Aanwijzing toezichthouders Landbouwwet

[Regeling vervallen per 22-11-2016.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 21-11-2016

Aanwijzing toezichthouders Landbouwwet

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 48a van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-11-2016]

Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Landbouwwet bepaalde worden aangewezen:

 • -

  de ambtenaren van de Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • -

  de ambtenaren van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • -

  de ambtenaren van de Accountantsdienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • -

  de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • -

  de ambtenaren van de Rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane;

 • -

  de ambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst.

Artikel 3

[Vervallen per 22-11-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt bekend gemaakt.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden bekend gemaakt.

Den Haag, 23 januari 1998

De

Miniser

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De

Secretaris-Generaal

,

T.H.J. Joustra

Terug naar begin van de pagina