Selectielijst neerslag handelingen Minister van LNV op het beleidsterrein Beheer Rijksbegroting

Geldend van 01-08-1998 t/m heden

Selectielijst neerslag handelingen Minister van LNV op het beleidsterrein Beheer Rijksbegroting

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 10 september 1997, nr. arc-97.1473/2);

Besluiten:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, als vakminister en als vakminister in Londen, binnen het beleidsterrein Beheer van de Rijksbegroting (periode 1940-1993), overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

In te trekken alle categorieën betref-fende financiën (07.352) genummerd 7 tot en met 14 van de ’Lijst houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in de archieven van het Ministerie van Landbouw en Visserij en in de archieven van de onder dat Ministerie ressorterende commissies en ambtenaren’(vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking door de Minister van Landbouw en Visserij en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, No. PAZ 400 d.d. 29 december 1966, alsmede No. 133349 d.d. 3 februari 1967, laatstelijk gewijzigd bij gemeenschappelijke beschikking door de Minister van Landbouw en Visserij en de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, No. A93.527/WH/NF d.d. 28 juni 1993 (gepubliceerd in de Staatscourant No. 148 d.d. 6 augustus 1993)).

Voorts in te trekken de categorie betreffende financiën (07.352) nummer 9 van ’Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van de onder het Ministerie van Landbouw en Visserij ressorterende Centrale cultuurtechnische commissies voor de ruilverkavelingen, de cultuurtechnische dienst en van de onder deze organen ressorterende commissies en ambtenaren’ (vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking door de Minister van Landbouw en Visserij en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, No. PAZ 23 en No. Dir/MMA/Ar 192.339 d.d. 17 januari 1978 (gepubliceerd in de Staatscourant No. 26 d.d. 6 februari 1978)).

Voorts in te trekken de categorie betreffende financiën (07.352) nummer 26 van de ’Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van het onder het Ministerie van Landbouw en Visserij ressorterende Staatsbosbeheer en van de onder deze dienst ressorterende consulentschappen, houtvesterijen, commissies en ambtenaren, alsmede van het rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw ’de dorschkamp’ (vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking door de Minister van Landbouw en Visserij en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, No. PAZ 240 d.d. 17 november 1976 en No. MMA/Ar 186.335 d.d. 9 november 1976 (gepubliceerd in de Staatscourant No. 248 d.d. 21 december 1976)).

Voorts in te trekken de categorie betreffende financiën (07.352) nummer 9 van de ’Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van de onder het Ministerie van Landbouw en Visserij ressorterende plantenziektenkundige dienst en van de onder deze dienst ressorterende districtskantoren, commissies en ambtenaren’ (vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking door de Minister van Landbouw en Visserij en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, No. MZ 82/1705 en No. Dir. MMA/Ar.219.228 d.d. 5 april 1982 (gepubliceerd in de Staatscourant No. 108 d.d. 10 juni 1982)).

Voorts in te trekken de categorie betreffende financiën (07.352) nummer 9 van de ‘Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van de onder het Ministerie van Landbouw en Visserij ressorterende directie agrarische hulp aan ontwikkelingslanden en van de onder deze directie ressorterende commissies en ambtenaren, alsmede van de bij deze directie ingedeelde stichting ’Het Internationaal Agrarisch Centrum’ (vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking door de Minister van Landbouw en Visserij en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, No. MZ 82/1706 en No. Dir. MMA/Ar.216.198 d.d. 5 april 1982 (gepubliceerd in de Staatscourant No. 105 d.d. 7 juni 1982)).

Voorts in te trekken de categorie betreffende financiën (07.352) nummer 21 van de ’Lijst houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in de archieven van de onder het Ministerie van Landbouw en Visserij ressorterende inspecties van het landbouwonderwijs en de rijks hogere en middelbare land- en tuinbouwscholen’ (vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking door de Minister van Landbouw en Visserij en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, No. PAZ 280 en No. MMA/Ar.166.371 d.d. 13 september 1974 (gepubliceerd in de Staatscourant No. 189 d.d. 30 september 1974)).

Voorts in te trekken de categorie betreffende financiën (07.352) nummer 9 van de ’Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van de onder het Ministerie van Landbouw en Visserij ressorterende directie van de visserijen en van onder deze directie ressorterende diensten, commissies en ambtenaren, alsmede van de kamer voor de binnenvisserij’ (vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking door de Minister van Landbouw en Visserij en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, No. PAZ 19 en No. Dir. MMA/Ar.192.841 d.d. 12 januari 1978 (gepubliceerd in de Staatscourant No. 26 d.d. 6 februari 1978)).

Voorts in te trekken de categorie betreffende financiën (07.352) nummer 9 van de ’Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van de onder het Ministerie van Landbouw en Visserij ressorterende grondkamers, centrale grondkamer en van de onder deze diensten ressorterende commissies en ambtenaren’ (vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking door de Minister van Landbouw en Visserij en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, No. PAZ 417 en No. MMA/Ar.188.207 d.d. 7 maart 1977 (gepubliceerd in de Staatscourant No. 58 d.d. 23 maart 1977)).

Voorts in te trekken de categorie betreffende financiën (07.352) nummer 9 van de ’Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van de onder het Ministerie van Landbouw en Visserij ressorterende veeartsenijkundige dienst en van de onder deze dienst ressorterende inspecties, commissies en ambtenaren en het centraal diergeneeskundig instituut’ (vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking door de Minister van Landbouw en Visserij en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, No. PAZ 282 en 395, alsmede No. Dir. MMA/Ar.187.923 d.d. 7 maart 1977 (gepubliceerd in de Staatscourant No. 58 d.d. 23 maart 1977)).

Voorts in te trekken de categorie betreffende financiën (07.352) nummer 9 van de ’Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van de onder het Ministerie van Landbouw en Visserij ressorterende directie beheer landbouwgronden en van onder deze directie ressorterende organen, commissies en ambtenaren’ (vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking door de Minister van Landbouw en Visserij en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, No. PAZ 273 en No. Dir. MMA/Ar.194.557 d.d. 7 september 1978 (gepubliceerd in de Staatscourant No. 195 d.d. 6 oktober 1978)).

Tenslotte in te trekken de categorie betreffende financiën (07.352) nummers 7 tot en met 9 van de ’Lijst houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van de onder het Ministerie van Landbouw en Visserij ressorterende rijkslandbouwvoorlichtingsdiensten en in de archieven van de onder deze diensten ressorterende commissies en ambtenaren’ (vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking door de Minister van Landbouw en Visserij en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, No. PAZ 450 d.d. 17 november 1966 en No. O.K.N. 132742 d.d. 29 december 1966).

Artikel 3

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

.
De

Minister

vanLandbouw, Natuurbeheer en Visserij,
namens deze,
de

DirecteurFacilitaire Dienst

,

M.H. Wunderink

Terug naar begin van de pagina