Besluit donorregister

[Regeling vervallen per 01-07-2020.]
Geraadpleegd op 01-06-2023.
Geldend van 01-07-2016 t/m 30-06-2020

Besluit van 26 januari 1998, houdende regels met betrekking tot het donorformulier en het donorregister (Besluit donorregister)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 december 1997, DWJZ-U-971811, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel 10, vijfde lid, van de Wet op de orgaandonatie;

De Raad van State gehoord (advies van 15 januari 1998, no. W13.97.0804);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 januari 1998, DWJZ-U-9898, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Het papieren donorformulier bevat de in de bijlage 1 opgenomen tekst. Het digitale donorformulier bevat de in bijlage 2 opgenomen tekst. Onze Minister kan aan de tekst van het papieren en digitale donorformulier instructies toevoegen met betrekking tot het invullen, dateren, ondertekenen en versturen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

 • 1 Ieder jaar stuurt Onze Minister na een na overleg met Onze Minister van Binnenlandse Zaken te bepalen tijdstip een donorformulier aan elke ingezetene als bedoeld in de Wet basisregistratie personen, die in het daaraan voorafgaande jaar de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt en van wie op het bepaalde tijdstip nog geen verklaring omtrent het verwijderen van organen in het donorregister is opgenomen.

 • 2 Onze Minister stuurt jaarlijks na een na overleg met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te bepalen tijdstip een donorformulier aan elke ingezetene, bedoeld in de Wet basisregistratie personen, die:

  • a. op 31 december van het jaar voorafgaand aan de aanschrijving minimaal drie jaar maar nog geen vier jaar nieuw als ingezetene is ingeschreven dan wel opnieuw als ingezetene is geregistreerd in de basisregistratie personen;

  • b. op 31 december van het jaar van inschrijving dan wel registratie als ingezetene in de basisregistratie personen ten minste de leeftijd van negentien jaar had bereikt; en

  • c. van wie op het bepaalde tijdstip nog geen verklaring omtrent het verwijderen van organen in het donorregister is opgenomen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

 • 1 Indien een donorformulier niet of kennelijk onjuist is gedagtekend, wordt de door middel van dat formulier afgelegde wilsverklaring geacht te zijn afgelegd op de datum van ontvangst bij het donorregister.

 • 2 Bij registratie van de wilsverklaring of een gehele of gedeeltelijke herroeping daarvan, ontvangt de betrokken persoon binnen zes weken na ontvangst van het ingevulde donorformulier een bevestiging van de registratie met het verzoek de gegevens te verifiëren.

 • 3 De wilsverklaring kan niet eerder worden geraadpleegd dan vier weken nadat de bevestiging van de registratie aan de betrokken persoon is gestuurd en deze binnen die termijn niet op de bevestiging heeft gereageerd.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

 • 1 De betrokken persoon kan zijn in het donorregister opgenomen wilsverklaring geheel of gedeeltelijk herroepen door opnieuw een donorformulier in te vullen en door het donorregister te laten registreren.

 • 2 Wijziging van de gegevens over een bepaalde persoon, aan wie ingevolge artikel 9, tweede lid, van de Wet op de orgaandonatie de beslissing over het verwijderen van organen is overgelaten, kan ook plaatsvinden door registratie van een daartoe strekkende verklaring die tenminste eigenhandig is gedagtekend en ondertekend.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Het donorregister is slechts toegankelijk voor door Onze Minister aan te wijzen personen en instellingen die voldoen aan door Onze Minister te stellen voorschriften ter zake van de wijze van raadpleging. Indien een instelling wordt aangewezen, door welker tussenkomst de raadpleging plaatsvindt, kan Onze Minister aan de aanwijzing bovendien voorschriften verbinden met betrekking tot de organisatie van en het toezicht op die instelling.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit donorregister.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 januari 1998

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Uitgegeven de negenentwintigste januari 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Bijlage 1. Papieren versie donorformulier

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Stap 1. Uw persoonlijke gegevens

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Naam

 

Voorletters

[..................]

Tussenvoegsel

[..................]

Achternaam

[..................]

   

Geboortedatum en geslacht

Dag

[...]

Maand

[...]

Jaar

[...]

Geslacht

□ man

□ vrouw

   

Burgerservicenummer

 

Burgerservicenummer

[..................]

   

Straat

[..................]

Huisnummer en toevoeging

[..................]

Postcode

[..................]

Plaats

[..................]

Stap 2. Kies één van de vier onderstaande keuzes

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

 • Keuze 1 Ja, ik geef toestemming.

  Ik stel mijn organen en weefsels na mijn overlijden beschikbaar voor transplantatie. Het gaat om de volgende organen en weefsels: alvleesklier, bloedvaten, botweefsel/kraakbeen/pezen, darmen, hart, hartkleppen, huid, lever, longen, nieren en oogweefsel.

  Wilt u alle bovengenoemde organen en weefsels beschikbaar stellen voor transplantatie?

  Ja/Nee

  Ik geef toestemming, maar de volgende organen en/of weefsels stel ik NIET beschikbaar voor transplantatie.

  □ alvleesklier

  □ darmen

  □ huid

  □ nieren

  □ bloedvaten

  □ hart

  □ lever

  □ oogweefsel

  □ botweefsel, kraakbeen en pezen

  □ hartkleppen

  □ longen

   
 • Keuze 2 Nee, ik geef geen toestemming.

  Ik stel mijn organen en weefsels na mijn overlijden NIET beschikbaar voor transplantatie.

 • Keuze 3 Mijn partner of familie beslist.

  Mijn partner of familie beslist na mijn overlijden of mijn organen en weefsels beschikbaar zijn voor transplantatie.

 • Keuze 4 De door mij gekozen persoon beslist.

  De volgende persoon beslist na mijn overlijden of mijn organen en weefsels beschikbaar zijn voor transplantatie.

  Voorletters

  [..................]

  Tussenvoegsel

  [..................]

  Achternaam

  [..................]

     

  Straat

  [..................]

  Huisnummer en toevoeging

  [..................]

  Postcode

  [..................]

  Plaats

  [..................]

  Land

  [..................]

     

  Telefoonnummer 1

  [..................]

  Telefoonnummer 2

  [..................]

Stap 3. Ondertekening

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Dag

[...]

Maand

[...]

Jaar

[...]

Uw handtekening

[..................]

Bijlage 2. Digitale versie donorformulier

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Maak uw keuze

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

 • O Ja, ik geef toestemming.

  Ik stel mijn organen en weefsels na mijn overlijden beschikbaar voor transplantatie.

  Het gaat alleen om de volgende organen en weefsels: alvleesklier, bloedvaten, botweefsel/kraakbeen/pezen, darmen, hart, hartkleppen, huid, lever, longen, nieren en oogweefsel.

  Wilt u alle bovengenoemde organen en weefsels beschikbaar stellen voor transplantatie?

  O Ja

  O Nee

  De volgende organen en/of weefsels stel ik NIET beschikbaar:

  □ alvleesklier

  □ darmen

  □ huid

  □ nieren

  □ bloedvaten

  □ hart

  □ lever

  □ oogweefsel

  □ botweefsel, kraakbeen en pezen

  □ hartkleppen

  □ longen

   
 • O Nee, ik geef geen toestemming.

  Ik stel mijn organen en weefsels na mijn overlijden NIET beschikbaar voor transplantatie.

 • O Iemand anders beslist.

  Ik laat de beslissing over aan mijn partner, familie of een door mij gekozen persoon.

  Wie wilt u laten beslissen?

  • O Mijn partner of familie beslist.

   Mijn partner of familie beslist na mijn overlijden of mijn organen en weefsels beschikbaar zijn voor transplantatie.

  • O De door mij gekozen persoon beslist.

   Ik kies zelf een persoon die na mijn overlijden beslist of mijn organen en weefsels beschikbaar zijn voor transplantatie.

   De volgende persoon beslist:

   Voorletters

   [..................]

   Tussenvoegsel

   [..................]

   Achternaam

   [..................]

      

   Straat

   [..................]

   Huisnummer en toevoeging

   [..................]

   Postcode

   [..................]

   Plaats

   [..................]

   Land

   [..................]

      

   Telefoonnummer 1

   [..................]

   Telefoonnummer 2

   [..................]

Naar boven