Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (de dagvaardingstermijn voor de politierechter, [...] in kantongerechtszaken en het instellen van hoger beroep)

Geldend van 01-02-1998 t/m heden

Wet van 15 januari 1998 tot wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering (de dagvaardingstermijn voor de politierechter, de oproeping in kantongerechtszaken en het instellen van hoger beroep)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bepalingen in het Wetboek van Strafvordering, betreffende de dagvaardingstermijn voor de politierechter, de oproeping in kantongerechtszaken en het instellen van hoger beroep te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, welke voor de onderscheiden onderdelen verschillend kan zijn.

ARTIKEL IV

Artikel I heeft geen gevolgen voor de zaken die voor de inwerkingtreding van deze wet bij wege van verkorte dagvaarding, oproeping of kennisgeving van oproeping aanhangig zijn gemaakt.

ARTIKEL V

Artikel II heeft geen gevolgen voor de strafzaken waarin voor de inwerkingtreding van deze wet hoger beroep is ingesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 15 januari 1998

Beatrix

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Uitgegeven de tweeëntwintigste januari 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina