Selectielijst neerslag handelingen Minister van EZ op het beleidsterrein Beheer Rijksbegroting

Geldend van 13-09-2006 t/m heden

Selectielijst neerslag handelingen Minister van EZ op het beleidsterrein Beheer Rijksbegroting

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 10 september 1997, nr. arc-97.1473/2);

Besluiten:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Economische Zaken, als vakminister en als vakminister in Londen, binnen het beleidsterrein Beheer van de Rijksbegroting (periode 1940-1993), overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

In te trekken hoofdstuk VIII, categorie Financiën van de ’Lijst van voor vernietiging van voor vernietiging in aanmerking komende stukken, welke behoren tot het archief van het Ministerie van Economische Zaken en de daaronder ressorterende diensten’ (vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking door de Minister van Economische Zaken en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, No.465/878 M&H d.d. 14 juni 1965, alsmede No.117173 O.K.N. d.d. 7 september 1965, laatstelijk gewijzigd bij beschikking no. MMA/Ar-u—2423 II, IZ/AS 487/I/109 d.d. 15 september 1987 (gepubliceerd in Staatscourant no. 214 d.d. 5 november 1987)).

Voorts in te trekken afdeling 2, categorie Financiën van de ’Lijst houdende opgave van vernietigbare stukken in het archief van het Centraal Bureau voor de Statistiek en van de termijnen, gedurende welke deze stukken moeten worden bewaard, alvorens tot vernietiging kan worden overgegaan’ (vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking door de Minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw en de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, No. BB 7407 d.d. 7 augustus 1930, alsmede No. KW 5438 d.d. 25 augustus 1930). Het intrekken geschiedt slechts voorzover dit artikel betrekking heeft op de bescheiden gerelateerd aan de handelingen die zijn beschreven in de hierbij vast te stellen selectielijst.

Artikel 3

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

vanOnderwijs, Cultuur en Wetenschappen
namens deze,
de

Algemene Rijksarchivaris

M.W. van Boven

De

Minister

vanEconomische Zaken,
namens deze,
de

Directeur Interne Zaken

G.L. Snijder

Bijlage

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Terug naar begin van de pagina