Regeling ter implementatie EU-Richtlijn meststoffen

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 04-02-1998 t/m 31-12-2007

Regeling ter implementatie EU-Richtlijn meststoffen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 11 van de Meststoffenwet 1947, de artikelen 2, 3, 4, 5 en 6 van het Meststoffenbesluit 1977, artikel 1, eerste lid, van de Meststoffenbeschikking 1977 en richtlijn nr. 97/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 december 1997 (PbEG L 335) tot wijziging van richtlijnen nr. 76/116/EEG, nr. 80/876/EEG, nr. 89/284/EEG en nr. 89/530/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake meststoffen;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2008]

[Red: Wijzigt de beschikking analysemethoden mest-stoffen 1979]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2008]

[Red: Wijzigt de regeling van de Minister van Landbouw en Visserij van 14 februari 1978, nr. J.425]

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2008]

  • 1 Het is tot 31 december 1998 toegestaan om verpakkingen, etiketten en begeleidende documenten met de vermelding ’EEG-MESTSTOF’ te gebruiken, mits voldaan wordt aan artikel 10 van de Meststoffenbeschikking 1977.

  • 2 De bepalingen van de Beschikking analysemethoden meststoffen 1979, de Meststoffenbeschikking 1977 en de regeling van de Minister van Landbouw en Visserij van 14 februari 1978, nr. J. 425, houdende voorschriften voor de monsterneming van meststoffen (Stcrt. 35), die betrekking hebben op meststoffen waarvoor bij de type-aanduiding de vermelding ’EG-MESTSTOF’ wordt gebruikt, gelden tot 31 december 1998 ook voor meststoffen waarvoor bij de type-aanduiding de vermelding ’EEG-MESTSTOF’ wordt gebruikt.

Artikel V

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 januari 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina