Instellingsbesluit Begeleidingscommissie Onderzoek Indische Tegoeden

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 05-02-1998 t/m 27-08-2004

Instellingsbesluit Begeleidingscommissie Onderzoek Indische Tegoeden

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Er is een Begeleidingscommissie Onderzoek Indische Tegoeden.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

De taken van de begeleidingscommissie bestaan uit:

 • het formuleren van een taakopdracht;

 • het formuleren van onderzoeksopdrachten en de keuze van uitvoerders van die onderzoeksopdrachten;

 • het bewaken van de uitvoering van de onderzoeken conform de taakopdracht;

 • het opmaken van een eindrapportage ten behoeve van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • het adviseren aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over te nemen beslissingen ten aanzien van eventuele inhoudelijke bijstellingen van de taakopdracht.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De begeleidingscommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en zes leden.

 • 2 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benoemt en ontslaat de voorzitter en de leden van de begeleidingscommissie.

 • 3 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voegt een medewerker van de Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burger-oorlogsgetroffenen als secretaris aan de begeleidingscommissie toe.

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2004]

Tot voorzitter van de Begeleidingscommissie Onderzoek Indische Tegoeden wordt benoemd de heer mr. A.G. van Galen te Den Haag.

Artikel 5

[Vervallen per 28-08-2004]

Tot lid van de Begeleidingscommissie Onderzoek Indische Tegoeden worden benoemd:

 • 1. de heer prof.dr. P.J. Drooglever te Zoetermeer;

 • 2. de heer prof.dr.mr. C. Fasseur te Den Haag;

 • 3. de heer dr. J.T. Lindblad te Leiden;

 • 4. mevrouw dr. E.B. Locher-Scholten te Zeist;

 • 5. mevrouw dr. E. Touwen-Bouwsma te Zwolle.

Artikel 7

[Vervallen per 28-08-2004]

De voorzitter en de leden van de begeleidingscommissie ontvangen een vergoeding voor reis- en verblijfskosten volgens de regelen voor dienstreizen die gelden voor rijksambtenaren.

Artikel 8

[Vervallen per 28-08-2004]

Het beheer van de bescheiden betreffen-de de werkzaamheden geschiedt met inachtneming van de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995 op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de begeleidingscommissie opgeborgen in het archief van de Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burger-oorlogsge-troffenen van dat ministerie.

Artikel 9

[Vervallen per 28-08-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 14 januari 1998.

Artikel 10

[Vervallen per 28-08-2004]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Instellingsbesluit Begeleidingscommissie Onderzoek Indische Tegoeden.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina