Instellingsbesluit consultatief orgaan Friese Taal

[Regeling vervallen per 18-02-2010.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 30-03-2002 t/m 17-02-2010

Instellingsbesluit consultatief orgaan Friese Taal

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 7, vierde lid van het Europees Handvest regionale talen of talen van minderheden (Trb. 1993, 1 en 199).

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 18-02-2010]

Er is een consultatief orgaan ten behoeve van de Friese taal, verder te noemen: het orgaan.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 18-02-2010]

 • 1 Het orgaan heeft tot taak aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te rapporteren over de behoeften en de wensen ten aanzien van de Friese taal en cultuur in relatie tot het Europees Handvest regionale of talen van minderheden.

 • 2 Het orgaan heeft voorts tot taak aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties advies uit te brengen over de uitvoering van de Bestuursafspraak Friese taal en cultuur 2001 en de daarbij behorende uitvoeringsconvenanten, in relatie tot het in het eerste lid bedoelde Europees Handvest.

 • 3 Het orgaan brengt periodiek, doch ten minste één keer per twee jaar, een rapportage als bedoeld in het eerste lid uit.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 18-02-2010]

 • 1 Tot voorzitter, tevens lid wordt benoemd: mevrouw D.IJ.W. de Graaff-Nauta.

 • 2 Tot leden worden benoemd:

  • -

   mevrouw ir G. Krol-Benedictus

  • -

   de heer mr drs K.J. van Dijk.

 • 3 Tot secretaris wordt benoemd:

  • de secretaris van het Berie foar it Frysk.

 • 4 De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar.

 • 5 Het orgaan kan waarnemers toelaten.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 18-02-2010]

Het orgaan wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door het bureau van het Berie foar it Frysk.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 18-02-2010]

 • 1 Ingevolge het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Stb. 205) wordt voor het bijwonen van vergaderingen van het orgaan:

  • a. aan de voorzitter een vacatiegeld toegekend ter hoogte van € 205,-;

  • b. aan de overige leden een vacatiegeld toegekend ter hoogte van € 102,50,-.

 • 2 De leden en de secretaris ontvangen voor de door hen noodzakelijk te maken reiskosten een vergoeding op basis van de kosten van het openbaar vervoer eerste klasse of een bedrag van € 0,28 per kilometer. Zij declareren deze kosten door middel van het standaard declaratieformulier a.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 18-02-2010]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van het orgaan geschiedt met inachtneming van de beheersregeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op grond van de Archiefwet (Stb. 1995, 276) en het Archiefbesluit (Stb. 1995, 671). De bescheiden worden na het beëindigen van de werkzaamheden overgedragen aan het archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 18-02-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer en aan de in dit besluit genoemde personen.

’s-Gravenhage, 15 januari 1998

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

J. Kohnstamm

Naar boven