nader uit te werken binnen het onderzoekinstituut of de -school.

periode: 1993 - 1997

grondslag: Faculteitsreglementen

product: onderzoeksthema's en projectvoorstellen

opmerking: Hieronder valt ook de neerslag van onderzoeken, zoals onder meer onderzoeksrapporten

waardering: B 1

139c

handeling: Het, gehoord de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening en de adviesraad, (vijfjaarlijks) vaststellen van (meerjaren) onderzoekprogramma's van onderzoekinstituten en -scholen

periode: 1997 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.52, eerste lid en art. 9.55, gewijzigd (Stb. 1997, 117) art. 9.20 en art. 9.21; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Bestuurs- en beheersreglementen; Faculteitsreglementen

product: onderzoekprogramma's

waardering: B 1

140

handeling: Het, gehoord de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening, (jaarlijks) formuleren en uitvoeren van nadere onderzoekprogramma's van het onderzoekinstituut of de onderzoekschool.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), art.96, eerste lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.52, eerste lid en art. 9.55; Structuurregelingen (KUB, KUN, VU); Faculteitsreglementen

product: onderzoekprogramma's

opmerking: Hieronder valt ook de neerslag van onderzoeken, zoals onder meer onderzoeksrapporten

waardering: B 1

141

handeling: Het opstellen van hoofdlijnen van opleidingsprogramma's van assistenten in opleiding (aio's).

periode: 1993 -

grondslag: Faculteitsreglementen; Instituut- of schoolreglementen

product: hoofdlijnen opleidingsprogramma's

toelichting: Hieronder valt ook de neerslag van onderzoeken, zoals onder meer onderzoeksrapporten

waardering: B 4

142

handeling: Het evalueren van het binnen het onderzoekinstituut of de -school verrichte onderzoek.

periode: 1993 -

grondslag: Faculteitsreglementen; Instituut- of schoolreglementen

product: evaluatierapporten

opmerking: Eens in de twee jaar vindt een 'zware' beoordeling plaats, jaarlijks een lichte beoordeling. Hieronder valt ook de neerslag van onderzoeken, zoals onder meer onderzoeksrapporten

waardering: B 1

240

handeling: Het adviseren van faculteitsbesturen bij de benoemingen van de wetenschappelijk directeuren.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 94, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.50, tweede lid en art. 9.55; Structuurregelingen (KUB, VU); Bestuursreglementen; Faculteitsreglementen

product: adviezen

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het faculteitsbestuur

242

handeling: Het vaststellen van een regeling inzake de verdeling van taken en verantwoordelijkheden van degenen die bij het instituut of de school werkzaam zijn.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 95; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.51; Structuurregelingen (KUB, VU)

product: regeling

waardering: B 5

251b

handeling: Het adviseren van benoemingsadviescommissies over benoemingen van hoogleraren.

periode: 1985 - 1997

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 79, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.35, tweede lid; Structuurregeling (KUN)

product: adviezen

waardering: V 1 jaar wordt bewaard bij het college van bestuur

299d

handeling: Het beslissen op bezwaarschriften.

periode: 1985 -

grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 121, tweede lid; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 9.72; Algemene wet bestuursrecht; Structuurregeling (KUB); Bestuursreglementen (KUB, KUN, VU); Reglement Informatievoorziening (KUN)

product: besluiten

waardering: V 10 jaar

ACTOR: DE EMANCIPATIECOMMISSIE

327

handeling: Het adviseren van het college van bestuur over aangelegenheden betreffende de emancipatie van de vrouw.

periode: 1989 - 1996

grondslag: Bestuursreglementen; Instellingsbesluiten

product: adviezen, notulen

waardering: agenda's en notulen: B 6

adviezen: V 5 jaar wordt bewaard bij het college van bestuur

ACTOR: HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEIDSORGAAN

425

handeling: Het vaststellen van een document aangaande de onderlinge afstemming van werkzaamheden van het ziekenhuis en de universiteit op het gebied van het wetenschappelijk geneeskundig onderwijs en onderzoek.

periode: 1992 -

grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.21

product: besluiten

waardering: B 6

Naar boven