Lozingenbesluit Wvo vaste objecten

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geraadpleegd op 28-09-2023.
Geldend van 22-12-2009 t/m 30-06-2011

Besluit van 27 januari 1998, houdende regels voor het lozen bij reinigings- en conserveringswerkzaamheden aan vaste objecten, ter bescherming van het oppervlaktewater (Lozingenbesluit Wvo vaste objecten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 16 juli 1997, nr. HKW/AW 97/7738, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op de artikelen 1, eerste en derde lid, 2a, eerste en tweede lid, 2b en 2c, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren;

Gezien het advies van de Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving (advies van 2 april 1997);

De Raad van State gehoord (advies van 14 oktober 1997, no. W09.97.0483);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 23 januari 1998, nr. HKW/A RH 1998/313, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

§ 1.1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

 • 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. vast object: locatiegebonden constructie of gedeelte daarvan, gelegen in of nabij een oppervlaktewaterlichaam;

  • b. reinigingswerkzaamheden: verwijderen van stoffen aan vaste objecten door middel van een techniek als beschreven in bijlage 1;

  • c. conserveringswerkzaamheden: aanbrengen van verfraaiende, beschermende of afwerklagen op vaste objecten door middel van een techniek als beschreven in bijlage 2;

  • d. werkzaamheden: reinigings- of conserveringswerkzaamheden;

  • e. hulpconstructie: constructie ter omsluiting van de ruimte waarin werkzaamheden aan een vast object plaatsvinden;

  • f. stofdichte wand: afdichting gericht op het voorkomen van emissie van stofdelen uit de hulpconstructie;

  • g. vloeistofdichte wand: afdichting gericht op het voorkomen van emissie van vloeistof of nevel uit de hulpconstructie;

  • h. winddichte wand: afdichting gericht op het voorkomen van invloed van wind op de emissie van stofdelen, vloeistof of nevel uit de hulpconstructie;

  • i. stoffen: afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen als bedoeld in bijlage 3, die bij reinigings- of conserveringswerkzaamheden plegen vrij te komen;

  • j. afvalwater: water dat stoffen bevat en vrijkomt door het toepassen van een natte techniek;

  • k. NEN 6621: door het Nederlands Normalisatie-Instituut uitgegeven norm «Afvalwater en slib; bepaling van het gehalte onopgeloste bestanddelen en de gloeirest daarvan; gravimetrische methode», publicatiejaar 1992, met de daarop uitgegeven aanvullingen en correctie-bladen, zoals deze zijn medegedeeld in de Staatscourant, vanaf het moment dat deze volgens die mededeling van toepassing zijn geworden;

  • l. NEN/ISO 9096: door het Nederlands Normalisatie-Instituut uitgegeven norm «Emissie van stationaire bronnen; bepaling van de stofconcentratie en het stofdebiet in rook-/ proces- en uitlaatgassen; handmatige gravimetrische methode«, publicatiejaar 1994, met de daarop uitgegeven aanvullingen en correctie-bladen, zoals deze zijn medegedeeld in de Staatscourant, vanaf het moment dat deze volgens die mededeling van toepassing zijn geworden;

  • m. Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

  • n. wet: Waterwet.

 • 2 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt onder vast object mede verstaan een demontabel object dat in of nabij een oppervlaktewaterlichaam wordt gereinigd of geconserveerd.

 • 3 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt onder vast object niet begrepen een hoogspanningsmast.

§ 1.2. Indeling stoffen, technieken en werkzaamheden

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

 • 1 Stoffen zijn in bijlage 3 behorende bij dit besluit ingedeeld in de categorieën A tot en met C.

 • 2 Bij de werkzaamheden te gebruiken technieken zijn in bijlage 1 en 2 behorende bij dit besluit ingedeeld in de clusters 1 tot en met 7.

 • 3 Werkzaamheden zijn in de artikelen 3 tot en met 9 van dit besluit ingedeeld in de afschermingsklassen O tot en met VI.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

 • 1 In de afschermingsklasse 0 zijn de volgende werkzaamheden ingedeeld:

  • a. werkzaamheden die niet in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf worden verricht in klasse I of II;

  • b. reinigingswerkzaamheden met behulp van een techniek uit cluster 1, indien:

   • 1°. met deze reinigingswerkzaamheden wordt volstaan, of

   • 2°. deze worden gevolgd door werkzaamheden in uitsluitend de afschermingsklasse 0, I of II, en

  • c. conserveringswerkzaamheden, waarbij een stof van categorie A wordt gebruikt.

 • 2 Indien de afstand van het te behandelen deel van het oppervlak tot het wateroppervlak minder dan 50 cm bedraagt, zijn de volgende werkzaamheden in afschermingsklasse 0 ingedeeld:

  • a. reinigingswerkzaamheden met behulp van:

   • 1°. een techniek uit cluster 2, waarbij een stof van categorie A, B of C vrijkomt;

   • 2°. een techniek uit cluster 3, waarbij een stof van categorie A vrijkomt;

   • 3°. een techniek uit cluster 4.1, waarbij een stof van categorie A, B of C vrijkomt, en

   • 4°. een techniek uit cluster 4.2, waarbij een stof van categorie A vrijkomt, en

  • b. conserveringswerkzaamheden met behulp van een techniek uit cluster 5, waarbij een stof uit categorie B of C wordt gebruikt.

 • 3 Indien sprake is van zware golfslag wordt in overleg met de beheerder het punt bepaald van waar af de 50 cm, bedoeld in het tweede lid, wordt gemeten.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

In de afschermingsklasse I zijn de volgende werkzaamheden ingedeeld, waarbij de afstand van het te behandelen deel van het oppervlak tot het wateroppervlak gelijk is aan of groter is dan 50 cm:

 • a. reinigingswerkzaamheden met behulp van een techniek uit cluster 4.1, waarbij een stof uit categorie A, B of C vrijkomt, en

 • b. conserveringswerkzaamheden met behulp van een techniek uit cluster 5, waarbij een stof uit categorie B vrijkomt.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

In de afschermingsklasse II zijn de volgende werkzaamheden ingedeeld, waarbij de afstand van het te behandelen deel van het oppervlak tot het wateroppervlak gelijk is aan of groter is dan 50 cm:

 • a. reinigingswerkzaamheden met behulp van:

  • 1°. een techniek uit cluster 2, waarbij een stof uit categorie A, B of C vrijkomt;

  • 2°. een techniek uit cluster 3, waarbij een stof uit categorie A vrijkomt, en

 • b. conserveringswerkzaamheden met behulp van een techniek uit cluster 5, waarbij een stof uit categorie C wordt gebruikt.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

In de afschermingsklasse III zijn reinigingswerkzaamheden ingedeeld met behulp van:

 • a. een techniek uit cluster 3, waarbij een stof uit categorie A vrijkomt en waarbij smeltslakgrit of een mineraal straalmiddel wordt gebruikt, en

 • b. een techniek uit cluster 4.2, waarbij een stof uit categorie A vrijkomt en waarbij de afstand van het te behandelen deel van het oppervlak tot het wateroppervlak gelijk is aan of groter is dan 50 cm.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

In de afschermingsklasse IV zijn de volgende werkzaamheden ingedeeld:

 • a. reinigingswerkzaamheden met behulp van:

  • 1°. een techniek uit cluster 3, waarbij een stof uit categorie B vrijkomt, en

  • 2°. een techniek uit cluster 4.2, waarbij een stof uit categorie B vrijkomt en waarbij een metallisch straalmiddel wordt gebruikt, en

 • b. conserveringswerkzaamheden met behulp van een techniek uit cluster 6, waarbij een stof uit categorie B wordt gebruikt.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

In de afschermingsklasse V zijn de volgende werkzaamheden ingedeeld:

 • a. reinigingswerkzaamheden met behulp van:

  • 1°. een techniek uit cluster 3, waarbij een stof uit categorie C vrijkomt;

  • 2°. een techniek uit cluster 4.2, waarbij een stof uit categorie B vrijkomt en waarbij smeltslakgrit of een mineraal straalmiddel wordt gebruikt, en

  • 3°. een techniek uit cluster 4.2, waarbij een stof uit categorie C vrijkomt en waarbij een metallisch straalmiddel wordt gebruikt, en

 • b. conserveringswerkzaamheden met behulp van:

  • 1°. een techniek uit cluster 6 en een stof uit categorie C wordt gebruikt, en

  • 2°. een techniek uit cluster 7, waarbij een stof uit categorie B wordt gebruikt.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

In de afschermingsklasse VI zijn de volgende werkzaamheden ingedeeld:

 • a. reinigingswerkzaamheden met behulp van een techniek uit cluster 4.2, waarbij een stof uit categorie C vrijkomt en waarbij smeltslakgrit of een mineraal straalmiddel wordt gebruikt, en

 • b. conserveringswerkzaamheden met behulp van een techniek uit cluster 7, waarbij een stof uit categorie C wordt gebruikt.

Hoofdstuk II. Werkingssfeer

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

De voorschriften die bij dit besluit zijn gesteld, alsmede de krachtens deze voorschriften gestelde nadere eisen, zijn van toepassing op het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van stoffen in het kader van reinigings- of conserveringswerkzaamheden aan vaste objecten.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

 • 1 Bij werkzaamheden als bedoeld in artikel 10, wordt voldaan aan de voorschriften die bij dit besluit zijn gesteld, alsmede aan de krachtens deze voorschriften gestelde nadere eisen.

Hoofdstuk III. Voorschriften

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

§ 3.1. Algemene voorschriften

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

 • 1 Het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van stoffen bij reinigingsen conserveringswerkzaamheden is verboden.

 • 2 Het verbod in het eerste lid geldt niet, indien het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van stoffen plaatsvindt in het kader van werkzaamheden waarvoor in de artikelen 13 tot en met 27 voorschriften zijn gesteld.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

 • 1 Bij reinigings- en conserveringswerkzaamheden neemt een ieder voldoende zorg in acht ter bescherming van de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam.

 • 2 De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor een oppervlaktewaterlichaam kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

 • 1 Indien een installatie wordt gebruikt die olie bevat, is de installatie in een vloeistofdichte bak geplaatst, waarvan het volume voldoende is om de in de installatie aanwezige olie te bergen.

 • 2 De in de bak aanwezige vloeistof wordt dagelijks verwijderd.

 • 3 De bak is zodanig afgedekt dat geen regenwater in de bak kan geraken.

 • 4 De bak staat niet in directe verbinding met een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Bij een beweegbare brug zijn zichtbare verontreinigingen van de vloer van de hulpconstructie verwijderd alvorens de brug wordt geopend.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

 • 1 Voor de afschermingsklassen I tot en met VI gelden de volgende voorschriften:

  • a. er is een hulpconstructie voor de gehele duur van de werkzaamheden;

  • b. de vloer van de hulpconstructie is voorzien van opstaande randen met een hoogte van ten minste 20 cm;

  • c. de vloer is stofdicht;

  • d. dagelijks, na beëindiging van de werkzaamheden of zoveel eerder als noodzakelijk is, worden de op de vloer achtergebleven stoffen verzameld en naar een verzamelplaats afgevoerd;

  • e. smeeroliën en vetten worden verwijderd met behulp van plamuurmessen dan wel met een met ontvetter bevochtigde doek;

  • f. degene die loost ten behoeve van reinigingswerkzaamheden draagt er zorg voor dat het gehalte aan stoffen in ontvetters zodanig is, dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt, en

  • g. opslag van straalmiddelen vindt plaats in afgesloten containers.

 • 2 De beheerder kan nadere eisen stellen ten aanzien van het bepaalde in het eerste lid; daarbij kan slechts worden voorgeschreven:

  • a. dat het gehalte aan stoffen in ontvetters bij het lozen een bij die nadere eis aangegeven waarde niet mag overschrijden, of

  • b. dat het gehalte aan stoffen in ontvetters wordt bepaald met een daarbij aan te geven meetfrequentie, meetvoorschrift of analysemethode.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

 • 1 Indien afvalwater vrijkomt bij werkzaamheden van de afschermingsklassen II tot en met VI, zijn voorts de volgende voorschriften van toepassing:

  • a. de vloer van de hulpconstructie is vloeistofdicht;

  • b. de vloer is zodanig geconstrueerd dat er sprake is van een vrije afstroming van afvalwater naar één of meer in de vloer aanwezige afvoerpunten;

  • c. het afvalwater wordt vanaf de afvoerpunten lekdicht naar een bezinkbassin geleid;

  • d. na het doorlopen van het bezinkbassin bedraagt het gehalte aan onopgeloste bestanddelen in het effluent ten hoogste 50 mg/l; dit gehalte wordt niet door verdunning bereikt, en

  • e. teneinde het gehalte aan onopgeloste bestanddelen, bedoeld in onderdeel d, te bepalen neemt degene die loost, op de eerste dag van de werkzaamheden, een steekmonster van het effluent en rapporteert de resultaten van de analyse zo spoedig mogelijk aan de beheerder.

 • 2 De analyse van het steekmonster, bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, wordt uitgevoerd volgens NEN 6621.

 • 3 Het bezinksel wordt uit het bezinkbassin, bedoeld in het eerste lid, verwijderd, zo dikwijls als voor de goede werking van dat bassin noodzakelijk is.

 • 4 Het bezinksel en de bij de verwijdering daarvan vrijkomende afvalstoffen mogen niet worden geloosd.

§ 3.2. Aanvullende voorschriften

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Onverminderd paragraaf 3.1., gelden voor de afschermingsklasse 0 de volgende voorschriften:

 • a. bij reinigingswerkzaamheden die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf worden verricht wordt uitsluitend water gebruikt, zonder toevoeging van ontvetters;

 • b. loszittende verfdelen worden vóór aanvang van de werkzaamheden verwijderd; deze verfdelen en de bij de verwijdering vrijkomende stoffen worden opgevangen en naar een verzamelplaats afgevoerd;

 • c. werkzaamheden worden uitgevoerd bij een windkracht lager dan 4 op de schaal van Beaufort, en

 • d. indien bij de uitvoering van de werkzaamheden een werkplatvorm wordt gebruikt, voldoet de vloer van het werkplatvorm aan de voorschriften voor een vloer van een hulpconstructie, gesteld in paragraaf 3.1.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Onverminderd paragraaf 3.1., gelden voor de afschermingsklasse I de volgende voorschriften:

 • a. er is een vloer, die aan alle zijden ten minste 2m uitsteekt buiten het te behandelen object, en

 • b. werkzaamheden worden uitgevoerd bij een windkracht lager dan 4 op de schaal van Beaufort.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Onverminderd paragraaf 3.1., gelden voor de afschermingsklasse II de volgende voorschriften:

 • a. de hulpconstructie heeft zijwanden van gaasnetten met een maaswijdte van ten hoogste 0,4 mm bij 0,4 mm of zeilen;

 • b. de zijwanden van de hulpconstructie bevinden zich tot 1m boven het te behandelen deel van het object, en

 • c. werkzaamheden worden uitgevoerd bij een windkracht lager dan 6 op de schaal van Beaufort.

Artikel 21

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Onverminderd paragraaf 3.1., gelden voor de afschermingsklasse III de volgende voorschriften:

 • a. een hulpconstructie omsluit de ruimte waarin wordt gewerkt volledig;

 • b. de hulpconstructie heeft zij- en bovenwanden van gaasnetten met een maaswijdte van ten hoogste 0,4 mm bij 0,4 mm of zeilen, en

 • c. werkzaamheden worden uitgevoerd bij een windkracht lager dan 6 op de schaal van Beaufort.

Artikel 22

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Onverminderd paragraaf 3.1, gelden voor de afschermingsklasse IV de volgende voorschriften:

 • a. een hulpconstructie omsluit de ruimte waarin wordt gewerkt volledig;

 • b. de zij- en bovenwanden van de hulpconstructie zijn vloeistofdicht en sluiten vloeistofdicht op elkaar aan, indien werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een techniek uit cluster 3 of 6;

 • c. de zij- en bovenwanden van de hulpconstructie zijn winddicht en sluiten winddicht op elkaar aan, indien werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een techniek uit cluster 4.2;

 • d. indien de hulpconstructie deel uitmaakt van het vaste object en werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een techniek uit cluster 3 of 6, sluit de hulpconstructie daarop vloeistofdicht aan en zodanig dat geen stoffen tussen de opstaande randen van de vloer en de wanden van de hulpconstructie kunnen geraken, en

 • e. indien de hulpconstructie deel uitmaakt van het vaste object en werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een techniek uit cluster 4.2, sluit de hulpconstructie daarop winddicht aan en zodanig dat geen stoffen tussen de opstaande randen van de vloer en de wanden van de hulpconstructie kunnen geraken.

Artikel 23

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

 • 1 Onverminderd paragraaf 3.1, gelden voor de afschermingsklasse V de volgende voorschriften:

  • a. een hulpconstructie omsluit de ruimte waarin wordt gewerkt volledig;

  • b. de zij- en bovenwanden van de hulpconstructie zijn vloeistofdicht en sluiten vloeistofdicht op elkaar aan, indien werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een techniek uit cluster 3, 6 of 7;

  • c. de zij- en bovenwanden van de hulpconstructie zijn winddicht en sluiten winddicht op elkaar aan, indien werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een techniek uit cluster 4.2;

  • d. indien de hulpconstructie deel uitmaakt van het vaste object en werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een techniek uit cluster 3, 6 of 7, sluit de hulpconstructie op het vaste object vloeistofdicht aan en zodanig dat geen stoffen tussen de opstaande randen van de vloer en de wanden van de hulpconstructie kunnen geraken;

  • e. indien de hulpconstructie deel uitmaakt van het vaste object en werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een techniek uit cluster 4.2, sluit de hulpconstructie op het vaste object winddicht aan en zodanig dat geen stoffen tussen de opstaande randen van de vloer en de wanden van de hulpconstructie kunnen geraken, en

  • f. indien in de hulpconstructie lucht wordt afgezogen, bedraagt het stofgehalte van de geëmitteerde lucht niet meer dan 10 mg/Nm3.

 • 2 Het stofgehalte bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, wordt bepaald volgens NEN/ISO 9096.

 • 3 Artikel 16, eerste lid, onderdeel d, is niet van toepassing op straalmiddelen met een klimatiserende functie die worden gebruikt bij werkzaamheden met behulp van een techniek uit cluster 4.2.

Artikel 24

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

 • 1 Onverminderd paragraaf 3.1, gelden voor de afschermingsklasse VI de volgende voorschriften:

  • a. een hulpconstructie omsluit de ruimte waarin wordt gewerkt volledig;

  • b. de zij- en bovenwanden van de hulpconstructie zijn stofdicht;

  • c. de wanden van de hulpconstructie sluiten stofdicht op elkaar aan en zodanig dat geen stoffen tussen de opstaande randen van de vloer en de wanden van de hulpconstructie kunnen geraken;

  • d. indien de hulpconstructie deel uitmaakt van het vaste object, sluit de hulpconstructie op het vaste object stofdicht aan en zodanig dat geen stoffen tussen de opstaande randen van de vloer en de wanden van de hulpconstructie kunnen geraken;

  • e. indien in de hulpconstructie wordt afgezogen bedraagt het stofgehalte van de geëmitteerde lucht niet meer dan 10 mg/N m3, en

  • f. binnen de hulpconstructie is tijdens reinigingswerkzaamheden sprake van een permanente onderdruk.

 • 2 Het stofgehalte bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, wordt bepaald volgens NEN/ISO 9096.

 • 3 Artikel 16, eerste lid, onderdeel d, is niet van toepassing op straalmiddelen met een klimatiserende functie die worden gebruikt bij werkzaamheden met behulp van een techniek uit cluster 4.2.

§ 3.3. Afwijkende bepalingen en nadere eisen

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Artikel 25

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

 • 1 Bij werkzaamheden aan spoorbruggen is van de artikelen 21 en 22 telkens onderdeel a en van de artikelen 23 en 24 telkens het eerste lid, onderdeel a, niet van toepassing.

 • 2 De hulpconstructie bevat geen bovenwand en aan de in- en uitrijrichting geen zijwand. De zijwanden van de hulpconstructie bevinden zich tot twee meter boven het te behandelen deel van het object.

Artikel 26

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

 • 1 Bij werkzaamheden aan vaste objecten in direct contact met het water van een oppervlaktewaterlichaam of bij werkzaamheden aan het beweegbare deel van vaste objecten, zoals bruggen of aanlegsteigers, is van de artikelen 21 en 22 telkens onderdeel a en van de artikelen 23 en 24 telkens het eerste lid, onderdeel a, niet van toepassing.

 • 2 De hulpconstructie omsluit de ruimte waarin wordt gewerkt zoveel als mogelijk.

 • 3 De beheerder kan nadere eisen stellen ten aanzien van de mate waarin en de wijze waarop de hulpconstructie de ruimte omsluit.

Artikel 27

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

 • 1 Bij werkzaamheden aan hoge, smalle vaste objecten, zoals kranen, waar door het aanbrengen van een hulpconstructie het object beperkt stabiel wordt, is van de artikelen 21 en 22 telkens onderdeel a en van de artikelen 23 en 24 telkens het eerste lid, onderdeel a, niet van toepassing.

 • 2 De hulpconstructie omsluit de ruimte waarin wordt gewerkt zoveel als mogelijk.

 • 3 De beheerder kan nadere eisen stellen ten aanzien de mate waarin en de wijze waarop de hulpconstructie de ruimte omsluit.

Hoofdstuk IV. Meldingen

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

§ 4.1. Melding bij voornemen tot lozen of wijziging daarvan

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Artikel 28

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

 • 1 De eigenaar of beheerder van het vaste object die voornemens is werkzaamheden te verrichten en in dit kader te lozen onderscheidenlijk het lozen te veranderen, meldt dit voornemen ten minste zes weken voordat met de werkzaamheden onderscheidenlijk het veranderen van lozen in het kader van de werkzaamheden wordt aangevangen aan de beheerder binnen wiens gebied de werkzaamheden zullen plaatsvinden.

 • 2 Een melding als bedoeld in het eerste lid wordt schriftelijk gedaan en omvat in ieder geval:

  • a. naam, adres en telefoonnummer van degene die meldt;

  • b. naam, adres en telefoonnummer van degene die de feitelijke leiding heeft bij de werkzaamheden alsmede van de aangewezen contactpersoon;

  • c. locatie van het vaste object met een plattegrond;

  • d. naam van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam;

  • e. beschrijving van aard, aanvang en duur van de werkzaamheden;

  • f. aanduiding van het soort vaste object;

  • g. aanduiding van de afmeting van het vaste object;

  • h. opsomming van de onderdelen van het vaste object die moeten worden behandeld;

  • i. een tekening van de hulpconstructie;

  • j. aanduiding van het materiaal waarvan de hulpconstructie is vervaardigd en hoe de afdichting wordt gerealiseerd;

  • k. naam van toe te passen straalmiddelen, reinigings- of conserveringsmiddelen;

  • l. de hoeveelheid toe te passen ontvetters;

  • m. bij gebruik van een bezinkbassin: aanduiding van het type en de afmeting;

  • n. bij gebruik van een luchtfilterinstallatie: aanduiding van het type en de capaciteit;

  • o. gegevens over het voorgenomen lozen onderscheidenlijk het voorgenomen veranderde lozen, waaruit de omvang blijkt en welke stoffen worden geloosd, en

  • p. gegevens over de opslag van reinigings- of straalmiddelen op het vaste object en over de verwijdering van gebruikte stoffen vanaf het vaste object.

§ 4.2. Melding bij ongewoon voorval

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Artikel 30

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

 • 1 Indien zich bij werkzaamheden een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan waardoor nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft degene die loost onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd om de gevolgen van het voorval te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken.

 • 2 Indien zich een voorval als bedoeld in het eerste lid, voordoet of heeft voorgedaan, maakt degene die loost zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 uur, melding van dat voorval aan de beheerder binnen wiens gebied het lozen heeft plaatsgevonden.

 • 3 Bij de in het tweede lid bedoelde melding worden tevens, zodra zij bekend zijn, gegevens verstrekt met betrekking tot:

  • a. de oorzaak van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;

  • b. de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun eigenschappen;

  • c. de gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval voor het ontvangende oppervlaktewaterlichaam te kunnen beoordelen;

  • d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken, en

  • e. de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

 • 4 De beheerder geeft van de in het tweede lid bedoelde melding en de daarbij ingevolge het derde lid verstrekte gegevens onverwijld kennis aan de burgemeesters van de betrokken gemeenten.

 • 5 Indien zich een ongewoon voorval of uitzonderlijke omstandigheid buiten de plaats waar de werkzaamheden worden verricht, voordoet of heeft voorgedaan en de beheerder maatregelen van tijdelijke aard voorschrijft ter voorkoming van ernstige verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam, is degene die loost verplicht deze maatregelen onverwijld te treffen.

Hoofdstuk V. Mededeling nadere eisen

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Artikel 31

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Van de beschikking waarbij een nadere eis wordt gesteld krachtens dit besluit, wordt mededeling gedaan door kennisgeving in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen.

Hoofdstuk VI. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Artikel 34

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Artikel 29 treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 35

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Lozingenbesluit Wvo vaste objecten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 januari 1998

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Margaretha de Boer

Uitgegeven de negenentwintigste januari 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Bijlage 1. Behorende bij het Lozingenbesluit Wvo vaste objecten

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Indeling van technieken bij reinigingswerkzaamheden in clusters als bedoeld in artikel 2, tweede lid.

Technieken gebruikt bij reinigingswerkzaamheden:

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Cluster 1: .

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

 • afwassen met water;

 • schoonspuiten met water onder een druk van ten hoogste 200 bar en zonder toevoeging van ontvetters;

 • stoomreinigen onder een druk van ten hoogste 200 bar en zonder toevoeging van ontvetters.

Cluster 2: .

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

 • handmatig schuren (met bevochtigingsmedium);

 • schuren met behulp van een handschuurapparaat (met bevochtigingsmedium);

 • borstelen;

 • beitelen;

 • bikken;

 • gebruik van naaldhamer;

 • slijpen;

 • branden;

 • afsoppen;

 • afkrabben;

 • chemisch reinigen en ontvetten;

 • schoonspuiten met water onder een druk van ten hoogste 20 bar;

 • stoomreinigen onder een druk van ten hoogste 20 bar.

Cluster 3: .

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Techniek waarbij een bevochtigingsmedium wordt gebruikt of afvalwater vrijkomt:

 • hogedruk-waterreinigen onder een druk van meer dan 20 bar;

 • watergritreinigen;

 • lagedruk watergritstralen/vochtig stralen;

 • handmatig hogedruk water(grit)stralen;

 • mechanisch hogedruk water(grit)stralen;

 • stoomreinigen onder een druk van meer dan 20 bar;

 • ijsstralen.

Cluster 4: .

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Techniek waarbij geen bevochtigingsmedium wordt gebruikt:

Cluster 4.1: .

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

 • mobiel werpstralen;

 • vacuümstralen;

 • (handmatig) schuren met afzuiging.

Cluster 4.2: .

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

 • droog aanstralen;

 • droog integraal stralen;

 • integraal opruwen door stralen;

 • roestvrij maken van (kleine) oppervlakten door stralen of mini-stralen.

Bijlage 2. Behorende bij het Lozingenbesluit Wvo vaste objecten

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Indeling van technieken bij conserveringswerkzaamheden in clusters als bedoeld in artikel 2, tweede lid.

Technieken gebruikt bij conserveringswerkzaamheden:

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Cluster 5 .

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

– aanbrengen van verf- of conserveringslagen met behulp van kwast, spaan of roller.

Cluster 6.

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

 • spuiten van kleine oppervlakten;

 • aanbrengen van verf- of conserveringslagen met behulp van kneedmortelpomp.

Cluster 7.

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

– (pneumatische) spuitapparatuur.

Bijlage 3. Behorende bij het Lozingenbesluit Wvo vaste objecten

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Indeling van stoffen in categorie A, B of C als bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Categorie A: .

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Stoffen die vrijkomen bij reinigingswerkzaamheden bij de volgende niet gecoate ondergronden:

 • basalt;

 • beton en betonmortel;

 • schoonmetselwerk;

 • cementgebonden deklagen;

 • niet verduurzaamd hout;

 • steenachtige ondergronden;

 • metallische ondergronden met uitzondering van zink, tin, koper of legeringen van die metalen.

Categorie B: .

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Stoffen die niet bedoeld worden onder categorie A of C.

Categorie C: .

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

 • koolteer of koolteerderivaten;

 • lood- of chromaathoudende pigmenten; antifoulings of andere verven op basis van cadmium, tin of kwik.

Naar boven