Selectielijst neerslag handelingen Minister van Buitenlandse Zaken op het beleidsterrein Beheer Rijksbegroting

Geldend van 01-08-1998 t/m heden

Selectielijst neerslag handelingen Minister van Buitenlandse Zaken op het beleidsterrein Beheer Rijksbegroting

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 10 september 1997, nr. arc-97.1473/2);

Besluiten:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Buitenlandse Zaken, als vakminister en als vakminister in Londen, binnen het beleidsterrein Beheer van de Rijksbegroting (periode 1940-1993), overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

In te trekken artikel 20 van de ’Lijst houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en in de archieven van de Nederlandse Vertegenwoordigingen in het buitenland’ (vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking door de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, APA-25691 d.d. 19 februari 1960, alsmede No. 69502 d.d. 5 april 1960). Het intrekken geschiedt slechts voorzover dit artikel betrekking heeft op de bescheiden gerelateerd aan de handelingen die zijn beschreven in de hierbij vast te stellen selectielijst.

Artikel 3

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

vanOnderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
de

Algemene Rijksarchivaris

M.W. van Boven

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze,
De

Plaatsvervangend Secretaris-Generaal

T.J.T. van den Hout

Terug naar begin van de pagina