Selectielijst neerslag handelingen Minister van Binnenlandse Zaken op het beleidsterrein Beheer Rijksbegroting

Geldend van 01-08-1998 t/m heden

Selectielijst neerslag handelingen Minister van Binnenlandse Zaken op het beleidsterrein Beheer Rijksbegroting

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 10 september 1997, nr. arc-97.1473/2);

Besluiten:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Binnenlandse Zaken, als vakminister en als vakminister in Londen, binnen het beleidsterrein Beheer van de Rijksbegroting (periode 1940-1993), overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

In te trekken hoofdstuk II, behoudens categorie 25, van de ’Lijst houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in de archieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en in de onder dat Ministerie ressorterende commissies en ambtenaren’ (vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking door de Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, No. FAZ/PAZ C61/U138 d.d. 25 januari 1961, alsmede No. ON 80163 d.d. 24 maart 1961, laatstelijk gewijzigd bij gemeenschappelijke beschikking door de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, No. FAZ/PAZ CA 67/U995, alsmede No. OKN/O 138773 d.d. 14 juli 1967).

Artikel 3

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

vanOnderwijs, Cultuur en Wetenschappen
namens deze,
de

Algemene Rijksarchivaris,

M.W. van Boven

De

Minister

vanBinnenlandse Zaken
namens deze,
het

hoofd van de afdeling Documentair Management en Ondersteuning,

J.A. van den Bos

Terug naar begin van de pagina