Selectielijst neerslag handelingen minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op het beleidsterrein Beheer Rijksbegroting

Geldend van 01-08-1998 t/m heden

Selectielijst neerslag handelingen minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op het beleidsterrein Beheer Rijksbegroting

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 10 september 1997, nr. arc-97.1473/2);

Besluiten:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, als vakminister en als vakminister in Londen, binnen het beleidsterrein Beheer van de Rijksbegroting (periode 1940-1993), overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

.
De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
de

Loco secretaris-generaal

,

G.M.M. Blokdijk-Hauwert

Terug naar begin van de pagina