Regeling donorregister

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-02-1998 t/m 31-12-2006

Regeling donorregister

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 34 van de Wet op de orgaandonatie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuurt uiterlijk drie maanden na de inwerkingtreding van deze regeling een donorformulier aan iedere ingezetene als bedoeld in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, die op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 10 van de Wet op de orgaandonatie reeds de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en die niet op grond van het Besluit donorregister een donorformulier krijgt toegestuurd of al in het donorregister is opgenomen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

In afwijking van artikel 4 van het Besluit donorregister ontvangt de betrokken persoon, indien van hem een wilsverklaring in het donorregister is opgenomen, binnen twaalf weken na de registratie een bevestiging van de registratie met het verzoek de gegevens te verifiëren.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling donorregister.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina