Aanwijzingsbesluit regionale inspecteur milieuhygiëne

[Regeling vervallen per 25-02-2005.]
Geldend van 24-01-1998 t/m 24-02-2005

Aanwijzingsbesluit regionale inspecteur milieuhygiëne

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer, 1 van de Wet bodembescherming, 1 eerste lid, van de Wet geluidhinder, 1 van de Wet inzake de luchtverontreiniging en 1 van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-02-2005]

De regionale inspecteurs van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu, worden ieder voor hun werkgebied, aangewezen als de ter plaatse bevoegde inspecteur van het staatstoezicht op de volksgezondheid.

Artikel 2

[Vervallen per 25-02-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit regionale inspecteur milieuhygiëne.

Artikel 3

[Vervallen per 25-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 januari 1998

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Margaretha de Boer

Terug naar begin van de pagina