Regeling samenloop kinderbijslag

[Regeling vervallen per 17-01-2009.]
Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 15-04-2005 t/m 16-01-2009

Regeling samenloop kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet met buitenlandse kinderbijslag of kinderbijslag op grond van een regeling van een volkenrechtelijke organisatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 20 van de Algemene Kinderbijslagwet;

Besluit:

Artikel 1. Samenloop met buitenlandse kinderbijslag

[Regeling vervallen per 17-01-2009]

Indien ten aanzien van hetzelfde kind over eenzelfde tijdvak recht op kinderbijslag bestaat op grond van de Algemene Kinderbijslagwet en op grond van een rechtens geldende regeling, bestaande in een ander land, wordt de kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslag-wet slechts uitbetaald voorzover deze die andere kinderbijslag overtreft.

Artikel 2. Samenloop met kinderbijslag van volkenrechterlijke organisatie

[Regeling vervallen per 17-01-2009]

Indien ten aanzien van hetzelfde kind over eenzelfde tijdvak recht op kinderbijslag bestaat op grond van de Algemene Kinderbijslagwet en op grond van een regeling van een volkenrechtelijke organisatie als bedoeld in de artikelen 3, eerste lid, onderdeel d, of 14, tweede lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999, wordt de kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet slechts uitbetaald voorzover deze die andere kinderbijslag overtreft.

Artikel 3. Intrekking ministeriële regeling

[Regeling vervallen per 17-01-2009]

De regeling van 28 maart 1985 op grond van artikel 16 van de Algemene Kinderbijslagwet (Stcrt.63) wordt ingetrokken.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 17-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

[Regeling vervallen per 17-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling samenloop kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet met buitenlandse kinderbijslag of kinderbijslag op grond van een regeling van een volkenrechtelijke organisatie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 januari 1998

de

Staatssecretaris

voornoemd,

F.H.G. de Grave

Naar boven